แกรนด์แอฟริกา (2020)

GRAND AFRICA

เอกสารยื่นวีซ่า ประเทศแซมเบีย / บอตสวานา / ซิมบับเว / นามิเบีย (จำนวน 1 ชุด)
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตราตั้งแต่ 2 หน้าขึ้นไป) โปรดตรวจดูอย่างละเอียด
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 8 รูป พื้นหลังสีขาว เน้นใบหน้า ห้ามยิ้มเห็นฟัน ห้ามสวมต่างหู ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3. หลักฐานการเงิน หนังสือรับรองจากธนาคาร (ภาษาอังกฤษ)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
7. สำเนาสูติบัตร กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
8. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทำที่เขต หรืออำเภอเท่านั้น
*กรณีที่ผู้เดินทางต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ระหว่างการยื่นวีซ่า กรุณาแจ้งบริษัทให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการยื่นวีซ่า และกรณีที่ท่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่า หรือนำหนังสือเดินทางกลับมายื่นวีซ่าไม่ทัน ท่านจะต้องทำการยื่นวีซ่าเดี่ยว

 

จองทัวร์
ค้นหาทัวร์