ยุโรปโปรตุเกส สเปน (2020)

SPAIN - PORTUGAL (2020)

สายการบินลุฟท์ฮันซา
10 วัน 7 คืน
23 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

“ยูนิตี้ 2000 ทัวร์”   ขอนำท่านเที่ยว “ลิสบอน” เมืองหลวงของประเทศโปรตุเกส ประเทศเล็กๆ ของยุโรปใต้
แต่มีอดีตเกรียงไกรที่สุดเมื่อ 500 – 600 ปีที่แล้ว นักเดินเรือชาวโปรตุเกสเดินทางทั่วโลกเพื่อล่าอาณานิคม
เที่ยวสเปน หนึ่งในประเทศใหญ่ของยุโรปตอนใต้ ซึ่งเต็มไปด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรมที่งดงาม วัฒนธรรมที่หลากหลาย สัมผัสเมืองสวยที่ไม่ควรพลาดอย่าง
“แมดริด” นครหลวงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น, “โทเลโด” อดีตเมืองเก่าที่ตั้งอยู่บนเนินเขา
“กรานาด้า” อดีตเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรมุสลิม, “เซวิลยา” เมืองใหญ่สุดทางใต้ของยุโรปที่อบอวลด้วยศิลปะแบบมัวร์
“บาร์เซโลนา” เมืองหลวงของแคว้นคาตาลันยา
เมืองที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นและงดงาม, โรงแรมอย่างดี อาหารรสเลิศ ทัวร์เดอลักซ์

**ไม่มีสายการบินที่บินตรงเข้า – ออก สเปนหรือโปรตุเกส

 

วันแรก     กรุงเทพฯ – ลิสบอน (โปรตุเกส)
เวลา  20.00 น.  :  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 4) เคาน์เตอร์ G สายการบินลุฟท์ฮันซา เยอรมัน
เวลา  23.00 น.  :  ออกเดินทางสู่ลิสบอน โดยเที่ยวบินที่ LH 773/1166 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่แฟรงค์เฟิร์ท 06.00/09.15 น.)
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ทก่อนต่อเครื่องไปลิสบอน (กระเป๋ารับปลายทาง)

 

วันที่สอง     ลิสบอน – ซินทรา – ลิสบอน
เวลา  11.15 น.  :  ถึงสนามบินลิสบอน (LISBON) เมืองหลวงของประเทศโปรตุเกส เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
เวลา  13.30 น.  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เมืองซินทรา (SINTRA) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย นำท่านชมพระราชวังเปนา (PENA NATIONAL PALACE) พระราชวังฤดูร้อนอันใหญ่โตของราชวงศ์โปรตุเกสในอดีต ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995  ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดของเมือง สร้างโดยพระเจ้าจอห์นที่สอง กษัตริย์พระองค์ที่ 13 ของโปรตุเกส สร้างให้พระราชินีเพื่อเป็นตัวแทนแห่งความรักของพระองค์ สร้างติดกับพระราชวังเก่าแก่โบราณของปราสาทมัวร์ (CASTLE OF THE MOORS) ที่สร้างในราวศตวรรษที่ 8 – 9 เนื่องจากในยุคนั้นแถบคาบสมุทรนี้ถูกปกครองโดยพวกมัวร์จากแอฟริกาเหนือ จนถึงศตวรรษที่ 12 ปราสาทแห่งนี้ จึงตกเป็นของชาวคริสต์ ให้ท่านได้ชมปราสาทที่ผสมผสานการออกแบบสมัยยุคกลางรวมกับแขกมัวร์เข้าด้วยกัน ผนังบางส่วนประดับด้วยกระเบื้องเซรามิกสไตล์โปรตุเกส ภายในยังมีกลิ่นอายการตกแต่งคล้ายกับปราสาทแถวแม่น้ำไรน์ของเยอรมัน เนื่องจากสถาปนิกผู้รับผิดชอบเป็นชาวเยอรมัน ปราสาทแห่งนี้จึงผสมผสานสไตล์การออกแบบยุโรปเข้าด้วยกันอย่างลงตัว แล้วเดินทางกลับลิสบอน นำท่านชมแหลมเดอรอก้า เพราะจุดนี้เป็นแผ่นดินตะวันตกสุดของยุโรป
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม CORINTHIA  หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่สาม     ลิสบอน – เซวิลยา (สเปน)
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมเมืองลิสบอน เริ่มจากหอคอยเบเลม (TORRE DE BELEM) อดีตป้อมปืนที่ใช้ป้องกันศัตรูทางทะเลและเคยเป็นคุกขังนักโทษ จากนั้นชมโบสถ์เจโรนีมอส (JERONIMOS MONASTERY) ที่งดงามด้วยศิลปะโกธิค ชมการตกแต่งอย่างประณีตบรรจงภายในโบสถ์และที่นี่เป็นที่ฝังศพของนักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ของโลก “วาสโกดากาม่า” จากนั้นนำชมสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในยุโรป “สะพาน APRIL 25” และชมอนุสาวรีย์การพบโลกใหม่ของวาสโกดากาม่า
เวลา  12.30 น.  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เมืองเซวิลยา (SEVILLA) ระหว่างทางให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทาง
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม MELIA หรือ HILTON GRADEN INN

