ยุโรปโดโลไมท์-ทีโรล-บาวาเรีย (2020)

EUROPE DOLOMITE-TIROL-BAVARIA

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

อิตาลี ไม่ได้มีแค่เมืองเก่าและซากปรักหักพัง ตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีอยู่ในเขตเทือกเขาแอลป์ที่มีพรมแดนติดกับสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรียเชื่อมถึงเยอรมนีใต้ ดินแดนแห่งนี้เรียกว่าโดโลไมท์ หลายๆ เมืองหากท่านหลงเข้าไปท่านอาจคิดว่ากำลังอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์หรือออสเตรีย ชมบรรยากาศของเทือกเขาโดโลไมท์ ขึ้นยอดเขาอัลเป ดิ ซิอูซี หนึ่งในภูเขาแสนสวย เที่ยวเมืองน่ารักๆ ในหุบเขา คอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ่, ออร์ติเซ่, โบลซาโน่ สัมผัสประเทศแห่งผู้นำแฟชั่นสุดยอดของยุโรป เต็มไปด้วยดีไซเนอร์ชื่อดังมากมาย มิลาน, เวโรนา ชมเมืองดังของออสเตรีย (แคว้นทีโรล) ชมอินสบรูค เมืองในอ้อมกอดของขุนเขาที่  ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน ฮอลสตัท เมืองแสนสวยริมทะเลสาบและเมืองมรดกโลก เที่ยวเยอรมนี (แคว้นบาวาเรีย) ชมเมืองน่ารัก การ์มิช สัมผัสหิมะบนยอดเขาซุกสปิตเซ่, เบิร์ชเทสกาเดน ล่องทะเลสาบโคนิกซี นครมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียที่งดงาม ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายแบรนด์เนมทุกยี่ห้อมีที่มิวนิค นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ

สายการบิน   การบินไทย บินตรงไป-กลับ
โรงแรม           มาตรฐานยุโรป
อาหาร           เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน-ค่ำแบบยุโรปและเอเชียสลับเล็กน้อย
กระเช้า            กระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาอัลเป ดิ ซิอูซี / กระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ที่สูงที่สุดในเยอรมันเล่นหิมะ และชมวิวสวยๆ
รถโค้ช               มาตรฐานยุโรป 42-48 ที่นั่ง
มัคคุเทศก์       รับประกันชำนาญเส้นทาง 100%
หมายเหตุ         รับประกันความสวยแบบว่าไปปีละหลายๆ ครั้งหรือทุกฤดูได้

 

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 21.30 น. :    พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยให้การต้อนรับ

 

วันที่สอง  กรุงเทพฯมิลาน (อิตาลี) – เวโรนา  
เวลา 00.35 น. :   ออกเดินทางสู่มิลาน โดยเที่ยวบินที่ TG 940
เวลา 07.10 น. :   ถึงสนามบินเมืองมิลาน (MILAN) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านชมมิลาน เมืองผู้นำด้านแฟชั่น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเดินทางของประเทศด้วย นำชมมหาวิหารแห่ง     มิลาน หรือ ดูโอโม อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 14 ชมอาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานูเอลที่สอง ที่เป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ตั้งชื่อตามพระนามกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็นประเทศอิตาลีทุกวันนี้ ชมอนุสาวรีย์ลีโอนาโด ดาร์วินชี่ และโรงละครสกาล่า และช้อปปิ้งที่มิลาน เป็นแหล่งช้อปปิ้งดีที่สุดในอิตาลี
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  ออกเดินทางสู่เวโรนา (VERONA / 2 ชม.)  เมืองต้นกำเนิดนิยายรักอมตะ โรมิโอและจูเลียต ซึ่งประพันธุ์โดย วิลเลียม เช็คสเปียร์กวีเอกจากอังกฤษ นำเค้าโครงเรื่องความเป็นจริงของหนุ่มสาว 2 ตระกูลที่ขัดแย้งกันจนกลายเป็นอุปสรรคแห่งความรัก ชมบ้านจูเลียตและระเบียงที่ทั้งสองใช้เป็นที่พลอดรัก ถ่ายรูปกับรูปหล่อของจูเลียต ชมโรงละครกลางแจ้งแบบโรมัน (AMPHITHEATRE) ที่ได้รับอิทธิพลการสร้างมาจากกรีกโบราณ จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้งในย่านถนนที่เต็มไปด้วยร้านค้า แฟชั่นหรู สินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมายทั้งแบรนด์ของอิตาลีและแบรนด์ดังๆ ของยุโรป
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ  เนื่องจากโรงแรมดีเมืองนี้มีน้อย หากโรงแรมเต็มอาจไปพักเมืองใกล้เคียง

