ยุโรปแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 4 (2020)

GRAND SWITZERLAND 4 (2020)

สายการบิน สวิส อินเตอร์ เนชั่นแนล แอร์ไลนส์
10 วัน 8 คืน
23 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

ซูริค – เซนต์มอริทซ์ – ติราโน – โคโม – อันเดอร์แมท – เซอร์แมท  – ท๊าซ
โลซานน์  –  อีวัวร์ – อานซี – เจนีวา – มองโทรซ์ – เบิร์น
อินเทอร์ลาเก้น – เมอเรน –  กิมเมอวาลด์ – ลูเซิร์น 10 วัน

รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส – รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส – ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – ยอดเขาจุงฟราว

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้าเขียวขจี ชมแมทเทอร์ฮอร์น ภูเขาสูงระดับ 4,478 เมตร
พาท่านนั่งชมวิวสวยของเส้นทางรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส รถไฟสายประวัติศาสตร์เก่าแก่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
และรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส เยือนเมืองท่องเที่ยวดังๆ ของสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ เจนีวา, มองโทรซ์ เมืองสำคัญและแสนสวยริมทะเลสาบเลอมังค์
เซนต์มอริทซ์ เมืองตากอากาศของเศรษฐียุโรปมากว่า 100 ปี, เซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษเชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์น
เบิร์น เมืองหลวงของประเทศ, ลูเซิร์นเมืองท่องเที่ยวชื่อดัง, ซูริค เมืองธุรกิจและการเดินทาง *ฝรั่งเศส เที่ยวอีวัวร์, อานซี เมืองริมทะเลสาบ

สายการบิน          สวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลนส์ (บินกลางวัน ถึงแล้วพัก รุ่งขึ้นค่อยเที่ยว/กลับค่ำ คุ้มค่ามาก)
โรงแรม                 มาตรฐานยุโรป มีพัก 2 คืนไม่ย้ายโรงแรม 2 ครั้ง (4 คืน) จากทั้งหมด 8 คืน
อาหาร                  เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน – ค่ำแบบยุโรปและเอเชีย 
รถไฟ                     รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส และกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (สวยสุดยอด) / รถไฟไต่เขาเที่ยวยอดเขาจุงฟราว, กระเช้าไฟฟ้าขึ้นไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
รถโค้ช                   มาตรฐานยุโรป 40 – 48 ที่นั่ง
มัคคุเทศก์             รับประกันชำนาญเส้นทาง 100%  

 

 

วันแรก     กรุงเทพฯ  ซูริค
เวลา  10.00 น.  :  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 4) เคาน์เตอร์ G สายการบินสวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลนส์
เวลา  12.45 น.  :  บินตรงสู่ซูริค โดยเที่ยวบินที่ LX 181
เวลา  19.35 น.  :  ถึงสนามบินซูริค (ZURICH) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MOVENPICK หรือระดับเดียวกัน / เมษายน – ตุลาคม เวลาช้ากว่าไทย 5 ชม.

 

วันที่สอง     ซูริค – เซนต์มอริทซ์ – รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส – ติราโน (อิตาลี) – โคโม
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เซนต์มอริทซ์ (ST. MORITZ / 3 ชม. เศษ) เมืองรีสอร์ทตากอากาศชื่อดังที่เศรษฐียุโรปนิยมมาสร้างบ้านพักตากอากาศที่นี่ และยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งกำเนิดโรงเรียนฝึกสอนสกีแห่งแรกของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย เมืองนี้เป็นอีกเมืองสวยติดอันดับของสวิตเซอร์แลนด์
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เวลา  15.22 น.  :  ออกเดินทางโดยรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส (BERNINA EXPRESS) รถไฟสายประวัติศาสตร์เก่าแก่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้ชมความสวยงามของธรรมชาติสองข้างทางแบบพาโนรามา ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ อุโมงค์ สะพานหิน และสะพานก้นหอยแห่งบรูซิโอ (BRUSIO) สะพานโค้งวงกลมที่มีชื่อเสียง (นั่งรถไฟประมาณ 2 ชม. / รถยนต์นำกระเป๋าไปรอรับปลายทาง) สู่เมืองติราโน (TIRANO) เมืองเล็กๆ น่ารักสไตล์อิตาเลียน อยู่ใกล้พรมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี แล้วออกเดินทางสู่โคโม (COMO / 2 ชม. 20 นาที) เมืองริมทะเลสาบแสนสวย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม GRAND IMPERIAL หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ          บางวันรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส ไม่มีวิ่งบริการในช่วงบ่าย บริษัทจะใช้รถไฟปกติแต่เป็นชั้นเฟิร์สคลาสและวิ่งบนรางเดียวกัน วิวเดียวกันทดแทน (ค่าตั๋วแพงกว่าเล็กน้อย บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ)

