แกรนด์กรีซ

GRAND GREECE

สายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ กลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์
9 วัน 6 คืน
23 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

เอเธนส์ – ซานโตรินี – เดลฟี – แวะเวียนนา (ออสเตรีย)

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ขอนำท่านสัมผัสแหล่งอารยธรรมโบราณอายุกว่า 2,000 ปี จุดกำเนิดของศาสตร์และศิลป์ต่างๆ ในโลก อาทิ
การกีฬา, การก่อสร้างอาคาร, วิหาร และยังมีธรรมชาติที่งดงามของเมืองริมชายฝั่งทะเล “กรีซ” หรือ “กรีก” ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป
จุดกำเนิดของกีฬาโอลิมปิก สัมผัสเมืองโบราณต่างๆ ชื่นชมธรรมชาติกับบรรยากาศของหมู่เกาะกรีซรีสอร์ทตากอากาศของเศรษฐีจากทั่วทุกมุมโลก

สายการบิน :     ออสเตรียน แอร์ไลน์ กลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์
โรงแรม :           
 มาตรฐานยุโรปทุกเมือง รับประกัน
อาหาร :             
เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน – ค่ำพื้นเมืองและแบบเอเชียเล็กน้อย
รถโค้ช :             
มาตรฐานยุโรป 40 – 48 ที่นั่ง 
มัคคุเทศก์ :       
รับประกันชำนาญเส้นทาง

 

วันแรก    กรุงเทพฯ – เวียนนา
เวลา 20.30 น.  :  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยให้การต้อนรับ 
เวลา 23.55 น.  :  ออกเดินทางสู่เวียนนา โดยเที่ยวบินที่ OS 026 (ใช้เวลาในการบิน 10.50 ชม.)

 

วันที่สอง    เวียนนา – เอเธนส์
เวลา 05.25 น.  :  ถึงสนามบินเวียนนา  พักผ่อนอิริยาบถ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
เวลา 10.15 น.  :  ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ โดยเที่ยวบินที่ OS 801 (ใช้เวลาในการบิน 2.15 ชม.)
เวลา 13.30 น.  :  ถึงสนามบินกรุงเอเธนส์ (ATHENS) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกรีซ  ใช้ชื่อตามเทพเจ้าอะธีนาในปุราณวิทยาของกรีกโบราณ  หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลก  มีประวัติมายาวนานตั้งแต่ 1,000 ปีก่อน  เป็นแหล่งกำเนิดของนักปราชญ์และเป็นแหล่งของอารยธรรมโบราณที่เป็นรากฐานของศิลปะอารยะธรรมของโลก นำท่านเดินทางสู่เคปโซยูเนียน (CAPE SOUNION) ชมวิหารของเทพเจ้าโพไซดอน (TEMPLE OF POSEIDON) ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเล  ตั้งอยู่ริมทะเลเอเจี้ยน ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ และความงามของทิวทัศน์ท้องทะเล
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่สาม    เอเธนส์ – ซานโตรินี
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา 10.10 น.  :  ออกเดินทางสู่ซานโตรินี โดยเที่ยวบินที่ ………………….
เวลา 10.55 น.  :  ถึงสนามบินซานโตรินี (SANTORINI) ราชินีแห่งหมู่เกาะไซคลาติส  เกาะรูปพระจันทร์เสี้ยวที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในปี 1450  ก่อนคริสตกาล  ถือเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายตามแบบฉบับของความงามตามจินตนาการถึงเกาะในกรีซ    บ้านสีขาวและยอดโบสถ์ทรงโดมที่รายล้อมด้วยสีฟ้าจากทุกทิศ
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านชมรอบเกาะ  ซึ่งแต่งแต้มด้วยสิ่งก่อสร้างทรงเหลี่ยมสีขาวสะอาดตา ตัดขอบประตู, หน้าต่าง ด้วยสีฟ้าเข้ม งดงามจับตาดั่งที่ปรากฏบนโปสเตอร์ และหนังสือท่องเที่ยวต่างๆ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา และร้านค้า 2 ข้างทางตามตรอกในหมู่บ้านดูน่ารักสบายตา
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำเข้าที่พัก…………………… (2 คืน) หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่สี่    ซานโตรินี
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินชมความสวยงามของเมืองฟิร่า (FIRA TOWN) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเกาะซานโตรินี  เป็นศูนย์กลางอันทันสมัยของเกาะ สร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 19 แทนศูนย์กลางเก่าที่โดนแผ่นดินไหว  ทำลายความสวยงามของบ้านที่เป็นสีขาว  ให้ท่านได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึกกับสถานที่ที่สวยงามหลายแหล่งที่มีอยู่ทั่วเกาะ อิสระให้ท่านได้เดินถ่ายภาพอย่างจุใจ  หรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย   จากนั้นนำท่านตื่นเต้นกับประสบการณ์นั่งลาจากหน้าผา (DONKEY)

