ยุโรปโปรตุเกส สเปน (2020)

SPAIN - PORTUGAL (2020)

เอกสารยื่นวีซ่าสเปน  

*ท่านที่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ายขายก่อนจองทัวร์
** เอกสารทุกชุดที่มีชื่อภาษาอังกฤษของผู้เดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
1.       หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด และหนังสือเดินทางมีการชำรุด เช่น รอยเย็บพาสปอร์ตฉีกขาด มีรอยติดกาวไม่สามารถใช้ได้ทุกกรณี
2.       รูปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้เห็นใบหูและคิ้วทั้ง 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทั้ง 2 ข้าง จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3.       หลักฐานการทำงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it may concern” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)
–  เจ้าของบริษัท : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ, หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
–  เจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
–  พนักงานบริษัทฯ : ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าทำงานและวันที่อนุญาตให้ลางาน ฉบับภาษาอังกฤษ (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
  ข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
–   กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
–  นักเรียน/นักศึกษา : หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ระบุชั้นเรียน และวันที่เดินทางฉบับภาษาอังกฤษ (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
–  ประกอบอาชีพอิสระ : ใช้เอกสารการเสียภาษี พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน
4.       หลักฐานการเงิน (บัญชีกระแสรายวัน ไม่สามารถใช้กับสถานทูตสเปนได้)
หนังสือรับรองเงินฝากออมทรัพย์จากธนาคาร (ภาษาอังกฤษ) มีอายุไม่เกิน 1 เดือน และสเตทเม้นท์ (STATEMENT) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ มียอดเคลื่อนไหวย้อนหลัง 6 เดือน ถ้าไม่มียอดเคลื่อนไหวต้องนำไปฝากหรือถอนเงินก่อนจะยื่นวีซ่า 15 วัน
** บุคคลที่ทำงานแล้วทุกท่าน ต้องมีหนังสือรับรองจากธนาคาร และสเตทเม้นท์ (STATEMENT) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวยื่นประกอบด้วยทุกกรณี (แม้ว่าภายในครอบครัวจะรับรองการเงินให้แล้วก็ตาม)
– กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว / และกรณีบุคคลที่บัญชีมียอดเงินฝากน้อย) ให้บุคคลในครอบครัวเดียวกัน (เฉพาะพ่อ,แม่, พี่ และน้องเท่านั้น) ทำการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทางได้ โดยทำหนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารระบุชื่อผู้เดินทาง (ภาษาอังกฤษ / มีอายุไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ มียอดเคลื่อนไหวย้อนหลัง 6 เดือน และถ้าไม่มียอดเคลื่อนไหวต้องนำไปฝากหรือถอนเงินก่อนจะยื่นวีซ่าภายใน 15 วัน และสำเนาสูติบัตรของผู้เดินทางเพื่อแสดงความสัมพันธ์
5.       สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ
6.       สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน / สูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์) 
7.       หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีเด็กอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือเดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา

**กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการหย่าร้างต้องมีข้อความระบุว่ามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
– การพิจารณาว่าจะได้รับวีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง จะช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
– สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาและทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องขอวีซ่าที่ประเทศที่ตนเองพำนักอยู่เท่านั้น
– กรณีที่ผู้เดินทางต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ระหว่างการยื่นวีซ่า กรุณาแจ้งบริษัทให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการยื่นวีซ่า และกรณีที่ท่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่า หรือนำหนังสือเดินทางกลับมายื่นวีซ่าไม่ทัน ท่านจะต้องทำการยื่นวีซ่าเดี่ยว

**หมายเหตุ กรุณาเซ็นชื่อในฟอร์มวีซ่า 2 จุด แล้วแฟ็กซ์กลับบริษัทด้วยค่ะ

จองทัวร์
ค้นหาทัวร์