 

 

 

 

วันที่สาม     โคโม – เบลลินโซนา (สวิตเซอร์แลนด์) – อันเดอร์แมท – รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส – เซอร์แมท
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
เดินทางสู่เมืองเบลลินโซนา (BELLINZONA / 1 ชม.) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งปราสาท” โดยมีชื่อเสียงของปราสาททั้งสามหลัง นำท่านบันทึกภาพป้อมปราการเก่าแก่ที่สร้างอยู่บนเนินเขาสามลูก และเชื่อมต่อกันด้วยกำแพงที่ใช้เป็นด่านป้องกันการรุกรานจากศัตรูที่จะรุกรานทางทิศเหนือ โดยตัวเมืองโบราณปัจจุบันมีการต่อเติมอย่างที่เห็นอยู่ในสมัยของดุ๊คแห่งมิลาน และองค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้ตัวปราสาทและกำแพงเมืองเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 แล้วนำท่านเดินทางสู่อันเดอร์แมท (ANDERMATT / 1 ชม.) เมืองเล็กๆ น่ารักอีกเมืองชุมทางรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส นำท่านชมเมืองแสนสวยเล็กๆ น่ารักในหุบเขาที่แปลว่าทุ่งเขียวขจี
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  ออกเดินทางขึ้นสู่เซอร์แมทโดยรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (GLACIER EXPRESS) สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง ด้วยระยะเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง ที่ท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน้ำธรรมชาติที่งดงามจนถึงเมืองเซอร์แมท (ZERMATT) 1 ในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SONNE หรือระดับเดียวกัน แล้วอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ นาฬิกาทุกยี่ห้อ, ของที่ระลึก, มีดพับ ฯลฯ หรือเดินเล่นชมเมืองซึ่งสวยมาก (รถไฟกลาเซียร์เวลาประมาณ 13.47-16.42 น.)
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

หมายเหตุ        
                        – ท่านและครอบครัวอาจนำกระเป๋าบางส่วนขึ้นไปเซอร์แมท บางส่วนเก็บไว้ในรถบัสได้ (ไม่ต้องขนไปทั้งหมด)

                        รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรสบางช่วงที่มีปัญหา บริษัทจะปรับเปลี่ยนเป็นรถไฟขบวนปกติ แต่เป็นตู้เฟิร์สคลาสแทน (FIRST CLASS) วิวทิวทัศน์ยังคงเหมือนเดิม เพราะวิ่งบนรางเดียวกันตลอดเส้นทาง (ความต่างระหว่างตู้แบบรถไฟกลาเซียร์ และรถไฟปกติ คือ รถไฟกลาเซียร์รุ่นใหม่ๆ หลังคาจะเป็นกระจกหมด)

 

 

 

 

