แกรนด์รัสเซีย B

GRAND RUSSIA B

สายการบินไทย
9 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

มอสโคว์ – เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – มูรมานสก์ 9 วัน  
ล่าแสงเหนือ – ขับสโนว์โมบิลบนหิมะ – นั่งเลื่อนสุนัขฮัสกี้

สายการบิน  :     การบินไทย และสายการบินภายในประเทศ
โรงแรม  :             ใช้โรงแรมในเครือมาตรฐานสากลอย่างดี / ต่างจังหวัดเลือกดีที่สุดของที่นั่น
อาหาร  :              อาหารของเราในเส้นทางนี้ “มั่นใจมากๆ”
มัคคุเทศก์  :        ชำนาญเส้นทาง

 

วันแรก     กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก  
เวลา  07.30 น.  :  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
เวลา  10.30 น.  :  ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ TG 974 (บินตรงประมาณ 9 ชม.)
เวลา  16.15 น.  :  ถึงสนามบินโดโมเดโดโว (DOMODEDOVO) กรุงมอสโคว์ (MOSCOW) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน / นำท่านเช็คอินเคาน์เตอร์สายการบินภายในประเทศ
เวลา  20.30 น.  :  ออกเดินทางสู่เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบิน เอส 7 แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ S7 041
เวลา  22.05 น.  :  ถึงสนามบินปูลโกโว (PULKOVO) เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (ST PETERSBURG) หลังตรวจรับสัมภาระแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADDISSON SONYA หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

วันที่สอง     เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (พระราชวังฤดูร้อน + พระราชวังฤดูหนาว)
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่พระราชวังฤดูร้อนเปรโตรดวาเรสต์ (THE PETRODVORETS) ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ของทะเลบอลติก สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งแรกเริ่มเป็นเพียงพระตำหนักเล็กๆ มีเพียง 7 ห้องเท่านั้น หลังจากที่พระองค์เสด็จกลับจากการเยือนยุโรป ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ซายส์ จึงได้ขยายพระตำหนักให้เป็นพระราชวังขนาดใหญ่ จนมีชื่อเสียงด้านความงดงามของสถาปัตยกรรม และโดดเด่นด้วยสวนน้ำพุที่ยิ่งใหญ่ สถานที่ที่แสดงถึงการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างสิ่งที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์และความงามของธรรมชาติ  ภายในประกอบไปด้วยห้องต่างๆ มากมาย ซึ่งถูกประดับประดาไปด้วยจิตรกรรมสีทองเหลืองอร่าม
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านสู่ลานพระรูปพระเจ้าซาร์อเล็กซ์ซานเดอร์ ที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1834 เพื่อเฉลิมฉลองการมีชัยเหนือกองทัพนโปเลียนที่ปลายยอดเสาเป็นเทพติดปีกแต่ใบหน้าเป็นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์แอร์มิทาจ และพระราชวังฤดูหนาว  (THE HERMITAGE ART MUSEUM & WINTER PALACE) พระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่สร้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงหลายครั้งจนถึงปี พ.ศ. 2275 สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน, บาร์โตโลมิโอ ฟรานเชสโก ราสเตรลี่ ออกแบบดูแลการก่อสร้างจนถึงปี ค.ศ. 1754 ในรัชสมัยของพระนางแคทเธอร์รีน มหาราชินี อดีตที่ประทับของซาร์แห่งรัสเซีย ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 1,057  ห้อง มีบันได 117  แห่ง เป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของราชวงศ์ รวมทั้งสมบัติจากทั่วโลกมากมาย นำชมบันไดที่เด่นที่สุดคือ JORDAN (AMBASSADORS) STAIRCASE ภาพเขียนของจิตรกรเอกชั้นเยี่ยมของโลกมากมาย อาทิเช่น ไมเคิล แองเจลโล, ลีโอนาโด ดาร์วินชี่, ราฟาเอล, แรมบร้าน, เอลเกรโก้,  แวนโก๊ะห์, ปิกัสโซ่ และศิลปินอื่นๆ รวมทั้งห้องสำคัญต่างๆ รวมถึงห้องมาลาไค้ท์ แล้วนำท่านเข้าชมโบสถ์นองเลือด (SPILT BLOOD CHURCH) ที่สร้างขึ้นตรงจุดที่พระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ด้วยระเบิดทำมือ และเสด็จสวรรคตในวันเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
ค่ำ  :  เดินทางสู่วังนิโครัสเพื่อฟังเสียงเพลงและดนตรีขับกล่อมและการแสดงในแบบรัสเซียพื้นเมือง (ระหว่างพักครึ่งเสิร์ฟของว่างไข่คาเวียร์ เหล้าวอดก้า หรือแชมเปญ) นำท่านรับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมืองในวังนิโครัส 

