อเมริกาตะวันออก – แคนาดา (2020)

USA - CANADA

คาเธ่ย์ แปซิฟิค
12 วัน 9 คืน
23 กิโลกรัม
มาตรฐานสากล
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ขอนำท่านสู่อเมริกาตะวันออก นำท่านสู่มหานครนิวยอร์ค ศูนย์รวมเศรษฐกิจของอเมริกาฝั่งตะวันออก, วอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา, บอสตัน เมืองหลวงของมลรัฐแมสซาชูเซตส์, มอนทรีออล เมืองใหญ่ที่สุดในเขตปกครองของรัฐควิเบก, ออตตาวา เมืองหลวงของประเทศแคนาดา, ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกไนแองการ่าฝั่งแคนาดา ตอนกลางวันและยามค่ำเปิดสปอร์ตไลท์สวยมาก ชมนครโตรอนโต้เมืองที่สวยแบบฝรั่งเศสผสมเอเชีย

หมายเหตุ  
-พักโรงแรมฝั่งแคนาดาแพงกว่าฝั่งอเมริกามากๆ แต่ได้เห็นน้ำตกด้านหน้าแบบชัดๆ และเป็น FALLS VIEW ชมน้ำตกได้จากห้องนอน *เป็นโปรแกรมแบบสบายๆ ไม่รีบมาก
-ไม่มีสายการบินที่บินตรงสู่อเมริกาหรือแคนาดา

 

วันแรก    กรุงเทพฯ ฮ่องกง – นิวยอร์ค (อเมริกา)
เวลา 05.30 น. :   พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 6) เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวก
เวลา 08.15 น. :   ออกเดินทางสู่ฮ่องกง  โดยเที่ยวบินที่  CX 700
เวลา 12.10 น. :   ถึงสนามบินแชป แล๊ป ก๊อก ฮ่องกง เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
เวลา 16.05 น. :  ออกเดินทางสู่นิวยอร์ค โดยเที่ยวบินที่ CX 840
****************** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ****************
เวลา 20.10 น. :   ถึงสนามบิน JFK นิวยอร์ค (เม.ย.-ต.ค. เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 11 ชม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมหานครนิวยอร์ค นำท่านเข้าที่พัก HILTON MEADOWLANDS หรือ MARRIOTT หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง   นิวยอร์ค – วอชิงตัน ดีซี
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่กรุงวอชิงตัน ดีซี (WASHINGTON DC.) เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา และเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงาม และเป็นระเบียบมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทั้งยังเป็นที่ตั้งที่ทำการของรัฐบาลอเมริกา และทำเนียบประธานาธิบดี
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านชมกรุงวอชิงตันดีซี เริ่มต้นจากทำเนียบขาว (WHITE HOUSE) ที่พำนักของประธานาธิบดี ชมตึกรัฐสภา (CAPITAL HILL) ซึ่งเป็นที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร ห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งมีหนังสือกว่า 20 ล้านเล่ม ชมอนุสาวรีย์วอชิงตัน อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโทมัส เจฟเฟอร์สัน ผู้ร่างคำประกาศอิสรภาพและผู้คิดเงินสกุลดอลล่าร์อเมริกัน และอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีลินคอน ผู้ประกาศเลิกทาสในอเมริกา ศาลสูง กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ นำท่านข้ามแม่น้ำโปโตแมค ผ่านชมอาคารแพนตากอนกองบัญชากองทัพอเมริกา จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าที่มอลล์ชั้นนำ
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำเข้าที่พักโรงแรม SHERATON PENTAGON CITY KEY BRIDGE MARRIOTT  หรือระดับเดียวกัน 

 

 

 

