ยุโรปแกรนด์รัสเซีย A (2020)

GRAND RUSSIA A (2020)

สายการบินไทย
9 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

มอสโคว์ – ซากอร์ซ – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน  
ชม 4 พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซีย
เปรโตรดวาเรสต์ –
แอร์มิทาจ – แคทเธอรีน – เครมลิน
รัสเซียนบัลเล่ต์ – โชว์พื้นเมือง + คาร์เวียร์, วอดก้า

หมายเหตุ     
                   – การบินไทย
                   – มีบินภายในประเทศ 2 ครั้ง
                   – โปรดมั่นใจ ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ เข้ารัสเซียเป็นประจำ
                   – โรงแรมที่ดี 4 คืน และ 3 คืน ไม่ย้ายโรงแรมบ่อย / อาหารที่มั่นใจ
                   – มีโชว์ที่วังนิโครัส  / เข้าวังยูโซปอฟ
                   – มีชมบัลเล่ต์ ประมาณ 100 USD / ไม่ชมแจ้งก่อนเดินทาง 21 วัน ลด 3,200 บาท
                   – รวมค่าทิปคนรถ 2 USD/คน/วัน และไกด์ท้องถิ่น 2 USD/คน/วัน

 

 

วันแรก     กรุงเทพฯ มอสโคว์
เวลา  11.00 น.  :  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย
เวลา  14.00 น.  :  ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ TG 974 (บินตรงประมาณ 9 ชม.)
เวลา  19.45 น.  :  ถึงสนามบินโดโมเด็ทโดโว กรุงมอสโคว์ (MOSCOW) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON GARDEN INN KRASNOSELSKAYA HOTEL (3 คืน) หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง     มอสโคว์
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมทัศนียภาพที่สวยงามของกรุงมอสโคว์จากเนินเขาสแปโรว์ฮิลล์ (SPARROW HILL) ที่อยู่ในเขตมหาวิทยาลัยมอสโคว์ (MOSCOW UNIVERSITY) ที่เก่าแก่ที่สุด แล้วนำท่านชมพระราชวังเครมลิน  (KREMLIN PALACE) สัญลักษณ์แห่งอดีตที่ยิ่งใหญ่ ศูนย์กลางแห่งโลกสังคมนิยม และศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของรัสเซีย  ชมความสง่างามของสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15 ผ่านเข้าทางประตูตรินิตี้ สู่อาคารที่ทำการรัฐสภาที่เรียกว่า KLEMLIN PALACE OF CONGRESS สร้างในแบบอาคารสมัยใหม่ เมื่อปี ค.ศ.1961 ฝั่งตรงข้ามจะเห็นปืนใหญ่จำนวนมากที่ได้มาจากกองทัพนโปเลียนในสงครามเมื่อปี ค.ศ.1812 จากนั้นนำชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ที่ไม่เคยได้ยิง ระฆังใหญ่พระเจ้าซาร์ที่ไม่เคยได้ตีและหอระฆังอีวาน แล้วเข้าสู่ลานจัตุรัสโบสถ์ที่สวยงาม ซึ่งประกอบด้วยโบสถ์อัสสัมชัญ (USPENSKI) อนาวซิเอชั่น และอาซเอนเจิล (ที่ฝังศพพระราชวงศ์) บริเวณนี้ยังเป็นจุดที่ถ่ายภาพได้สวยงามยิ่ง แล้วนำชมพิพิธภัณฑ์อาร์มอรี่มิวเซียม (ARMOURY CHAMBER) ภายในเครมลินที่รวบรวมศาสตราวุธ ทรัพย์สิน เครื่องประดับที่ได้จากการริบมาจากสงคราม ทั้งมงกุฎ เพชรนิลจินดาและสิ่งของมีค่ามากมายมหาศาลรวมไปถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของซาร์ เครื่องเงินเครื่องทอง
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านสู่บริเวณจัตุรัสแดง (RED SQUARE) ถือเป็นหัวใจของกรุงมอสโคว์และประเทศรัสเซีย ล้อมรอบจัตุรัสขนาดใหญ่ ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ อนุสรณ์สถานเลนิน และเขตแนวกำแพงและหอคอยเครมลิน จัตุรัสนี้สร้างในศตวรรษที่ 15 สมัยพระเจ้าอีวานที่ 3 เป็นจัตุรัสที่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น  ที่นี่เคยเป็นที่ชุมนุมทางทหารในยุคของสหภาพโซเวียต จุดเด่นรอบจัตุรัสคือโบสถ์เซนต์บาซิล (ST. BASIL) สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงมอสโคว์ สถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรพิสดาร งดงามแปลกตา สร้างในสมัยของ “พระเจ้าอีวานจอมโหด” ในปี ค.ศ. 1555-1560 โดยสถาปนิคชาวรัสเซีย บาร์มา (BARMA) และโปสทนิค (POSTNIK) ครั้งแรกโดมทั้งเก้าของโบสถ์ทาสีขาว ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีรุ้ง ตามตำนานเล่าว่าพระเจ้าอีวานจอมโหดทรงโปรดในความสวยงามของโบสถ์นี้มาก แล้วบัญชาให้สถาปนิกตาบอด เพื่อจะได้ไม่ไปสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้อีก โบสถ์นี้สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองชัยชนะของทหารรัสเซียเหนือชาวตาร์ตาร์ (TARTARS) ในการยึดครองแคว้นคาซาน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าในห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปยี่ห้อต่างๆ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านกลับโรงแรมที่พัก

