ยุโรปแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ C (2020)

GRAND SWITZERLAND C (2020)

สายการบินไทย
9 วัน 6 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

ซูริค – น้ำตกไรน์ – วาดุ๊ซ – เซนต์ มอริทซ์ – ติราโน – โคโม 
อันเดอร์แมท – เซอร์แมท – ท๊าซ – มองโทรซ์ – กือสตั๊ด
เจนีวา – โลซานน์ – เบิร์น – ลูเซิร์น 9 วัน

นั่งรถไฟ เบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส – รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส  
รถไฟสายโกลเด้นพาส พาโนรามา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – กลาเซียร์ 3000

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้าเขียวขจี ชมแมทเทอร์ฮอร์น และกลาเซียร์ 3,000
พาท่านนั่งชมวิวสวยของเส้นทางรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส รถไฟสายประวัติศาสตร์เก่าแก่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
รถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส และรถไฟสายโกลเด้นพาส พาโนรามา เยือนเมืองท่องเที่ยวดังๆ ของสวิตเซอร์แลนด์
อาทิ เจนีวา, มองโทรซ์ เมืองสำคัญและแสนสวย ริมทะเลสาบเลอมังค์, เซนต์ มอริทซ์ เมืองตากอากาศของเศรษฐียุโรปมากว่า 100 ปี
เซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษ เชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์น, เบิร์น เมืองหลวงของประเทศ
ลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวชื่อดัง, ซูริค เมืองธุรกิจและการเดินทาง

สายการบิน          การบินไทย บินตรงไป – กลับ
โรงแรม                  มาตรฐานยุโรป 4 ดาวขึ้นไป (พัก 2 คืนบนเซอร์แมท)
อาหาร                   เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน – ค่ำแบบยุโรปและเอเชียบ้าง 
รถไฟ                      รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส และเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส
                                กระเช้าไฟฟ้าขึ้นไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น และกลาเซียร์ 3000
รถโค้ช                    มาตรฐานยุโรป 40 – 48 ที่นั่ง
มัคคุเทศก์              รับประกันชำนาญเส้นทาง 100%  

 

 

วันแรก     กรุงเทพฯ 
เวลา  21.30 น.  :  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

วันที่สอง     กรุงเทพฯ – ซูริค – น้ำตกไรน์ – วาดุ๊ซ  (ลิกเตนสไตน์) – เซนต์ มอริทซ์ (สวิตเซอร์แลนด์)
เวลา  01.05 น.  :  บินตรงสู่ซูริค โดยเที่ยวบิน TG 970 (ประมาณ 11 ชม. เศษ)
เวลา  07.50 น.  :  ถึงสนามบินซูริค (ZURICH) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระแล้วออกเดินทางสู่เมืองชาฟเฮาเซ่น (SCHAFFHAUSEN / 30 นาที) นำท่านล่องเรือสู่หน้าน้ำตกเพื่อชมความงามชมน้ำตกไรน์ (RHINEFALLS) ที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป (**สงวนสิทธิ์งดล่องเรือในวันที่อากาศไม่ดี หรือฝนตกและ ฤดูหนาว) จากนั้นเดินทางสู่เมืองวาดุ๊ซ (VADUZ / 2 ชม.) เมืองหลวงของรัฐอิสระลิกเตนสไตน์ ที่มีเจ้าชายสืบเชื้อสายปกครองมากกว่า 200 ปี เลือกซื้อแสตมป์ซึ่งเป็นของสะสมที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย 
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เซนต์มอริทซ์ (ST. MORITZ / 2 ชม.) เมืองรีสอร์ทตากอากาศชื่อดังที่เศรษฐียุโรปนิยมมาสร้างบ้านพักตากอากาศที่นี่ และยังได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนฝึกสอนสกีแห่งแรกของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย เมืองนี้เป็นอีกเมืองสวยติดอันดับของสวิตเซอร์แลนด์
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม STEFANI หรือระดับเดียวกัน  