วันที่สาม   วอชิงตัน ดีซี – นิวยอร์ค   
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และมนุษยชาติในสถาบันสมิธโซเนียน (SMITHSONIAN INSTITUTION) ชมวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่สมัยยุคหิน นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับและอัญมณีล้ำค่านานาชนิด ชมเพชรสีน้ำเงินเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านชมพิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศ ความพยายามของมนุษย์ที่จะบินได้เหมือนนก อากาศยานสมัยแรกจนถึงยานอวกาศในปัจจุบัน (ค.ศ. 1903-2003) ก้อนหินจากดวงจันทร์และอีกมากมาย สถาบันสมิธโซเนียนเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลก
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :  ออกเดินทางกลับนิวยอร์ค อดีตเมืองหลวงเก่าที่เป็นนครแห่งความมั่งคั่ง และทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยี ถนนวอลสตรีท ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจการเงินและตลาดหุ้นของโลก
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

วันที่สี่   นิวยอร์ค
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านล่องเรือไปยังเกาะลิเบอร์ตี้ เพื่อชมทิวทัศน์ของผังเมืองแมนฮัตตัน ชมเทพีแห่งเสรีภาพที่ประชาชนของประเทศฝรั่งเศสมอบให้กับประชาชนนครนิวยอร์ค (ค.ศ. 1876) ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของเขตบรูคลินส์ของมหานครนิวยอร์ค,    เกาะแมนฮัตตัน และนิวเจอซี่ได้จากจุดนี้ ชมพิพิธภัณฑ์และทราบประวัติศาสตร์ความเป็นมาการสร้างเทพีเสรีภาพที่เป็นของขวัญจากประเทศฝรั่งเศส เนื่องในการฉลองครบรอบ 100 ปี ของประกาศอิสระภาพ นำท่านชมมหานครนิวยอร์ค อดีตเมืองหลวงเก่าที่เป็นนครแห่งความมั่งคั่ง และทันสมัยทางด้าน สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี ถนนวอลสตรีท ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจการเงินและตลาดหุ้นของโลก ผ่านชมร็อคกี้เฟลเลอร์ เซนเตอร์ ซึ่งเป็นตระกูลที่ร่ำรวยติดอันดับหนึ่งในสิบของอเมริกา  ถนนสายที่ห้า (FIFTH AVENUE) ซึ่งคับคั่งไปด้วยศูนย์การค้า และโรงมหรสพ    ชั้นนำ นำท่านขึ้นสู่ชั้น 102 ของตึก ONE WORLD TRADE CENTER (THE ONE) ตึกใหม่ที่สร้างขึ้นมาทดแทนตึกแฝดที่เคยถูกเครื่องบินชนถล่มลงมาในเหตุการณ์ 911 ขึ้นชมความงามของรอบเกาะแมนฮัตตัน ทดสอบเทคโนโลยีชั้นสูงในการสร้างอาคารขนาดสูงของอเมริกา จากนั้นชมจุดที่เคยเป็นที่ตั้งของตึกแฝดซึ่งอยู่ติดกันกับตึกนี้
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย 
บ่าย :  นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติ (THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART) ซึ่งถูกบันทึกไว้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในรวบรวมศิลปะวัตถุล้ำค่ากว่าค่อนโลกมาแสดงไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่แสดงศิลปะของอียิปต์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ถึงกับออกปากชมว่า “ยิ่งใหญ่กว่าไปดูที่อียิปต์เสียอีก” นำท่านชมเซ็นทรัลปาร์ค (CENTRAL PARK) สวนสาธารณะที่ดีที่สุดของโลก เพราะเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และเป็นสวนสาธารณะที่เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์มากที่สุดของโลก แล้วนำท่านสู่ถนน ฟิฟท์ อเวนิว (FIFTH AVENUE) ย่านช้อปปิ้งที่ดังที่สุดของนิวยอร์ค อิสระเดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  

 

 

 

