แกรนด์แคนาดา B (2020)

GRAND CANADA B

เอกสารทำวีซ่าแคนาดา
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ต้องมีอายุการใช้งานเหลือ 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง และต้องมีหน้าว่างสำหรับการประทับไม่น้อยกว่า 2 หน้า โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (โปรดแนบพาสปอร์ตเล่มเก่ามาด้วย)
2. รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ฉากหลังของรูปต้องเป็นสีขาว หน้าใหญ่ หน้าขนาด 80 เปอร์เซ็นต์ เห็นหูทั้งสองข้างเท่านั้น และรูปขนาดเล็กกว่า 2 นิ้วใช้ไม่ได้) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3. หลักฐานการทำงาน
-กรณีเป็นลูกจ้าง จะต้องยื่นจดหมายจากที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวันที่เริ่มทำงานเมื่อใด ตำแหน่งอะไร เงินเดือนเท่าไรได้ลาหยุดพักจากวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร
-กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ให้ยื่นหลักฐานประกอบธุรกิจการค้า เช่น ใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ่ายสำเนา 1 ชุด) ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการอยู่
-กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ใช้ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา 1 ชุด เป็นภาษาอังกฤษ
-กรณีอายุไม่ถึง 18 ปี ถ้าผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้เดินทางด้วยให้ท่านผู้ปกครองทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขตท้องที่อาศัย โดยระบุให้เด็กเดินทางไปกับบุคคลใด
-กรณีอายุไม่ถึง 18 ปี และถ้าบิดามารดาไม่ได้เดินทางด้วย ให้บิดาและมารดาทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขตท้องที่อาศัย และระบุให้เด็กเดินทางไปกับบุคคลใด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
8. สำเนาทะเบียนสมรส หรือหย่า (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว)
กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว (พนักงานขายจะส่งแนบให้ด้วย)

จองทัวร์
ค้นหาทัวร์