หมายเหตุ
– เวลาสวิส ช้ากว่าไทย 5 ชั่วโมง เมษายน – ตุลาคม / และพฤศจิกายน – มีนาคม 6 ชั่วโมง
– เรือล่องชมน้ำตกไรน์ มีเฉพาะมีนาคม – ตุลาคม / ปิดในวันที่อากาศไม่ดี

 

 

 

 

วันที่สาม     เซนต์ มอริทซ์ – รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส – ติราโน่ (อิตาลี) – โคโม  
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เวลา  09.16 น.  :  ออกเดินทางโดยรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส (BERNINA EXPRESS) รถไฟสายประวัติศาสตร์เก่าแก่สุดสายหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้ชมความสวยงามของธรรมชาติสองข้างทางแบบพาโนรามา ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ อุโมงค์ สะพานหิน และสะพานก้นหอยแห่งบรูซิโอ (BRUSIO) สะพานโค้งวงกลมที่มีชื่อเสียง (นั่งรถไฟประมาณ 2 ชม. 25 นาที / รถยนต์นำกระเป๋าไปรอรับปลายทาง) สู่เมืองติราโน (TIRANO) เมืองเล็กๆ น่ารักของอิตาลี อยู่ใกล้พรมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี 
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  :  ออกเดินทางเลาะเลียบเขตทะเลสาบทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี สู่โคโม (COMO / 2 ชม. 20 นาที) เมืองริมทะเลสาบแสนสวย 
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม BARCHETTA EXCELSIOR หรือระดับเดียวกัน

หมายเหตุ     บางวันรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส ไม่มีวิ่งในช่วงเช้า บริษัทจะใช้รถไฟปกติแต่เป็นชั้นเฟิร์สคลาสและวิ่งบนรางเดียวกันวิวเดียวกันทดแทน (ค่าตั๋วแพงกว่าเล็กน้อย บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ)

 

 

 

 

วันที่สี่     โคโม – อันเดอร์แมท (สวิตเซอร์แลนด์) – รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส – เซอร์แมท 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม /พักผ่อนเดินเล่นสบายๆ 
เวลา  10.00 น.  :  นำท่านเดินทางสู่อันเดอร์แมท (ANDERMATT) เมืองเล็กๆ น่ารักอีกเมืองชุมทางรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส นำท่านชมเมืองแสนสวยเล็กๆ น่ารักในหุบเขาที่แปลว่าทุ่งเขียวขจี
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  ออกเดินทางขึ้นสู่เซอร์แมทโดยรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (GLACIER EXPRESS) สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง ด้วยระยะเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง ที่ท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน้ำธรรมชาติที่งดงามจนถึงเมืองเซอร์แมท (ZERMATT) 1 ในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่ จักรยาน และเดินเท่านั้น  นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SONNE หรือระดับเดียวกัน  2 คืน  (รถไฟกลาเซียร์เวลาประมาณ 13.47-16.42 น.) 
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

หมายเหตุ
ท่านและครอบครัวอาจนำกระเป๋าบางส่วนขึ้นไปเซอร์แมท บางส่วนเก็บไว้ในรถบัสได้ (ไม่ต้องขนไปทั้งหมด)
– ปลายเดือนตุลาคม – กลางเดือนธันวาคมของทุกปี ขบวนรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส จะถูกนำไปตรวจซ่อมประจำปี หรือบางช่วงที่มีปัญหา บริษัท จะปรับเปลี่ยนเป็นรถไฟขบวนปกติ แต่เป็นตู้เฟิร์สคลาส (FIRST CLASS) แทน แต่วิวทิวทัศน์ยังคงเหมือนเดิม เพราะวิ่งบนรางเดียวกันตลอดเส้นทาง (ความต่างระหว่างตู้แบบรถไฟกลาเซียร์ และรถไฟปกติ คือ รถไฟกลาเซียร์รุ่นใหม่ๆ หลังคาจะเป็นกระจกหมด)

 

 

 

 

