ยุโรปโรมาเนีย – บัลแกเรีย (2020)

ROMANIA - BULGARIA

สายการบินออสเตรียน แอร์ไลนส์
9 วัน 6 คืน
23 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ นำท่านท่องเที่ยว 2 ประเทศแสนสวย โรมาเนีย ชมบูคาเรสต์ เมืองหลวงของโรมาเนีย หรือปารีสน้อย, ชมปราสาทเปเลสในเมืองซีนายา แหล่งพักผ่อนตากอากาศอันดับ 1 ของโรมาเนีย และปราสาทแดร็กคูล่า เมืองบราน, บราชอฟ เที่ยวซีกิสวารา ชมโบสถ์ซีบิว และเมืองโคเซีย  ก่อนนำท่านสู่บัลแกเรีย เพชรเม็ดงามแห่งยุโรปตะวันออก เที่ยวเวรีโก้ เทอโนโว  เมืองหลวงเก่าประเทศ, โพลฟ์ดีฟ เมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรม และโซเฟีย นครหลวงบัลแกเรีย

สายการบิน  : ออสเตรียน แอร์ไลน์ กลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์ สะสมแต้มร่วมการบินไทยได้
โรงแรม  : มาตรฐานยุโรป
อาหาร  :  เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน-ค่ำพื้นเมือง และแบบเอเชียเล็กน้อย
มัคคุเทศก์ :  ชำนาญเส้นทางแน่นอน

วันแรก  กรุงเทพฯ – เวียนนา – บูคาเรสต์ (โรมาเนีย)
เวลา 21.00 น. :     พร้อมกันสนามบินสุวรรณภูมิ (เข้าประตู 4) เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลนส์
เวลา 23.45 น. :   ออกเดินทางสู่บูคาเรสต์ โดยเที่ยวบินที่ OS 026/789 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่เวียนนา 05.35/07.10 น.)

