ยุโรปไอซ์แลนด์ D (2020)

GRAND ICELAND D

เอกสารยื่นวีซ่า (จำนวน 1 ชุด)  ยื่นวีซ่าประเทศเดนมาร์ก ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันทำการ / ผู้เดินทางทุกท่านต้องไปแสดงตน ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก อาคารเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. / 13.00-15.00 น. โทร. 02-1187006

 1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป) โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
 2. รูปถ่ายสีขนาด 1.5x2 นิ้ว หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร หรือ มีขนาดเท่ารูปหน้าในหนังสือเดินทาง (PASSPORT) จำนวน2 รูป (ไม่สวมแว่นตา หน้าตรง และฉากหลังสีขาวเท่านั้น) **ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน อัดจากฟิล์มหรือโพลารอยด์เท่านั้น(หน้าตรง เน้นใบหน้า ไม่เน้นลำตัว) ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน  อัดจากฟิล์มหรือโพลารอยด์เท่านั้น

** รูปถ่าย ควรไปถ่ายรูปในวันยื่นวีซ่าที่ศูนย์ฯ จะได้ขนาดที่ถูกต้อง**

 1. หลักฐานการงาน(จดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO  WHOM  IT  MAY  CONCERN”แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)
 • พนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าทำงาน และวันเดินทาง (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันทียื่นวีซ่า)
 • ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ (พร้อมระบุวันที่เดินทาง) กรณีเกษียณอายุใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
 • เจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัท (สำเนาหนังสือรับรองบริษัท มีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชั้นเรียน (อายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
 1. หลักฐานการเงิน
 • กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้ BANK STATEMENT พร้อมตราประทับจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด บัญชี ออมทรัพย์หรือฝากประจำเท่านั้น โดยต้องอัพเดทภายใน 1 เดือน
 • กรณีอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องใช้บัญชีส่วนตัว BANK STATEMENT พร้อมตราประทับจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด บัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจำเท่านั้น โดยต้องอัพเดทภายใน 1 เดือน
 • กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลอื่นหรือบุคคลในครอบครัวทำหนังสือรับรองการันตี BANK CERTIFICATE โดยออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อผู้ยื่นให้ชัดเจน เอกสารตัวจริงเท่านั้น และ BANK STATEMENT พร้อมตราประทับจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด บัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจำเท่านั้น โดยต้องอัพเดทภายใน 1 เดือน BANK STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารกองทุน หรือใบเล่นหุ้นต่างๆ ใช้ไม่ได้ทุกกรณี สถานทูตต้องการดูความเคลื่อนไหวทางการเงินเป็นหลัก
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน  
 2. สำเนาสูติบัตร ในกรณีที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
 3. สำเนาใบสำคัญสมรส, หรือหย่า (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว)
 4. สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
 5. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทำที่เขต หรืออำเภอเท่านั้น
จองทัวร์
ค้นหาทัวร์