วันที่สี่     เซอร์แมท (ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น)
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ตื่นเช้ากับอากาศที่บริสุทธิ์สดใสไร้มลพิษ พักผ่อนเดินเล่นชมเมืองที่สวยที่สุด ทั้งเมืองสามารถมองเห็น “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์นที่มีความสูง 3,883 เมตร เพื่อชมวิวสวยของภูเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยความสูงของยอดแมทเทอร์ฮอร์น ถึง 4,478 เมตร เล่นหิมะจนพอใจ หรือเข้าชมถ้ำน้ำแข็ง หรือขึ้นลิฟท์ไปชมวิวบนยอดเขา
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
บ่ายๆ  :  นำท่านลงจากยอดเขา (ท่านที่ยังสนุกกับหิมะ สามารถอยู่ต่อได้เพราะนั่งกระเช้ากลับทางเดิมง่ายมากๆ) แล้วอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ นาฬิกาทุกยี่ห้อ, ของที่ระลึก ฯลฯ หรือเดินเล่นชมเมืองซึ่งสวยมาก อยู่เซอร์แมทแล้วท่านจะทราบว่า ทำไมถึงต้องมีเวลาเป็นของตัวเองบ้าง และทำไมต้องนอนบนเซอร์แมท 2 คืน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หมายเหตุ         หากกระเช้าขึ้นยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์นปิด ไม่ว่ากรณีใด (ลมแรง, ขัดข้อง) บริษัทจะเปลี่ยนไปนั่งรถไฟขึ้นเขากอร์นเนอร์แกท ขึ้นไปเล่นหิมะ และชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นแทน (ตัวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นไม่มีกระเช้าหรือรถไฟขึ้นถึง ต้องขึ้นยอดเขาใกล้ๆ ไปชม)

 

 

 

 

วันที่ห้า     เซอร์แมท – ท๊าซ –  โลซานน์ – นียง – อีวัวร์ (ฝรั่งเศส) – อ๊านซี  
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองท๊าซ (TASCH) โดยรถไฟ ประมาณ 12 นาที จากนั้นเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) เมืองที่เคยเป็นที่ประทับของล้นเกล้า รัชกาลที่ 8 และ 9 สมเด็จย่า และสมเด็จพระพี่นางฯ แวะชมศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  เดินทางสู่เมืองนียง (NYON) เมืองน่ารักริมทะเลสาบเจนีวา และเป็นเมืองเก่าตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจ ตั้งอยู่บนเนินเขาที่มีปราสาทสวยงามตั้งตระหง่าน นียงยังเป็นเมืองท่าที่เชื่อมต่อไปยังเมืองริมทะเลสาบเจนีวา ทั้งในเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เช่น เจนีวา, โลซานน์, มองโทรซ์ และประเทศฝรั่งเศส เช่น เอเวียงส์ และอีวัวร์  อีกด้วย จากนั้นนำท่านลงเรือข้ามทะเลสาบสู่  เมืองอีวัวร์ (YVOIRE / สงวนสิทธิ์ในวันอากาศไม่ดี)  ชมหมู่บ้านเก่าแก่ที่สร้างในยุคกลางที่สวยงามของฝรั่งเศสมีอายุกว่า 700 ปี และยังได้รับรางวัลชนะเลิศในปี ค.ศ. 2006 ในการดูแลรักษาได้ดีที่สุด ตัวอาคารบ้านเรือนถูกประดับด้วยดอกไม้ไม่ว่าจะฤดูไหนก็ตาม จนได้รับรางวัล “Four Flowers” ระดับยุโรปและได้รับ International Trophy for Landscape เป็นหมู่บ้านตัวอย่างในฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 2002 เดินเล่นชมเมืองสวย แล้วนำท่านสู่เมืองอ๊านซี (ANNECY / 1 ชม. 10 นาที) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบอานซี่ที่หาดทรายสวยเบื้องหลังเป็นทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์  นำท่านเดินชมเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามของอาคารบ้านเรือนในศตวรรษที่ 17 ร่วม 400 ปี ท่านจะได้สัมผัสกับหลากหลายบรรยากาศของตัวเมืองทั้งริมทะเลสาบ อาคารบ้านเรือนแบบโบราณน่ารักๆ และบางส่วนเลียบคลองเล็กๆ คล้ายในเวนิสแต่น้ำใสราวกระจก สวยมากจริงๆ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม IMPERIAL หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ         อีวัวร์และอ๊านซี อยู่ในเมืองฝรั่งเศส แต่สวยงามน่ารักมากจนเราไม่อยากให้ท่านพลาด

 

 

 

 