 

 

 

วันที่สาม   เวโรนา – เทือกเขาโดโลไมท์ – คอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ่
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่เทือกเขาโดโลมิตี้ (DOLOMITI) หรือที่เรียกกันง่ายๆ ตามภาษาอังกฤษว่าโดโลไมท์ (DOLOMITES) เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ที่ทอดตัวอยู่ในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี ครอบคลุมอาณาบริเวณของแคว้นทีโรลใต้ (SOUTH TIROL) ของออสเตรีย และแคว้นเวเนโต้ (VENETO) ของอิตาลี เทือกเขาแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ยอดเขาหินปูนสูงตระการตาตัดกับขอบฟ้า สร้างความสวยงามแปลกตา เกิดจากการกัดกร่อนของธารน้ำแข็งและเกล็ดน้ำค้าง เกิดรูปทรงต่างๆ พื้นที่แห่งนี้จึงได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่มีความงดงามอีกหนึ่งที่ ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ของเทือกเขาแห่งนี้มีพื้นที่มากกว่า 140,000 เฮกตาร์ และเทือกเขาแห่งนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ฟอสซิลที่สำคัญอีกแห่งของโลก จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ ของอิตาลี ในช่วงหน้าร้อนเมื่อหิมะละลายจะมีทุ่งหญ้าและดอกไม้สีสวยปรากฎขึ้นตลอดแนวภูเขา ตลอดทางจะเป็นไร่ผลไม้ อาทิ แอปเปิ้ล ลูกแพร์ เชอร์รี่ ฯลฯ แล้วนำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบมิซูลิน่า (MISURINA LAKE) ทะเลสาบแสนสวยขนาดใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,754 เมตร ให้ท่านได้เดินเล่นชมความงามของทะเลสาบที่สะท้อนภาพราวกระจกใสโดยมีฉากหลังเป็นเทือกเขาอันสวยงาม
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :   นำท่านสู่ทะเลสาบเบรียส (LAKE BRAIES) อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ FANES SENNES BRAIES เทือกเขาโดโลไมท์ ชมความสวยงามของทะเลสาบสีเขียวมรกตสวยงาม ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเดินเล่นชมทะเลสาบและบันทึกภาพตามอัธยาศัย แล้วนำท่านสู่เมืองคอร์ตินา ดิ แอมเปซโซ (CORTINA D’AMPEZZO) เมืองที่ตั้งอยู่เชิงเขาโดโลไมท์ ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ดินแดนแถบนี้ได้เป็นอาณาจักรของออสเตรีย-ฮังการี หลังสงครามอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการีล่มสลาย ดินแดนแห่งนี้ได้ตกมาอยู่ในประเทศอิตาลี แต่วัฒนธรรม  ประเพณี ภาษายังคงเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรีย มีการบริหาร การจัดการ ระบบภาษีของตนเอง นำชมเมืองอันทรงเสน่ห์ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาโดโลไมท์ที่สูงชัน เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านสกีรีสอร์ท แฟชั่นล้ำสมัยและเป็นเมืองตากอากาศที่บรรดาผู้นำเทรนด์ชื่นชอบ ถนนสายหลักคอร์โซ ที่คลาคลำไปด้วยร้านค้าแฟชั่นและแบรนด์ดังมากมาย มีร้านค้าขายของและโบสถ์ประจำเมืองอันสวยงาม
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ANCORA หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่สี่  คอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ่ – ออร์ติเซ่ – ยอดเขาอัลเป ดิ ซิอูซี – โบลซาโน่
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่ออร์ติเซ่ (ORTISEI) เมืองเล็กๆ น่ารักในหุบเขา และเป็นเมืองท่องเที่ยวเล่นกีฬาสกีในฤดูหนาว นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า (CALBE CAR) ขึ้นสู่ยอดเขาอัลเป ดิ ซิอูซี (ALPE DI SIUSI) หนึ่งในภูเขาแสนสวยของเทือกเขาโดโลไมท์ เป็นทุ่งหญ้าราบเลียบบนภูเขาที่ได้ขึ้นชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป กลายเป็นเหมือนดินแดนขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามแปลกตา มีความกว้างประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร เทือกเขาโดโลไมท์ได้รับการยกย่องให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE ในปี ค.ศ. 2009 ให้ท่านมีเวลาเก็บภาพสวยๆ อันประทับใจกับบรรยากาศสุดที่จะบรรยาย อิสระให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้ากลับลงสู่ด้านล่าง