วันที่สอง   บูคาเรสต์ – ซีนายา
เวลา 09.45 น. :   ถึงสนามบินบูคาเรสต์ (BUCHAREST) เมืองหลวงของประเทศโรมาเนีย
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านเดินทางสู่เมืองซีนายา (SINAIA) นำชมปราสาทเปเลส (PELES CASTLE) ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิ ปราสาทแห่งนี้สร้างโดยกษัตริย์คาลอสที่ 1 ในสมัยศตวรรษที่ 19 เพื่อใช้เป็นที่ประทับของราชวงศ์ในช่วงฤดูร้อน ปราสาทแห่งนี้สร้างเหมือนปราสาทในเทพนิยายซึ่งมีการตกแต่งภายในอย่างหรูหราสวยงาม และยังเก็บทรัพย์สมบัติที่ประเมินค่ามิได้ รวมทั้งอาวุธ และเครื่องเกราะป้องกันที่หาชมได้ยากยิ่ง และเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อาคารสร้างเป็นแบบเยอรมนียุคเรเนซองส์ปนตะวันออก ในสวนมีรูปปั้นของเจ้าชายคาลอสที่ 1 (กษัตริย์แห่งโรมาเนีย ค.ศ. 1866-1914) ล้อมรอบด้วยป่าสนหนาทึบบนยอดเขาอันเป็นแหล่งสกีชื่อดังของประเทศ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม NEW MONTANA HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม  ซีนายา บราน บราซอฟ ซีกีสวารา – ซีบิว
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองบราน (BRAN) เมืองที่มีชื่อเสียงมากอีกเมืองหนึ่งของประเทศโรมาเนีย สัมผัสเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นที่อยู่ของแวมไพร์ (VAMPIRE) นำท่านเข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า (BRAN CASTLE) ที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ชมปราสาทที่เป็นที่พักของท่านเคานท์แดร็กคูล่าในอดีต ตัวปราสาทตั้งอยู่บนภูเขาอันสวยงาม ภายในตัวปราสาทที่มีห้องหับต่างๆ มากมาย ชมห้องแสดงอาวุธโบราณ ตู้โบราณอายุหลายร้อยปีที่แกะสลัก  ลวดลายงดงาม เป็นปราสาทที่ใช้เป็นพื้นนิยายเรื่องแดร็กคูล่า (DRACULA) เจ้าชายกระหายเลือดของนักเขียนชาวไอริช ซึ่งที่แท้จริงเจ้าชายนี้คือ วลาด เตเปส วีรบุรุษในยุคกลางที่ได้ทำการต่อสู้กับพวกเติร์กอย่างกล้าหาญ แล้วเดินทางสู่    เมืองบราซอฟ (BRASOV) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นทรานซิลวาเนีย แคว้นที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของโรมาเนีย ซึ่งก็สมกับคำกล่าวอ้างเนื่องจากแคว้นนี้เต็มไปด้วยปราสาทมากมาย ป่าไม้ ภูเขา และหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งสร้างในยุคกลาง แคว้นนี้เคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมันในราวศตวรรษที่ 15 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางการค้าของชาวแซกซอนตัวเมืองโบราณจะเป็นที่ตั้งของร้านค้าต่างๆ มากมาย ซึ่งอาคารเหล่านี้ตกแต่งอย่าง  สวยงามตามสไตล์เยอรมัน นำท่านชมโบสถ์ดำ (BLACK CHURCH) ที่มีชื่อเสียง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1383  จัดเป็นโบสถ์ในศิลปะโกธิคที่ใหญ่ที่สุดได้ชื่อว่าโบสถ์ดำ เนื่องจากได้เกิดไฟไหม้โบสถ์ในปี ค.ศ. 1689 ทำให้ควันไฟเกาะผนังโบสถ์จนดำ ภายในโบสถ์มีออร์แกนเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1839  โดยช่างบุชโฮลล์ แห่งเบอร์ลิน มีท่อทั้งหมด 4,000 ท่อ นอกจากนั้นยังมีระฆังใหญ่หนัก 7 ตัน เป็นระฆังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโรมาเนีย
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  ออกเดินทางสู่เมืองซีกิสวารา (SIGHISOARA) นำท่านเดินชมเมือง และนำเข้าชมพิพิธภัณฑ์หอนาฬิกา (CLOCK TOWER) ที่มีชื่อเสียง นำท่านชมแต่ละห้องภายในหอนาฬิกาซึ่งใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมของมีค่าที่ขุดได้ภายในเมืองนี้ จากนั้นนำท่านขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองซิกิสวาราจากยอดสูงสุดของหอนาฬิกาแห่งนี้ ผ่านชมบ้านที่ซึ่งเป็นสถานที่เกิดของท่านเค้าท์แดร๊กคูร่าในปี ค.ศ. 1432 แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองซีบิว (SIBIU) เมืองที่ร่ำรวยที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม CONTINENTAL หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่สี่   ซีบิว – โคเซีย – บูคาเรสต์
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินเล่นชมเมืองซีบิว เมืองซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO WORLD HERITATE) เมื่อปี ค.ศ. 2004  นำท่านเข้าชมโบสถ์ซีบิว ซึ่งเคยเป็นที่กักขังบุตรชายของเจ้าชายวลัค (บุตรชายของท่านแดร๊กคูล่า) ชมสะพานโกหก จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมือง
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  ออกเดินทางสู่เมืองโคเซีย (COZIA) นำท่านชมวิหารโคเซีย (COZIA MONASTERY) ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่  ค.ศ. 1386  ภายในวิหารมีภาพเขียนพระเยซูและนักบุญในคริสตศาสนามากมาย ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ยังคงใช้ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์และศาสนกิจของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ แล้วเดินทางสู่กรุงบูคาเรสต์ เมืองหลวงของประเทศโรมาเนีย ประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความงามตามธรรมชาติมากที่สุดในยุโรปตะวันออก เนื่องจากภูมิประเทศ 1 ใน 3 เป็นเทือกเขาน้อยใหญ่รวมตัวกันเป็นเทือกเขาคาร์เปเทียนที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม INTERCONTINENTAL หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