วันที่ห้า     เซอร์แมท (ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น) 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ตื่นเช้ากับอากาศที่บริสุทธิ์สดใสไร้มลพิษพักผ่อนเดินเล่นชมเมืองที่สวยที่สุด ทั้งเมืองสามารถมองเห็น “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” ที่สวยงามเป็นเครื่องหมายการค้าของลูกอมริกัวล่าร์ นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (GLACIER PARADISE) ที่มีความสูง 3,883 เมตร เพื่อชมวิวสวยของภูเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ด้วยความสูงของยอดแมทเทอร์ฮอร์น ถึง 4,478 เมตร เล่นหิมะจนพอใจ หรือเข้าชมถ้ำน้ำแข็ง หรือขึ้นลิฟท์ไปชมวิวบนยอดเขา 
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
บ่ายๆ  :  นำท่านลงจากยอดเขา (ท่านที่ยังสนุกกับหิมะ สามารถอยู่ต่อได้เพราะนั่งกระเช้ากลับทางเดิมง่ายมากๆ) แล้วอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ นาฬิกาทุกยี่ห้อ, ของที่ระลึก, มีดพับ ฯลฯ หรือเดินเล่นชมเมืองซึ่งสวยมาก อยู่เซอร์แมทแล้วท่านจะทราบว่า ทำไมถึงต้องมีเวลาเป็นของตัวเองบ้าง และทำไมต้องนอนบนเซอร์แมท 2 คืน (โรงแรมบนนี้แพงกว่าที่อื่น) *พฤษภาคม – กันยายน วันที่อากาศดีท่านอาจไปนั่งรถไฟขึ้นยอดเขากอร์นเนอร์แกทแต่ลงสถานีกลางทาง แล้วเดินไปชมทะเลสาบบนหุบเขา
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

หมายเหตุ     หากกระเช้าขึ้นยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์นปิด ไม่ว่ากรณีใด (ลมแรง, ขัดข้อง) บริษัทจะเปลี่ยนไปนั่งรถไฟขึ้นยอดเขากอร์นเนอร์แกท ขึ้นไปเล่นหิมะบนยอดเขากอร์นเนอร์แกท และชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นแทน (ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ไม่มีกระเช้าหรือรถไฟขึ้นถึง ต้องขึ้นยอดเขาใกล้ๆ เช่น ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น หรือยอดเขากอร์นเนอร์แกทเพื่อไปชมความงาม) 

 

 

 

 

วันที่หก     เซอร์แมท – ท๊าซ – มองโทรซ์ – เจนีวา – โลซานน์ – มองโทรซ์ 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองท๊าซ (TASCH) โดยรถไฟ ประมาณ 12 นาที แล้วเดินทางโดยรถโค้ชสู่มองโทรซ์ (MONTREUX / 2 ชม.) เมืองสวยริมทะเลสาบเลอมังค์ หรือทะเลสาบเจนีวา หรือทะเลสาบโลซานน์ (คือทะเลสาบเดียวกัน แต่อาจเรียกตามชื่อเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ) ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูง ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามและไร่ผลไม้มากมายทั้งองุ่น, แอปเปิ้ล, เชอรี่, ลูกแพร์ ฯลฯ 
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำชมภายในปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปี แล้วนำท่านสู่เจนีวา (GENEVA / 1 ชม.) นำชมเมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์กรระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก (WTO) แรงงานสากล ถ่ายรูปหน้ากาชาดสากล ฯลฯ นำท่านชมน้ำพุเจทโด (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติและนาฬิกาดอกไม้ จากนั้นนำท่านสู่เมืองโลซานน์ (LAUSANNE / 30 นาที) เมืองที่ตั้งศาลสูงของประเทศและเมืองนี้ยังเคยเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่า, สมเด็จพระพี่นางฯ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 และ 9 ขณะทรงพระเยาว์ แวะชมศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ก่อนนำท่านสู่มองโทรซ์ 
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SWISS MAJESTIC หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่เจ็ด     มองโทรซ์ – รถไฟโกลเด้นพาส พาโนรามา – กือสตั๊ด – กลาเซียร์ 3000 – เบิร์น – อินเทอร์ลาเก้น  
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านนั่งรถไฟโกลเดนพาส พาโนรามา (GOLDEN PASS PANORAMA) รถไฟท่องเที่ยวชื่อดัง นำท่านสู่เมืองกือสตั๊ด (GSTAAD) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง ระหว่างทางรถไฟจะผ่านจุดชมวิวต่างๆ บนภูเขา รวมถึงบ้านสวยๆ และย่านเกษตรกรรมที่สวยงามจนถึงปลายทาง (ประมาณ 09.44-11.09 น.) **บางเดือน บริษัท ขอปรับไปใช้รถไฟเวลา 08.44-10.04 น. วิ่งบนเส้นทางเดียวกัน แต่ตู้รถไฟจะตกแต่งคนละแบบขบวนนี้ชื่อว่าคลาสสิคเทรน (CLASSIC TRAIN) เพื่อคณะจะได้มีเวลาอยู่บนยอดเขากลาเซียร์ 3000 มากขึ้น
จากนั้นรถโค้ชรอรับและนำท่านสู่โกล ดู ปิลยง (COL DU PILLON) เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน สู่กลาเซียร์ เลส ไดเบลเรท (GLACIER LES DIABLERETS) หรือ “กลาเซียร์ 3000” (GLACIER 3000) แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ บนความสูงระดับ 2,971 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง อิสระให้ท่านสนุกสนานกับการนั่งเก้าอี้เลื่อนไฟฟ้าที่นักสกีใช้เพื่อการนั่งขึ้นเขา นั่งรถสโนว์บัส (SNOW BUS) วิ่งไปบนหิมะ, นั่งถาดเลื่อน (SNOW SLED) เดินบนสะพานที่ขึงระหว่าง 2 ยอดเขา และ ALPINE COASTER หรือการนั่งเก้าอี้บนรางเลื่อนที่หวาดเสียว สัมผัสประสบการณ์ที่ตื่นเต้นสนุกสนานแต่ปลอดภัย (เฉพาะ ALPINE COASTER เครื่องเล่นหวาดเสียว ไม่รวมในค่าบริการ มิฉะนั้น ท่านที่ไม่เล่นจะเสียเปรียบ)

