ยุโรปแกรนด์เยอรมนี A (2020)

GRAND GERMANY A (2020)

สายการบินไทย
11 วัน 9 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

แฟรงค์เฟิร์ท – เออร์ฟอร์ท – ไลพ์ซิก – พอตสดัม – เบอร์ลิน – เดรสเดน
แบมเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก – สตุ๊ทการ์ท – ฟุสเซ่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค

จุดเด่นของทัวร์ :
– ชมพระราชวังซองส์ ซูซี (ไกลกังวล)
– ชมพิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน ที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
– ชมชาร์ลี เช็คพอยส์ จุดตรวจคนเข้า – ออกของ 2 ฝั่งเบอร์ลินสมัยก่อน และกำแพงเบอร์ลิน
– ชมประตูชัยบราเดนเบิร์ก
– ชมพิพิธภัณฑ์กรีนโวลท์ ที่เก็บอัญมณีและเครื่องประดับที่สวยงามติดอันดับโลก
– ชมพระราชวังสวิงเกอร์
– ชมโรเธนเบิร์ก เมืองโบราณยุคอัศวิน
– ชมพิพิธภัณฑ์รถยนต์ เมอร์ซิเดสเบ็นซ์
– ชมพิพิธภัณฑ์รถยนต์ BMW
– ขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ เล่นหิมะบนยอดเขา
– ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
– ชมเส้นทางสายโรแมนติกของแคว้นบาวาเรีย (เยอรมนีใต้)
– ชมทุกเมืองสวยของเยอรมนี

สายการบิน             การบินไทย บินตรงไป – กลับ
โรงแรม                     มาตรฐานยุโรป สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
รถโค้ช                      มาตรฐานยุโรป  40 – 48 ที่นั่ง                     
กระเช้า                     กระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ สูงที่สุดในเยอรมนี
อาหาร                      เช้าแบบอเมริกัน เที่ยงและค่ำแบบยุโรปและเอเชียสลับบ้าง
มัคคุเทศก์                ชำนาญเส้นทางยุโรป / โปรแกรมดีแน่นอน รับประกัน

 

 

 

 

วันแรก     กรุงเทพฯแฟรงค์เฟิร์ท
เวลา  20.45 น.  :  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย
เวลา  23.45 น.  :  ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ท โดยเที่ยวบินที่ TG 920 (ประมาณ 11 ชม. เศษ)

 

