ยุโรปแกรนด์เยอรมนี B (2020)

GRAND GERMANY B (2020)

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

มิวนิค – การ์มิช – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – เอททาล – โอเบอรามาเกา – ฟุสเซ่น
นอร์ดลินเกน – โรเธนเบิร์ก – แบมเบิร์ก – เดรสเดน –  เบอร์ลิน – พอตสดัม
เควดลินบวร์ก – แวร์นิเกโรเด – คาสเซล – แฟรงค์เฟิร์ท

สายการบิน  :      การบินไทย บินตรงไป – กลับ (กลับค่ำ)
โรงแรม  :              มาตรฐานยุโรป สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
รถโค้ช  :               มาตรฐานยุโรป  40 – 48 ที่นั่ง            
กระเช้า  :              กระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ สูงที่สุดในเยอรมนี
อาหาร  :               เช้าแบบอเมริกัน เที่ยงและค่ำแบบยุโรปและเอเชียบ้าง  
มัคคุเทศก์  :         ชำนาญเส้นทางยุโรปแน่นอน / โปรแกรมดีแน่นอน รับประกัน

 

 

วันแรก     กรุงเทพฯ
เวลา  22.00 น.  :  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

วันที่สอง     กรุงเทพฯ – มิวนิค
เวลา  00.50 น.  :  ออกเดินทางสู่มิวนิค โดยเที่ยวบินที่ TG 924
เวลา  07.05 น.  :  เดินทางถึงสนามบินมิวนิค (MUNICH) นครหลวงแห่งบาวาเรียรัฐใหญ่ทางตอนใต้ของเยอรมนี หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระแล้ว นำชมมิวนิค อดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรบาวาเรียที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 16-18 เริ่มจากชมบริเวณรอบนอกของพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG) พระราชวังฤดูร้อนของบาวาเรีย สถานที่ประสูติของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 จากนั้นนำท่านผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิคที่มิวนิคได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเมื่อปี พ.ศ. 2515 ก่อนขับรถพาชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ (RESIDENZ PALACE) ฯลฯ
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์รถยนต์ BMW สถานที่จัดแสดงวิวัฒนาการของรถยนต์ BMW ในแต่ละรุ่น ซึ่งมีต้นกำเนิดที่เมืองมิวนิคแห่งนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1916 ให้ท่านได้ชมเทคนิคการจัดแสดงรถยนต์ และเลือกซื้อของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท บี.เอ็ม.ดับบลิวแห่งนี้ แล้วนำท่านสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียน (MARIEN PLATZ) ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค เช่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมืองโรงเบียร์เยอรมัน   
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SHERATON WEST PARK หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่สาม     มิวนิค – การ์มิช – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – เอททาล – โอเบอรามาเกา – ฟุสเซ่น
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่การ์มิช พาร์เทนเคียเช่น (GARMISCH-PARTENKIRCHEN / 1 ชม. 15 นาที) เมืองเล็กๆ น่ารักในหุบเขา เมืองท่องเที่ยวสำคัญของแคว้นบาวาเรีย จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZ) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี ในระดับ 2,964 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง สัมผัสทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ ให้ท่านมีโอกาสได้เพลิดเพลินกับการเล่นหิมะและถ่ายรูปสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึกบนลานซุกสปิตเซ่ พลาซ
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
บ่าย  :  ได้เวลาสมควรนำท่านลงจากยอดเขา แล้วออกเดินทางสู่เมืองเอททาล (ETTAL) เมืองเล็กๆ น่ารัก นำท่านเข้าชมสำนักสงฆ์เอททาล (ETTAL ABBEY) สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1330 เพื่ออุทิศแด่พระแม่มารี ต่อมาในปี ค.ศ. 1744 ได้เกิดไฟไหม้ จึงมีการสร้างขึ้นใหม่ในสไตล์บารอค อารามมีความใหญ่โตหรูหรา และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ภายในมีรูปแกะสลักหินอ่อน MARY AND THE BABY JESUS ซึ่งจักรพรรดิลุดวิกแห่งบาวาเรีย ผู้สั่งให้สร้างมหาวิหารนี้เป็นผู้นำมาจากเมืองปิซ่า ให้ท่านได้เข้าชมความสวยงามของวิหารแห่งนี้ (หากตรงกับวันมีพิธีสำคัญ จะนำท่านชมภายนอก) จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองโอเบอรามาเกา (OBERAMMERGAU) ที่ซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของป่าสนอันเขียวขจี และโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ตัวเมืองยังงดงามด้วยภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนทั่วทั้งเมือง แล้วนำท่านเดินทางตามถนนสายโรแมนติกอันมีชื่อเสียง (ROMANTIC STRASSE) เพลิดเพลินกับภาพชนบทอันงดงาม ผ่านพื้นที่เกษตรกรรม ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันเขียวขจี สู่เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) เมืองสำคัญบนเส้นทางสายโรแมนติก สตราสเซ่ ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฟื่องฟูของเยอรมนี เรเนซองส์ นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SCHLOSSKRONE หรือ BEST WESTERN PLUS หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
หมายเหตุ         เนื่องจากเมืองนี้มีโรงแรมไม่มากนัก หากโรงแรมเต็มอาจไปพักเมืองใกล้เคียง  