หมายเหตุ ที่นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการความสนุกกับเครื่องเล่นและกิจกรรมบนหิมะ

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่ายๆ  :  นำท่านลงจากยอดเขา จากนั้นเดินทางสู่กรุงเบิร์น (BERN / 1 ชม.) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่า ที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อน จนองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬิกาประจำเมือง แวะชมหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น แล้วเดินทางสู่อินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN / 50 นาที) เมืองสวยกลางหุบเขาและอยู่ระหว่างทะเลสาบธุนและเบรียนซ์ นำท่านเข้าที่พักโรงแรม KREBS หรือ METROPOLE หรือระดับเดียวกัน  
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบฟองดูว์และสเต็ก 

หมายเหตุ ทุกปีกระเช้าจะปิดซ่อมบำรุงตั้งแต่ปลายกันยายน – ต้นพฤศจิกายน

 

 

 

 

วันที่แปด     อินเทอร์ลาเก้น – ลูเซิร์น – ซูริค – กรุงเทพฯ 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ลูเซิร์น (LUCERNE) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต ชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้งสะพานไม้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น แล้วนำท่านสู่สนามบินซูริค (50 นาที)
เวลา  13.30 น.  :  บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 971

 

วันที่เก้า     กรุงเทพฯ
เวลา  05.30 น.  :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

*** ขออภัยหมายเหตุเยอะ บริษัทฯ จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างชัดเจน เพื่อลูกค้าจะได้นำไปเป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจ นโยบายของเราคือความชัดเจน ถูกต้อง

วันเดินทาง          17-25, 21-29 พ.ย., 5-13 ธ.ค.

อัตราค่าบริการ          **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **   

รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ  

 

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ

 

หมายเหตุ
* บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 – 5,000 บาท  / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี 

อัตราค่าบริการนี้รวม
–  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับแบบหมู่คณะ
–  ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น – ลงท่านละ 1 ใบ
–  ค่าอาหารตามรายการ
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กิโลกรัม (เฉพาะการบินไทย)
–  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า
–  ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
– ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ
– ค่าทิปขนกระเป๋าที่โรงแรม, บริกรร้านอาหาร
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
–  ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานจากบริษัท
น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม – ไปสนามบิน)
–  ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50 – 60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม  (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กิโลกรัม เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท 
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์