แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 3

GRAND SWITZERLAND 3

สายการบิน สวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลนส์
10 วัน 8 คืน
23 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

ซูริค – เซนต์มอริทซ์ – ติราโน – โคโม – อันเดอร์แมท – บริก
 ซาสเฟ – โลซานน์  –  อีวัวร์ – อ๊านซี – เจนีวา – มองโทรซ์ – เบิร์น
อินเทอร์ลาเก้น – เมอเรน –  กิมเมอวาลด์ – ลูเซิร์น

รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส – รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส – ยอดเขาอัลลาลิน – ยอดเขากลาเซียร์ 3000

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้าเขียวขจี ชมยอดเขาอัลลาลิน ภูเขาสูงระดับ 3,500 เมตร
พาท่านนั่งชมวิวสวยของเส้นทางรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส รถไฟสายประวัติศาสตร์เก่าแก่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
และรถไฟ
สายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส เยือนเมืองท่องเที่ยวดังๆ ของสวิตเซอร์แลนด์
อาทิ เจนีวา, มองโทรซ์ เมืองสำคัญและแสนสวยริมทะเลสาบเลอมังค์,  เซนต์มอริทซ์ เมืองตากอากาศของเศรษฐียุโรปมากว่า 100 ปี,
ซาสเฟ เมืองแสนสวยและเงียบสงบ,  เบิร์น เมืองหลวง
ของประเทศ, ลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวชื่อดัง, ซูริค เมืองธุรกิจและการเดินทาง
*ฝรั่งเศส เที่ยวอีวัวร์, อ๊านซี เมืองริมทะเลสาบ (2 เมืองแสนสวยติดพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์ สวยมากๆ จนเราไม่อยากให้ท่านพลาด)

สายการบิน  :           สวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลนส์ (บินกลางวัน ถึงแล้วพัก รุ่งขึ้นค่อยเที่ยว/กลับค่ำ คุ้มค่ามาก)
โรงแรม  :                   มาตรฐานยุโรป มีพัก 2 คืนไม่ย้ายโรงแรม 2 ครั้ง รวม 4 คืน จากทั้งหมด 8 คืน
อาหาร  :                    เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน – ค่ำแบบยุโรปและเอเชีย 
รถไฟ  :                       รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส และกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (สวยสุดยอด)
                                     กระเช้าไฟฟ้าขึ้นกลาเซียร์ 3000,
กระเช้าเที่ยวยอดเขาอัลลาลิน, รถไฟไต่เขาสู่เมอเรน
รถโค้ช  :                      มาตรฐานยุโรป 40 – 48 ที่นั่ง
มัคคุเทศก์  :               รับประกันชำนาญเส้นทาง 100%  

หมายเหตุ                 โปรแกรมดี โปรแกรมสบาย รวมไฮไลท์ไว้หลายอย่าง ราคาจึงสูง (จัดปีละ 2 – 3 กรุ๊ปเท่านั้น)
                                   เหมาะสำหรับท่านที่เคยไปแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์แล้วอยากไปใหม่

 

วันแรก     กรุงเทพฯ – ซูริค
เวลา  10.00 น.  :  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 4) เคาน์เตอร์ G สายการบินสวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลนส์
เวลา  12.45 น.  :  บินตรงสู่ซูริค โดยเที่ยวบินที่ LX 181 (มีบริการอาหารมื้อหลัก 2 มื้อ)
เวลา  19.35 น.  :  ถึงสนามบินซูริค (ZURICH) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ นำท่านเข้าสู่ที่พัก
โรงแรม MOVENPICK หรือ HILTON / เมษายน-ตุลาคม เวลาช้ากว่าไทย 5 ชม.

