แกรนด์แอฟริกา (2020)

GRAND AFRICA

เอกสารยื่นวีซ่า แซมเบีย / บอตสวานา / ซิมบับเว / นามิเบีย
1.      หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด และหนังสือเดินทางมีการชำรุด เช่น รอยเย็บพาสปอร์ตฉีกขาด มีรอยติดกาวไม่สามารถใช้ได้ทุกกรณี
2.      รูปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ       พื้นหลังฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 8 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3.      หลักฐานการเงิน หนังสือรับรองจากธนาคาร (ภาษาอังกฤษ)
4.      สำเนาทะเบียนบ้าน /  บัตรประชาชน
5.      สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ

– กรณีที่ผู้เดินทางต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ระหว่างการยื่นวีซ่า กรุณาแจ้งบริษัทให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการยื่น    วีซ่า และกรณีที่ท่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่า หรือนำหนังสือเดินทางกลับมายื่นวีซ่าไม่ทัน ท่านจะต้องทำการยื่นวีซ่าเดี่ยว

 

จองทัวร์
ค้นหาทัวร์