 

 

 

 

วันที่สาม     มอสโคว์ ซากอร์ซ มอสโคว์ 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองซากอร์ซ (ZAGORSK) ระยะทางประมาณ 70 กม. ผ่านศูนย์บัญชาการควบคุมศูนย์อวกาศของรัสเซีย เข้าสู่เขตชนบทที่สวยงามที่ท่านจะได้เห็นบ้านเก่าแก่แบบพื้นเมืองสวยงาม เมืองซาร์กอร์ซ เมืองแห่งนักบุญเซอร์เกียช มีวัดโบราณทางคริสต์ศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เป็นเมืองแห่งสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวรัสเซียนิกายออร์โธดอกซ์ นำท่านเข้าชมวัดดรินิตี้เซ็นเซอร์เกียช (TRINITY ST.SERGIUS) ที่อดีตเป็นวัดที่สำคัญที่สุดของประเทศ เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนถึงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองวัดแห่งนี้ก็หมดความสำคัญลง เนื่องจากระบบคอมมิวนิสต์ไม่สนับสนุน จนเมื่อช่วงต้นของปี 1990 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกครั้ง และประชาชนสามารถปฏิบัติพิธีทางศาสนาได้อย่างเสรี วัดแห่งนี้จึงได้รับการซ่อมแซมเพื่อกลับมาเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของรัสเซียอีกครั้ง ชมศิลปะความสวยงามของการตกแต่งยอดโดมแบบรัสเซีย หอระฆัง โบสถ์ บ่อน้ำมนต์ แล้วสนุกสนานกับการต่อรองช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมาย
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  ออกเดินทางกลับสู่มอสโคว์ นำท่านชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (ST. SAVIOR CATHEDRAL) วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ที่ได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่ เนื่องในงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 850 ปีแห่งการสถาปนากรุงมอสโคว์ แล้วบันทึกภาพกับอารามชี โนโวดิชีนี คอนแวนน์ (NOVODIVICHY CONVENT) เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ที่เคยเป็นที่คุมขังพระนางโซเฟีย และบรรดาเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิงในประวัติศาสตร์ราชวงศ์โรมานอฟ จากนั้นให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าในย่านถนนอาร์บัท (ARBAT STREET) ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองมอสโคว์
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านกลับโรงแรมที่พัก

 

 

 

 

วันที่สี่     มอสโคว์ – เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของระบบสถานีรถไฟใต้ดินแห่งกรุงมอสโคว์ ที่เปิดให้สาธารณะชนใช้บริการเมื่อปี ค.ศ. 1935 และได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่ตกแต่งอย่างสวยงาม แต่ละสถานีมีการตกแต่งแตกต่างกัน งดงามด้วยงานทางสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นพื้น ฝาผนัง เพดาน ล้วนสวยงาม แต่ละสถานีแทนรัฐหรือแคว้นต่างๆของอดีตสหภาพโซเวียต จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ (PUSHKIN FINE ART MUSEUM) ที่รวบรวมภาพเขียนสีน้ำมัน ภาพวาดยุคอิมเพรสชั่นนิส ชมภาพวาดของศิลปินชื่อดังของยุโรปในยุคต่างๆ ที่สรรค์สร้างผลงานศิลปะฝากไว้ให้ชนรุ่นหลังชื่นชม
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดอิสไมโลโว่ (IZMAILOVO MARKET) ตลาดนัดจัตุจักรของกรุงมอสโคว์ที่รวบรวมสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ไว้จำหน่ายในราคาถูกสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดก, ผ้าคลุมไหล่, อำพัน ฯลฯ / จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน
เวลา  17.40 น.  :  ออกเดินทางสู่เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบิน เอสเซเว่น แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ S7 043
เวลา  19.15 น.  :  ถึงสนามบินเซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (ST PETERSBURG) หลังตรวจรับสัมภาระแล้ว
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON EXPO FORUM HOTEL (4 คืน) หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่ห้า     เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่พระราชวังฤดูร้อนเปรโตรดวาเรสต์ (THE PETRODVORETS) ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ของทะเลบอลติก สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งแรกเริ่มเป็นเพียงพระตำหนักเล็กๆ มีเพียง 7 ห้องเท่านั้น หลังจากที่พระองค์เสด็จกลับจากการเยือนยุโรป ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ซายส์ จึงได้ขยายพระตำหนักให้เป็นพระราชวังขนาดใหญ่ จนมีชื่อเสียงด้านความงดงามของสถาปัตยกรรม และโดดเด่นด้วยสวนน้ำพุที่ยิ่งใหญ่ สถานที่ที่แสดงถึงการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างสิ่งที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์และความงามของธรรมชาติ ภายในประกอบไปด้วยห้องต่างๆ มากมาย ซึ่งถูกประดับประดาไปด้วยจิตรกรรมสีทองเหลืองอร่าม
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  อิสระให้ท่านได้สำรวจหาซื้อสินค้าที่ย่านถนนเนฟสกี้ (NEVSKY PROSPEKT) ถนนแห่งย่านการค้าที่สำคัญของกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เลือกซื้อหาสินค้านานาชนิดเป็นของฝาก ของที่ระลึก
ค่ำ  :  เดินทางสู่วังนิโครัสเพื่อฟังเสียงเพลงและดนตรีขับกล่อมและการแสดงในแบบรัสเซียพื้นเมือง (ระหว่างพักครึ่งเสิร์ฟของว่างไข่คาเวียร์ เหล้าวอดก้า หรือแชมเปญ) จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมืองในวังนิโครัส 