วันที่หก     อานซี – เจนีวา (สวิตเซอร์แลนด์) – มองโทรซ์ – เบิร์น – อินเทอร์ลาเก้น 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่เจนีวา (GENEVA / 1 ชม. เศษ) นำชมเมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์กรระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก (WTO) แรงงานสากล ถ่ายรูปหน้ากาชาดสากล ฯลฯ นำท่านชมน้ำพุเจทโด (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติและนาฬิกาดอกไม้
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่มองโทรซ์ (MONTREUX / 1 ชม.) เมืองสวยริมทะเลสาบเลอมังค์ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามและไร่ผลไม้มากมาย นำชมภายในปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปี  แล้วเดินทางสู่กรุงเบิร์น (BERN / 1 ชม. 20 นาที) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อน จนองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬิกาประจำเมือง แวะชมหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น จากนั้นเดินทางสู่อินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN / 50 นาที) ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่งดงามทั้งทุ่งหญ้า ภูเขาสูงและทะเลสาบธุน และบ้านสวยๆ บนเนินเขาริมทะเลสาบ (ร้านค้าในอินเทอร์ลาเก้น เปิดถึง 4 ทุ่ม)
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบฟองดูว์และสเต็ก
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ROYAL ST. GEORGES หรือระดับเดียวกัน 2 คืน  

 

 

 

 

วันที่เจ็ด     อินเทอร์ลาเก้น (ยอดเขาจุงฟราว)
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (GRINDERWALD GRUN / 20 นาที) เพื่อขึ้นรถไฟไต่เขา (COG WHEEL) สายจุงฟราวบาห์เนน (JUNGFRAU BANEN) สู่ยอดเขาจุงฟราวซึ่งตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนที่งดงาม ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึงยอดเขาจุงฟราวยอร์ค 3,454 เมตร จากระดับน้ำทะเล จุดสูงสุดที่รถไฟขึ้นถึง และได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE ชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ SPHINX แล้วนำชมถ้ำน้ำแข็งที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงาม หรือเล่นหิมะบนลานสกี ก่อนให้เวลาเดินเล่นสบายๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย  :  ให้ท่านมีเวลาเต็มที่เพื่อเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน
เวลา  14.00 น.  :  เดินทางกลับลงจากยอดเขา แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ค ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897 ขณะนั้นทางรถไฟเสร็จแค่สถานีนี้) แล้วเดินทางสู่เมืองเลาเทอร์บรุนเนน ผ่านเมืองเวนเก้น เมืองแสนสวย จนถึงเลาเทอร์บรุนเนน (LAUTERBRUNNEN / 25 นาที) จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชกลับสู่อินเทอร์ลาเก้น เดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้งสินค้าสวิส และถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้หน้าคาสิโน อิสระเลือกซื้อสินค้าสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ นาฬิกายี่ห้อดัง, มีดพับ, ช็อกโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นในเมืองอินเทอร์ลาเก้น
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

 

 

 