วันที่ห้า  นิวยอร์ค – บอสตัน
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองบอสตัน (BOSTON) เมืองหลวงของมลรัฐแมสซาชูเซตส์ (MASSACHUSETTS) ที่มีความเก่าแก่ย้อนหลังไปถึงยุคแรกเริ่มของอาณานิคม
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านชมเมืองบอสตัน นำชมเส้นทางสาย FREEDOM TRAIL เส้นทางสายประวัตศาสตร์ของการเริ่มต้นเพื่อนำไปสู่การปฏิวัติและประกาศเอกราชจากสหราชอาณาจักร ประกอบไปด้วยอาคารทั้งหมด 16 หลัง เรียงรายกันไปตามเส้นทางอิฐสีแดง ชม MASSACHUSETTS STATE HOUSE หรือรัฐสภา สร้างเสร็จเมื่อปี  ค.ศ. 1798 มียอดโดมสีทองสวยงาม ผ่านชม PARK STREET CHURCH สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1809 และ TREMONT ในอดีตเป็นเหมือนสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองบอสตัน ผ่านชม KING’S CHAPEL เดิมโครงสร้างเป็นไม้ สร้างในปี ค.ศ. 1688 ต่อมาใช้หินสร้างครอบทับอีกที แล้วชม OLD STATE HOUSE ตึกอายุเก่าแก่เกือบ 300 ปี เป็นหนึ่ง  ในสถานที่ราชการที่เก่าแก่ที่สุด ด้านหน้าของตึกเป็นจุดที่เกิดเหตุการณ์ BOSTON MASSACRE (ทหารอังกฤษยิ่งชาวอเมริกันในปี ค.ศ. 1770) ชม FANEUIL HALL เป็นตึกที่ใช้สถานที่ประชุม ตั้งแต่สมัยคนอเมริกันมาปราศรัยกันเกี่ยวกับการมีเอกราช ด้านล่างเป็นตลาดขายของที่ระลึกใกล้ๆ กันเป็น QUINCY MARKET ตลาดขายของมากมาย  แล้วนำท่านข้ามสู่ย่าน NORTH END ซึ่งเป็นย่านเก่าแก่ของบอสตัน และเป็นถิ่นของคนอิตาเลี่ยน แล้วข้ามแม่น้ำ CHARLES ชมเรือรบ USS CONSTITUTION สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1797 ที่บอสตัน โดยราชนาวีของสหรัฐอเมริกาตั้งชื่อโดยประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน มีชื่อเสียงในการต่อสู้กับราชนาวีอังกฤษในสงครามปี ค.ศ. 1812 มีเรือรบที่เก่าแก่ที่สุดในโลกจอดแสดงอยู่ ด้านในมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติของเรือรบ แล้วนำท่านสู่ BUNKER HILL MOUNMENT อนุสรณ์สถานการต่อสู้ที่ BUNKER HILL นำท่านผ่านจัตุรัสภูมิพล (KING BHUMIBOL ADULYADEJ SQUARE) ที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระบรมราชสมภพ ณ โรงพยาบาล เมาท์ ออร์เบิร์น (MOUNT AUBURN HOSPITAL) เมืองบอสตัน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม  ค.ศ. 1927 จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิวบนเนินเขา BEACON HILL ซึ่งเป็นย่านพักอาศัยของเหล่าคนรวยที่ยังคงอนุรักษ์อาคารในยุคอาณานิคมเอาไว้ได้อย่างสวยงาม จนเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด ว่ากันว่าบนถนน MT. VERNON เป็นถนนที่สวยงามและมีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ แล้วเดินเล่นถนนนิวบูรี่ (NEWBURY STREET) แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงย่านใจกลางเมืองบอสตัน อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ………………………………หรือระดับเดียวกัน   

 