วันที่สอง     แฟรงเฟิร์ท เออร์ฟอร์ท ไลพ์ซิก
เวลา  06.15 น.  :  เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่เมืองเออร์ฟอร์ท (ERFURT / 3 ชม.) เมืองที่พระเซนต์โบนิเฟส ได้พยายามเปลี่ยนแปลงชาวเยอรมันให้หันมาเป็นชาวคริสเตียน และได้ก่อตั้งเขตปกครองโดยบาทหลวงที่เป็นอิสระขึ้นในปี 742 (พ.ศ. 1285) ถึงแม้ไม่นานก็ถูกรวมเข้ากับแคว้นไมนซ์ในยุคกลาง เมืองเออร์ฟอร์ทนั้นร่ำรวยจากการส่งต้นโวดขายซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับย้อมผ้าเป็นสีน้ำเงินเข้ม อีกทั้งตลาดสวนไม้ประดับได้พัฒนาขึ้นมา จนก่อให้เกิดการจัดนิทรรศการสวนดอกไม้เป็นการถาวร นำชมวิหารมาเรียนดอม (MARIENDOM) ตั้งขึ้นเมื่อปี 742 (พ.ศ. 1285) ชมกลอริโอซา (GLORIOSA) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในระฆังโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และวอล์ฟราม (WOLFRAM) เชิงเทียนที่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 นำท่านชมเมือง ผ่านชมโบสถ์เซนต์เซฟริน (SEVERIKIRCHE) เป็นสถานที่เก็บหลุมฝังศพของเซนต์เซฟรินที่เสียชีวิตเมื่อประมาณปี 1365 (พ.ศ.1908), ศาลาว่าการทรงนีโอคลาสสิค, รูปปั้นโรแลนด์ ฯลฯ
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เมืองไลพ์ซิก (LEIPZIG / 2 ชม.) เมืองที่เกอเธ่ นักประพันธ์ชื่อดังของเยอรมนี ยกให้เป็นลิตเติลปารีส จากความงดงามของสถาปัตยกรรมทั้งยังเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียง เต็มไปด้วยนิสิต นักศึกษา และบาร์เครื่องดื่มต่างๆ ร้านกาแฟ ร้านอาหารดีๆ มากมาย นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อให้สมกับที่ประเทศเยอรมนีต้องการให้ไลพ์ซิกเป็นศูนย์กลางของเยอรมนี (CENTER OF GERMANY)
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม WESTIN หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่สาม     ไลพ์ซิก พอตสดัม เบอร์ลิน
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่พอตสดัม (POTSDAM / 2 ชม.) อีกหนึ่งเมืองสวยของอดีตเยอรมนีตะวันออก ซึ่งถูกซ่อนเก็บไว้หลังกำแพงความแตกแยกมากว่า 40 ปี  นำท่านเดินชมพระราชวังฤดูร้อนของปรัสเซีย (ชื่อเดิมของเยอรมนี) ตั้งแต่ ปี 1660 (พ.ศ. 2203) เป็นต้นมา โดยตั้งชื่อไว้ว่า พระราชวังซองส์ ซูซี (SANS SOUCI) ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสในความหมายว่า “ไร้กังวล” นำท่านเข้าชมภายในวังซึ่งมีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ ชมอาคารสวยๆ มากมาย อาทิ ไชนีส ที เฮ้าส์ ซุ้มศาลาต่างๆ ที่โดดเด่น โดยศิลปะแบบรอกโกโก รวมทั้งอุทยานในแบบสวนฝรั่งเศส
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่เบอร์ลิน (BERLIN / 20 นาที) นครหลวงปัจจุบันของเยอรมนี หลังจากการรวมตัวของเยอรมนีตะวันตกในค่ายโลกเสรี และเยอรมนีตะวันออกในฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่แบ่งแยกกันมานานร่วม 50 ปี ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน (PERGAMON MUSEUM) ซึ่งจัดแสดงผลงานทางศิลปะของอารยธรรมที่เคยเฟื่องฟูในเอเชีย ไมเนอร์ เช่น เปอร์เซีย, ไบแซนไทน์ ฯลฯ วัตถุที่นำมาจัดแสดงล้วนมีค่า ไม่ว่าจะแท่นบูชาเทพเจ้าซีอุส จากเมืองเพอร์กามอนในตุรกี หรือจะเป็นชิ้นส่วนด้านหน้าของห้องท้องพระโรงใหญ่จากกรุงบาบิโลน  ในสมัยพระเจ้าเนบูซัดเนสซาร์ที่ 2 และประตูหุ้มด้วยแผ่นกระเบื้อง นำท่านเที่ยวชมเบอร์ลินอันยิ่งใหญ่และสง่างาม ชมพิพิธภัณฑ์ชาร์ลี เช็คพ้อยส์ (CHARLIE CHECKPOINT) จุดตรวจคนเข้า – ออก ของ 2 ฝั่งเบอร์ลิน ซึ่งท่านจะได้เห็นภาพของความพยายามในการหลบหนีของคนจากฝั่งตะวันออกสู่ฝั่งตะวันตก
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA หรือระดับเดียวกัน

          **การเข้าชมพระราชวังซองส์ ซูซี มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนผู้เข้าชม หากเต็ม บริษัทฯ จะจัดชมวังอื่นทดแทน

 

 

 

 

วันที่สี่     เบอร์ลิน – เดรสเดน
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองเบอร์ลินที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้สวยงาม และดูยิ่งใหญ่ดังเดิม นำชมนครเบอร์ลิน ทั้งตะวันตกและตะวันออก เก็บภาพกำแพงเบอร์ลิน (BERLINWALL, EASTSIDE GALLERY) อดีตแห่งการแบ่งแยกที่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่กิโลเมตร เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ให้กับคนรุ่นหลัง ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยบราเดนเบิร์ก ที่เป็นสัญลักษณ์ของเยอรมนีฝั่งตะวันออก ถนนอุนเท่อร์ ลินเด้นที่เปรียบได้กับชองป์ เซลิเซ่แห่งปารีส, ย่านเขตเมืองเก่าที่ประกอบไปด้วยโบสถ์สำคัญ และอาคารทรงคลาสสิคมากมาย อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ มีความสูง 67 เมตร ตั้งอยู่บนถนน 17 มิ.ย. เป็นสัญลักษณ์ของสงครามต่อต้านฝรั่งเศส สร้างในปี ค.ศ. 1873 ปัจจุบันความเจริญได้เข้ามาพัฒนาเมืองทั้ง 2 ฝั่งจนยากที่จะแยกแยะว่าตรงไหนคือเขตตะวันออก หรือตะวันตก ผ่านชมพระราชวังชาล็อตเทนเบิร์กอันสวยงาม เดิมเป็นที่ประทับฤดูร้อนในสมเด็จพระราชินีโซเฟียชาล็อต ชมโบสถ์ไกเซอร์  วิลเฮม เกต คนิสเคิร์ช หรือเมโมเรียลเชิร์ช ที่ยังคงร่องรอยความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันได้มีการสร้างโบสถ์กระจกสีน้ำเงินครามอยู่เคียงข้าง ใกล้กันมีห้างสรรพสินค้า KADEWE ที่ใหญ่ที่สุดในเบอร์ลิน แล้วอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เมืองเดรสเดน (DRESDEN / 2 ชม. 30 นาที) นครหลวงแห่งแคว้นแซกโซนี่ เป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองและร่ำรวยมากที่สุดแห่งหนึ่ง รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จนได้รับฉายาว่านครฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น้ำเอลเบ จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์กรีนโวลท์ (GREEN VAULT) ห้องจัดแสดงเครื่องอัญมณี และทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระเจ้าออกุ๊สตุสที่ 2 ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน “BEST GOLDSMITH’S WORK AND JEWELLERY IN THE WORLD”
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม WESTIN BELLEVUE หรือ HILTON