วันที่แปด     อินเทอร์ลาเก้น – เลาเทอร์บรุนเนน – เมอเรน – กิมเมอวาลด์ – ทะเลสาบเบลาเซ่ – ลูเซิร์น
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เลาเทอร์บรุนเนน (LAUTERBRUNNEN) เมืองเล็กๆ น่ารักตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงชันที่รายล้อมเป็นกำแพงสูงอันเงียบสงบ สลับกับทุ่งหญ้าอัลไพน์ เลาเทอร์บรุนเนนยังเป็นหนึ่งในพื้นที่การอนุรักษ์ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย  นำชมน้ำตกชเตาบ์บาค (STAUBBACH FALL) น้ำตกที่ไหลดิ่งจากหน้าผาหินสูงประมาณ 300 เมตร เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงของเมือง จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิลคาร์  สู่สถานี GRUTSCHALP แล้วเปลี่ยนเป็นรถรางไต่เขาเพื่อนำท่านสู่หมู่บ้านเมอเรน (MURREN) เมืองบนเขาที่มีบรรยากาศความเป็นสวิสแท้ๆ ด้วยความสูง 1,650 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างหุบเขาเลาเทอร์บรุนเนนกับยอดเขาชิลทอร์น เมอเรนเป็นหมู่บ้านปลอดอากาศพิษเพราะไม่มีรถยนต์ต้องเดินเท้าเท่านั้น  หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใส สามารถมองเห็น 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่าน คือยอดเขาไอเกอร์ (EIGER) มังค์ (MONCH) และจุงฟราว (JUNGFRAU) ได้อย่างชัดเจน แล้วนำท่านเดินเล่นสู่หมู่บ้านกิมเมอวาลด์ (GIMMELWALD) หมู่บ้านเล็กๆ สไตล์ชาเลต์สวิส ประมาณ 30 นาที ถือเป็น 2 หมู่บ้านที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยากมาเยือนเพื่อชมความน่ารักและความสวยงามของที่นี่
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านสู่ทะเลสาบเบลาเซ่  (BLAUSEE / 40 นาที) เป็นทะเลสาบขนาดเล็กที่มีสีฟ้าตามชื่อเรียก ในวันที่อากาศดี น้ำในทะเลสาบจะสะท้อนสีของท้องฟ้าสดใส เป็นสถานที่เพาะพันธุ์ปลาเทราท์แบบออร์แกนิก เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาตกปลาเทราท์ และบริการเรือพายให้นักท่องเที่ยว ทะเลสาบแห่งนี้มีความสวยงามในทุกฤดูโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและบันทึกภาพตามอัธยาศัย แล้วเดินทางสู่ลูเซิร์น (LUCERNE / 1 ชม. เศษ) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ 
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่เก้า     ลูเซิร์น – ซุก – น้ำตกไรน์ – ซูริค – กรุงเทพฯ
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้งสะพานไม้ และหอคอยกลางน้ำ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น แล้วออกเดินทางสู่เมืองซุก (ZUG / 30 นาที) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี ชมย่านเมืองเก่า อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 จัตุรัสกลางเมือง ชม CLOCK TOWER มีความสูง 52 เมตร นาฬิกาดาราศาสตร์บอกเวลา แล้วชม ST. OSWALD’S CHURCH โบสถ์ไตล์โกธิค ที่มีอายุกว่า 500 ปี เป็นโบสถ์ที่คนสวิสมาอธิษฐานขอพรเรื่องสุขภาพ แล้วเดินเล่นชมเมืองเก่าริมทะเลสาบ อนุสาวรีย์ขี้เมา และหากสนใจท่านอาจทดลองซื้อเค้กกัญชามาลองชิมได้ (ห้ามนำกลับเมืองไทย เพราะผิดกฎหมายไทย)
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เมืองชาฟเฮาเซ่น (SCHAFFHAUSEN) ชมความงามของน้ำตกไรน์ (RHINEFALLS) ที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป แล้วนำท่านเดินทางไปสนามบินซูริค (30 นาที)
เวลา  17.55 น.  :  บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ LX 180

 

วันที่สิบ     กรุงเทพฯ
เวลา  09.35 น.  :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

*** ขออภัยหมายเหตุเยอะ บริษัทฯ จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างชัดเจน เพื่อลูกค้าจะได้นำไปเป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจ นโยบายของเราคือความชัดเจน ถูกต้อง
** ช่วง 13-18 เม.ย. เป็นช่วงเทศกาลดนตรีใหญ่มากที่เซอร์แมท (UN PLUGS) โรงแรมเต็มมากตั้งแต่วันที่ 12-18 เม.ย. จะจองทัวร์กับใคร กรุณาขอคำยืนยันว่ามีโรงแรมบนเซอร์แมทแน่นอน ?

วันเดินทาง       11-20 เม.ย. // 1-10 พ.ค.

อัตราค่าบริการ          **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก**

รายการ

เม.ย.

พ.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

137,000

135,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ  

123,000

120,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

117,000

114,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ 

23,000

23,000

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 – 5,000 บาท / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
–  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับแบบหมู่คณะ        
–  ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น – ลงท่านละ 1 ใบ
–  ค่าอาหารตามรายการ                        
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 23 กิโลกรัม
–  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                   
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า
–  ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                   
– ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ
– ค่าทิปขนกระเป๋าที่โรงแรม, บริกรร้านอาหาร   
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
–  ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานจากบริษัท             
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
–  ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50 – 60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 23 กิโลกรัม
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์