ยุโรปแกรนด์รัสเซีย B (2020)

GRAND RUSSIA B (2020)

สายการบินไทย, สายการบินแอโรฟลอต
9 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

มอสโคว์ – มูรมานสก์ – เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน  
ล่าแสงเหนือ – ขับสโนว์โมบิลบนหิมะ – นั่งรถลากเลื่อนสุนัขฮัสกี้  

สายการบิน    การบินไทย และสายการบินภายในประเทศ
โรงแรม            ใช้โรงแรมในเครือมาตรฐานสากลอย่างดี / ต่างจังหวัดเลือกดีที่สุดของที่นั่น
อาหาร             อาหารของเราในเส้นทางนี้ “มั่นใจมากๆ”
มัคคุเทศก์       ชำนาญเส้นทาง

 

 

วันแรก     กรุงเทพฯ – มอสโคว์
เวลา  11.00 น.  :  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
เวลา  14.00 น.  :  ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ TG 974 (บินตรงประมาณ 9 ชม. 20 นาที)
เวลา  20.20 น.  :  ถึงสนามบินโดโมเดโดโว (DOMODEDOVO) กรุงมอสโคว์ (MOSCOW) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON GARDEN INN หรือระดับเดียวกัน 3 คืน

 

วันที่สอง     มอสโคว์
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของระบบสถานีรถไฟใต้ดินแห่งกรุงมอสโคว์ (MOSCOW METRO) ที่เปิดให้สาธารณะชนใช้บริการเมื่อปี ค.ศ. 1935 และได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่ตกแต่งอย่างสวยงาม แต่ละสถานีมีการตกแต่งแตกต่างกัน งดงามด้วยงานทางสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นพื้น ฝาผนัง เพดาน ล้วนสวยงามแต่ละสถานีแทนรัฐหรือแคว้นต่างๆ ของอดีตสหภาพโซเวียต จากนั้นนำท่านชมพระราชวังเครมลิน  (KREMLIN PALACE) สัญลักษณ์แห่งอดีตที่ยิ่งใหญ่ ศูนย์กลางแห่งโลกสังคมนิยม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของรัสเซีย ชมความสง่างามของสถาปัตยกรรม  ในศตวรรษที่ 15 ผ่านเข้าทางประตูตรินิตี้ สู่อาคารที่ทำการรัฐสภา      ที่เรียกว่า KLEMLIN PALACE OF CONGRESS สร้างในแบบอาคารสมัยใหม่ เมื่อปี ค.ศ. 1961 ฝั่งตรงข้ามจะเห็นปืนใหญ่จำนวนมากที่ได้มาจากกองทัพนโปเลียนในสงครามเมื่อปี ค.ศ. 1812 จากนั้นนำชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ที่ไม่เคยได้ยิง ระฆังใหญ่พระเจ้าซาร์ที่ไม่เคยได้ตีและหอระฆังอีวาน แล้วเข้าสู่ลานจัตุรัสโบสถ์ที่สวยงาม ซึ่งประกอบด้วยโบสถ์อัสสัมชัญ (USPENSKI) อนาวซิเอชั่น และอาซเอนเจิล (ที่ฝังศพพระราชวงศ์) บริเวณนี้ยังเป็นจุดที่ถ่ายภาพได้สวยงามยิ่ง แล้วนำชมพิพิธภัณฑ์อาร์มอรี่มิวเซียม (ARMOURY CHAMBER) ภายในเครมลินที่รวบรวมศาสตราวุธ ทรัพย์สิน เครื่องประดับที่ได้จากการ  ริบมาจากสงคราม ทั้งมงกุฎ เพชรนิลจินดาและสิ่งของมีค่ามากมายมหาศาลรวมไปถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของซาร์ เครื่องเงินเครื่องทอง
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านสู่บริเวณจัตุรัสแดง (RED SQUARE) ถือเป็นหัวใจของกรุงมอสโคว์และประเทศรัสเซีย ล้อมรอบจัตุรัสขนาดใหญ่ ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ อนุสรณ์สถานเลนิน และเขตแนวกำแพงและหอคอยเครมลิน จัตุรัสนี้สร้างในศตวรรษที่ 15 สมัยพระเจ้าอีวานที่ 3 เป็นจัตุรัสที่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นที่นี่ เคยเป็นที่ชุมนุมทางทหารในยุคของสหภาพโซเวียต บันทึกภาพโบสถ์เซนต์บาซิล (ST. BASIL) สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงมอสโคว์ สถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรพิศดารงดงามแปลกตาสร้างในสมัยของ “พระเจ้าอีวานจอมโหด” ในปี ค.ศ. 1555-1560 โดยสถาปนิคชาวรัสเซีย บาร์มา (BARMA) และโปสทนิค (POSTNIK) ครั้งแรกโดมทั้งเก้าของโบสถ์ทาสีขาว ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีรุ้ง ตามตำนานเล่าว่าพระเจ้าอีวานจอมโหดทรงโปรดในความสวยงามของโบสถ์นี้มาก แล้วบัญชาให้สถาปนิกตาบอด เพื่อจะได้ไม่ไปสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้อีก โบสถ์นี้สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองชัยชนะของทหารรัสเซียเหนือชาวตาร์ตาร์ (TARTARS) ในการยึดครองแคว้นคาซาน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าในห้างสรรพสินค้ากุม (GUM DEPARTMENT SOTRE) สถาปัตยกรรมเก่าแก่ของมอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ. 1995 มีสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และแบรนด์เนมชื่อดังยี่ห้อต่างๆ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านกลับที่พัก

