ยุโรปแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 (2020)

GRAND SWITZERLAND 8 (2020)

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

ซูริค – วาดุ๊ซ – อัพเพนเซล – เซนต์มอริทซ์ – ติราโน 
โคโม – เบลลินโซนา – อันเดอร์แมท – ซาสเฟ – มองโทรซ์
โลซานน์ – เจนีวา – อินเทอร์ลาเก้น – เบิร์น –  ลูเซิร์น – ซุก 10 วัน
นั่งรถไฟ เบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส – รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส 
ยอดเขาอัลลาลิน – ยอดเขากลาเซียร์ 3000 – ยอดเขาริกิ

ใหม่…อีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้าเขียวขจี
นำท่านสัมผัส 3 ยอดเขาที่แตกต่าง ยอดเขาอัลลาลิน, กลาเซียร์ 3000, ยอดเขาริกิ
พาท่านนั่งชมวิวสวยของเส้นทางรถไฟสายเบอร์นินาเอ็กซ์เพรส รถไฟสายประวัติศาสตร์เก่าแก่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
รถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส เยือนเมืองท่องเที่ยวดังๆ ของสวิตเซอร์แลนด์
อาทิ เจนีวา, มองโทรซ์ เมืองสำคัญและแสนสวยริมทะเลสาบเลอมังค์,  เซนต์มอริทซ์ เมืองตากอากาศของเศรษฐียุโรปมากว่า 100 ปี 
ซาสเฟ เมืองในหุบเขาที่สวยงาม คนสวิสและชาวยุโรปนิยมไปพักผ่อนกัน, เบิร์น เมืองหลวงของประเทศ
ลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวชื่อดัง, ซุก เมืองเล็กๆ สวยน่ารัก ริมทะเลสาบ

สายการบิน          การบินไทย บินตรงไป – กลับ
โรงแรม                  มาตรฐานยุโรป มีพัก 2 คืนไม่ย้ายโรงแรม 2 ครั้ง รวม 4 คืน จาก 7 คืน   
อาหาร                   เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน – ค่ำแบบยุโรปเป็นส่วนใหญ่และเอเชียเล็กน้อย 
รถไฟ                     รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส และเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส / กระเช้าและรถไฟไต่เขาเที่ยวยอดเขาอัลลาลิน / รถไฟไต่เขายอดเขาริกิ  / กระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขากลาเซียร์ 3000
รถโค้ช                   มาตรฐานยุโรป 40 – 48 ที่นั่ง
มัคคุเทศก์            รับประกันชำนาญเส้นทาง 100%  
ไฮไลท์หรือจุดเด่นของโปรแกรม (ใหม่) / เหมาะสำหรับท่านที่เคยไปแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์แล้วอยากไปใหม่
– นั่งรถไฟสายที่โด่งดังและสวยงามมากที่สุด 2 สายของสวิตเซอร์แลนด์ เบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส และกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส
– ขึ้น 3 ยอดเขาที่โด่งดัง และสวยงามของสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ซ้ำเขาเดิม

 

 

วันแรก     กรุงเทพฯ 
เวลา  21.30 น.  :  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ DE สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยให้การต้อนรับ

 

วันที่สอง     กรุงเทพฯ – ซูริค – อัพเพนเซล – วาดุ๊ซ – เซนต์มอริทซ์   
เวลา  01.05 น.  :  บินตรงสู่ซูริค โดยเที่ยวบิน TG 970 
เวลา  07.50 น.  :  ถึงสนามบินซูริค (ZURICH) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่เมืองอัพเพนเซล (APPENZELL / 1 ชม.) ชุมชนเล็กๆ น่ารัก เชิงเชาอัลพ์สไตน์ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และสถาปัตยกรรมแบบสวิสโบราณไว้ได้ดีที่สุด นำชมเขตเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนสไตล์ดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์ และตัวบ้านตกแต่งลวดลายหลากสีสันสวยงาม เดินเล่นบนถนนสายหลักที่เต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึก
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เมืองวาดุ๊ซ (VADUZ / 40 นาที) เมืองหลวงของรัฐอิสระลิกเตนสไตน์ มีเจ้าชายสืบเชื้อสายปกครองมากกว่า 200 ปี เลือกซื้อแสตมป์ที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ จากนั้นนำท่านสู่เซนต์มอริทซ์ (ST. MORITZ / 2 ชม. 30 นาที) เมืองรีสอร์ทตากอากาศชื่อดังที่เศรษฐียุโรปนิยมมาสร้างบ้านพักตากอากาศที่นี่ และยังได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนฝึกสอนสกีแห่งแรกของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้เดินเล่น ชมเมืองตามอัธยาศัย เมืองนี้เป็นอีกเมืองสวยติดอันดับของสวิส
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม STEFANI หรือระดับเดียวกัน 