                   *** กรณีขึ้น/ลงหน้าผานั้นบางท่านอาจเลือกใช้เคเบิลทั้งขาขึ้น – ขาลงก็ได้ตามความสะดวก ***
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านชมชายหาด KAMARI ชายหาดหินสีดำอันเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ  และหมู่บ้าน PYRQOS เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีชื่อเสียง  ตั้งอยู่บนเชิงหน้าผา นำท่านผ่านชมหาดทรายแดง (RED BEACH) หนึ่งในชายหาดที่มีชื่อเสียงของซานโตรินี  มีความโดดเด่นที่สีแดงของหาดทรายซึ่งเกิดจากสีของหินภูเขาไฟที่อยู่บริเวณใกล้เคียง แล้วนำท่านชมวิวที่แหล่งโบราณคดี ARKROTIRI จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื่อชมหมู่บ้านเอีย (OIA VILLAGE) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเกาะนี้ เป็นศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่  มีคฤหาสน์หรูหราที่แสดงถึงความมั่งคั่งของชาวเรือที่อาศัยอยู่ที่นี่ บ้านเรือนลดหลั่นไล่ระดับตามหน้าผาสูงชัน โบสถ์สีขาวสะอาดตา ภายในหมู่บ้านเป็นตรอกซอกซอยเล็กๆ ที่สามารถเดินชมวิวหรือเลือกซื้อสินค้างานฝีมือมากมาย อิสระให้ท่านได้ดื่มด่ำบรรยากาศความสวยงามความโรแมนติกของบ้านเมืองเอีย พลาดไม่ได้กับการชมพระอาทิตย์ตกดินที่เมืองเอีย  ซึ่งเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดบนเกาะด้วย
* (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเวลาขึ้น – ลงของพระอาทิตย์) *
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

 

วันที่ห้า    ซานโตรินี – เอเธนส์
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน
เวลา 11.30 น.  :  ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ โดยสายการบิน OPERATE BY OLYMPIC AIR เที่ยวบินที่ A3 7353 
เวลา 12.15 น.  :  ถึงสนามบินกรุงเอเธนส์ (ATHENS)
เวลา 13.00 น.  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เมืองอะโครโพลิส (ACROPOLIS) เมืองโบราณอายุกว่า 2,500 ปี ตั้งอยู่บนเขาสูง นำท่านเที่ยวชมวิหารต่างๆ เชื่อกันว่าสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า ได้แก่ วิหารโพรไพเลีย (THE PROPYLAEA) วิหารที่มีการก่อสร้างแตกต่างจากวิหารอื่น เป็นการก่อสร้างแบบไม่สมดุลของวิหารด้านซ้ายและขวาที่แตกต่างกัน วิหารไนกี้ (THE TEMPLE OF NIKE) วิหารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะที่มีต่อชาวเปอร์เซียในอดีต วิหารพาร์เธนอน (THE PARTHENON) วิหารศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพีอะธีนา สร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง  รายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริค ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลก ที่สร้างขึ้นในโลกยุคคลาสสิกหรือยุคทองของกรีซ และวิหารอิเลคธีออน (THE ERECHTHEION) สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพโพไซดอนและเทพีอะธีน่า แล้วนำท่านแวะชมวิหารโอลิมเปี้ยนซุส (TEMPLE OF THE OLYPIAN ZEUS) สร้างขึ้นในช่วงระหว่าง 456 – 472 ปีก่อนคริสตกาล  เป็นโบราณสถานที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศกรีซ ปัจจุบันวิหารมีเสาแบบโครินเธียนเหลืออยู่เพียง 15 ต้น จากของเดิมทั้งหมดที่มีอยู่ 104 ต้น จากนั้นนำชมสนามกีฬาโอลิมปิค (OLYMPIC STADIUM) สนามกีฬาในอดีตที่ชาวกรีกโบราณเคยใช้ในการแข่งขันกีฬา เมื่อ 400 ปี ก่อนคริสตกาล และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคสากลเป็นครั้งแรกเมื่อปี 1896 (พ.ศ. 2439) แล้วนำท่านสู่ย่านการค้าพลาก้า (PLAKA) ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส  ย่านพลาก้า  เป็นแหล่งรวมนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทงานหัตถกรรม งานประติมากรรมที่เกี่ยวกับเทพเจ้าของกรีก รวมถึงของเก่าสำหรับนักสะสมในราคาย่อมเยา  อิสระให้ท่านเดินและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม………………. (2 คืน) หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่หก    เอเธนส์ – เดลฟี – เอเธนส์
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เดลฟี (DELPHI) ดินแดนแห่งขุนเขาและตำนาน เพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทาง ด้วยบรรยากาศของชายฝั่งทะเลสลับกับไร่มะกอกจนไม่อาจข่มตาหลับได้ ซึ่งตามตำนานของกรีกโบราณกล่าวไว้ว่าเซอุสผู้สร้างเมืองนี้ต้องการหาจุดศูนย์กลางของโลก ได้ส่งนกอินทรีย์ 2 ตัว ทำการสำรวจตามความต้องการ นกได้บินวนอยู่บริเวณภูเขาปาร์นาซุส เดลฟีจึงถูกสร้างขึ้นและถือว่าเป็นสะดือโลกด้วย ปัจจุบันเป็นแหล่งเพาะปลูกมะกอก ซึ่งว่ากันว่ามีมากกว่า 400,000 ต้น ปลูกเรียงรายตามไหล่เขา เหมือนพรมผืนใหญ่ จนได้รับการขนานนามอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น THE SEA OF OLIVES
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านเที่ยวชมเมืองเดลฟี เมืองโบราณที่ตั้งอยู่ในจุดที่มีความสวยงามมาก  โดยมีภูเขาปาร์นาซุสเป็นแนวฉากหลัง ชมวิหารแห่งเทพอพอลโล (APOLLO TEMPLE), โรงละครเธียเตอร์, สนามกีฬา ฯลฯ จากนั้นเข้าชมพิพิธภัณฑ์เดลฟี (DELFI MUSEUM) ซึ่งเก็บรวบรวมรูปปั้นอันงดงามของเทพเจ้าต่างๆ อาทิ เทพเจ้าซุล (ZEUS), เทพเจ้าไนกี (NIKE) เป็นต้น จากนั้นเดินทางกลับเอเธนส์
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