หมายเหตุ         คาเวียร์ คือไข่ปลาทำเค็มซึ่งอาจเป็นไข่ของปลาสเตอร์เจี้ยน หรือปลาแซลมอน หรือไข่ปลาอื่นๆ

 

 

 

 

วันที่หก     เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมกรุงเซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (ST.PETERSBURG) หรืออดีตเมืองเลนินกราด (LININGRAD) นครแห่งประวัติศาสตร์ เมืองที่ได้รับยกย่องว่าสวยงามอีกเมืองหนึ่งของโลก เคยเป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองที่สุดของอาณาจักรรัสเซีย เมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ และเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่ออกไปสู่ทะเลบอลติก มีแม่น้ำนีวา (NEVA RIVER) ไหลผ่านกลางเมือง นำชมเรือรบออโรร่า (AURORA CRUISER) ทอดสมออยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนฟก้า เรือรบโบราณที่ปฏิบัติหน้าที่ในสงครามระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่น เมื่อปีค.ศ. 1904-1905 มีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี ค.ศ. 1917 ผ่านชมจัตุรัสพระราชวัง (PALACE SQUARE) ป้อมประภาคารอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผู้เนรมิตเมืองเซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก และนำท่านนั่งรถข้ามสะพานอันสวยงามที่มีมากในเมืองนี้ จากนั้นนำท่านเข้าชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล (THE PETER AND PAUL FORTRESS) ถูกสร้างขึ้นตามคำพระบัญชาของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช พร้อมๆกับการสร้างเมืองใหม่โดยพระองค์เป็นผู้กำหนดรูปแบบด้วยพระองค์เอง ถือเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่ง ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษในสมัยพระเจ้าซาร์
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย  :  นำท่านสู่ลานพระรูปพระเจ้าซาร์ อเล็กซ์ซานเดอร์ ที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1834 เพื่อเฉลิมฉลองการมีชัยเหนือกองทัพนโปเลียน ที่ปลายยอดเสาเป็นเทพติดปีกแต่ใบหน้าเป็นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 1 นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์แอร์มิทาจ และพระราชวังฤดูหนาว (THE HERMITAGE ART MUSUEM & WINTER PALACE) พระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่สร้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงหลายครั้งจนถึงปี ค.ศ. 1732 สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน, บาร์โตโลมิโอ ฟรานเชสโก ราสเตรลี่ ออกแบบดูแลการก่อสร้างจนถึงปี ค.ศ. 1754 ในรัชสมัยของพระนางแคทเธอร์รีน มหาราชินี อดีตที่ประทับของซาร์แห่งรัสเซีย ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 1,057  ห้อง มีบันได 117  แห่ง เป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของราชวงศ์ รวมทั้งสมบัติจากทั่วโลก นำชมบันไดที่เด่นที่สุดคือ JORDAN (AMBASSADORS) STAIRCASE ภาพเขียนของจิตรกรเอกชั้นเยี่ยมของโลกมากมาย อาทิเช่น ไมเคิล แองเจลโล, ลีโอนาโด ดาร์วินชี่, ราฟาเอล, แรมบร้าน, เอลเกรโก้,  แวนโก๊ะห์, ปิกัสโซ่ และศิลปินอื่นๆ รวมทั้งห้องสำคัญต่างๆ รวมถึงห้องมาลาไค้ท์
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านชมการแสดงบัลเล่ต์ (RUSSIAN BALLET) ศิลปะการเต้นรำที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก / นำท่านกลับโรงแรมที่พัก