 

 

 

 

วันที่สาม     เซนต์มอริทซ์ – รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส – ติราโน่ (อิตาลี) – โคโม
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เวลา  09.16 น.  :  ออกเดินทางโดยรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส (BERNINA EXPRESS) รถไฟสายประวัติศาสตร์เก่าแก่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดบริการตั้งแค่ปี พ.ศ. 2453 โดยบริษัทไรเธียนร์ บาห์น ให้ท่านได้ชมความสวยงามของธรรมชาติสองข้างทางแบบพาโนรามา ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ อุโมงค์ สะพานหิน และสะพานก้นหอยแห่งบรูซิโอ (BRUSIO) สะพานโค้งวงกลมที่มีชื่อเสียง (นั่งรถไฟประมาณ 2 ชม. 25 นาที / รถบัสนำกระเป๋าไปรอรับปลายทาง) สู่เมืองติราโน (TIRANO) เมืองเล็กๆ น่ารักของอิตาลี อยู่ใกล้พรมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี 

หมายเหตุ บางวันรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส ไม่มีวิ่งในช่วงเช้า บริษัทจะใช้รถไฟปกติแต่เป็นชั้นเฟิร์สคลาสและวิ่งบนรางเดียวกันวิวเดียวกันทดแทน (ค่าตั๋วแพงกว่าเล็กน้อย บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ)

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  ออกเดินทางเลาะเลียบเขตทะเลสาบทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี สู่โคโม (COMO) เมืองริมทะเลสาบโคโม อีกหนึ่งบรรยากาศของอิตาเลียน ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองและทะเลสาบสวยแห่งนี้ที่กำลังเป็นที่นิยมของบรรดาเศรษฐี ดารา และนักกีฬายอดนิยมจากทั่วโลกซื้อบ้านพักตากอากาศสุดหรูเอาไว้พักผ่อนได้ตลอดทั้งปี นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก BARCHETTA EXCELSIOR หรือ GRAND IMPERIALE หรือระดับเดียวกัน 
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

วันที่สี่     โคโม – เบลลินโซนา (สวิตเซอร์แลนด์) – อันเดอร์แมท – รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส – บริก – ซาสเฟ 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 
เดินทางสู่เมืองเบลลินโซนา (BELLINZONA / 1 ชม.) อดีตเมืองหลวงเก่าของแคว้นทิชิโน เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งปราสาท” โดยมีชื่อเสียงของปราสาททั้งสามหลัง นำท่านบันทึกภาพป้อมปราการเก่าแก่ที่สร้างอยู่บนเนินเขาสามลูก และเชื่อมต่อกันด้วยกำแพง ที่ใช้เป็นด่านป้องกันการรุกรานจากศัตรูที่จะรุกรานทางทิศเหนือ โดยตัวเมืองโบราณปัจจุบันมีการต่อเติมในสมัยของดุ๊คแห่งมิลานที่เข้ามาปกครอง และองค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้ตัวปราสาทและกำแพงเมืองเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2543 แล้วนำท่าน เดินทางสู่อันเดอร์แมท (ANDERMATT / 1 ชม.) เมืองเล็กๆ น่ารักอีกเมืองชุมทางรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส นำท่านชมเมืองแสนสวยเล็กๆ น่ารักในหุบเขาที่แปลว่าทุ่งเขียวขจี 
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  ออกเดินทางโดยรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (GLACIER EXPRESS) สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง ด้วยระยะเวลาประมาณเกือบ 2 ชม. ที่ท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน้ำธรรมชาติที่งดงามจนถึงเมืองบริก (BRIG) รถโค้ชนำท่านเดินทางต่อสู่ซาสเฟ (SAAS FEE) เมืองเล็กๆ ในหุบเขาที่มีความงดงามสุดๆ ถือเป็นหนึ่งในสถานที่สวยงามมากที่สุดในโลก จนได้รับฉายาว่า ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ (PEARL OF THE ALPS) เมืองนี้จะไม่จอแจและวุ่นวายเพราะคนสวิสและคนยุโรปเที่ยวกัน นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SUN STAR  หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  

