ยุโรปแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 (2020)

GRAND SWITZERLAND 9 (2020)

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

ซูริค – อัพเพนเซล – วาดุ๊ซ – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส
วิสป์ – ซาสเฟ – ท๊าซ – เซอร์แมท – บริก – แบทเมอร์แอลป์ – เจนีวา
อ๊านซี – อีวัวร์ – โลซานน์ – อินเทอร์ลาเก้น 10 วัน

ยอดเขาอัลลาลิน – ยอดเขาเฟียส – ยอดเขาฮาร์ดเดอร์คูล์ม

ใหม่…อีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้าเขียวขจี
นำท่านสัมผัส 3 ยอดเขาที่แตกต่าง ยอดเขาอัลลาลิน, ยอดเขาเฟียส และยอดเขาฮาร์ดเดอร์คูล์ม
พาท่านนั่งชมวิวสวยของเส้นทางรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส เยือนเมืองท่องเที่ยวดังๆ ของสวิตเซอร์แลนด์
อาทิ เจนีวา, มองโทรซ์ เมืองสำคัญและแสนสวยริมทะเลสาบเลอมังค์,  ซาสเฟ เมืองในหุบเขาที่สวยงาม
ซูริค เมืองธุรกิจ และการเดินทาง *ฝรั่งเศส เที่ยวอีวัวร์, อ๊านซี เมืองริมทะเลสาบ

 

สายการบิน          การบินไทย บินตรงไป – กลับ
โรงแรม                  มาตรฐานยุโรป มีพัก 2 คืนไม่ย้ายโรงแรม 2 ครั้งรวม 4 คืนจาก 7 คืน 
อาหาร                   เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน – ค่ำแบบยุโรปเป็นส่วนใหญ่และเอเชียเล็กน้อย 
รถไฟ                      รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส / กระเช้าเที่ยวยอดเขาอัลลาลิน และยอดเขาเฟียส / รถไฟไต่เขาฮาร์ดเดอร์คูล์ม
รถโค้ช                    มาตรฐานยุโรป 40 – 48 ที่นั่ง
มัคคุเทศก์              รับประกันชำนาญเส้นทาง 100%  
หมายเหตุ               โปรแกรมใหม่ เหมาะสำหรับท่านที่เคยไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วอยากไปใหม่ (ไม่ซ้ำเขาเดิม)

 

 

วันแรก     กรุงเทพฯ 
เวลา  21.30 น.  :  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยให้การต้อนรับ

 

วันที่สอง     กรุงเทพฯ – ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) – อัพเพนเซล – วาดุ๊ซ (ลิกเตนสไตน์) – อันเดอร์แมท (สวิตเซอร์แลนด์)
เวลา  01.05 น.  :  บินตรงสู่ซูริค โดยเที่ยวบิน TG 970 
เวลา  07.50 น.  :  ถึงสนามบินซูริค (ZURICH) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ 
นำท่านเดินทางสู่เมืองอัพเพนเซล (APPENZELL / 1 ชม.) ชุมชนเล็กๆ น่ารัก เชิงเชาอัลพ์สไตน์ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และสถาปัตยกรรมแบบสวิสโบราณไว้ได้ดีที่สุด นำชมเขตเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนสไตล์ดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์ และตัวบ้านตกแต่งลวดลายหลากสีสันสวยงาม เดินเล่นบนถนนหลักที่เต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึก ออกเดินทางสู่เมืองวาดุ๊ซ (VADUZ / 40 นาที) เมืองหลวงของรัฐอิสระลิกเตนสไตน์ มีเจ้าชายสืบเชื้อสายปกครองมากกว่า 200 ปี เลือกซื้อแสตมป์ที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่อันเดอร์แมท (ANDERMATT / 2 ชม. 45 นาที) เมืองเล็กๆ น่ารักในหุบเขาที่มีบรรยากาศแบบสวิสแท้ๆ อีกเมืองชุมทางรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส 
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่สาม     อันเดอร์แมท – รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – บริก – ซาสเฟ   
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / ไม่ต้องตื่นเช้าๆ ก็ได้ หรือจะตื่นออกมาจ็อกกิ้งกับอากาศบริสุทธิ์
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองแสนสวยเล็กๆ น่ารักในหุบเขาที่แปลว่าทุ่งเขียวขจี ชื่นชมธรรมชาติแบบสวิสแท้ๆ หรือว่ายน้ำในสระโรงแรมที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและหิมะปกคลุมบนยอด
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  ออกเดินทางโดยรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (GLACIER EXPRESS) ประมาณ 2 ชม. ที่ท่านจะได้สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน้ำธรรมชาติที่งดงามจนถึงเมืองบริก (BRIG) เมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ รถโค้ชนำท่านเดินทางต่อสู่ ซาสเฟ (SAAS FEE) เมืองเล็กๆ ในหุบเขาที่มีความงดงามสุดๆ ถือเป็นหนึ่งในสถานที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จนได้รับฉายาว่า ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ (PEARL OF THE ALPS) เมืองนี้จะไม่จอแจและวุ่นวายเพราะคนสวิสและคนยุโรปเที่ยวกัน 
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SUN STAR หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  