หมายเหตุ     คาเวียร์ คือไข่ปลาทำเค็มซึ่งอาจเป็นไข่ของปลาสเตอร์เจี้ยน หรือปลาแซลมอน หรือไข่ปลาอื่นๆ

 

 

 

 

วันที่สาม     เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ชมเมือง) – มูรมานสก์  
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมวิหารเซนต์ ไอแซค (ST. ISAACS CATHEDRAL) ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ในปี ค.ศ. 1818 เป็นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่ในงานทางด้านสถาปัตยกรรม เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ งดงามล้ำค่าด้วยยอดโดมที่ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์น้ำหนักถึง 100 กิโลกรัม และยอดโดมตั้งสูงเด่นเป็นสง่าอยู่กลางใจเมือง ใช้เวลาออกแบบและก่อสร้างนานถึง 40 ปี ภายในวิหารประดับประดาด้วยภาพวาด ภาพไอคอนและโมเสคที่สวยงาม   แล้วนำชมพระราชวังแคทเธอรีน (CATHERINE PALACE) หรือหมู่บ้านพุชกิ้น (PUSHKIN VILLAGE) และบ่อยครั้งที่ถูกเรียกว่า “หมู่บ้านพระเจ้าซาร์” เพราะที่นี่เป็นเมืองที่พระเจ้าเซนต์ ปีเตอร์มหาราช ทรง พระราชทานที่ดินแก่พระนางแคทเธอรีนซึ่งเมืองนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กวีเอกพุชกิ้น ในปี ค.ศ. 1937 เพราะกวีเอกผู้นี้เคยผ่านการศึกษาในโรงเรียนที่เมืองแห่งนี้ ตัวพระราชวังสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1756 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนผู้ที่มีชื่อเสียง พระราชวังแห่งนี้มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใดๆ ในโลก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมือง
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  / นำท่านเดินทางสู่สนามบินปูลโกโว (PULKOVO)
เวลา  17.30 น.  :  ออกเดินสู่มูรมานสก์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU 6345
               (เนื่องจากประเทศรัสเซีย เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ซึ่งบางครั้งอาจรวมถึงกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่องมาชั่งรวมด้วย ซึ่งอาจจะทำให้ท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านคำนวณเรื่องน้ำหนักของกระเป๋าด้วย)
เวลา  19.25 น.  :  ถึงสนามบินมูรมานสก์  (MURMANSK) เป็นเมืองท่า ตั้งอยู่ในเขต Arctic Circle  ภายในคาบสมุทรโคล่า ทางตอนเหนือของประเทศรัสเซีย ทางด้านทิศเหนือติดกับประเทศนอร์เวย์ ทางด้านทิศตะวันตกติดกับประเทศฟินแลนด์ และถ้าเดินทางด้วยรถยนต์ จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ก็จะถึงชายแดนของนอร์เวย์ และฟินแลนด์
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก AZIMUT HOTEL MURMANSK หรือระดับเดียวกัน 3 คืน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

 

 

 

 