 

 

 

 

วันที่เจ็ด     เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ยูซูปอฟ (YUSUPOV PALACE) อดีตเป็นวังของเจ้าชายเฟลิกซ์ ยูซูปอฟที่ 2 ผู้วางแผนสังหารรัสปูติน นักบวชผู้มีอิทธิพลต่อราชสำนักของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 แต่ทำไม่สำเร็จ
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย  :  นำชมพระราชวังแคทเธอรีน (CATHERINE PALACE) หรือหมู่บ้านพุชกิ้น (PUSHKIN VILLAGE) และบ่อยครั้งที่ถูกเรียกว่า “หมู่บ้านพระเจ้าซาร์” เพราะที่นี่เป็นเมืองที่พระเจ้าเซนต์ ปีเตอร์มหาราช ทรงพระราชทานที่ดินแก่พระนางแคทเธอรีน ซึ่งเมืองนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กวีเอกพุชกิ้น ในปี ค.ศ. 1937 เพราะกวีเอกผู้นี้เคยผ่านการศึกษาในโรงเรียนที่เมืองแห่งนี้ ตัวพระราชวังสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1756 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนผู้ที่มีชื่อเสียง พระราชวังแห่งนี้มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใดๆ ในโลก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมือง
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

 

 

 

วันที่แปด     เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ  
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านบันทึกภาพ SPILT BLOOD CHURCH หรือโบสถ์นองเลือดที่สร้างขึ้นตรงจุดที่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ด้วยระเบิดทำมือ และเสด็จสวรรคตในวันเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของกรุงเซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก จากนั้นนำชมวิหารเซนต์ ไอแซค  (ST. ISAACS CATHEDRAL) ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ในปี ค.ศ. 1818 เป็นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่ในงานทางด้านสถาปัตยกรรมเสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ งดงามล้ำค่าด้วยยอดโดมที่ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์น้ำหนักถึง 100 กิโลกรัม และยอดโดมตั้งสูงเด่นเป็นสง่าอยู่กลางใจเมือง ใช้เวลาออกแบบและก่อสร้างนานถึง 40 ปี ภายในวิหารประดับประดาด้วยภาพวาดภาพไอคอน และโมเสคที่สวยงาม  
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท วิลเลจ ปูลโคโว (OUTLET VILLAGE PULKOVO) ที่มีสินค้าแบรนด์เนมดังมากมาย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิ ADIDAS, BOSS, CALVIN KLEIN, EKONIKA, GUESS, LACOSTE, MEUCCI, MICHAEL KORS, NIKE, PUMA, SAMSONITE, SWATCH, TOMMY HILFIGER, UNDER ARMOUR, VASSA&CO ฯลฯ / จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน
เวลา  17.05 น.  :  ออกเดินทางสู่มอสโคว์ โดยสายการบินเอสเซเว่น แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ S7 050
เวลา  18.35 น.  :  ถึงสนามบินกรุงมอสโคว์ (MOSCOW) พักรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
เวลา  22.05 น.  :  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 975

 

วันที่เก้า     กรุงเทพฯ
เวลา  11.10 น.  :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

หมายเหตุ        หากโรงแรมในเมืองที่จะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำท่านเข้าพักเมืองใกล้เคียง และโรงแรมดีมีมาตรฐานระดับเดียวกัน

กำหนดการเดินทาง      
อัตราค่าบริการ                    

รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ

 

เด็ก (2-12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ      

 

เด็ก (2-5 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ

 

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

 

* บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
* ราคาอาจมีปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น – ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น** / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี  
* ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 – 5,000 บาท
* ไฟล์ทบินภายในประเทศ อาจมีการปรับเปลี่ยนบ้าง
* โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนบ้าง เพื่อความเหมาะสมของสถานการณ์
* อาหารจีนในรัสเซีย รสชาติจะไม่ค่อยอร่อยนัก ถ้าเปรียบกับที่อื่น แต่จำเป็นต้องมี 2-3 มื้อ เพราะเป็นอาหารฝรั่งหมดคงไม่ไหว

อัตราค่าบริการรวม                                                                                            
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย + สายการบินภายในประเทศรัสเซีย 2 ครั้ง
–  ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ                           
– ค่าอาหารตามรายการ                   
–  ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                          
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงาน                     
– ค่ารถรับ – ส่งและนำเที่ยวตามรายการ                    
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                 
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น – พนักงานขับรถ                   
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 23 กิโลกรัม
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.- บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.- บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50 – 60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม 
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์