 

วันที่สอง     ซูริค เซนต์มอริทซ์ รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส – ติราโน (อิตาลี) – โคโม    
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เซนต์มอริทซ์ (ST. MORITZ / 3 ชม. เศษ) เมืองรีสอร์ทตากอากาศชื่อดังที่เศรษฐียุโรปนิยมมาสร้างบ้านพักตากอากาศที่นี่ และยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งกำเนิดโรงเรียนฝึกสอนสกีแห่งแรกของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย เมืองนี้เป็นอีกเมืองสวยติดอันดับของสวิตเซอร์แลนด์
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เวลา  15.22 น.  :  ออกเดินทางโดยรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส (BERNINA EXPRESS) รถไฟสายประวัติศาสตร์เก่าแก่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้ชมความสวยงามของธรรมชาติสองข้างทางแบบพาโนรามา ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ อุโมงค์ สะพานหิน และสะพานก้นหอยแห่งบรูซิโอ (BRUSIO) สะพานโค้งวงกลมที่มีชื่อเสียง (นั่งรถไฟประมาณ 2 ชม. / รถยนต์นำกระเป๋าไปรอรับปลายทาง) สู่เมืองติราโน (TIRANO) เมืองเล็กๆ น่ารักสไตล์อิตาเลียน อยู่ใกล้พรมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี แล้วออกเดินทางสู่โคโม (COMO/2 ชม. 20 นาที) เมืองริมทะเลสาบแสนสวย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำเข้าที่พักโรงแรม SHERATON LAKE COMO หรือระดับเดียวกัน

หมายเหตุ      บางวันรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส ไม่มีวิ่งบริการในช่วงบ่าย บริษัทจะใช้รถไฟปกติแต่เป็นชั้นเฟิร์สคลาสและวิ่งบนรางเดียวกันวิวเดียวกันทดแทน (ค่าตั๋วแพงกว่าเล็กน้อย บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ)

 

 

 

 

วันที่สาม     โคโม เบลลินโซนา (สวิตเซอร์แลนด์) – อันเดอร์แมท – รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส – บริก – ซาสเฟ  
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
เดินทางสู่เมืองเบลลินโซนา (BELLINZONA / 1 ชม.) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งปราสาท” โดยมีชื่อเสียงของปราสาททั้งสามหลัง นำท่านบันทึกภาพป้อมปราการเก่าแก่ที่สร้างอยู่บนเนินเขาสามลูก และเชื่อมต่อกันด้วยกำแพงที่ใช้เป็นด่านป้องกันการรุกรานจากศัตรูที่จะรุกรานทางทิศเหนือ โดยตัวเมืองโบราณปัจจุบันมีการต่อเติมอย่างที่เห็นอยู่ในสมัยของดุ๊คแห่งมิลาน และองค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้ตัวปราสาท และกำแพงเมืองเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 แล้วนำท่านเดินทางสู่อันเดอร์แมท (ANDERMATT / 1 ชม.) เมืองเล็กๆ น่ารักอีกเมืองชุมทางรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส นำท่านชมเมืองแสนสวยเล็กๆ น่ารักในหุบเขาที่แปลว่าทุ่งเขียวขจี
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  ออกเดินทางขึ้นสู่เซอร์แมทโดยรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (GLACIER EXPRESS) สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทางที่ท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน้ำธรรมชาติที่งดงาม  จนถึงเมืองบริก (BRIG) แล้วเปลี่ยนรถโค้ชคันเดิมนำท่านสู่เมืองซาสเฟ (SAAS FEE) เมืองเล็กๆ ในหุบเขาที่มีความงดงามสุดๆ ถือเป็นหนึ่งในสถานที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จนได้รับฉายาว่า ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ (PEARL OF THE ALPS) เมืองนี้จะไม่จอแจและวุ่นวายเพราะคนสวิสและคนยุโรปเที่ยวกัน  นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SUN STAR หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

หมายเหตุ         หากขบวนรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรสมีปัญหา ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะปรับเปลี่ยนเป็นรถไฟขบวนปกติ
แต่เป็นตู้เฟิร์สคลาสแทน (FIRST CLASS) วิวทิวทัศน์ยังคงเหมือนเดิม เพราะวิ่งบนรางเดียวกันตลอดเส้นทาง (ความต่างระหว่างตู้รถไฟกลาเซียร์และรถไฟปกติ คือ รถไฟกลาเซียร์รุ่นใหม่ๆ หลังคาจะเป็นกระจกหมด)

 

 

 

 