 

 

 

 

วันที่สาม     มอสโคว์  
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดอิสไมโลโว่ (IZMAILOVO MARKET) ตลาดนัดจัตุจักรของกรุงมอสโคว์ที่รวบรวมสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ไว้จำหน่ายในราคาถูกสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดก, ผ้าคลุมไหล่, อำพัน ฯลฯ จากนั้นนำท่านชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (ST. SAVIOR CATHEDRAL) วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ที่ได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่ เนื่องในงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 850 ปี แห่งการสถาปนากรุงมอสโคว์ จากนั้นให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าในย่านถนนอาร์บัท (ARBAT STREET) ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองมอสโคว์
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านเข้าชมสวนสาธารณะซายาร์ดเย (ZARYADYE PARK) สวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงมอสโคว์ในรอบ  50 ปี มีขนาดใหญ่ บนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร บนพื้นที่เดิมของโรงแรม ROSSIYA ZARYADYE PARK อยู่ริมฝั่งแม่น้ำมอสโคว์ติดกับจัตุรัสแดง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1967  แบ่งเป็น 4 โซน ที่อิงจาก 4 ภูมิประเทศหลักๆ ของรัสเซีย เช่น  โซนป่าผสมโซนสเต็ปป์ โซนทุ่งหญ้า และโซนทุนดรา การจำลองสภาพภูมิอากาศในเขตใกล้ขั้วโลกเหนือ สัมผัสความหนาวเย็นทางแถบภาคเหนือและแถบอาร์คติก รวมทั้งยังมีศูนย์ศึกษาเรียนรู้ไว้จัดการประชุม การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ และอีกหนึ่งไฮไลท์ คือ สะพานลอยรูปตัววีที่ยื่นไปในแม่น้ำมอสควาที่มองกลับมาเห็นโบสถ์เซนต์บาซิลได้
ค่ำ  :  นำท่านสัมผัสความหรูหราด้วยการล่องเรือในแม่น้ำมอสควา (MOSKVA) โดย RADISSON ROYAL CRUISE พร้อมรับประทานอาหารค่ำ และดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมของอาคาร บ้านเรือนตลอดสองฟากฝั่งน้ำ / นำท่านกลับโรงแรมที่พัก

 

 

 

 