 

 

 

 

วันที่สี่     เซวิลยา – กรานาด้า
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมมหาวิหารประจำเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ขึ้นหอคอยกิร์ลด้า ชมทัศนียภาพโดยรอบของตัวเมืองเก่า เข้าชมป้อมอัลคาซาร์ (ALCAZAR) หรือพระราชวังที่ประทับของสุลต่านที่มีการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบมัวริชได้อย่างวิจิตรบรรจง ผ่านชมสถานที่จัดงานแสดงสินค้า เมื่อปี ค.ศ. 1992 แวะบันทึกภาพจัตุรัสสเปนที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมมัวริชร่วมสมัย
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เมืองกรานาด้า (GRANADA / 4 ชม.) อดีตเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรมุสลิม ก่อนที่จะโดนยึดคืนโดยพระนางอิซาเบลที่ 2 ในปี  ค.ศ. 1492
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม MELIA GRANADA หรือระดับเดียวกัน

หมายเหตุ         ข้าวผัดสเปน หัวหน้าทัวร์จะสั่งเสริมเป็นพิเศษมื้อใดมื้อหนึ่ง (ที่ร้านดีๆ)  เพราะไม่ใช่อาหารจานหลัก

 

 

 

 

วันที่ห้า     กรานาด้า คอร์โดบา
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเข้าชมพระราชวังอัล ฮัมบรา (พระราชวังสีชมพู) ป้อมปราการที่แข็งแกร่งของแขกมัวร์ นำท่านชมภายในห้องท้องพระโรง ฮาเร็ม และเขตพระราชฐาน ที่ประดับประดาและตกแต่งด้วยศิลปะแบบมัวริชที่งดงามที่สุดในทวีปยุโรป จากนั้นนำท่านชมสวนลอยฟ้าที่สุลต่านใช้เป็นที่ประทับในฤดูร้อน (GENERALIFE) นอกจากนั้นพระราชวังอัล ฮัมบรา (AL ALHAMBRA) ได้รับการยกย่องว่าให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลกแห่งยุคกลางด้วย
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่คอร์โดบา (CORDOBA / 2 ชม. 15 นาที) เมืองโรมันเก่า ซึ่งเป็นเมืองหลวงของบาติกา (BATICA) อดีตศูนย์กลางการปกครองยุคอิสลามเรืองอำนาจ นำท่านชมเมืองคอร์โดบา เมืองที่มีศิลปะวัฒนธรรมระหว่างมุสลิมและคริสเตียน นำชมเมซฆิตา ศาสนสถานขนาดใหญ่ที่เคยเป็นสุเหร่าที่ใหญ่ที่สุดในสเปน ก่อนที่จะถูกดัดแปลงให้เป็นโบสถ์คริสต์ในสมัยของพระนางอิซาเบลลาที่ 2 เดินเล่นย่านเมืองเก่า ชุมชนชาวยิวที่เป็นเอกลัษณ์ของแคว้นอันดาลูเซีย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม CORDOBA CENTER หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่หก     คอร์โดบา – โทเลโด – แมดริด 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองโทเลโด (TOLEDO) ซึ่งมีความหมายว่า เมืองป้อมน้อย ในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศสเปน เคยถูกชาวโรมันเข้ายึดครองเมืองมากว่า 2,000 ปี ต่อมาได้ถูกปกครองโดยชนชาติยุโรปและชนชาติมัวร์ จากอัฟริกาเหนือ เมื่อสเปนเป็นเอกราช อารยธรรมของชนชาติต่างๆเหล่านั้นยังคงฝังแน่นคละกันอยู่ในชีวิตประจำวันของชาวเมืองมาจนถึงปัจจุบัน
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำชมโทเลโด ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองโบราณที่สมบูรณ์แบบมาก เพราะตัวเมืองตั้งอยู่บนเนินเขารายล้อมอยู่ประดุจกำแพงธรรมชาติด้วยหุบผา 3 แห่ง และมีแม่น้ำเป็นเส้นทางคมนาคม นำท่านเข้าชมมหาวิหาร CATHEDRAL ของโทเลโดที่ประทับขององค์สังฆราชแห่งประเทศสเปน สร้างในปี พ.ศ. 1770 เสร็จสมบูรณ์ ในปี ค.ศ. 1493 มีภาพเขียนสำคัญของศิลปินเอกประจำเมือง ELGRECO และสิ่งของมีค่ามากมายหลายชนิด อาคารส่วนใหญ่เป็นศิลปะแบบศตวรรษที่ 13 ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสไตล์ฝรั่งเศส แล้วเพิ่มเติมออกไปหลายสไตล์ทั้งแบบเรเนซองส์หรือโกธิค
เวลา  17.00 น.  :  ออกเดินทางสู่แมดริด (MADRID / 1 ชม.) เมืองหลวงของประเทศสเปน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม MELIA CASTILLA หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่เจ็ด     แมดริด 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมกรุงแมดริด มหานครทันสมัยซึ่งในอดีตเคยเป็นมหาอำนาจที่มีเมืองขึ้นมากที่สุดประเทศหนึ่ง ชมสถานที่สำคัญอันงดงาม และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ อาทิเช่น พลาซ่าเดอ เอสปาญน่า PLAZA DE ESPANA ที่มีรูปหล่อทองแดงของ 2 อัศวิน ดอนกีโฆเต้และซานโจ, น้ำพุมหึมาที่จัตุรัสซีเบเลสเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชมประตูชัยอัลคาล่า และพลาซ่ามายอร์ จัตุรัสหลวงศูนย์กลางเมืองเก่าที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1619 โดยกษัตริย์ฟิลลิปที่ 3 ด้วยศิลปะผสมออสเตรีย – สเปน 
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านชมพระราชวังหลวง PALACIO REAL ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ดัดแปลงมาจากกรีก – โรมัน โดยด้านนอกตกแต่งในสไตล์แบบอิตาเลี่ยน ส่วนภายในตกแต่งแบบฝรั่งเศส โดยสร้างขึ้นแทนพระราชวังอัลคาซาร์ ซึ่งถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ. 1734 ชมพระตำหนักที่ถูกตกแต่งด้วยภาพศิลป์ พรม เครื่องลายคราม และเครื่องประดับอันมีค่ามากมาย นับเป็นพระราชวังที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงของสเปน อาทิ ZARA, MNG, CAMPERS หรือแบรนด์ยุโรปอื่น
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชมระบำ FLAMINGO ต้นตำรับอันงดงามตระการตา