วันที่สี่     มูรมานสก์ (ขี่สโนว์โมบิล + ชมเมือง)    
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสัมผัสประสบการณ์ ในการขับขี่รถสโนว์โมบิล SNOWMOBILE ตะลุยหิมะ พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง ให้ท่านได้สนุกสนานและปลอดภัย จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น Museum of local Lore จัดแสดงเรื่องราวของชาวซามิหรือแลป ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1574 แล้วนำท่านเข้าชม เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์เลนิน Nuclear powered Icebreakers ซึ่งเป็นเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรกสร้างในปี ค.ศ. 1958 ที่เมืองเลนินกราด Leningrad หรือ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่กลับมาใช้ชื่อเดิมหลังจากการล่มสลายของสภาพโซเวียต ซึ่งได้ปลดระวางและจอดเทียบท่าให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอยู่ที่เมืองมูรมานสก์นี้ ขณะที่รุ่นอื่นๆ ถัดมา เช่นรุ่น Arctika, Sevmorput และรุ่นอื่นๆ ยังปฏิบัติการอยู่ในทะเลอาร์กติก เพื่อเปิดทางให้กับเรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า และบางลำก็ใช้การนำนักท่องเที่ยวไปสำรวจขั้วโลกเหนือ North Pole ด้วย แล้วนำท่านชมรอบเมืองมูรมานสก์ บริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร ชมอนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial)  ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกําลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมันเป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เวลา  20.00 น.  :  นำท่านออกตามล่าหาแสงออโรร่า (AURORA / NORTHERN LIGHTS) หรือแสงเหนือ ท่ามกลางในคืนมืดมิด หากฟ้าเปิดท่านจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ  ที่หาดูได้เฉพาะพื้นที่ภายในรัศมี 300 กม.จากขั้วโลกเท่านั้น (การพบปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ) จากนั้นนำท่านกลับที่พัก

 

 

 

 

วันที่ห้า     มูรมานสก์ (กิจกรรมฤดูหนาว)  
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่เมืองโลโวเซโร (LOVOZERO) นำท่านสู่ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (Husky Park) ที่ใช้เป็นสุนัขลากเลื่อนในแถบขั้วโลก  ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้  เป็นพันธุ์ที่เฉลียวฉลาดและแข็งแรงมาก  โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาวซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากเลื่อนสุนัข (HUSKY SLEDDING) พร้อมบริการชา ขนมพื้นเมือง
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านสู่หมู่บ้านชาวซามิ (Sami village) ชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมของรัสเซีย  มีอาชีพล่าสัตว์ ท่านสามารถให้อาหาร และทดลองนั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ได้
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เวลา  20.00 น.  :  นำท่านออกตามล่าหาแสงออโรร่า (AURORA / NORTHERN LIGHTS) หรือแสงเหนือ ท่ามกลางในคืนมืดมิด หากฟ้าเปิดท่านจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาดูได้เฉพาะพื้นที่ภายในรัศมี 300 กม.จากขั้วโลกเท่านั้น (การพบปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ) จากนั้นนำท่านกลับที่พัก

 

 

 

 

วันที่หก     มูรมานสก์ – มอสโคว์  
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมูรมานสก์
เวลา  10.35 น.  :  ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินแอร์โร่ฟลอต เที่ยวบินที่ SU 1321
(เนื่องจากประเทศรัสเซีย เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ซึ่งบางครั้งอาจรวมถึงกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่องมาชั่งรวมด้วย ซึ่งอาจจะทำให้ท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านคำนวณเรื่องน้ำหนักของกระเป๋าด้วย)
เวลา  12.55 น.  :  ถึงสนามบินกรุงมอสโคว์  (MOSCOW) นำท่านตรวจรับสัมภาระ
เวลา  13.30 น.  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (ST. SAVIOR CATHEDRAL) วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ที่ได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่ เนื่องในงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 850 ปี แห่งการสถาปนากรุงมอสโคว์
จากนั้นให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าในย่านถนนอาร์บัท (ARBAT STREET) ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองมอสโคว์ เป็นถนนที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนาง และศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอาร์บัทเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ โดยปัจจุบันกลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง เป็นแหล่งของศิลปิน จิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ศูนย์วัฒนธรรม และโรงละคร เป็นต้น
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON GARDEN INN หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

