ยุโรปโปแลนด์ – บอลติก (2020)

EUROPE POLAND - BALTIC

เอกสารยื่นวีซ่าโปแลนด์ จำนวน 1 ชุด   
*ท่านที่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ายขายก่อนจองทัวร์
** เอกสารทุกชุดที่มีชื่อภาษาอังกฤษของผู้เดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
1.      หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด  (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2.      รูปถ่ายสีขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร ใบหน้าต้องมีขนาดเท่ารูปในหนังสือเดินทาง (Passport) จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตา หน้าตรง ห้ามยิ้มและฉากหลังสีขาวเท่านั้น) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดจากฟิล์มหรือโพลาลอยด์เท่านั้น
3.   หลักฐานการทำงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it may concern” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)
 –  เจ้าของบริษัท: ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ, หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
 –  เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
–  พนักงานบริษัทฯ : ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือนวันเข้าทำงานและวันที่อนุญาตให้ลางาน ฉบับภาษาอังกฤษพร้อมระบุวันเดินทาง (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
–   ข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
–   กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
–  นักเรียน/นักศึกษา: หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ระบุชั้นเรียน และวันที่เดินทางฉบับภาษาอังกฤษ (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
–  ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารการเสียภาษี พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน
– กรณีที่ไม่ได้ทำงานแล้ว ให้พิมพ์จดหมายว่าเคยทำงานที่ไหน เริ่มและสิ้นสุดการทำงานเมื่อไหร่
4.     หลักฐานการเงิน
– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ มียอดเคลื่อนไหวย้อนหลัง 3 เดือน ถ้าไม่มียอดเคลื่อนไหวต้องนำไปฝากหรือถอนเงินก่อน
** บุคคลที่ทำงานแล้วทุกท่าน ต้องมีสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวยื่นประกอบด้วยทุกกรณี
– กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว / และกรณีบุคคลที่บัญชีมียอดเงินฝากน้อย) ให้บุคคลในครอบครัวเดียวกัน (ที่สามารถแสดงความสัมพันธ์ได้) ทำการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทางได้ โดยทำหนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารระบุชื่อผู้เดินทาง (ภาษาอังกฤษ) พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของทั้งสองท่าน (ผู้ที่รับรองให้ กับผู้ที่ถูกรับรอง เพื่อแสดงความสัมพันธ์)
5.    สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่นๆ
6.    สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์) / ใบเปลี่ยนชื่อ / ใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
7.    หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีเด็กอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือเดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น
**กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการหย่าร้างต้องมีข้อความระบุว่ามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
– การพิจารณาว่าจะได้รับวีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง จะช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
– สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาและทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องขอวีซ่าที่ประเทศที่ตนเองพำนักอยู่เท่านั้น
– กรณีที่ผู้เดินทางต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ระหว่างการยื่นวีซ่า กรุณาแจ้งบริษัทให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการยื่นวีซ่า

จองทัวร์
ค้นหาทัวร์