วันที่ห้า  บูคาเรสต์
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมกรุงบูคาเรสต์ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบวอลลาเซีย ติดเทือกเขาคาร์เปเชียน และแม่น้ำดานูป บูคาเรสต์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันสวยงามล้อมรอบด้วยเทือกเขา และทะเลสาบจนได้สมญานามเป็นที่รู้จักกันทั่วยุโรปว่า “ปารีสน้อย” นำท่านสู่อาคารรัฐสภาหรือทำเนียบประธานาธิบดีของประเทศโรมาเนีย PALACE OF PARLIAMENT หรือ PEOPLE’S HOUSE ทำเนียบประธานาธิบดีที่ใหญ่โตโอฬารของประธานาธิบดีนิโคไล เชาเชสคู และนางเอลินา ภริยาผู้ซึ่งอยากมีชีวิตหรูหรา อาคารรัฐสภานี้ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอน ของสหรัฐอเมริกา และมีจำนวนห้องมากถึง 10,000 ห้อง สร้างแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนียทั้งโครงสร้างและการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร แต่ละห้องตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา โดยเฉพาะห้องแกรนด์บอลลูมที่ได้มีการตกแต่งโคมไฟประดับโบฮีเมียนำหนักถึง 5 ตัน ปูพื้นด้วยพรมเปอร์เซียผืนใหญ่, ชมห้องรับรองสร้างจากหินอ่อนจากเมืองคาราร่า ประเทศอิตาลี
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สมบัติแห่งชาติโรมาเนีย (NATIONAL TREASURE) สถานที่ที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์โรมาเนียในสมัยก่อน ไม่ว่าจะเป็นมงกุฎเพชร, เครื่องประดับเพชรและอัญมณีล้ำค่าต่างๆ  ตลอดจนเครื่อง   ราชอิสริยภรณ์ต่างๆ ในแต่ละยุคสมัย จากนั้นนำชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น จัตุรัสแห่งการปฎิวัติ (REVOLUTION SQUARE), โอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE), คลับทหารแห่งชาติ (NATIONAL, MILITARY ACADEMY) จากนั้นนำท่านผ่านชมประตูชัย ซึ่งตั้งอยู่บนถนน KISSELEFF ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีส แล้วนำท่านช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า จากนั้นนำท่านเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์ชะลอความชราของ ดร.แอนนา อัสสัน ผู้ค้นพบสูตรยาชะลอความแก่ที่โด่งดังจนได้รับรางวัลโนเบล
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย  / นำท่านกลับโรงแรมที่พัก

 

 

 