 

วันที่เจ็ด    เอเธนส์ – เวียนนา
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่ทำเนียบประธานาธิบดี ที่เดิมเป็นพระราชวังหลวง ถ่ายรูปหน้าทำเนียบกับทหารรักษาการณ์ที่แต่งกายในชุดสีสวยสดใสแปลกไปอีกแบบหนึ่ง แล้วนำท่านสู่จัตุรัสชินตั๊กม่า (SYNTAGMA SQUARE) จุดศูนย์กลางของเมืองอันมีรัฐสภาแห่งชาติตั้งเด่นเป็นสง่าและเป็นอนุสรณ์ทหารนิรนามในสถานที่เดียวกัน
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา 14.55 น.  :  ออกเดินทางสู่เวียนนา โดยเที่ยวบิน OS 082 
เวลา 16.20 น.  :  ถึงสนามบินกรุงเวียนนา (VIENNA)  นครหลวงประเทศออสเตรีย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม …………………………หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่แปด    เวียนนา – กรุงเทพฯ
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมพระราชวังเชินบรุนน์ (SCHOENBRUNN PALACE) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับบวร์ก  สร้างขึ้นในปี 1665 (พ.ศ. 2208) และปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 1700 (พ.ศ. 2243) ในสมัยของจักรพรรดินีมาเรียเทเรซ่า  ด้านหลังของพระราชวัง ในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวนและน้ำพุอย่างสวยงาม อันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ ซึ่งแปลว่าน้ำพุสวย ในอดีตพระราชินีฝรั่งเศสมารีอังตัวเนตได้ใช้ชีวิตสมัยเด็กในพระราชวังแห่งนี้ อีกทั้งโมสาร์ทได้เคยมาแสดงดนตรีที่นี่ จักรพรรดินโปเลียนได้เคยประทับอยู่ในช่วงปี 1850 (พ.ศ. 2393) กับพระราชโอรส ชมภายในพระราชวังที่มีห้องต่างๆ ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม อาทิเช่น ห้องจัดเลี้ยง ห้องทรงงาน ห้องบอลรูม ห้องบรรทม ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรีปัจจุบันยังใช้เป็นครั้งคราว
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านชมกรุงเวียนนา (VIENNA) เมืองแห่งการดนตรีวอลท์ของโลกเวียนนา คือโลกแห่งการดนตรีคลาสสิค ที่มวลมนุษย์ยกย่องสรรเสริญ นำท่านชมสถานที่สำคัญ เช่น ถนนวงแหวนที่ผ่านอาคารรัฐสภา, สวนสาธารณะสแตทปาร์กที่มีรูปปั้นโจฮันสเตร้าท์ ราชาเพลงวอลท์ ผ่านพระราชวังฤดูหนาวของพระนางมาเรียเทเรซ่า
จากนั้นนำท่านสู่ถนนคาร์ทเนอร์ (KARTNER STRASSE) ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ซึ่งท่านสามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิด รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมแบบนาฬิกา ROLEX, PATEK PHILLIPE กระเป๋า LOUIS VUITTON, PRADA และอีกมากมาย หรือชมความงามของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่น ในศิลปะแบบโกธิค ใจกลางเมืองหรืออาจใช้เวลาว่างทดลองชิมเวียนนาคอฟฟี่ พร้อมเค้กที่มีชื่อเสียง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย / ได้เวลาสมควรนำท่านสู่สนามบิน
เวลา 23.20 น.  :  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS 025

 

วันที่เก้า    กรุงเทพฯ
เวลา 15.20 น.  :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 )

 

 

 

 

วันเดินทาง      2-10, 9-18, 16-24, 23-31 พ.ค.   

อัตราค่าบริการ     

รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

134,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ  

114,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

108,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

18,000

หมายเหตุ                  

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า

**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 – 5,000 บาท  / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับเป็นหมู่คณะ                                 
– ค่าอาหารตามรายการ 
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น – ลงท่านละ 1 ใบ   
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                          
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก        
– ค่ารถ – รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                          
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า     
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน                                       
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบ ไม่เกิน 23 กก.
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50 – 60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม  
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

 

 

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์