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :   นำท่านสู่ออร์ติเซ่ (ORTISEI) เมืองเล็กๆ น่ารัก ในเขตเทือกเขาโดโลไมท์ ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย แล้วนำท่านสู่โบลซาโน่ (BOLZANO) เมืองในหุบเขา เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ที่พาดผ่านตอนเหนือของอิตาลี เมืองนี้เป็นแหล่งปลูกผลไม้ใหญ่ที่สุดของยุโรปแหล่งหนึ่ง 
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม PARK หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่ห้า    โบลซาโน่ – อินสบรูค (ออสเตรีย) – การ์มิช (เยอรมนี)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางไปอินสบรูค (INNSBRUCK/1 ชม. 45 นาที) เมืองแสนสวยที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง นำชมเมืองอินสบรูค ชมย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม ชมโกลเด้นรูฟ หรือ  หลังคาทองคำที่มีชื่อเสียง ซึ่งอดีตคือส่วนหนึ่งของพระราชวังฤดูร้อนในสมัยพระเจ้าแมกซิมิเลียน แห่งอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี ชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองรวมทั้งคริสตัลที่ลือชื่อของออสเตรีย
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :   นำท่านเดินทางสู่การ์มิช (GARMISH / 2 ชม.) เมืองเล็กๆ น่ารักใน  หุบเขา เมืองท่องเที่ยวสำคัญของแคว้นบาวาเรีย อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการเล่นสกีในหุบเขาแอลป์ และเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานโอลิมปิคฤดูหนาวมาแล้วในปี ค.ศ. 1936
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม …………………..หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่หก  การ์มิช – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ฮอลสตัท (ออสเตรีย)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZ) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี ในระดับ 2,964 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง สัมผัสทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ ให้ท่านมีโอกาสได้เพลิดเพลินกับการเล่นหิมะและถ่ายรูปสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึกบนลานซุกสปิตเซ่ พลาซ
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย :  มีเวลาให้ท่านเพลิดเพลินกับลานหิมะต่อตามอัธยาศัย
เวลา 15.00 น. :  ออกเดินทางสู่ฮอลสตัท (HALLSTATT / 3 ชม.) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมายจากทั่วทุกมุมโลก นำท่านชมเมืองฮอลสตัท เดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (SEE STRASS) ระยะทางประมาณ 800 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์แอลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างก็อยู่ระดับพื้นดิน บ้างก็อยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่าและดอกไม้หลากสีสันสวยงาม ปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม นำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่จุดชมวิวบนภูเขา ชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮอลสตัท (WORLD HERITAGE VIEW POINT) อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเล่น
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมือง เมนูปลาเทร๊าต์
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม  HERITAGE หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ   
-เนื่องจากฮอลสตัทมีแต่โรงแรมเล็กๆ (4 ดาวมีโรงแรมเดียว) หากโรงแรมเต็มอาจไปพักเมืองใกล้เคียง
-รถรางขึ้นจุดชมวิวมีเฉพาะมีนาคม-ตุลาคม แต่อาจก่อน-หรือหลังแล้วแต่อากาศแต่ละปี (และปิดในวันอากาศไม่ดี)

