ยุโรปแกรนด์อังกฤษ B (2020)

GRAND UK B (2020)

เอกสารยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (อังกฤษ, เวลส์, สกอตแลนด์, ไอร์แลนด์เหนือ) จำนวน 1 ชุด  

*ท่านที่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีที่ท่านมีวีซ่าแล้ว และไม่รู้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าที่มียังสามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาส่งหน้าวีซ่าพร้อมตราประทับ แสดงวันเข้า – ออกล่าสุด ให้ทางบริษัทเพื่อตรวจสอบ 
*** เอกสารทุกชุดที่มีชื่อภาษาอังกฤษของผู้เดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
1.     หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่ยังเหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง และมีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย) หากมีตราปั๊มอื่นๆ นอกเหนือจากตราประทับเข้า – ออกเมือง หรือตราประทับวีซ่า เช่น ประทับตราการ์ตูน ประทับตราที่ระลึก หรือขีดเขียนเล่นทั้งหน้าที่ว่างอยู่ จะถือว่าหนังสือเดินทางเล่มนั้น “ชำรุด”
2.     หลักฐานการงาน (จดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO  WHOM  IT MAY  CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)
– พนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน และอัตราเงินเดือน
– ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง กรณีเกษียณอายุใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
– เจ้าของกิจการ ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์
– อาชีพอิสระ ใช้หนังสือรับรองตัวเอง อธิบายลักษณะงาน และรายได้
– นักเรียน / นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
3.     หลักฐานการเงิน
– สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือนล่าสุด (อัพเดทภายใน 1 เดือน) สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
– ท่านใดที่ทำงานแล้วต้องใช้สำเนาสมุดบัญชีส่วนตัวยื่นด้วย แม้จะมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ก็ตาม สถานทูตมีสิทธิ์ขอดูเอกสารเพิ่มเติมภายหลัง
– กรณีที่มีบุคคลอื่นออกค่าใช้จ่ายให้ต้องแนบเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์กัน เช่น สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น
4.     สำเนาทะเบียนบ้าน
5.     สำเนาสูติบัตร ในกรณีที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
6.     สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
7.     สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
8.     หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ออกจากเขตหรืออำเภอ ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา และมารดา หรือเดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง
9.     หลักฐานการปกครองบุตร กรณีที่อยู่ในการปกครองของบิดาหรือมารดาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับอำนาจในการปกครองบุตร และต้องออกจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
* การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช้บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง จะช่วยให้การพิจารณาง่ายขึ้น (เอกสารที่ยุ่งยากมากมายไม่ได้เป็นความต้องการของบริษัทฯ แต่ประการใด)

จองทัวร์
ค้นหาทัวร์