หมายเหตุ     ปลายเดือนตุลาคม – กลางเดือนธันวาคมของทุกปี ขบวนรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส จะถูกนำไปตรวจซ่อมประจำปี หรือบางช่วงที่มีปัญหา บริษัทจะปรับเปลี่ยนเป็นรถไฟขบวนปกติ แต่เป็นตู้เฟิร์สคลาสแทน (FIRST CLASS) วิวทิวทัศน์ยังคงเหมือนเดิม เพราะวิ่งบนรางเดียวกันตลอดเส้นทาง (ความต่างระหว่างตู้แบบรถไฟ  กลาเซียร์ และรถไฟปกติ คือ รถไฟกลาเซียร์รุ่นใหม่ๆ หลังคาจะเป็นกระจกหมด)

 

 

 

 

วันที่ห้า     ซาสเฟ – ยอดเขาอัลลาลิน – ซาสเฟ  
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม / ดื่มด่ำกับธรรมชาติของเมืองบนหุบเขา 
ตื่นเช้า – อาหารเช้าแล้วเดินเล่นชมเมือง หรือตื่นสายๆ แบบสบายๆ 
สายๆ  :  นำท่านเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาอัลลาลิน (ALLALINHORN) โดยกระเช้าไฟฟ้าและรถรางไต่เขา ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาแอลป์เพนนีน (PENNINE ALPS) ของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างเซอร์แมทและซาสเฟ ที่ระดับความสูง 3,500 เมตร เล่นหิมะแบบสะใจและชมถ้ำน้ำแข็ง (LES PAVILLION) ชมการแกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปทรงต่างๆ สวยงามยิ่งนัก ให้ท่านได้ชมความงามของเทือกเขาแห่งนี้ 
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศาบนยอดเขา ชมวิวได้รอบตัว
บ่าย  :  ได้เวลาสมควรนำท่านลงจากยอดเขา แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองซาสเฟ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านสกีรีสอร์ทชื่อดังอีกแห่งของรัฐวาเลส์ (VALAIS) ที่นี่ยังคล้ายคลึงกับเซอร์แมท เนื่องจากเป็นเมืองปลอดรถยนต์ที่ไร้น้ำมันเช่นกัน แต่ที่นี่เงียบสงบกว่าเยอะ ในฤดูหนาวที่นี่จึงคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่นิยมมาเล่นสกีในฤดูร้อน เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเดินป่า ชมธรรมชาติ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมความน่ารักของเมืองนี้
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

**หมายเหตุ     อยู่เมืองนี้ชีวิตไม่เร่งรีบ เมืองสวยสงบเงียบแบบสวิสแท้ๆในหุบเขา เดินไปสถานีกระเช้าไม่เกิน 10 นาที

 

 

 

 

วันที่หก     ซาสเฟ – มองโทรซ์ – โลซานน์ – เจนีวา – อินเทอร์ลาเก้น   
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่มองโทรซ์ (MONTREUX) เมืองสวยริมทะเลสาบเลอมังค์ หรือทะเลสาบเจนีวา หรือทะเลสาบโลซานน์ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูง ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามและไร่ผลไม้มากมายทั้งองุ่น, แอปเปิ้ล, เชอร์รี่, ลูกแพร์ ฯลฯ นำชมภายในปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปี
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านสู่เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) เมืองที่ตั้งศาลสูงของประเทศ และเมืองนี้ยังเคยเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่า, สมเด็จพระพี่นางฯ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 และ 9 ขณะทรงพระเยาว์ แวะถ่ายรูปกับศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นออกเดินทางสู่เจนีวา (GENEVA / 50 นาที) นำชมเมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์กรระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก (WTO) แรงงานสากล ถ่ายรูปหน้ากาชาดสากล ฯลฯ นำท่านชมน้ำพุเจทโด (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติและนาฬิกาดอกไม้ จากนั้นออกเดินทางสู่อินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN / 2 ชม. 30 นาที) เมืองสวยกลางหุบเขา  อยู่ระหว่างทะเลสาบธุนและเบรียนซ์ นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก KREBS หรือ ROYAL ST. GEORGE หรือ METROPOLE  หรือระดับเดียวกัน 2 คืน  
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบฟองดูว์สวิส และสเต็ก

 

 

 

 