วันที่หก  บอสตัน มอนทรีออล (แคนาดา)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองมอนทรีออล (MONTREAL) เมืองที่ใหญที่สุดในเขตปกครองของรัฐควิเบก และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของแคนาดา มอนทรีออลเคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในยุคทศวรรษ 1970 หลังจากนั้นเมืองโตรอนโต้ก็แซงหน้าไป เดิมเมืองนี้มีชื่อว่า วิล-มารี (VILLE-MARIE) ภาษาทางการของมอนทรีออลคือภาษาฝรั่งเศส และมอนทรีออลยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดอันดับสองที่มีประชากรพูดภาษาฝรั่งเศสมากที่สุดในโลก รองจากปารีส ภาษาฝรั่งเศสแบบควิเบกเป็นภาษาทางการของเมือง ซึ่งอาจจะแตกต่างจากภาษาฝรั่งเศสที่พูดในฝรั่งเศสบ้าง แต่ประชากรกว่าครึ่งของที่นี่สามารถพูดคล่องได้ทั้งสองภาษา นั่นคือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านเมืองมอนทรีออล ที่ตัวเมืองตั้งอยู่รอบๆ เนินเขาที่ปกคลุมด้วยป่าไม้สวยงามที่มีชื่อว่า “เมาท์รอยัล” (MONT REAL / MONT ROYAL) ซึ่งชื่อนี้ก็เป็นที่มาของชื่อเมืองนั่นเอง ชมเขตเมืองเก่าที่มีอาคารหน้าตาคล้ายเมืองในยุโรป นำท่านขึ้นชมวิวบนเมาท์รอยัล จากจุดชมวิวนี้จะเห็นเมืองมอนทรีออลทั้งเมืองและแม่น้ำเซนต์ ลอเรนซ์ที่ไหลผ่านเมือง ระหว่างทางลงจากเขาก็จะเห็นสนามกีฬาโอลิมปิกอยู่ลิบๆ   ที่มอนทรีออลเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปี พ.ศ. 2519 นำชมโบสถ์นอร์ทเทรอดามแห่งมอนทรีออล (NOTRE-DAME BASILICA MONTREAL) โบสถ์เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมอนทรีออล อาคารดั้งเดิมสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 แต่อาคารหลังปัจจุบันสร้างขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิก และนีโอโกธิค ไฮไลท์ของโบสถ์แห่งนี้อยู่ที่การตกแต่งภายในด้วยสีฟ้าสดใสและสีทองอร่ามตา เพดานโค้งขนาดใหญ่และกระจกสีสวยหรูหรา เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา และยังเคยใช้จัดพิธีการสำคัญ เช่น พิธีต้อนรับพระสันตะปาปาและพิธีแต่งงานของ CELINE DION นักร้องชื่อดังอีกด้วย
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ……………………………..หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่เจ็ด  มอนทรีออล – สวนสัตว์ – ออตตาวา
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่สวนสัตว์ PARC OMEGA ตั้งอยู่ระหว่างเมืองมอนทรีอัลและออตตาวา ในรัฐควิเบก ประเทศแคนาดา เป็นสวนสัตว์เปิดที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาธรรมชาติ ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า มีสัตว์ป่าและสัตว์ท้องถิ่นของเมืองหนาวนานาชนิด อาทิ กวาง หมาป่า หมี สุนัขจิ้งจอก เต่า แร็กคูน นก และสัตว์อื่นๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสัตว์เหล่านี้ บันทึกภาพความน่ารัก พร้อมให้อาหารสัตว์จากมือของท่านเองได้อย่างใกล้ชิด จากนั้นนำท่านสู่  FAIRMONT LE CHATEAU MONTEBELLO โรงแรมเก่าแก่และรีสอร์ทในรัฐควิเบก รอบล้อมไปด้วยธรรมชาติป่าไม้แม่น้ำ ตัวอาคารสร้างด้วยไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่นี่จึงเป็นสถานที่เหมาะกับการพักผ่อนอย่างยิ่ง
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวันภายโรงแรม FAIRMONT LE CHATEAU MONTEBELLO