วันที่หก  บูคาเรสต์ – อาบานาสซี (บัลแกเรีย) – เวรีโก้ เทอโนโว
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่หมู่บ้านอาบานาสซี่ (ARBANASI) หมู่บ้านพื้นเมืองของชาวบัลแกเรีย ที่ท่านจะได้สัมผัสถึงความเป็นอยู่รวมถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของชาวบัลแกเรียนอย่างแท้จริง ชมโบสถ์ออโธดอกซ์เก่าที่สวยงาม ภายในมีภาพวาดที่สวยงามและเก่าแก่กล่าวถึงเรื่องราวของศาสนาคริสต์งดงามจนน่าทึ่ง
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :   ออกเดินทางสู่เมืองเวรีโก้ เทอโนโว (VELIKO TURNOVO) อดีตเมืองหลวงเก่าของบัลกาเรีย นำท่านชมความสวยงามของเมืองเวรีโก้ เทอโนโวที่เคยเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของประเทศบัลกาเรีย ในช่วงปี ค.ศ. 1185-1393 ชมความงามของเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำ และอยู่ท่ามกลางหุบเขา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในทำเลภูมิศาสตร์ที่ดีเยี่ยม ชมเมืองเก่าที่อยู่บนเนินเขาซารีเว็ท ซึ่งเดิมเป็นบริเวณเมืองหลวงเก่าที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันทั่วถึงของเมืองเวรีโก้ เทอโนโวอันสวยงามทั้งภูมิประเทศและสถาปัตยกรรม
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำเข้าที่พักโรงแรม GRAND YANTRA หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่เจ็ด  เวรีโก้ เทอโนโว โพลฟ์ดีฟ – โซเฟีย
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางข้ามภูเขาบอลข่าน แวะชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งอีทาร่า (ETARA) ในเมืองกาโบรโว (GABROVO) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อนุรักษ์ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวท้องถิ่นแถบนี้ไว้อย่างน่าชม แล้วเดินทางผ่านเมืองคาซานลัค (KAZANLUK) เมืองที่ปลูกกุหลาบส่งออกขายจนมีชื่อเสียง รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากกุหลาบ อาทิ ครีมบำรุงผิวต่างๆ สู่เมืองโพลฟ์ดีฟ (PLOVDIV) ตั้งอยู่บนที่ราบสูงทราเซียน (THRACIAN PLAIN) เป็นเมืองใหญ่อันดับสอง และเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สำคัญของบัลแกเรียรองจากเมืองโซเฟีย เมืองโพลฟ์ดีฟก่อตั้งขึ้น 342 ปีก่อนคริสตกาล โดยพระเจ้า    ฟิลลิปที่ 2 แห่งมาซิโดเนีย (พระราชบิดาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์  มหาราช) นับได้ว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของยุโรป เคยผ่านการปกครอง
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านชมเมืองโพลฟ์ดีฟที่เป็นเส้นทางการเดินทางและการค้าที่สำคัญริมแม่น้ำมาริทซ่า (MARITA) ทำให้เป็นจุดสนใจของหลายชนชาติทั้งทราเซีย, โรมัน, ไบเซนไทม์, ออตโตมัน และบัลแกเรีย จึงทำให้อาคารบ้านเรือนรวมทั้งโบสถ์และสถานที่ต่างๆ มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตา ชมเนินเขาที่เป็นที่ตั้งโรงละครยุคโรมันมาทั้งจากจักรวรรดิโรมัน และอาณาจักรออตโตมัน แล้วออกเดินทางสู่เมืองโซเฟีย (SOFIA) เมืองหลวงของประเทศบัลแกเรีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศมีเทือกเขาวิโตชาที่บนยอดเขาปกคลุมไปด้วยหิมะทอดยาวเป็นฉากหลังของเมือง
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ……………………. หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่แปด   โซเฟีย – กรุงเทพฯ
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองโซเฟีย เมืองศูนย์กลางของการขนส่งสินค้าทางบกที่สำคัญของคาบสมุทรบอลข่าน ผ่านชมโรงละครโอเปร่า, หอสมุดแห่งชาติ, จัตุรัสพระเจ้าชาร์, อาคารรัฐสภาที่สวยงาม, ทำเนียบประธานาธิบดี และชมย่านการค้าของเมือง นำชมสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ โบสถ์อเล็กซานเดอร์  เนฟสกี (ALEXANDER NEVSKI) สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1912  ซึ่งสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับทหารรัสเซียที่เสียชีวิตในสงครามประกาศอิสรภาพจากจักรวรรดิออตโตมันระหว่างปี ค.ศ. 1877-1878
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย ซึ่งสร้างโดยจักรพรรดิจัสดิเนียน ในระหว่างศตวรรษที่ 4-6 ตกแต่งภายในโดยมีโมเสกนับแสนชิ้น และต่อมาได้ใช้ชื่อของโบสถ์แห่งนี้เป็นชื่อเมือง ก่อนนำท่านผ่านชม THE NATIONAL PALACE CULTURE ศูนย์ประชุมที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรบอลข่าน / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา 18.45 น. :  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS 798/025 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่เวียนนา 19.25/23.20 น.)

 

วันที่เก้า   กรุงเทพฯ
เวลา 15.20 น. :   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

กำหนดวันเดินทาง       2-10, 16-24, 23-31 พ.ค.

อัตราค่าบริการ                                           

รายการ

พ.ค.

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ

99,000

เด็ก (2-12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ      

85,000

เด็ก (2-5 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ

80,000

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

12,000

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า

**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000-5,000 บาท / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการรวม                                                                                             
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ      
– ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ
– ค่าอาหารตามรายการ                       
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ             
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า                       
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก
– ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ      
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
ค่าทิปคนขับรถคนละ 2 ยูโร/คน/วัน        
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กก.
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน                    
– ค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง
**ชั้นทัศนาจร กระเป๋าขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ 23 กก.
**ชั้นธุรกิจ กระเป๋าขึ้นเครื่องได้ 2 ใบๆ ละ 32 กก.

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก. และใบเล็กถือขึ้นเครื่องเกิน 8 กก. (ชั้นธุรกิจไม่เกิน 32 กก. 2 ใบ)
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท

 

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์