หมายเหตุ     ปลายเดือนตุลาคม – กลางเดือนธันวาคมของทุกปี ขบวนรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส จะถูกนำไปตรวจซ่อมประจำปี หรือบางช่วงที่มีปัญหา บริษัทจะปรับเปลี่ยนเป็นรถไฟขบวนปกติ แต่เป็นตู้เฟิร์สคลาสแทน (FIRST CLASS) วิวทิวทัศน์ยังคงเหมือนเดิม เพราะวิ่งบนรางเดียวกันตลอดเส้นทาง (ความต่างระหว่างตู้แบบรถไฟ  กลาเซียร์ และรถไฟปกติ คือ รถไฟกลาเซียร์รุ่นใหม่ๆ หลังคาจะเป็นกระจกหมด)

 

 

 

 

วันที่สี่     ซาสเฟ – ยอดเขาอัลลาลิน – ซาสเฟ   
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม / แล้วเดินเล่นดื่มด่ำกับธรรมชาติของเมืองบนภูเขา (ตื่นสายๆ ก็ได้)
เวลา  10.30 น.  :  นำท่านเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาอัลลาลิน (MT. ALLALIN) โดยกระเช้าไฟฟ้าและรถรางไต่เขา ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาแอลป์เพนนีน (PENNINE ALPS) ของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างเซอร์แมทและซาสเฟ ที่ระดับความสูง 3,500 เมตร เล่นหิมะแบบสะใจและชมถ้ำน้ำแข็ง (LES PAVILLION) ชมการแกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปทรงต่างๆ สวยงามยิ่งนัก  ให้ท่านได้ชมความงามของเทือกเขาแห่งนี้ 
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศาบนยอดเขา ชมวิวได้รอบตัว
บ่าย  :  ได้เวลาสมควรนำท่านลงจากยอดเขา แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองซาสเฟ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านสกีรีสอร์ทชื่อดังอีกแห่งของรัฐวาเลส (VALAIS) ที่นี่ยังคล้ายคลึงกับเซอร์แมท เนื่องจากเป็นเมืองปลอดรถยนต์ที่ไร้น้ำมันเช่นกันแต่ที่นี่เงียบสงบกว่าเยอะ ในฤดูหนาวจึงคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่นิยมมาเล่นสกีฤดูร้อนเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเดินป่า ชมธรรมชาติ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมความน่ารักของเมืองนี้ หรือเดินชมทุ่งหญ้าสวยๆ 
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  

หมายเหตุ     อยู่เมืองนี้ชีวิตไม่เร่งรีบ เมืองสวยสงบเงียบแบบสวิสแท้ๆในหุบเขา  เดินไปสถานีกระเช้าไม่เกิน 10 นาที

 

 

 

 

วันที่ห้า     ซาสเฟ – ท๊าซ – เซอร์แมท – วิสป์ – แบทเมอร์แอลป์    
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่เมืองท๊าซ (TASCH / 1 ชม.) โดยรถโค้ช แล้วเดินทางต่อโดยรถไฟสู่เซอร์แมท (ZERMATT / 12 นาที) 1 ในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น 
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ นาฬิกาทุกยี่ห้อ, ของที่ระลึก, มีดพับ ฯลฯ หรือเดินเล่นชมเมืองซึ่งสวยมาก ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นจากตัวเมืองได้ทุกจุดจากเซอร์แมท นำท่านนั่งรถไฟสู่วิสป์ (VISP / 1 ชม.) แล้วต่อรถโค้ชไปสถานีกระเช้าแบทเท่นทาล (BETTENTHAL) เพื่อนั่งกระเช้าสู่สถานีเมืองแบทเมอร์แอลป์ (BETTMERALP) 
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ALPFRIEDEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