 

 

 

 

วันที่สี่     ฟุสเซ่น – นอร์ดลินเก้น – โรเธนเบิร์ก – แบมเบิร์ก
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองนอร์ดลินเก้น (NORDLINGEN) เมืองโบราณที่ท่านจะประทับใจกับบรรยากาศหรือเดินเล่นบนกำแพงเมืองเก่าที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปเดินได้ตลอดแนวความยาวของกำแพง
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่เมืองโรเธนเบิร์ก (ROTHENBURG) เมืองโบราณตั้งแต่ยุคอัศวินที่ยังได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ตัวเมืองถูกล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองเก่า ชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันแสนโรแมนติก ชมศาลาว่าการเมืองที่ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของเมือง โดยตัวอาคารสไตล์โกธิค สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1250 ชมวิวเมืองบนหอคอย ROEDERTOR ก่อนเดินเล่นชมอาคารบ้านเรือนสไตล์โกธิคและเรเนซองส์ พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นชมเมืองที่คลาสสิกที่สุดเมืองหนึ่งของเยอรมนี แล้วออกเดินทางตามเส้นทางสายคลาสสิกของเยอรมนี สู่เมืองแบมเบิร์ก (BAMBERG / 1 ชม. 30 นาที ) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเร็กนิกซ์ (REGNITZ) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ชมความน่ารักของเขตเมืองเก่าที่ได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างดี ศาลาว่าการเมืองเก่าที่สร้างคร่อมแม่น้ำ เพื่อความสะดวกในการเก็บค่าภาษีผ่านแดน อาคารบ้านเรือนงดงามด้วยสีสันอ่อนหวานราวลูกกวาด และเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่คึกคักด้วยนักศึกษาจากคณะต่างๆ  ชมมหาวิหารแบมเบิร์ก (BAMBERG CATHEDRAL) ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1004 โดยจักรพรรดิ   เฮนรีที่ 2 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ นอกจากนี้ยังเป็นที่ฝังพระบรมศพของเจ้านายในราชวงศ์ต่างๆ เช่น จักรพรรดิเฮนรีที่ 2 และจักรพรรดินีคูนิกุนด์ แล้วอิสระเดินเล่นชมเมือง
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม BAMBERGER HOF หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่ห้า     แบมเบิร์ก – เดรสเดน  
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองเดรสเดน (DRESDEN / 3 ชม. 30 นาที) นครหลวงแห่งแคว้นแซกโซนี เป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองและร่ำรวยมากที่สุดแห่งหนึ่ง รวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จนได้รับฉายาว่านครฟลอเร้นซ์ แห่งลุ่มแม่น้ำเอลเบ
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :  นำท่านชม GREEN VAULT ห้องจัดแสดงเครื่องอัญมณี และทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระเจ้าออกุ๊สตุสที่ 2 ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน “BEST GOLDSMITH’S WORK AND JEWELLERY IN THE WORLD” นำท่านชมเมืองเดรสเดน ชมความงามภายในสวนของพระราชวังสวิงเกอร์ อาคารรูปทรงศิลปะแบบบารอคที่งดงาม และรอดพ้นจากการทำลายของฝ่ายสัมพันธมิตร ผ่านชมโรงละครโอเปร่า SAMPER’S OPERA HOUSE ที่เก่าแก่และสวยงาม ชมกำแพงกระเบื้องเคลือบไมเซ่น PROCESSION OF DUKES ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบไมเซ่น ถึง 25,000 แผ่น ความยาว 102 เมตร ที่รอดพ้นจากการถูกโจมตีทางอากาศเมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่สองได้อย่างเหลือเชื่อ จากนั้นนำท่านบันทึกภาพโบสถ์แห่งเดรสเดน  DRESDEN FRAUENKIRCHE ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่เกือบ 100% ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 และเพิ่งเสร็จสมบูรณ์ลงเมื่อปี ค.ศ. 2006 เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 800 ปีของเมืองเดรสเดน จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นบนลาน BALCONY OF EUROPE เพื่อบันทึกภาพตัวเมืองเดรสเดนจากมุมที่สวยที่สุดริมฝั่งแม่น้ำเอลเบ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม WESTIN BELLEVUE DRESDEN หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่หก     เดรสเดน – เบอร์ลิน  
