อเมริกาตะวันตก – เส้นทางอุทยานแห่งชาติ (2020)

WESTERN UNITED STATES

ท่านต้องการทำการยื่นวีซ่าอเมริกาด้วยตนเองก่อน โดยต้องซื้อธนาณัติสั่งจ่ายสถานฑูตอเมริกา 131 USD ก่อนยื่นทุกครั้ง
สถานทูตอเมริกา ถนนวิทยุ เปิดรับยื่นวีซ่า รับ จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-09.00 น. เท่านั้น โทรศัพท์ 0-2205-4000

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศอเมริกา
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ต้องมีอายุการใช้งานเหลือ 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง และต้องมีหน้าว่างสำหรับการประทับไม่น้อยกว่า 2 หน้า โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (โปรดแนบพาสปอร์ตเล่มเก่ามาด้วย)
2.  รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ฉากหลังของรูปต้องเป็นสีขาว หน้าใหญ่ หน้าขนาด 80 เปอร์เซ็นต์ เห็นหูทั้งสองข้างเท่านั้น และรูปขนาดเล็กกว่า 2 นิ้วใช้ไม่ได้) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3.   หลักฐานการทำงาน
-หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ต้องระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัท และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดการลา (ในกรณีไปธุรกิจ หรือประชุม ต้องมีรายละเอียด เพิ่มเติมในหนังสือรับรองการทำงานแนบด้วย)
-กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
-กรณีที่เป็นนักเรียน หรือนักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นพร้อมถ่ายสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาแนบมาด้วย
4.   หลักฐานการเงิน
-สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เล่มจริง หรือสมุดบัญชีเงินฝากประจำส่วนตัวเล่มจริง (ถือมาวันยื่นวีซ่า) พร้อมสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน จำนวน 1 ชุด  (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน ภายใน 1 เดือน) ควรเลือกเล่มบัญชีที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่าต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลในครอบครัวด้วย (กรณีไปดูงาน หรือไปติดต่อธุรกิจ ต้องมีเอกสารการเงินของบริษัทแนบด้วย)
หรือ ขอหนังสือรับรองสถานะทางการเงินกับทางธนาคาร พร้อมสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจำเท่านั้น ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน ภายใน 1 เดือน) ในบัญชีเล่มเดียวกัน
**ทางสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
**เอกสารทางการเงิน สามารถใช้บัญชีเงินฝากประเภท กองทุน พันธบัตรรัฐบาล และสลากออมสินแนบเพิ่มเติมได้
5.   สำเนาทะเบียนบ้าน
6.   สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ
7.   สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
8.   สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาใบหย่า (กรณีสมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว)
9.   สำเนาสูติบัตร (ในกรณีต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
10.  หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ **กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาและมารดา หรือเดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดาและมารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง
**กรณีไปดูงาน หรือว่าไปติดต่อธุรกิจ ต้องมีจดหมายเชิญจากหน่วยงาน หรือบริษัทที่อเมริกาแนบด้วย ในกรณีบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ท่าน ท่านต้องแนบหนังสือรับรองการเงินของบริษัทแนบด้วย

 

จองทัวร์
ค้นหาทัวร์