อเมริกาตะวันออก – แคนาดา (2020)

USA - CANADA

หมายเหตุ       
– ท่านต้องยื่นวีซ่าอเมริกาด้วยตนเอง ก่อนนำเอกสารอื่นมามอบให้บริษัทเพื่อยื่นวีซ่าแคนาดา
–  สำหรับท่านที่มีวีซ่าอเมริกาแล้ว แต่อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ท่านต้องนำหนังสือเดินทางทั้ง 2 เล่มไปที่กรมการกงสุลที่หลักสี่รับรองว่าเป็นคนๆ เดียวกันจึงจะสามารถใช้เดินทางได้
– บริษัทฯ จะรับจองทัวร์เฉพาะท่านที่มีวีซ่าอเมริกาแล้ว
– สถานทูตอเมริกา ถนนวิทยุ เปิดรับยื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-09.00 น. เท่านั้น โทรศัพท์ 0-2205-4000

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศอเมริกา
1.  หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ต้องมีอายุการใช้งานเหลือ 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง และต้องมีหน้าว่างสำหรับการประทับไม่น้อยกว่า 2 หน้า โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (โปรดแนบพาสปอร์ตเล่มเก่ามาด้วย)
2.  รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ฉากหลังของรูปต้องเป็นสีขาว หน้าใหญ่ หน้าขนาด 80 เปอร์เซ็นต์ เห็นหูทั้งสองข้างเท่านั้น และรูปขนาดเล็กกว่า 2 นิ้วใช้ไม่ได้) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3.  หลักฐานการทำงาน
-หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ต้องระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัท และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดการลา (ในกรณีไปธุรกิจ หรือประชุม ต้องมีรายละเอียด เพิ่มเติมในหนังสือรับรองการทำงานแนบด้วย)
-กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
-กรณีที่เป็นนักเรียน หรือนักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นพร้อมถ่ายสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาแนบมาด้วย
4.  หลักฐานการเงิน
สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เล่มจริง หรือสมุดบัญชีเงินฝากประจำส่วนตัวเล่มจริง (ถือมาวันยื่นวีซ่า) พร้อมสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน จำนวน 1 ชุด  (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน ภายใน 1 เดือน) ควรเลือกเล่มบัญชีที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่าต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลในครอบครัวด้วย (กรณีไปดูงาน หรือไปติดต่อธุรกิจ ต้องมีเอกสารการเงินของบริษัทแนบด้วย)
หรือ ขอหนังสือรับรองสถานะทางการเงินกับทางธนาคาร พร้อมสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจำเท่านั้น ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน ภายใน 1 เดือน) ในบัญชีเล่มเดียวกัน
**ทางสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
**เอกสารทางการเงิน สามารถใช้บัญชีเงินฝากประเภท กองทุน พันธบัตรรัฐบาล และสลากออมสินแนบเพิ่มเติมได้
5.  สำเนาทะเบียนบ้าน
6.  สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ
7.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
8.  สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาใบหย่า (กรณีสมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว)
9.  สำเนาสูติบัตร (ในกรณีต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
10. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ **กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาและมารดา หรือเดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดาและมารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง
**กรณีไปดูงาน หรือว่าไปติดต่อธุรกิจ ต้องมีจดหมายเชิญจากหน่วยงาน หรือบริษัทที่อเมริกาแนบด้วย ในกรณีบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ท่าน ท่านต้องแนบหนังสือรับรองการเงินของบริษัทแนบด้วย

เอกสารทำวีซ่าแคนาดา
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ต้องมีอายุการใช้งานเหลือ 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง และต้องมีหน้าว่างสำหรับการประทับไม่น้อยกว่า 2 หน้า โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (โปรดแนบพาสปอร์ตเล่มเก่ามาด้วย)
2. รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ฉากหลังของรูปต้องเป็นสีขาว หน้าใหญ่ หน้าขนาด 80 เปอร์เซ็นต์ เห็นหูทั้งสองข้างเท่านั้น และรูปขนาดเล็กกว่า 2 นิ้วใช้ไม่ได้) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3. หลักฐานการทำงาน
-กรณีเป็นลูกจ้าง จะต้องยื่นจดหมายจากที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวันที่เริ่มทำงานเมื่อใด ตำแหน่งอะไร เงินเดือนเท่าไรได้ลาหยุดพักจากวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร
-กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ให้ยื่นหลักฐานประกอบธุรกิจการค้า เช่น ใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ่ายสำเนา 1 ชุด) ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการอยู่
-กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ใช้ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา 1 ชุด เป็นภาษาอังกฤษ
-กรณีอายุไม่ถึง 18 ปี ถ้าผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้เดินทางด้วยให้ท่านผู้ปกครองทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขตท้องที่อาศัย โดยระบุให้เด็กเดินทางไปกับบุคคลใด
-กรณีอายุไม่ถึง 18 ปี และถ้าบิดามารดาไม่ได้เดินทางด้วย ให้บิดาและมารดาทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขตท้องที่อาศัย และระบุให้เด็กเดินทางไปกับบุคคลใด
4.  สำเนาทะเบียนบ้าน
5.  สำเนาบัตรประชาชน
6.  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
7.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
8.  สำเนาทะเบียนสมรส หรือหย่า (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว)
กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว (พนักงานขายจะส่งแนบให้ด้วย)

 

 

จองทัวร์
ค้นหาทัวร์