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เบอร์ลิน (BERLIN / 2 ชม. 30 นาที) นครหลวงปัจจุบันของเยอรมนี หลังจากการรวมตัวของเยอรมนีตะวันตกในค่ายโลกเสรี และเยอรมนีตะวันออกในฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่แบ่งแยกกันมานานร่วม 50 ปี ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นำท่านชมเมืองเบอร์ลินที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้สวยงาม และดูยิ่งใหญ่ดังเดิม นำชมนครเบอร์ลิน ทั้งตะวันตกและตะวันออก เก็บภาพกำแพงเบอร์ลิน (BERLINWALL, EASTSIDE GALLERY) อดีตแห่งการแบ่งแยกที่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่กิโลเมตร เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ให้กับคนรุ่นหลัง ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยบราเดนเบิร์ก ที่เป็นสัญลักษณ์ของเยอรมนีฝั่งตะวันออก, ถนนอุนเท่อร์ ลินเด้นที่เปรียบได้กับชองป์ เซลิเซ่แห่งปารีส,  ย่านเขตเมืองเก่าที่ประกอบไปด้วยโบสถ์สำคัญ และอาคารทรงคลาสสิกมากมาย อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ มีความสูง 67 เมตร ตั้งอยู่บนถนน 17 มิ.ย. เป็นสัญลักษณ์ของสงครามต่อต้านฝรั่งเศส สร้างในปี ค.ศ. 1873 ปัจจุบันความเจริญได้เข้ามาพัฒนาเมืองทั้ง 2 ฝั่งจนยากที่จะแยกแยะว่าตรงไหนคือเขตตะวันออก หรือตะวันตก ผ่านชมพระราชวังชาล็อตเทนเบิร์กอันสวยงาม เดิมเป็นที่ประทับฤดูร้อนในสมเด็จพระราชินีโซเฟียชาล็อต
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :  นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน (PERGAMON MUSEUM) ซึ่งจัดแสดงผลงานทางศิลปะของอารยธรรมที่เคยเฟื่องฟูในเอเชียไมเนอร์ เช่น เปอร์เซีย, ไบแซนไทน์ ฯลฯ วัตถุที่นำมาจัดแสดงล้วนมีค่า ไม่ว่าจะแท่นบูชาเทพเจ้าซีอุส จากเมืองเพอร์กามอนในตุรกี หรือจะเป็นชิ้นส่วนด้านหน้าของห้องท้องพระโรงใหญ่จากกรุงบาบิโลนในสมัยพระเจ้าเนบูซัดเนสซาร์ที่ 2 และประตูหุ้มด้วยแผ่นกระเบื้อง เที่ยวชมเบอร์ลินอันยิ่งใหญ่และสง่างาม ชมพิพิธภัณฑ์ชาร์ลี เช็คพ้อยส์ (CHARLIE CHECKPOINT) จุดตรวจคนเข้า – ออก ของ 2 ฝั่งเบอร์ลิน ซึ่งท่านจะได้เห็นภาพของความพยายามในการหลบหนีของคนจากฝั่งตะวันออกสู่ฝั่งตะวันตก  ชมโบสถ์ไกเซอร์ วิลเฮม เกต คนิสเคิร์ช หรือเมโมเรียลเชิร์ช ที่ยังคงร่องรอยความเสียหายจากสงครามโลก ครั้งที่ 2 ปัจจุบันได้มีการสร้างโบสถ์กระจกสีน้ำเงินครามอยู่เคียงข้าง ใกล้กันมีห้างสรรพสินค้า KADEWE ที่ใหญ่ที่สุดในเบอร์ลิน แล้วอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่เจ็ด     เบอร์ลิน – พอตสดัม – เบอร์ลิน  
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่พอตสดัม (POTSDAM) อีกหนึ่งเมืองสวยของอดีตเยอรมนีตะวันออก ซึ่งถูกซ่อนเก็บไว้หลังกำแพงความแตกแยกมากว่า 40 ปี นำท่านเดินชมพระราชวัง    ฤดูร้อนของปรัสเซีย (ชื่อเดิมของเยอรมนี) ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1660 เป็นต้นมา โดยตั้งชื่อไว้ว่า พระราชวังซองส์ ซูซี (SANS SOUCI) ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสในความหมายว่า “ไร้กังวล” นำท่านเข้าชมภายในวังซึ่งมีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ ชมอาคารสวยๆ มากมาย อาทิ ไชนีส ที เฮ้าส์ ซุ้มศาลาต่างๆ ที่โดดเด่นโดยศิลปะ แบบรอกโกโก รวมทั้งอุทยานในแบบสวนฝรั่งเศส
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  เดินทางกลับเบอร์ลิน นำท่านสู่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