วันที่สี่     มอสโคว์ – มูรมานสก์
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา  09.30 น.  :  ออกเดินสู่มูรมานสก์ (MURMANSK) โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU 1320
(เนื่องจากประเทศรัสเซีย เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ซึ่งบางครั้งอาจรวมถึงกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่องมาชั่งรวมด้วย ซึ่งอาจจะทำให้ท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านคำนวณเรื่องน้ำหนักของกระเป๋าด้วย)
เวลา  12.10 น.  :  ถึงสนามบินมูรมานสก์  (MURMANSK) เป็นเมืองท่า ตั้งอยู่ในเขต ARCTIC CIRCLE ภายในคาบสมุทรโคล่า ทางตอนเหนือของประเทศรัสเซีย ทางด้านทิศเหนือติดกับประเทศนอร์เวย์ ทางด้านทิศตะวันตกติดกับ ประเทศฟินแลนด์ และถ้าเดินทางด้วยรถยนต์ จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ก็จะถึงชายแดนของนอร์เวย์ และฟินแลนด์
บ่าย  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชม เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์เลนิน NUCLEAR POWERED ICEBREAKERS ซึ่งเป็นเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรกสร้างในปี ค.ศ. 1958 ที่เมืองเลนินกราด LENINGRAD หรือ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่กลับมาใช้ชื่อเดิมหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ซึ่งได้ปลดระวางและจอดเทียบท่าให้นักท่องเที่ยว  ได้เข้าชมอยู่ที่เมืองมูรมานสก์นี้ ขณะที่รุ่นอื่นๆ ถัดมา เช่นรุ่น ARCTIKA, SEVMORPUT และรุ่นอื่นๆ ยังปฏิบัติการอยู่ในทะเลอาร์กติก เพื่อเปิดทางให้กับเรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า และบางลำก็ใช้การนำนักท่องเที่ยวไปสำรวจขั้วโลกเหนือ NORTH POLE ด้วย
**หมายเหตุ     เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์เลนิน NUCLEAR POWERED ICEBREAKERS อยู่ในการดูแลควบคุมของทหาร ปิดทำการในวันจันทร์ – อังคาร และอาจปิดทำการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า จะนำท่านเที่ยวสถานที่อื่นแทน
แล้วนำท่านชมรอบเมืองมูรมานสก์ บริเวณอ่าวโคลา “KOLA BAY” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร ชมอนุสาวรีย์อโลชา (ALYOSHA MEMORIAL) ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมันเป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เวลา  20.00 น.  :  นำท่านออกตามล่าหาแสงออโรร่า (AURORA / NORTHERN LIGHTS) หรือแสงเหนือ ท่ามกลางในคืนมืดมิด หากฟ้าเปิดท่านจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ที่หาดูได้เฉพาะพื้นที่ภายในรัศมี 300 กม.จากขั้วโลกเท่านั้น (การพบปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ)
จากนั้นนำท่านสู่ที่พักโรงแรม AZIMUT HOTEL MURMANSK หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่ห้า     มูรมานสก์ (กิจกรรมฤดูหนาว)  
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่หมู่บ้านชาวซามิ (SAMI VILLAGE) ชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมของรัสเซีย มีอาชีพล่าสัตว์ ท่านสามารถ ให้อาหาร และทดลองนั่งรถลากเลื่อนกวางเรนเดียร์ได้
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านสู่ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (HUSKY PARK) ที่ใช้เป็นสุนัขลากเลื่อนในแถบขั้วโลก ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้เป็นพันธุ์ที่เฉลียวฉลาดและแข็งแรงมากโดยอาศัยอยู่ในเขตหนาวซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากเลื่อนสุนัข (HUSKY SLEDDING) พร้อมบริการชา ขนมพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ในการขับขี่รถสโนว์โมบิล SNOWMOBILE ตะลุยหิมะ พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง ให้ท่านได้สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านออกตามล่าหาแสงออโรร่า (AURORA / NORTHERN LIGHTS) หรือแสงเหนือ ท่ามกลางในคืนมืดมิด หากฟ้าเปิดท่านจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาดูได้เฉพาะพื้นที่ภายในรัศมี 300 กม.จากขั้วโลกเท่านั้น (การพบปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ) / จากนั้นนำท่านกลับที่พัก

 

 

 

 