 

 

 

 

วันที่แปด     แมดริด บาร์เซโลน่า
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / เดินทางไปสนามบิน
เวลา  09.30 น.  :  ออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า โดยเที่ยวบินที่ IB 930
เวลา  10.50 น.  :  ถึงสนามบินบาร์เซโลน่า (BARCELONA) เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านสู่บริเวณท่าเรือเพื่อถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาในปี ค.ศ. 1492
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านชมบาร์เซโลน่า นครใหญ่แห่งแคว้นคาตาลันยา โดดเด่นไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันสวยงามของยุคเรเนซองส์ โดยเฉพาะผลงานของยอดสถาปนิกชาวสเปน นาม เกาดิ (GAUDI) บนถนนพาสิโอ การ์เซีย นำท่านสู่เนินเขามองท์จูอิด (MONT JUIC)  เพื่อสัมผัสกับทัศนียภาพโดยรวมของเมืองบาร์เซโลนา และส่วนของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แล้วนำชมตลาดดอกไม้และสินค้าพื้นเมือง ณ ถนน ลา รัมบล้า ที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนสายที่คึกคักสุดของเมือง ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายซื้อสินค้า หรือเดินเล่นชมบรรยากาศเมือง แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม H10 MERINA หรือระดับเดียวกัน 

 

 

 

 

วันที่เก้า     บาร์เซโลนา – กรุงเทพฯ
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ซากราดา แฟมิเลีย (LA SAGRADA FAMILIA) ซึ่งสร้างโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงก้องโลก ANTONIO GAUDI ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่เหมือนที่ใดในโลก ใช้เวลาก่อสร้างมานานร้อยกว่าปี เพิ่งจะแล้วเสร็จเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น ชมหมู่บ้านชาวสเปน (SPANISH VILLAGE) ที่จำลองสภาพบ้านเรือน และสถานที่สำคัญของประเทศสเปน งานหัตถกรรมพื้นเมืองต่าง ๆ ชมศาลาว่าการเมืองบาร์เซโลน่า
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  อิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา  16.55 น.  :  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ LH 1135/772 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่แฟรงค์เฟิร์ท 19.05/22.00 น.)

 

วันที่สิบ     กรุงเทพฯ
เวลา  14.10 น.  :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง        4-13, 18-27 ก.ย., 2-11, 16-25, 23 ต.ค.-1 พ.ย. // 6-15, 20-29 พ.ย., 4-13 ธ.ค. // 25 ธ.ค.-3 ม.ค.

อัตราค่าบริการ          **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **     

รายการ

ก.ย.,ต.ค.

พ.ย., 4 ธ.ค.

25 ธ.ค.

ผู้ใหญ่ ท่านละ

 

 

 

เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ   

 

 

 

เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 

 

 

 

ห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

 

 

 

* บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ราคาอาจมีปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น – ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป LH เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ คืนไม่ได้ทุกกรณี
** ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 – 5,000 บาท 

อัตราค่าบริการรวม                                                                                            
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ                             
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                     
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
– ค่าที่พักโรงแรมตามรายการและค่าขนกระเป๋าขึ้น – ลงท่านละ 1 ใบ
– ค่าอาหารตามรายการมีสลับพื้นเมือง/เอเชีย    
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า                                               
– ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวก
– ค่ารถรับ – ส่งและนำเที่ยวตามรายการ                               
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน                                 
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.- บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.- บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50 – 60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 23 กิโลกรัม (1 ใบเท่านั้น) / ชั้นธุรกิจ หรือชั้น ECO PREMIUM ได้ 2 ใบๆ ละ 23 กิโลกรัม
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์