ยุโรปแกรนด์นอร์เวย์ B (2020)

GRAND NORWAY B (2020)

เอกสารยื่นวีซ่านอร์เวย์ จำนวน 1 ชุด  
*ท่านที่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีที่ท่านมีวีซ่าแล้ว และไม่รู้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าที่มียังสามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาแฟ็กซ์หน้าวีซ่าแจ้งให้ทางบริษัททราบเพื่อตรวจสอบได้ถูกต้อง 
*** เอกสารทุกชุดที่มีชื่อภาษาอังกฤษของผู้เดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
1.  หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป) โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2.  รูปถ่ายสีขนาด 1.5x2 นิ้ว หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร หรือ มีขนาดเท่ารูปหน้าในหนังสือเดินทาง (PASSPORT) จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตา หน้าตรง และฉากหลังสีขาวเท่านั้น) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  อัดจากฟิล์มหรือโพลารอยด์เท่านั้น
3.  หลักฐานการงาน (จดหมายรับรอง กรุณาระบุ TO  WHOM  IT MAY  CONCERNแทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)
– พนักงานบริษัท  ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเข้าทำงาน
– ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่จำเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณีเกษียณอายุ ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
– เจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัท
– นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชั้นเรียน
4.  หลักฐานการเงิน 
– กรณีมีบัญชีส่วนตัว สำเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบันภายใน 1 เดือน / ไม่รับกระแสรายวัน)
– กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลอื่นหรือบุคคลในครอบครัวทำหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ และระบุว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายสำเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน (ปรับเป็นยอดปัจจุบัน)
5.  สำเนาทะเบียนบ้าน  
6.  สำเนาสูติบัตร ในกรณีที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
7.  สำเนาใบสำคัญสมรส, หรือหย่า (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว)
8.  สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
9.  หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือเดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทำที่เขต หรืออำเภอเท่านั้น 

* การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช้บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง จะช่วยให้การพิจารณาง่ายขึ้น (เอกสารที่ยุ่งยากมากมายไม่ได้เป็นความต้องการของบริษัทฯ แต่ประการใด) 
** สถานทูตนอร์เวย์จะกำหนดวันให้ลูกค้ามายื่นวีซ่ากรุ๊ปพร้อมกันครั้งละ 15 ท่าน เมื่อจองคิวยื่นวีซ่าแล้ว ต้องชำระเงินเลย หากยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี 

จองทัวร์
ค้นหาทัวร์