วันที่หก     มูรมานสก์เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา  12.05 น.  :  ออกเดินทางสู่เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU 6344
เวลา  13.55 น.  :  ถึงสนามบินปูลโกโว (PULKOVO) เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (ST PETERSBURG) นำท่านตรวจรับสัมภาระ
บ่าย  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ลานพระรูปพระเจ้าซาร์อเล็กซ์ซานเดอร์ ที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1834 เพื่อเฉลิมฉลองการมีชัยเหนือกองทัพนโปเลียนที่ปลายยอดเสาเป็นเทพติดปีกแต่ใบหน้าเป็นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 1 นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แอร์มิทาจ และพระราชวังฤดูหนาว (THE HERMITAGE ART MUSEUM & WINTER PALACE) พระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่สร้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงหลายครั้งจนถึงปี พ.ศ. 2275 สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน, บาร์โตโลมิโอ ฟรานเชสโก ราสเตรลี่ ออกแบบดูแลการก่อสร้างจนถึงปี ค.ศ. 1754 ในรัชสมัยของพระนางแคทเธอร์รีน มหาราชินี อดีตที่ประทับของซาร์แห่งรัสเซีย ประกอบด้วยห้องต่างๆ  ถึง 1,057  ห้อง มีบันได 117  แห่ง เป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของราชวงศ์ รวมทั้งสมบัติจากทั่วโลกมากมาย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON SONYA หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่เจ็ด     เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่พระราชวังฤดูร้อนเปรโตรดวาเรสต์ (THE PETRODVORETS) ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ของทะเลบอลติก สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งแรกเริ่มเป็นเพียงพระตำหนักเล็กๆ มีเพียง 7 ห้องเท่านั้น หลังจากที่พระองค์เสด็จกลับจากการเยือนยุโรป ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ซายส์ จึงได้ขยายพระตำหนักให้เป็นพระราชวังขนาดใหญ่ จนมีชื่อเสียงด้านความงดงามของสถาปัตยกรรม และโดดเด่นด้วยสวนน้ำพุที่ยิ่งใหญ่ สถานที่ที่แสดงถึงการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างสิ่งที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์และความงามของธรรมชาติภายในประกอบไปด้วยห้องต่างๆ มากมายซึ่งถูกประดับประดาไปด้วยจิตรกรรมสีทองเหลืองอร่าม
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านชมมหาวิหารคาซาน (KAZAN CATHEDRAL) เป็นมหาวิหารที่ตั้งอยู่บนถนนเนฟสกี้ ถนนเส้นหลักของตัวเมือง สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ช่วงปี ค.ศ. 1708 เดิมเป็นโบสถ์เล็กๆ ภายในมีรูปภาพไอคอนของพระแม่มาเรีย (OUR LADY OF KAZAN หรือ KAZANSKAYA ICON) ที่วาดขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16 ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าอีวานที่ 4 ช่วงที่กรุงมอสโคว์เป็นเมืองหลวง พระเจ้าปีเตอร์มหาราชมีพระราชดำรัส ให้นำมาไว้ที่นี่ ต่อมาในสมัยการปกครองของพระเจ้าปอลที่ 1 ในปีค.ศ. 1800 ทำการสร้างใหม่เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ขึ้น หลังจากพระองค์ประพาสกรุงโรม    ของอิตาลีแล้วทรงเกิดความประทับใจ จึงนำรูปแบบของพระราชวังในกรุงวาติกันมาเป็นแบบของการก่อสร้างมหาวิหารหลังใหม่นี้ แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1811 สถาปนิกผู้มีส่วนร่วมออกแบบคือ CHARLES CAMEROM, THOMAS DE THOMON และ PIETRO GONZAGO ในรูปแบบศิลปะนีโอคลาสสิก เป็นลักษณะรูปทรงครึ่งวงกลมมีเสาหินวางเรียงแถวยาวอย่างเป็นระเบียบ จากนั้นนำท่านชมวิหารเซนต์ ไอแซค (ST. ISAACS CATHEDRAL) ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ในปี ค.ศ. 1818 เป็นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่ในงานทางด้านสถาปัตยกรรม เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ งดงาม ล้ำค่าด้วยยอดโดมที่ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์น้ำหนักถึง 100 กิโลกรัม และยอดโดมตั้งสูงเด่นเป็นสง่าอยู่กลางใจเมือง ใช้เวลาออกแบบและก่อสร้างนานถึง 40 ปี ภายในวิหารประดับประดาด้วยภาพวาดภาพไอคอนและโมเสค ที่สวยงาม จากนั้นอิสระให้ท่านได้สำรวจหาซื้อสินค้าที่ย่านถนนเนฟสกี้ (NEVSKY PROSPEKT) ถนนแห่งย่านการค้าที่สำคัญของกรุงเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก เลือกซื้อหาสินค้านานาชนิดเป็นของฝาก ของที่ระลึก
ค่ำ  :  เดินทางสู่วังนิโครัสเพื่อฟังเสียงเพลงและดนตรีขับกล่อมและการแสดงในแบบรัสเซียพื้นเมือง (ระหว่างพักครึ่งเสิร์ฟของว่างไข่คาเวียร์ เหล้าวอดก้า หรือแชมเปญ) นำท่านรับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมืองในวังนิโครัส 
หมายเหตุ     คาเวียร์ คือไข่ปลาทำเค็มซึ่งอาจเป็นไข่ของปลาสเตอร์เจี้ยน หรือปลาแซลมอน หรือไข่ปลาอื่นๆ