**หมายเหตุ   เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม เวลาบินจากมูรมานสก์ – มอสโคว์ จะเป็น SU 1321 (13.10-15.30 น)

 

 

 

 

วันที่เจ็ด     มอสโคว์
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของระบบสถานีรถไฟใต้ดินแห่งกรุงมอสโคว์ (MOSCOW METRO) ที่เปิดให้สาธารณะชนใช้บริการเมื่อปี ค.ศ. 1935 และได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่ตกแต่งอย่างสวยงาม แต่ละสถานีมีการตกแต่งแตกต่างกัน งดงามด้วยงานทางสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นพื้น ฝาผนัง เพดาน ล้วนสวยงามแต่ละสถานีแทนรัฐหรือแคว้นต่างๆ ของอดีตสหภาพโซเวียต จากนั้นนำท่านชมพระราชวังเครมลิน  (KREMLIN PALACE) สัญลักษณ์แห่งอดีตที่ยิ่งใหญ่ ศูนย์กลางแห่งโลกสังคมนิยม   ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของรัสเซีย  ชมความสง่างามของสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15 ผ่านเข้าทางประตูตรินิตี้ สู่อาคารที่ทำการรัฐสภาที่เรียกว่า KLEMLIN PALACE OF CONGRESS สร้างในแบบอาคารสมัยใหม่ เมื่อปี ค.ศ. 1961 ฝั่งตรงข้ามจะเห็นปืนใหญ่จำนวนมากที่ได้มาจากกองทัพนโปเลียนในสงครามเมื่อปี ค.ศ. 1812 จากนั้นนำชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ที่ไม่เคยได้ยิง ระฆังใหญ่พระเจ้าซาร์ที่ไม่เคยได้ตีและหอระฆังอีวาน แล้วเข้าสู่ลานจัตุรัสโบสถ์ที่สวยงาม ซึ่งประกอบด้วยโบสถ์อัสสัมชัญ (USPENSKI) อนาวซิเอชั่น และอาซเอนเจิล (ที่ฝั่งศพพระราชวงศ์) บริเวณนี้ยังเป็นจุดที่ถ่ายภาพได้สวยงามยิ่ง แล้วนำชมพิพิธภัณฑ์อาร์มอรี่มิวเซียม (ARMOURY CHAMBER) ภายในเครมลินที่รวบรวมศาสตราวุธ ทรัพย์สิน เครื่องประดับที่ได้จากการริบมาจากสงคราม ทั้งมงกุฎ เพชรนิลจินดา และสิ่งของมีค่ามากมายมหาศาลรวมไปถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของซาร์ เครื่องเงินเครื่องทอง
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านสู่บริเวณจัตุรัสแดง (RED SQUARE) ถือเป็นหัวใจของกรุงมอสโคว์และประเทศรัสเซีย ล้อมรอบจัตุรัสขนาดใหญ่ ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ อนุสรณ์สถานเลนิน และเขตแนวกำแพงและหอคอยเครมลิน จัตุรัสนี้สร้างในศตวรรษที่ 15 สมัยพระเจ้าอีวานที่ 3 เป็นจัตุรัสที่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น  ที่นี่เคยเป็นที่ชุมนุมทางทหารในยุคของสหภาพโซเวียต จุดเด่นรอบจัตุรัสคือโบสถ์เซนต์บาซิล (ST. BASIL) สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงมอสโคว์ สถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรพิศดารงดงามแปลกตาสร้างในสมัยของ “พระเจ้าอีวานจอมโหด” ในปี ค.ศ. 1555-1560 โดยสถาปนิคชาวรัสเซีย บาร์มา (BARMA) และโปสทนิค (POSTNIK) ครั้งแรกโดมทั้งเก้าของโบสถ์ทาสีขาว ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีรุ้ง ตามตำนานเล่าว่าพระเจ้าอีวานจอมโหดทรงโปรดในความสวยงามของโบสถ์นี้มาก แล้วบัญชาให้สถาปนิกตาบอด เพื่อจะได้ไม่ไปสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้อีก  โบสถ์นี้สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองชัยชนะของทหารรัสเซียเหนือชาวตาร์ตาร์ (TARTARS) ในการยึดครองแคว้นคาซาน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าในห้างสรรพสินค้ากุม (GUM DEPARTMENT SOTRE) สถาปัตยกรรมเก่าแก่ของมอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ. 1995 มีสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และแบรนด์เนมชื่อดังยี่ห้อต่างๆ
ค่ำ  :  นำท่านสัมผัสความหรูหราด้วยการล่องเรือในแม่น้ำมอสควา (MOSKVA) โดย RADISSON ROYAL CRUISE พร้อมรับประทานอาหารค่ำ และดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนตลอดสองฟากฝั่งน้ำ / นำท่านกลับโรงแรมที่พัก