บ่าย :   ออกเดินทางสู่เมืองออตตาวา (OTTAWA) เมืองหลวงของประเทศแคนาดา เมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสวยงามและยังเป็นจุดศูนย์รวมของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะให้เที่ยวชมมากมาย ออตตาวาตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำออตตาวา (OTTAWA RIVER) อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของแคนาดา นำท่านชมเมืองหลวงของแคนาดา แวะถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภา (PARLIAMENT HILL) อาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยอาคารรัฐสภาเป็นอาคารที่เป็นตัวอย่างที่ดีของอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์ฟื้นฟูโกธิค (GOTHIC REVIVAL STYLE) สร้างขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1916 และเสร็จในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง ซึ่งจากตรงบริเวณนี้จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำออตตาวาได้อย่างชัดเจน แล้วแวะถ่ายรูปกับอาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา (NATIONAL GALLERY OF CANADA) เป็นอาคารกระจกและอาคารหินแกรนิตที่ได้รับการออกแบบโดย MOSHE SAFDIE ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1880 และเปิดอย่างเป็นทางในปี ค.ศ. 1988 ภายในมีการจัดแสดงคอลเลคชั่นภาพวาด รูปปั้น และรูปถ่ายเป็นจำนวนมาก
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ……………………………..หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่แปด   ออตตาวา –  ล่องเรือ 1,000 เกาะ – ไนแองการ่า
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านล่องเรือ 1,000 เกาะ อันเลื่องชื่อของคิงส์ตัน (THOUSAND ISLAND) ชมความงามของแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ที่มีความยาวถึง 1,344 กิโลเมตรไหลออกจากทะเลสาบออนทาริโอจนกระทั่งออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติก ชมความสวยงามของบ้านพักตากอากาศที่ตั้งอยู่บนเกาะส่วนตัวมากมายเรียงรายกันนับร้อยๆ หลัง เกาะบางเกาะก็เป็นเกาะร้าง บางเกาะยังมีคนอาศัยอยู่จริงๆ บางเกาะเป็นของอเมริกา บางเกาะเป็นของแคนาดา ซึ่งมีมากมายกว่า 1,800 เกาะ จึงเรียกกันง่ายว่า THOUSAND ISLANDS เรือจะล่องผ่านสะพาน THOUSAND ISLAND BRIDGE ที่เชื่อมพรมแดนระหว่างสหรัฐกับแคนาดา สะพานนี้ทอดข้ามไปอีกหลายเกาะเชื่อมระหว่างรัฐออนทาริโอและรัฐนิวยอร์คของอเมริกา
หมายเหตุ   **เรือจะมีถึงต้นเดือนตุลาคม หากไปช่วงอื่นจะนำชมสถานที่ท่องเที่ยวอย่างอื่นทดแทน
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร     
บ่าย :  ออกเดินทางสู่ไนแองการ่า (NIAGARA FALLS) เมืองน้ำตกไนแองการ่า หนึ่งในน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างชายแดนรัฐนิวยอร์คของ อเมริกา และรัฐออนทาริโอของแคนาดา ซึ่งน้ำตกแห่งนี้ประกอบไปด้วย 3 น้ำตกด้วยกัน คือ น้ำตกเกือกม้า (HORSESHOE FALLS) อยู่ฝั่งแคนาดา, น้ำตกอเมริกา (AMERICAN FALLS) อยู่ทางฝั่งสหรัฐอเมริกา และน้ำตก BRIDAL VEIL อยู่ทางฝั่งอเมริกาเช่นกัน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SHERATON ON THE FALLS หรือ    ระดับเดียวกัน (ห้องวิวน้ำตก)