 

 

 

 

วันที่ห้า     เดรสเดน – แบมเบิร์ก
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองเดรสเดน ชมความงามภายในสวนของพระราชวังสวิงเกอร์ อาคารรูปทรงศิลปะแบบบารอคที่งดงาม และรอดพ้นจากการทำลายของฝ่ายสัมพันธมิตร ผ่านชมโรงละครโอเปร่า SAMPER’S OPERA HOUSE ที่เก่าแก่และสวยงาม  ชมกำแพงกระเบื้องเคลือบไมเซ่น PROCESSION OF DUKES ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบไมเซ่น ถึง 25,000 แผ่น ความยาว 102 เมตร ที่รอดพ้นจากการถูกโจมตีทางอากาศเมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่สองได้อย่างเหลือเชื่อ จากนั้นนำท่านบันทึกภาพโบสถ์แห่งเดรสเดน DRESDEN FRAUENKIRCHE ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่เกือบ 100% ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 และเพิ่งเสร็จสมบูรณ์ลงเมื่อปี ค.ศ. 2006 เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 800 ปีของเมืองเดรสเดน จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นบนลาน BALCONY OF EUROPE เพื่อบันทึกภาพตัวเมือง เดรสเดนจากมุมที่สวยที่สุดริมฝั่งแม่น้ำเอลเบ
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  ออกเดินทางตามเส้นทางสายคลาสสิคของเยอรมนี ผ่านเมืองเล็กๆ น่ารัก สู่เมืองแบมเบิร์ก (BAMBERG / 3 ชม. 30 นาที) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (WORLD HERITAGE SITE) นำท่านชมความน่ารักของเขตเมืองเก่าที่ได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างดี ศาลาว่าการเมืองเก่าที่สร้างคร่อมแม่น้ำ เพื่อความสะดวกในการเก็บค่าภาษีผ่านแดนในสมัยก่อน อาคารบ้านเรือนงดงามด้วยสีสันอ่อนหวานราวลูกกวาด ปัจจุบันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่คึกคักด้วยนักศึกษาในคณะต่างๆ ทั้งชาวเยอรมันและต่างชาติ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม BAMBERGER HOF หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่หก     แบมเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก – สตุ๊ทการ์ท (พิพิธภัณฑ์เบ็นซ์) 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / พักผ่อนหรือเดินเล่นชมเมืองยามเช้า
เวลา  10.30 น.  :  ออกเดินทางตามเส้นทางสายโรแมนติกสู่โรเธนเบิร์ก (ROTHENBURG / 1 ชม.) เมืองโบราณตั้งแต่ยุคอัศวินที่ยังได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ตัวเมืองถูกล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองเก่าที่คลาสสิคที่สุดเมืองหนึ่ง
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านชมเมืองโรเธนเบิร์ก เดินเล่นชมเมืองภายในกำแพงเมืองโบราณที่ท่านจะประทับใจในความน่ารักและสวยงามของอาคารบ้านเรือน แล้วอิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย แล้วออกเดินทางสู่เมืองสตุ๊ทการ์ท (STUTTGART / 2 ชม.) เมืองต้นกำเนิดรถยนต์เมอร์ซิเดส นำท่านชมพิพิธภัณฑ์รถยนต์เมอร์ซิเดส เบ็นซ์ (MERCEDES – BENZ) ที่เก็บรวบรวมรถเมอร์ซิเดส – เบ็นซ์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886 จนถึงปัจจุบันและมีถึง 160 คัน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม MARITIM หรือ HILTON

 

 

 

 