*หมายเหตุ     เนื่องจากเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆน่ารักบนเขา โรงแรมมีแต่เล็กๆแบบชาเล่ต์ จะขึ้น 3 ดาว แต่คนที่นี่จะไม่สนใจดาว แต่จะใช้คำว่า SUPERIOR แทน และระดับ 3 ดาว บนนี้ก็ดีจริงๆ ไม่แพ้ 4 ดาวที่อื่น หากโรงแรมเต็มจะไปนอนเมืองใกล้เคียง

 

 

 

 

วันที่หก     แบทเมอร์แอลป์ – เจนีวา – อ๊านซี (ฝรั่งเศส)     
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม / ตื่นเช้าออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์หรือตื่นสายๆ ก็ได้ อิสระเดินเล่นชมเมืองน่ารักๆ ที่ซ่อนตัวอยู่บนหุบเขา ส่วนใหญ่คนสวิสเท่านั้นที่รู้จักเมืองนี้ 
เวลา  11.00 น.  :  นำท่านนั่งกระเช้ากลับลงมาด้านล่าง แล้วเดินทางไปภัตตาคาร
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เจนีวา (GENEVA) นำชมเมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์กรระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก (WTO) แรงงานสากล ถ่ายรูปหน้ากาชาด  สากล ฯลฯ นำท่านชมน้ำพุเจทโด (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติและนาฬิกาดอกไม้ แล้วนำท่านสู่เมืองอ๊านซี (ANNECY / 45 นาที) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบแสนสวยโอบล้อมด้วยทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม IMPERIAL หรือระดับเดียวกัน
** อ๊านซีและอีวัวร์อยู่ฝั่งพรมแดนฝรั่งเศส แต่สวยเหลือเกินจนเราไม่อยากให้คุณพลาด

 

 

 

 

วันที่เจ็ด     อานซี – อีวัวร์ (ฝรั่งเศส) – โลซานน์ (สวิตเซอร์แลนด์) – อินเทอร์ลาเก้น      
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 
นำชมเมืองอานซี เดินชมเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามของอาคารบ้านเรือนในศตวรรษที่ 17 ร่วม 400 ปี ท่านจะได้สัมผัสกับหลากหลายบรรยากาศของตัวเมืองทั้งริมทะเลสาบ อาคารบ้านเรือนแบบโบราณน่ารักๆ และบางส่วนเลียบคลองเล็กๆ คล้ายในเวนิสแต่น้ำใสราวกระจก จากนั้นนำท่านสู่เมืองอีวัวร์ (YVOIRE) หมู่บ้านของเกษตรกรและบ้านชาวประมง เมืองโบราณสมัยยุคกลาง ชมหมู่บ้านเก่าแก่ที่สร้างในยุคกลาง ที่สวยงามของฝรั่งเศส มีอายุกว่า 700 ปี และยังได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2006 (พ.ศ. 2549) ในการดูแลรักษาได้ดีที่สุด ตัวอาคารบ้านเรือนถูกประดับด้วยดอกไม้ไม่ว่าจะฤดูไหนก็ตาม จนได้รับรางวัล “Four Flowers” ระดับยุโรปและได้รับ International Trophy for Landscape เป็นหมู่บ้านตัวอย่างในฝรั่งเศสในปี 2002   (พ.ศ. 2545) เดินเล่นชมเมืองสวย 
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  :  นำท่านสู่เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) เมืองที่ตั้งศาลสูงของประเทศและเมืองนี้ยังเคยเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่า, สมเด็จพระพี่นางฯ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 และ 9 ขณะทรงพระเยาว์ แวะถ่ายรูปกับศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นออกเดินทางสู่อินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN / 1 ชม. 45 นาที) เมืองสวยกลางหุบเขาและอยู่ระหว่างทะเลสาบธุนและเบรียนซ์  / นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก ROYAL  ST. GEORGE หรือระดับเดียวกัน 2 คืน  
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