 

 

 

 

วันที่แปด     มอสโคว์ – กรุงเทพฯ   
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่สวน ZARYADYE PARK สวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงมอสโคว์ในรอบ 50 ปี มีขนาดใหญ่ บนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร บนพื้นที่เดิมของโรงแรม ROSSIYA ZARYADYE PARK อยู่ริมฝั่งแม่น้ำมอสโคว์ติดกับจัตุรัสแดง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1967  แบ่งเป็น 4 โซน ที่อิงจาก 4 ภูมิประเทศหลักๆ ของรัสเซีย เช่น  โซนป่าผสมโซนสเต็ปป์ โซนทุ่งหญ้า และโซนทุนดรา การจำลองสภาพภูมิอากาศในเขตใกล้ขั้วโลกเหนือ สัมผัสความหนาวเย็นทางแถบภาคเหนือและแถบอาร์คติก รวมทั้งยังมีศูนย์ศึกษาเรียนรู้ไว้จัดการประชุม การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ และอีกหนึ่งไฮไลท์ คือ สะพานลอยรูปตัววีที่ยื่นไปในแม่น้ำมอสควาที่มองกลับมาเห็นโบสถ์เซนต์บาซิลได้      
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  อิสระเพื่อช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า VEGA MALL ห้างสรรพสินค้าใหญ่ของกรุงมอสโคว์ ได้เวลาสมควรออกเดินทางไปสนามบิน
เวลา  19.00 น.  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในสนามบิน
เวลา  22.05 น.  :  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 975

 

วันที่เก้า     กรุงเทพฯ   
เวลา  11.10 น.  :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง    
14-22, 21-29 มี.ค.     

อัตราค่าบริการ     **ไม่ต้องยื่นวีซ่า           

รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ

112,000

เด็ก (2-12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ      

96,000

เด็ก (2-5 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ

91,000

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

12,000

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
*ราคาอาจมีปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น – ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น** / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี  
*ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 – 5,000 บาท

*ไฟลท์บินภายในประเทศ อาจมีการปรับเปลี่ยนบ้าง
*โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนบ้าง เพื่อความเหมาะสมของสถานการณ์
*อาหารจีนในรัสเซีย รสชาติจะไม่ค่อยอร่อยนัก ถ้าเปรียบกับที่อื่น แต่จำเป็นต้องมี 2 – 3 มื้อ เพราะเป็นอาหารฝรั่งหมดคงไม่ไหว

อัตราค่าบริการรวม                                                                                            
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย + สายการบินภายในประเทศรัสเซีย 2 ครั้ง
–  ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ                           
– ค่าอาหารตามรายการ                   
–  ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                          
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงาน                     
– ค่ารถรับ – ส่งและนำเที่ยวตามรายการ          
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                 
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น – พนักงานขับรถ                     
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 23 กิโลกรัม
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.- บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.- บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50 – 60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์