วันที่สี่     ซาสเฟ – ยอดเขาอัลลาลิน – ซาสเฟ  
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม / ดื่มด่ำกับธรรมชาติของเมืองบนภูเขา
           ตื่นเช้า รับประทานอาหารเช้าแล้วเดินเล่นชมเมือง หรือตื่นสายๆ แบบสบายๆ
สายๆ  :  นำท่านเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาอัลลาลิน (MT. ALLALIN) โดยกระเช้า และรถรางไต่เขา ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาแอลป์เพนนีน (PENNINE ALPS) ของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างเซอร์แมทและซาสเฟ ที่ระดับความสูง 3,500 เมตร เล่นหิมะแบบสะใจและชมถ้ำน้ำแข็ง ให้ท่านได้ชมความงามของเทือกเขาแห่งนี้
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
บ่าย  :  ได้เวลาสมควรนำท่านลงจากยอดเขา แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองซาสเฟ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านสกีรีสอร์ทชื่อดังอีกแห่งของรัฐวาเลส (VALAIS) ที่นี่ยังคล้ายคลึงกับเซอร์แมทเนื่องจากเป็นเมืองปลอดรถยนต์เช่นกันแต่ที่นี่เงียบสงบกว่าเยอะ ในฤดูหนาวจึงคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่นิยมมาเล่นสกี ฤดูร้อนเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเดินป่า ชมธรรมชาติ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมความน่ารักของเมืองนี้  
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

หมายเหตุ         อยู่เมืองนี้ชีวิตไม่เร่งรีบ เมืองสวยสงบเงียบ เดินไปสถานีกระเช้าไม่เกิน 10 นาที

 

 

 

 

วันที่ห้า     ซาสเฟ โลซานน์ – นียง – อีวัวร์ (ฝรั่งเศส) – อ๊านซี  
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) เมืองที่เคยเป็นที่ประทับของล้นเกล้า รัชกาลที่ 8 และ 9 สมเด็จย่า และสมเด็จพระพี่นางฯ แวะชมศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  เดินทางสู่เมืองนียง (NYON) เมืองน่ารักริมทะเลสาบเจนีวา และเป็นเมืองเก่าตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจ ตั้งอยู่บนเนินเขาที่มีปราสาทสวยงามตั้งตระหง่าน นียงยังเป็นเมืองท่าที่เชื่อมต่อไปยังเมืองริมทะเลสาบเจนีวา ทั้งในเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เช่น เจนีวา, โลซานน์, มองโทรซ์ และประเทศฝรั่งเศส เช่น เอเวียงส์ และอีวัวร์อีกด้วย จากนั้นนำท่านลงเรือข้ามทะเลสาบสู่  เมืองอีวัวร์ (YVOIRE / สงวนสิทธิ์ในวันอากาศไม่ดี)  ชมหมู่บ้านเก่าแก่ที่สร้างในยุคกลางที่สวยงามของฝรั่งเศส มีอายุกว่า 700 ปีและยังได้รับรางวัลชนะเลิศในปี ค.ศ. 2006 ในการดูแลรักษาได้ดีที่สุด ตัวอาคารบ้านเรือนถูกประดับด้วยดอกไม้ไม่ว่าจะฤดูไหนก็ตาม จนได้รับรางวัล “Four Flowers” ระดับยุโรปและได้รับ International Trophy for Landscape เป็นหมู่บ้านตัวอย่างในฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 2002 เดินเล่นชมเมืองสวย แล้วนำท่านสู่เมืองอ๊านซี (ANNECY / 1 ชม. 10 นาที) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบอานซี่ที่หาดทรายสวย เบื้องหลังเป็นทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์  นำท่านเดินชมเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามของอาคารบ้านเรือนในศตวรรษที่ 17 ร่วม 400 ปี ท่านจะได้สัมผัสกับหลากหลายบรรยากาศของตัวเมืองทั้งริมทะเลสาบ อาคารบ้านเรือนแบบโบราณน่ารักๆ และบางส่วนเลียบคลองเล็กๆ คล้ายในเวนิสแต่น้ำใสราวกระจก สวยมากจริงๆ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำเข้าที่พักโรงแรม IMPERIAL PALACE หรือระดับเดียวกัน

หมายเหตุ         อีวัวร์และอ๊านซี อยู่ในเมืองฝรั่งเศส แต่สวยงามน่ารักมากจนเราไม่อยากให้ท่านพลาด

 

 

 

 