 

วันที่แปด     เบอร์ลิน – เควดลินบวร์ก – แวร์นิเกโรเด – คาสเซล    
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองเควดลินบวร์ก (QUEDLINBURG / 2 ชม. 40 นาที) หนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขต ซัคเซน – อันฮัลท์ (SACHSEN – ANHALT) ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ที่มีชื่อเสียงในเรื่องความเก่าแก่ของตัวเมืองโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมัน มีอาคารลักษณะกรอบไม้ซุง (TIMBER-FRAMED) ที่มีความสวยงามมากกว่า 1,300 หลัง ลวดลายของไม้ที่ประดับตัวอาคารสามารถจัดแบ่งยุคสมัยได้ถึง 5 สมัย รวมไปถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานที่น่าสนใจ นอกจากนี้เมืองเควดลินบวร์กยังเป็นเมืองการค้าที่มีความมั่งคั่งมาตั้งแต่ยุคกลางอีกด้วย นำท่านชมเมืองเควดลินบวร์ก ชมจัตุรัสกลางเมือง  (Marktplatz) ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Rathaus) โบสถ์ประจำเมือง (Collegiate Church of St. Servatius) อาคารบ้านเรือนและประติมากรรมรูปนักดนตรีชื่อ Musicians of the Munzenberg ถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองผลงานของประติมากรชื่อ Wolfgang Dreysse เมื่อปี ค.ศ. 1979 จากนั้นเดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านสู่เมืองแวร์นิเกโรเด (WERNIGERODE) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในรัฐซัคเซน – อันฮัลท์ (SACHSEN – ANHALT) ตั้งอยู่บนเนินเขาทางตอนเหนือของเทือกเขาฮาร์ซ (HARZ MOUNTAINS) และเป็นหนึ่งในเมืองที่ตั้งอยู่บนถนนเครื่องไม้แบบโบราณของเยอรมนี (GERMAN TIMBER – FRAME ROAD) อาคารบ้านเรือนได้รับการตกแต่งด้วยเครื่องไม้แบบโบราณที่มีความประณีตสวยงามเป็นเอกลักษณ์ FACHWERKHAUS ซึ่งยังคงรักษาสภาพไว้เป็นอย่างดี นำท่านชมโบสถ์เซนต์จอห์น (ST. JOHN’S  CHURCH) โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองแวร์นิเกโรเด สร้างขึ้นในสไตล์โรมัน ชมจัตุรัสเมืองเก่า เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองเก่า RATHAUS ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1498 ทั้งยังสามารถมองเห็นปราสาทแวร์นิโรเด ปราสาทยุคกลางที่มีความโดดเด่นอยู่บนเทือกเขาฮาร์ซ นำท่านบันทึกภาพกับบ้านที่เล็กที่สุดในแวร์นิเกโรเด (WERNIGERODE’S SMALLEST HOUSE) มีความสูงจากพื้นเพียง 4.20 เมตร กว้าง 2.95 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยเพียง 10 ตารางเมตร ซึ่งปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ จากนั้นอิสระเดินเล่นชมเมือง จากนั้นนำท่านสู่คาสเซล (KASSEL) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นเฮสเซ่น (HESSEN) เยอรมนี บนแม่น้ำฟุลดา (FULDA) คาสเซลเป็นเมืองหลวงของแคว้นคาสเซล เมืองนี้อยู่บนเส้นทางท่องเที่ยวสายเทพนิยายเยอรมนี (THE GERMAN FAIRY TALE ROAD) นิยายพื้นบ้านของเยอรมนี
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม PENTA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