วันที่แปด     อินเทอร์ลาเก้น ยอดเขาเฟียส (กิจกรรมฤดูร้อน) – ฮาร์ดเดอร์ คูล์ม (ลิขิตรัก)
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สถานีกรินเดลวาลด์เฟียส GRINDELWALD – FIRST เพื่อนั่งกระเช้าไฟฟ้าที่สถานี GRINDELWALD BGF ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวอันสวยงาม จนถึงสถานีเฟียส FIRST ที่ระดับความสูง 2,168 เมตร ยอดเขาเฟียส (FIRST) เป็น 1 ใน 4 ยอดเขาแถบอินเทอร์ลาเก้นที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว จากนั้นให้ท่านได้สนุกท้าท้ายกับ FIRST FLYER (FLIEGER) เครื่องเล่นที่สร้างความตื่นเต้นและหวาดเสียว โดยการโรยตัวจากสถานี FIRST มายังสถานี BORT แล้วนำท่านเดินเล่นบนสะพาน FIRST CLIFF WALK สะพานแขวนบนหน้าผาสูงชัน ให้ท่านได้หวิวสุดๆ พร้อมชมวิวแบบพาโนรามาของแนวเทือกเขาในระดับ  ความสูงกว่า 4,000 เมตร 

หมายเหตุ     ค่าทัวร์จะไม่รวมเครื่องเล่นหวาดเสียว เช่น FIRST FLYER (แบบนั่งและนอน) การขับรถคาร์ด เพราะท่านที่กลัวหรือเป็นโรคหัวใจแล้วไม่เล่นจะเสียเปรียบ

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาพร้อมชมวิวแสนสวย  
เวลา  14.00 น.  :  นำท่านเดินทางลงจากยอดเขา เดินทางกลับอินเทอร์ลาเก้น อิสระเพื่อพักผ่อนหรือช้อปปิ้ง
เวลา  17.30 น.  :  นำท่านเดินทางสู่สถานีฮาร์ดเดอร์บาห์น (HARDERBAHN) เพื่อนั่งรถรางไต่เขาขึ้นสู่ยอดเขาฮาร์ดเดอร์คูล์ม (HARDER KULM) ที่มีจุดชมวิว และมีร้านอาหารให้นั่งชมวิวในบรรยากาศอันงดงาม นำท่านสู่จุดชมวิวแบบพาโนรามาที่ยื่นตัวออกจากยอดเขาให้ท่านได้ชมวิวแสนสวยและน่าตื่นเต้น ชมวิวเมืองอินเทอร์ลาเก้น ชมยอดเขาสามเกลอ EIGGER, MONCH และ JUNGFRAU ที่สวยงาม และวิวของ 2 ทะเลสาบ ที่ขนาบอินเทอร์ลาเก้น ด้านตะวันตกทะเลสาบธุนน์ และทิศตะวันออกทะเลสาบเบรียนซ์ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมวิวและบันทึกภาพตามอัธยาศัย ที่นี่เป็นฉากหนึ่งในละครเรื่อง “ลิขิตรัก”  
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นำท่านลงจากฮาร์ดเดอร์คูล์ม แล้วเดินทางกลับอินเทอร์ลาเก้น อิสระเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ ช๊อกโกแลต นาฬิกายี่ห้อดังๆ ของสวิส มีดพับ  (เมษายน – ตุลาคม ร้านค้าในอินเทอร์ลาเก้น เปิดถึง 4 ทุ่ม) 

 

วันที่เก้า     อินเทอร์ลาเก้น – ซูริค – กรุงเทพฯ 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านสู่สนามบินซูริค 
เวลา  13.30 น.  :  บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 971 

 

วันที่สิบ     กรุงเทพฯ
เวลา  05.30 น.  :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

วันเดินทาง     15-24, 22-31 พ.ค., 5-14, 12-21, 19-28 มิ.ย. 

อัตราค่าบริการ     **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่า **   

รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ               

115,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ  

98,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

92,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ           

22,000

หมายเหตุ
* บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 – 5,000 บาท / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี 

อัตราค่าบริการนี้รวม
–  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับแบบหมู่คณะ    
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า
–  ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น – ลงท่านละ 1 ใบ  
– ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ
– ค่าอาหารตามรายการ / ส่วนใหญ่อาหารพื้นเมือง    
– ค่าทิปขนกระเป๋าที่โรงแรม, บริกรร้านอาหาร
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กิโลกรัม (เฉพาะการบินไทย)
–  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
–  ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
–  ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานจากบริษัท  
น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม – ไปสนามบิน)
– ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50 – 60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้น  โรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม  (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กิโลกรัม เท่านั้น แต่หากการบินไทย  มีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท 
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์