วันที่หก     อ๊านซี – เจนีวา (สวิตเซอร์แลนด์) – มองโทรซ์ – เบิร์น – อินเทอร์ลาเก้น 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่เจนีวา (GENEVA / 1 ชม. เศษ) นำชมเมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์กรระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก (WTO) แรงงานสากล ถ่ายรูปหน้ากาชาดสากล ฯลฯ นำท่านชมน้ำพุเจทโด (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติและนาฬิกาดอกไม้
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่มองโทรซ์ (MONTREUX / 1 ชม.) เมืองสวยริมทะเลสาบเลอมังค์ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามและไร่ผลไม้มากมาย นำชมภายในปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปี  แล้วเดินทางสู่กรุงเบิร์น (BERN / 1 ชม. 20 นาที) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อน จนองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬิกาประจำเมือง แวะชมหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น จากนั้นเดินทางสู่อินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN / 50 นาที) ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่งดงามทั้งทุ่งหญ้า ภูเขาสูง ทะเลสาบธุน และบ้านสวยๆ บนเนินเขาริมทะเลสาบ (ร้านค้าในอินเทอร์ลาเก้น เปิดถึง 4 ทุ่ม)
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบฟองดูว์และสเต็ก นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ROYAL ST. GEORGES หรือระดับเดียวกัน 2 คืน  

 

 

 

 

วันที่เจ็ด     อินเทอร์ลาเก้น – กลาเซียร์ 3000 –  อินเทอร์ลาเก้น
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่โกล ดู ปิลยง (COL DU PILLON) เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน สู่กลา เซียร์ เลส ไดเบลเรท (GLACIER LES DIABLERETS) หรือ “กลาเซียร์ 3,000” (GLACIER 3000) แหล่ง ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ บนความสูงระดับ 2,971 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง อิสระให้ท่านสนุกสนานกับการนั่งเก้าอี้เลื่อนไฟฟ้าที่นักสกีใช้เพื่อการนั่งขึ้นเขา นั่งรถสโนว์บัส (SNOW BUS) วิ่งไปบนหิมะ, นั่งถาดเลื่อน (SNOW SLED) เดินบนสะพานที่ขึงระหว่าง 2 ยอดเขา และ ALPINE COASTER หรือการนั่งเก้าอี้บนรางเลื่อนที่หวาดเสียว สัมผัสประสบการณ์ที่ตื่นเต้นสนุกสนานแต่ปลอดภัย (เฉพาะ ALPINE COASTER เครื่องเล่นหวาดเสียว ไม่รวมในค่าบริการ มิฉะนั้นท่านที่ไม่เล่นจะเสียเปรียบ)

หมายเหตุ         ที่นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการความสนุกกับเครื่องเล่นและ         กิจกรรมบนหิมะ

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่ายๆ  :  นำท่านลงจากยอดเขา แล้วเดินทางกลับอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองสวยกลางหุบเขาและอยู่ระหว่างทะเลสาบธุนและเบรียนซ์ เดินเล่นชมเมือง นั่งจิบกาแฟหรือช็อกโกแลตร้อน ช้อปปิ้งสินค้าสวิส และถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้หน้าคาสิโน อิสระเลือกซื้อสินค้าสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ นาฬิกายี่ห้อดัง, มีดพับ, ช็อกโกแลต ฯลฯ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

 

 

 