หมายเหตุ         เนื่องจากมีโรงแรมไม่มากนัก หากโรงแรมเต็มอาจไปพักเมืองใกล้เคียง แต่รับรองว่าโรงแรมดี

 

 

 

 

วันที่เก้า     คาสเซล – แฟรงค์เฟิร์ท – กรุงเทพฯ     
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT / 3 ชม.) เมืองศูนย์กลางการเดินทาง ศูนย์กลางธุรกิจการเงิน การธนาคารที่สำคัญของเยอรมนี
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :  นำท่านเดินเล่นในย่านช้อปปิ้งบริเวณโรเมอร์ (ROMER PLATZ) ชมบรรยากาศย่านเมืองเก่า สถานที่ตั้งศาลาว่าการนครแฟรงค์เฟิร์ท ชมวิหารโรเมอร์อันศักดิ์สิทธิ์ ที่เคยใช้เป็นที่ทำพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์แคว้นปรัสเซีย โบสถ์เซนต์ปอลล์ และย่านช้อปปิ้งใหญ่ใจกลางเมือง อิสระเดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลาสมควรนำท่านสู่สนามบิน
เวลา  20.40 น.  :  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 923

 

วันที่สิบ     กรุงเทพฯ
เวลา  12.30 น.  :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

วันเดินทาง      4-13, 18-27 ก.ย. // 2-11, 16-25, 22-31 ต.ค.       
หมายเหตุ       
– โรงแรมอาจไม่เหมือนคนอื่นนัก แต่รับประกันความสวย 100% / โปรดจองแต่เนิ่นๆ

อัตราค่าบริการ      **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **

รายการ

ก.ย.

ต.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  ท่านละ        

 

 

เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ   

 

 

เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ

 

 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ         

 

 

หมายเหตุ                  
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 – 5,000 บาท / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับเป็นหมู่คณะ          
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการและค่าขนกระเป๋าขึ้น – ลงท่านละ 1 ใบ           
– ค่าอาหารตามรายการ                    
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                    
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                  
– ค่ารถ – รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ          
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า                            
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงาน            
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน                
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กิโลกรัม
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.- บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.- บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50 – 60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กิโลกรัม เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์