 

 

 

 

วันที่เจ็ด   ฮอลสตัท (ออสเตรีย) – โคนิกซี (เยอรมนี) – เบิร์ชเทสกาเดน – มิวนิค
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ทะเลสาบโคนิกซี (KONIGSEE) ทะเลสาบที่มีน้ำใสราวกระจกใสในวันที่อากาศดีจะสะท้อนสีครามของท้องฟ้าสวยงามมาก ทะเลสาบแห่งนี้มีแหล่งกำเนิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งก่อให้เกิดทะเลสาบที่งดงาม นำท่านล่องเรือพลังงานไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรือจะนำท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด ชมความงามของภูเขาเจนเนอร์ (JENNER MOUNTAION) จนถึงโบสถ์เซนต์ บาโธโลมา  (ST. BARTOLOMA CHURCH) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบอันเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้ ชมความงามของบรรยากาศรอบๆ ตัวโบสถ์ที่สวยงามยิ่ง จากนั้นเดินทางกลับท่าเรือ
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :   นำท่านสู่เมืองเบิร์ชเทสกาเดน (BERCHTESGADEN) เมืองเล็กๆ ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไปในช่วงปี ค.ศ. 1102 ตั้งอยู่ปลายวนอุทยานแห่งชาติโอบล้อมด้วยทิวทัศน์อันงดงามแห่งขุนเขาและทุ่งหญ้า เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศชื่อดังของเยอรมนี ชมเมืองเบิร์ชเทสกาเด้น เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ 1 ใน 6 เส้นทางของเยอรมนีที่เรียกขานกันว่าเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด ในอดีตเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของฐานบัญชาการพรรคนาซีใหญ่ทางตอนใต้ ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองแสนสวย จากนั้นออกเดินทางสู่มิวนิค (MUNICH) นครหลวงแห่งบาวาเรียรัฐใหญ่ทางตอนใต้ของเยอรมนี
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม HILTON
 หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

วันที่แปด   มิวนิค
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมนครมิวนิค เริ่มจากชมบริเวณรอบนอกของพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG) พระราชวังฤดูร้อนของบาวาเรีย สถานที่ประสูติของกษัตริย์ลุดวิก ที่ 2 ผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิคที่    มิวนิคได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเมื่อ ปี ค.ศ. 1972 ผ่านสนามฟุตบอลโลก 2006, พิพิธภัณฑ์ BMW ฯลฯ
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย :   นำท่านสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียน (MARIEN PLATZ) ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค เช่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ แล้วเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายประเภท เช่น นาฬิกา PATEK PHILIPPE, ROLEX, กระเป๋าแบรนด์ทุกชนิด LOUISE VUITTON, PRADA, CHANEL ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาเก็ต หรือเดินชมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในมิวนิค
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงเบียร์เยอรมัน

 

วันที่เก้า  มิวนิค – กรุงเทพฯ
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระตามอัธยาศัยจัดกระเป๋าก่อนเดินทางกลับ จากนั้นเดินทางไปสนามบิน
เวลา 13.35 น. :   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 925

 

วันที่สิบ   กรุงเทพฯ
เวลา 06.10 น. :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

กำหนดการเดินทาง       15-24 พ.ค., 5-14, 19-28 มิ.ย.

อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **   

รายการ

พ.ค.-มิ.ย.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

99,000

เด็กอายุ 2-11 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

85,000

เด็กอายุ 2-5 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

80,000

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

20,000

อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **   

หมายเหตุ       
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000-5,000 บาท  / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี
อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย                           
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก. (เฉพาะการบินไทย)
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ       
– ค่าอาหารตามรายการ                         
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า                                                                      
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                               
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก 
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                                       
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน                   
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน)
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

 

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์