วันที่แปด     อินเทอร์ลาเก้น-เลาเทอร์บรุนเนน-เมอเรน-กิมเมอวาลด์-ทะเลสาบเบลาเซ่-ลูเซิร์น
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เลาเทอร์บรุนเนน (LAUTERBRUNNEN) เมืองเล็กๆ น่ารัก ตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงชันที่รายล้อมเป็นกำแพงสูงอันเงียบสงบ สลับกับทุ่งหญ้าอัลไพน์ เลาเทอร์บรุนเนนยังเป็นหนึ่งในพื้นที่การอนุรักษ์ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย  นำชมน้ำตกชเตาบ์บาค (STAUBBACH FALL) น้ำตกที่ไหลดิ่งจากหน้าผาหินสูงประมาณ 300 เมตร เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงของเมือง จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิลคาร์  สู่สถานี GRUTSCHALP แล้วเปลี่ยนเป็นรถรางไต่เขา เพื่อนำท่านสู่หมู่บ้านเมอเรน (MURREN) เมืองบนเขาที่มีบรรยากาศความเป็นสวิสแท้ๆ ด้วยความสูง 1,650 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างหุบเขาเลาเทอร์บรุนเนนกับยอดเขาชิลทอร์น เมอเรนเป็นหมู่บ้านปลอดอากาศพิษเพราะไม่มีรถยนต์ต้องเดินเท้าเท่านั้น  หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใส สามารถมองเห็น 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่าน คือยอดเขาไอเกอร์ (EIGER) มังค์ (MONCH) และจุงฟราว (JUNGFRAU) ได้อย่างชัดเจน แล้วนำท่านเดินเล่นสู่หมู่บ้านกิมเมอวาลด์ (GIMMELWALD) หมู่บ้านเล็กๆ สไตล์ชาเลต์สวิส ประมาณ 30 นาที ถือเป็น 2 หมู่บ้านที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยากมาเยือนเพื่อชมความน่ารักและความสวยงามของที่นี่
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านสู่ทะเลสาบเบลาเซ่  (BLAUSEE / 40 นาที) เป็นทะเลสาบขนาดเล็กที่มีสีฟ้าตามชื่อเรียก ในวันที่อากาศดี น้ำในทะเลสาบจะสะท้อนสีของท้องฟ้าสดใส เป็นสถานที่เพาะพันธุ์ปลาเทราท์แบบออร์แกนิก เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาตกปลาเทราท์ และบริการเรือพายให้นักท่องเที่ยว ทะเลสาบแห่งนี้มีความสวยงามในทุกฤดู อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและบันทึกภาพตามอัธยาศัย แล้วเดินทางสู่ลูเซิร์น (LUCERNE / 1 ชม. เศษ) เมืองท่องเที่ยวอันโด่งดังของสวิตเซอร์แลนด์ 
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่เก้า     ลูเซิร์น ซุก – น้ำตกไรน์ – ซูริค กรุงเทพฯ
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้งสะพานไม้และหอคอยกลางน้ำ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น แล้วออกเดินทางสู่เมืองซุก (ZUG / 30 นาที) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี ชมย่านเมืองเก่า อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 จัตุรัสกลางเมือง ชม CLOCK TOWER มีความสูง 52 เมตร นาฬิกาดาราศาสตร์บอกเวลา แล้วชม ST. OSWALD’S CHURCH โบสถ์ไตล์โกธิค ที่มีอายุกว่า 500 ปี เป็นโบสถ์ที่คนสวิสมาอธิษฐานขอพรเรื่องสุขภาพ แล้วเดินเล่นชมเมืองเก่าริมทะเลสาบ อนุสาวรีย์ขี้เมา และหากสนใจท่านอาจทดลองซื้อเค้กกัญชามาลองชิมได้ (ห้ามนำกลับเมืองไทย เพราะผิดกฎหมายไทย)
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เมืองชาฟเฮาเซ่น (SCHAFFHAUSEN) ชมความงามของน้ำตกไรน์ (RHINEFALLS) ที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป แล้วนำท่านเดินทางไปสนามบินซูริค (30 นาที)
เวลา  17.55 น.  :  บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ LX 180

 

วันที่สิบ     กรุงเทพฯ
เวลา  09.35 น.  :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

 

*** ขออภัยหมายเหตุเยอะ บริษัทฯ จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างชัดเจน เพื่อลูกค้าจะได้นำไปเป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจ นโยบายของเราคือความชัดเจน ถูกต้อง
** ราคาอาจจะสูงกว่าปกติเพราะเดินทางกลางวัน (พักมากคืนกว่า) และกลับค่ำ / มีนั่งรถไฟเบอร์นีน่าและรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส / ขึ้นยอดเขาอัลลาลิน, ยอดเขาจุงฟราว, ยอดเขาเมอเรน
** โปรดเรียกดูโรงแรมที่คอนเฟิร์มก่อนตัดสินใจ

 

วันเดินทาง        12-21 เม.ย.

อัตราค่าบริการ  **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก**

รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

132,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ  

118,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

112,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ 

22,000

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า

**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 – 5,000 บาท / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
–  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับแบบหมู่คณะ        
–  ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น – ลงท่านละ 1 ใบ
–  ค่าอาหารตามรายการ                        
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 23 กิโลกรัม
–  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                   
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า
–  ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                   
– ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ
– ค่าทิปขนกระเป๋าที่โรงแรม, บริกรร้านอาหาร   
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
–  ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานจากบริษัท             
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
–  ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50 – 60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 23 กิโลกรัม
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์