 

 

 

วันที่เก้า    ไนแองการ่า – ล่องเรือ HORNBLOWERโตรอนโต
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านล่องเรือ HORNBLOWER สัมผัสใกล้ชิดกับสายน้ำตกที่ไหลพุ่งลงสู่เบื้องล่างอย่างใกล้ชิด นำท่านล่องผ่านน้ำตกอเมริกันฟอลส์ ก่อนเข้าสู่แอ่งของน้ำตกเกือกม้าที่มีเสียงน้ำตกดังกึกก้อง นำท่านเข้าไปท่ามกลางละอองน้ำอันพลุ่งพล่านของน้ำตกเกือกม้า (ก่อนขึ้นเรือ ท่านจะได้รับแจกเสื้อกันฝนพลาสติกช่วยกันน้ำ) โดยเรือ HORNBLOWER นี้แต่เดิมเริ่มกิจการในฐานะเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากระหว่างอเมริกากับแคนาดาในปี ค.ศ.1846 จากนั้น เมื่อสะพานสายรุ้ง (RAINBOW BRIDGE) สะพานแขวนแห่งแรกที่ข้ามช่องเขาแม่น้ำ       ไนแองการ่าได้เปิดใช้งานในปี ค.ศ. 1878 เรือก็ได้รับการดัดแปลงให้เป็นเรือท่องเที่ยวจะปัจจุบัน
(หมายเหตุ ทัวร์ล่องเรือนี้จะเปิดบริการปลายเดือนเมษายนจนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี และปิดในวันที่อากาศไม่ดีหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทำให้เรือไม่สามารถออกได้)
นำท่านเดินทางสู่เทเบิ้ลร็อค (TABLE ROCK) จุดที่อยู่ใกล้น้ำตกมากที่สุด จากบริเวณนี้ท่านสามารถถ่ายรูปน้ำตกไนแองการ่าได้หลากหลายมุมและได้ยินเสียงน้ำตกกึกก้อง พร้อมละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณ
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน สุดพิเศษบน หอคอย SKYLON TOWER ที่ความสูง 236 เมตร ถือเป็น   แลนด์มาร์คเด่นของน้ำตกไนแองการ่า วิวแบบพาโนรามาจากบนชั้นบนสุดจะมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้ท่าน พร้อมรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารหมุนรอบ 360 องศา (REVOLVING DINING ROOM) โดยภัตตาคารจะหมุนครบ 360 องศาทุก ๆ 1 ชั่วโมง
บ่าย :   นำท่านแวะถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้แห่งไนแองการ่า (NIAGARA FLORAL CLOCK) ซึ่งได้รับการประดับตกแต่งจากดอกไม้หลากหลายชนิดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล แล้วเดินทางสู่เมืองโตรอนโต (TORONTO) เมืองขนาดใหญ่ที่สุดในแคนาดา รวมถึงเป็นเมืองหลวงของรัฐออนทาริโออีกด้วย โตรอนโตจัดได้ว่าเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีไชน่าทาวน์ถึง 3 แห่งในโตรอนโต มี LITTLE ITALY, GREEK TOWN ที่อยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน จากนั้นนำท่านสู่ TORONTO PREMIUM OUTLET ที่ตั้งอยู่ที่เมืองมิสซิสเซากา (MISSISSAUGA) ให้ท่านได้เลือกซื้อช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมสารพัดยี่ห้อให้ท่านเลือกซื้อในราคาพิเศษกว่าซื้อร้านค้าในเมือง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์เครื่องครัว ร้านอาหาร ฯลฯ มีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกสรร เช่น ADIDAS, GAP, ARMANI, POLO, BANANA REPUBLIC, BOSS, BURBERRY, COACH, DKNY, GUCCI, KATE SPADE, NIKE, OAKLEY, PRADA, SAMSONITE เป็นต้น
ค่ำ  :  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม DELTA HOTEL BY MARRIOTT TORONTO หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