 

 

 

 

วันที่แปด     เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ   
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านบันทึกภาพโบสถ์นองเลือด (SPILT BLOOD CHURCH) ที่สร้างขึ้นตรงจุดที่พระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ด้วยระเบิดทำมือและเสด็จสวรรคตในวันเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของกรุงเซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านพุชกิ้น ชานเมืองของกรุงเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ที่ในครั้งอดีตเรียกขานกันว่าหมู่บ้านพระเจ้าซาร์ ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กวีเอกพุชกิ้นในปี ค.ศ. 1937 เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (CATHERINE PALACE) สุดยอดความงามในสถาปัตยกรรมแบบบารอค ภายในพระราชวังที่งดงามประกอบด้วยห้องที่ประดับประดาด้วยกระจกสีและปูนปั้นแกะสลักฉาบทองสุกปลั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องอำพัน (AMBER ROOM) ที่เคยสูญหายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนที่จะได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้สวยงามดังเดิม และเปิดให้เข้าชมอีกครั้งเมื่อปี 2003
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท วิลเลจ ปูลโคโว (OUTLET VILLAGE PULKOVO) ที่มีสินค้าแบรนด์เนมดังมากมาย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิ ADIDAS, BOSS, CALVIN KLEIN, EKONIKA, GUESS, LACOSTE, MEUCCI, MICHAEL KORS, NIKE, PUMA, SAMSONITE, SWATCH, TOMMY HILFIGER, UNDER ARMOUR, VASSA & CO ฯลฯ / จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน
เวลา  17.30 น.  :  ออกเดินทางสู่มอสโคว์ โดยสายการบินเอสเซเว่น แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ S7 1014
เวลา  19.10 น.  :  ถึงสนามบินกรุงมอสโคว์ (MOSCOW) พักรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
เวลา  22.00 น.  :  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 975

 

วันที่เก้า     กรุงเทพฯ   
เวลา  10.50 น.  :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง          14-22, 21-29 มี.ค.     
อัตราค่าบริการ          **ไม่ต้องยื่นวีซ่า           

รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ

108,000

เด็ก (2-12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ      

92,000

เด็ก (2-5 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ

88,000

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

12,000

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
*ราคาอาจมีปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น – ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น** / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี  
*ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 – 5,000 บาท

*ไฟล์ทบินภายในประเทศ อาจมีการปรับเปลี่ยนบ้าง
*โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนบ้าง เพื่อความเหมาะสมของสถานการณ์
*อาหารจีนในรัสเซีย รสชาติจะไม่ค่อยอร่อยนัก ถ้าเปรียบกับที่อื่น แต่จำเป็นต้องมี 2-3 มื้อ เพราะเป็นอาหารฝรั่งหมดคงไม่ไหว

อัตราค่าบริการรวม                                                                                            
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย + สายการบินภายในประเทศรัสเซีย 2 ครั้ง
–  ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ                           
– ค่าอาหารตามรายการ               
–  ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                          
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงาน                     
– ค่ารถรับ – ส่งและนำเที่ยวตามรายการ                 
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                 
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น – พนักงานขับรถ                   
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 23 กิโลกรัม
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.- บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.- บาท(ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50 – 60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์