วันที่เจ็ด     อินเทอร์ลาเก้น – กลาเซียร์ 3000 – อินเทอร์ลาเก้น    
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 
นำท่านสู่โกล ดู ปิลยง (COL DU PILLON) เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คนสู่กลาเซียร์ เลส ไดเบลเรท (GLACIER LES DIABLERETS) หรือ “กลาเซียร์ 3000” (GLACIER 3000) แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ บนความสูงระดับ 2,971 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง อิสระให้ท่านสนุกสนานกับการนั่งเก้าอี้เลื่อนไฟฟ้าที่นักสกีใช้เพื่อการนั่งขึ้นเขา นั่งรถสโนว์บัส (SNOW BUS) วิ่งไปบนหิมะ, นั่งถาดเลื่อน (SNOW SLED) และ ALPINE COASTER หรือการนั่งเก้าอี้บนรางเลื่อนที่หวาดเสียว สัมผัสประสบการณ์ที่ตื่นเต้นสนุกสนานแต่ปลอดภัย  (ALPINE COASTER ไม่รวมค่าเล่นเพราะท่านที่กลัวความเสียวแล้วไม่เล่นจะเสียประโยชน์เลือกมุมสวยๆถ่ายรูปกับสะพานแขวนบนยอดเขา

หมายเหตุ     ที่นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการความสนุกกับเครื่องเล่นและกิจกรรมบนหิมะ

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่ายๆ  :  นำท่านลงจากยอดเขา แล้วเดินทางกลับอินเทอร์ลาเก้น เดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้งสินค้าสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ นาฬิกายี่ห้อดัง, มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้หน้าคาสิโน  (มีนาคม – ตุลาคม ร้านค้าส่วนใหญ่เปิดถึง 4 ทุ่ม) 
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

 

 

 

วันที่แปด     อินเทอร์ลาเก้น – เบิร์น – ลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ – ซุก 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 
ออกเดินทางสู่กรุงเบิร์น (BERN / 50 นาที) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อน จนองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬิกาประจำเมือง แวะชมหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น แล้วนำท่านเดินทางสู่ลูเซิร์น (LUCERNE / 1 ชม. 15 นาที) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส  ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต เดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด  รวมทั้งสะพานไม้ และหอคอยกลางน้ำ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น 
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  :  นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ชมบรรยากาศของบ้านเรือนที่และวิถีชีวิตของชาวบ้านริมทะเลสาบ จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ยอดเขาริกิ (MT. RIGI) รถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป จากนั้นอิสระให้ท่านได้บันทึกภาพและเดินเล่นตามอัธยาศัย ละคร “อย่าลืมฉัน” ได้มาถ่ายทำที่นี่ แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองซุก (ZUG / 30 นาที) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ นำท่านเข้าที่พักโรงแรม PARK HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

 

 

 

วันที่เก้า     ซุก – ซูริค – กรุงเทพฯ 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินชมเมืองซุก เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี ชมย่านเมืองเก่า อาคาร บ้านเรือนสิ่งปลูกสร้าง ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 จัตุรัสกลางเมือง ชม CLOCK TOWER มีความสูง 52 เมตร นาฬิกาดาราศาสตร์บอกเวลา แล้วชม ST. OSWALD’S CHURCH โบสถ์ไตล์โกธิค ที่มีอายุกว่า 500 ปี เป็นโบสถ์ที่คนสวิสมาอธิษฐานขอพรเรื่องสุขภาพ จากเซนต์ ออสวาลด์มากที่สุด แล้วเดินเล่น ชมเมืองเก่าริมทะเลสาบ และหากสนใจท่านอาจทดลองซื้อเค้กกัญชามาลองชิมได้ (ห้ามนำกลับเมืองไทย เพราะผิดกฎหมายไทย) / นำท่านสู่สนามบินซูริค (30 นาที)
เวลา  13.30 น.  :  บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 971 

 

วันที่สิบ     กรุงเทพฯ
เวลา  05.30 น.  :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

วันเดินทาง    4-13, 18-27 ก.ย. // 2-11, 9-18, 16-25, 22-31 ต.ค.

อัตราค่าบริการ      **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่า **   

รายการ

ก.ย.

ต.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

 

 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ  

 

 

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

 

 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

 

 

หมายเหตุ
* บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 – 5,000 บาท / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี 

อัตราค่าบริการนี้รวม
–  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับแบบหมู่คณะ
–  ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น – ลงท่านละ 1 ใบ
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กิโลกรัม (เฉพาะการบินไทย)
–  ค่าอาหารตามรายการ
–  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
–  ค่าธรรมเนียมวีซ่า
–  ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานจากบริษัท
–  ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
– ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ
– ค่าทิปขนกระเป๋าที่โรงแรม, บริกรร้านอาหาร
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม – ไปสนามบิน)
–  ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50 – 60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้น  โรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม  (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กิโลกรัม เท่านั้น แต่หากการบินไทย  มีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท 
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์