วันที่สิบ   โตรอนโต
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านขึ้นชมวิวบนหอคอยซีเอ็น (CN TOWER) หอคอยที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตรอนโต เป็นหอคอยสื่อสารและสังเกตการณ์ สูง 553 เมตร เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 และมีความสูงมากกว่าหอคอยออสตานกิโนในมอสโควตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 ทั้งที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ หอคอยซีเอ็นได้รับการบันทึกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดในโลกเป็นเวลาถึง 31 ปี จนถึงวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2007 จึงถูกแทนที่ด้วยอาคารเบิร์จคาลิฟาในดูไบ ชื่อหอคอยซีเอ็นย่อมาจาก CANADIAN NATIONAL RAILWAY เป็นกิจการรถไฟที่เป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างในระยะแรก แต่ปัจจุบันนิยมอ้างอิงว่าซีเอ็น หมายความถึง “หอคอยแห่งชาติแคนาดา” นำท่านขึ้นลิฟต์ไปหยุดที่จุดแรกบนชั้น 113 ใช้เวลาเพียง 58 วินาที ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ในการยืนบนพื้นกระจกใสและมองลงมาจากความสูง 342 เมตร ดูถนนสายต่างๆ ของเมืองด้านล่าง หรือชมวิวโตรอนโตที่ OUTDOOR SKY TERRACE 
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านชมย่านนาธานสแควร์ (NATHAN SQUARE) ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (CITY HALL) ทั้งตึกเก่าและตึกใหม่ บริเวณนี้ตลอดทั้งปีก็จะมีการจัดงานอีเวนท์ต่าง ๆ ที่พิเศษคือในช่วงหน้าหนาว ลานด้านหน้าก็จะถูกทำให้เป็นลานสเก๊ตน้ำแข็ง จากนั้นแวะถ่ายรูปบริเวณ HARBOUR FRONT CENTRE สถานที่จัดงานรื่นเริงและงานมหรสพต่างๆ ตั้งแต่คอนเสิร์ต การแสดงเต้น เทศกาล ตลอดจนนิทรรศการ ไม่ว่างานอะไรก็มักจะมาจัดที่นี่ ทำให้บริเวณนี้คึกคักตลอดทั้งปี ผ่านบันทึกภาพอาคารรัฐสภา ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษตั้งอยู่ด้านหน้า ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์ (CHINATOWN) ที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ที่นี่ให้บรรยากาศคึกคักเหมือนอยู่เมืองจีน มีร้านอาหาร ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ขาย  ของเอเชีย โดยเฉพาะจากจีน เป็นเสมือนครัวขนาดใหญ่ของชาวเอเชียแถบนี้เลยทีเดียว ที่นี่ท่านจะได้พบกับตลาดขายผักผลไม้ของแต่ละ พื้นที่ ตลอดจนร้านค้าสมุนไพรที่นำเสนอชาทุกประเภท ร้านบะหมี่ ร้านอาหารสารพัดชนิด อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของก่อนกลับ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านกลับโรงแรมที่พัก
** มีบริการเปิดห้องพักที่โรงแรมให้ท่านใช้อาบน้ำแบบสบายๆ ก่อนไปสนามบิน / แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพียร์สัน โตรอนโต

 

 

 

วันที่สิบเอ็ด   โตรอนโต้ – ฮ่องกง
เวลา 01.45 น. :  ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 829
**************** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***************

 

วันที่สิบสอง   ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
เวลา 05.00 น. :   ถึงสนามบินแชป แล๊ป ก๊อก ฮ่องกง พักรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
เวลา 08.00 น. :   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 705
เวลา 10.00 น. :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

กำหนดการเดินทาง     // 12-23 ก.ย., 19-30 ก.ย. // 3-14, 10-21, 17-28 ต.ค., 23 ต.ค.-3 พ.ย., 4-15 พ.ย.  

อัตราค่าบริการ

รายการ

ก.ย.

ต.ค./พ.ย.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ

 

 

เด็ก (อายุ 2-12 ปี) พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ท่านละ    

 

 

เด็ก (อายุ 2-12 ปี) พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ท่านละ

 

 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

 

 

***ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเลื่อนได้ทุกกรณี

**หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องสะดวกกว่า (เพราะโรงแรมไม่ค่อยมีห้อง 3 เตียง)
**ท่านที่มีวีซ่านักเรียนยังไม่หมดอายุ ไม่สามารถใช้เดินทางท่องเที่ยวได้
**เด็กต่ำกว่า 15 ปี หากไม่ได้เดินทางไปกับบิดา-มารดา ต้องมีหนังสือยินยอมและมอบอำนาจการดูแลกับญาติที่ไป พร้อมเอกสารของเด็กทุกอย่าง เช่น ใบเกิด เอกสารการเรียน

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ ตามรายการ                   
–  ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ
ค่าอาหารตามรายการ (เมนูเดอลักซ์)                                
– ค่าพาหนะรับส่งตลอดรายการ
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                            
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานจากบริษัท
– ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบๆ ละ ไม่เกิน 23 ก.ก. / ชั้นธุรกิจ ได้ 2 ใบๆ ละ 23 ก.ก.
– ค่าภาษีสนามบิน                                                           
– ค่าวีซ่าแคนาดา                                                 
– 
ค่าทิปคนขับรถ                                                  
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท(ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
– ค่าเครื่องดื่มทุกชนิด ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล เป็นต้น
– ค่าวีซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท

 

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์