วันที่เจ็ด     สตุ๊ทการ์ท – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น  (โรแมนติกสตราเซ่ / ROMANTIC STRASSE)
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานกา (HOHENSCHWANGAU / 3 ชม. 30 นาที) เมืองที่ตั้งปราสาทโฮเฮนชวานเกาที่ประทับของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ในวัยเยาว์ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการก่อสร้างปราสาทนอยชวานชไตน์
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านขึ้นชมปราสาทนอยชวานสไตน์ หรือปราสาทหงส์ใหม่ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ที่พระเจ้าลุดวิกที่ 2 โปรดปรานที่สุด เป็นสถาปัตยกรรมโรมานส์ และตกแต่งอย่างหรูหราตระการตาด้วยศิลปะแบบอาร์ตนูโว ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขาสูง เหมือนปราสาทในเทพนิยาย จนเป็นต้นแบบให้วอลท์ดิสนีย์ นำไปสร้างปราสาทเจ้าหญิงนิทรา แล้วนำท่านเดินทางตามถนนสายโรแมนติกอันมีชื่อเสียง (ROMANTIC STRASSE) เพลิดเพลินกับภาพชนบทอันงดงาม ผ่านพื้นที่เกษตรกรรม ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันเขียวขจี สู่เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN / 30 นาที) เมืองสำคัญบนเส้นทางสายโรแมนติกสตราสเซ่ ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฟื่องฟูของเยอรมนีเรเนซองส์ นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SONNE หรือ  SCHLOSSKRONE หรือระดับเดียวกัน 2 คืน จากนั้นอิสระเดินเล่นชมเมืองหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

 

 

 

วันที่แปด     ฟุสเซ่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – โอเบอรามาเกา – ฟุสเซ่น
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZ) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี ในระดับ 2,964 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง สัมผัสทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ ให้ท่านมีโอกาสได้เพลิดเพลินกับการเล่นหิมะและถ่ายรูปสวยๆ  ไว้เป็นที่ระลึกบนลานซุกสปิตเซ่ พลาซ
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย  :  มีเวลาให้ท่านเพลิดเพลินกับลานหิมะต่อ ก่อนนำท่านเดินทางกลับโดยรถไฟ จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองโอเบอรามาเกา (OBERAMMERGAU) ที่ซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของป่าสนอันเขียวขจี และโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ตัวเมืองยังงดงามด้วยภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนทั่วทั้งเมือง ก่อนเดินทางกลับสู่ฟุสเซ่น
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

 

 

 

 

วันที่เก้า     ฟุสเซ่น – มิวนิค (ชมเมือง + พิพิธภัณฑ์ BMW)
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่มหานครมิวนิค (MUNICH / 1 ชม. 40 นาที) นครหลวงแห่งบาวาเรีย รัฐใหญ่ทางตอนใต้ของเยอรมนีตามเส้นทางสายโรแมนติกสตราสเซ่ ชมอดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรบาวาเรียที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 16 – 18 เริ่มจากชมบริเวณรอบนอกของพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG) พระราชวังฤดูร้อนของบาวาเรีย สถานที่ประสูติของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 จากนั้นนำท่านผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิคที่มิวนิคได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเมื่อปี ค.ศ.1972 แวะชมพิพิธภัณฑ์รถยนต์ BMW ที่เก็บรวบรวมของพัฒนาการรถรุ่นต่างๆ ของ BMW ไว้มากที่สุด
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :  นำท่านสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียน (MARIEN PLATZ) ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค เช่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ นาฬิกายี่ห้อดัง กระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆ เครื่องใช้และขนมในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ หรือเดินชมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในมิวนิค
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมืองโรงเบียร์เยอรมัน / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม MARRIOTT หรือ SHERATON

 

วันที่สิบ     มิวนิค – กรุงเทพฯ
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระเพื่อพักผ่อนเก็บสัมภาระ / ออกเดินทางไปสนามบิน
เวลา  14.25 น.  :  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 925

 

วันที่สิบเอ็ด     กรุงเทพฯ
เวลา  06.05 น.  :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

วันเดินทาง         3-13, 17-27 ก.ย., 1-11, 8-18, 15-25, 22 ต.ค.-1 พ.ย. // 5-15, 19-29 พ.ย., 3-13 ธ.ค. // 24 ธ.ค.-2 ม.ค. (10วัน)
** โรงแรมอาจไม่เหมือนคนอื่นนัก แต่รับประกันความสวย 100% / โปรดจองแต่เนิ่นๆ

อัตราค่าบริการ          **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **

รายการ

ก.ย.,ต.ค.

พ.ย.,3 ธ.ค.

24 ธ.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  ท่านละ        

 

 

 

เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ   

 

 

 

เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ

 

 

 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ         

 

 

 

หมายเหตุ                  
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 – 5,000 บาท / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับเป็นหมู่คณะ          
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการและค่าขนกระเป๋าขึ้น – ลงท่านละ 1 ใบ           
– ค่าอาหารตามรายการ                    
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                    
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                  
– ค่ารถ – รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ          
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า                            
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงาน            
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน              
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กิโลกรัม (เฉพาะการบินไทย)    
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม – ไปสนามบิน)
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.- บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.-บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50 – 60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กิโลกรัม เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์