ยุโรปแกรนด์นอร์เวย์ B (2020)

GRAND NORWAY B (2020)

สายการบินไทย
11 วัน 8 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

เส้นทางแอตแลนติก / ATLANTIC ROAD

นอร์เวย์ ประเทศที่มีทัศนียภาพสวยงามที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย และสวยติดอันดับต้นๆ ไม่แพ้แม้แต่สวิตเซอร์แลนด์
ภูมิประเทศที่ประกอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งทะเลสาบและฟยอร์ดมากมาย
เป็นมนต์เสน่ห์ที่ใครๆ ทั่วโลกอยากมาเที่ยวที่นี่อย่างน้อย 1 ครั้ง
โดยเฉพาะช่วงพฤษภาคมถึงตุลาคม หรือช่วงฤดูร้อน ที่แสนจะงดงาม (มิถุนายน-สิงหาคม)
อีกทั้งคนนอร์วีเจี้ยนเองเป็นคนน่ารัก ใจดี มีน้ำใจต่อชาวต่างถิ่นยิ่งทำให้ประเทศนี้น่าท่องเที่ยวที่สุด คนที่นี่รู้จักและรักเมืองไทยมาก

เส้นทางแอตแลนติกนี้ (ATLANTIC ROAD) เขียนขึ้นจากประสบการณ์ที่อยากให้คุณเห็น แล้วคุณจะหลงรักนอร์เวย์…

 

วันแรก     กรุงเทพฯ
เวลา  21.30 น.  :  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 3 เคาน์เตอร์ D – E  สายการบินไทย

 

วันที่สอง     กรุงเทพฯ – ออสโล – ลิลลิแฮมเมอร์ – เรรอส 
เวลา  00.55 น.  :  ออกเดินทางสู่ออสโล โดยเที่ยวบินที่ TG 954 (บินตรงประมาณ 11 ชม. 30 นาที / เวลาต่าง 5 ชม.) 
เวลา  07.25 น.  :  ถึงสนามบินออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลิลลิแฮมเมอร์ (LILLEHAMMER / 146 กม. / 2 ชม.) เมืองมหาวิทยาลัย และศูนย์กลางของการเล่นสกีในฤดูหนาว และได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิคฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1994 
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เมืองเรรอส (ROROS / 260 กม. / 3 ชม. 30 นาที) โดยใช้เส้นทางเลียบพรมแดนทางด้านตะวันออกที่สวยงามของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเต็มไปด้วยป่าสนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในทวีปยุโรป นำชมเมืองเรรอส เมืองสำคัญทางด้านอุตสาหกรรมเหมืองทองแดงของนอร์เวย์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 (ปี ค.ศ. 1644 – 1977) ตัวอาคารบ้านเรือนเมื่อแรกสร้างถูกเผาทำลายลงโดยกองทัพสวีเดนเมื่อปีค.ศ. 1678 ในยุคของสงครามสแกนเนียน ก่อนที่จะมีการสร้างขึ้นใหม่ และดำรงเอกลักษณ์อยู่มาจนทุกวันนี้ โดยในเมืองมีบ้านไม้เก่าประมาณ 80 หลัง ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้แสดงให้เห็นถึงรูปลักษณ์บ้านช่วงยุคกลาง และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1980 ชมโบสถ์เรรอส (ROROS KIRKE) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1780 ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างมาชมและบันทึกภาพมากที่สุด  นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ROROS HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

 

 

 

 

วันที่สาม     เรรอส – ทรอนด์ไฮม์ – คริสเตียนซุนด์   
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองทรอนด์ไฮม์ (TRONDHIEM / 162 กม. / 2 ชม. 15 นาที) เมืองท่องเที่ยวสำคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ ชมเมืองทรอนด์ไฮม์ เมืองเก่าที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมของประเทศ นำท่านชมวิหารนิดารูส (NIDAROS CATHEDRAL) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1070 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคผสมโรมัน สร้างเหนือหลุมฝังศพของ KING OLAV กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวไวกิ้ง และยังเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของเหล่านักแสวงบุญเดินทางมาจากทั่วภาคเหนือของยุโรปอีกด้วย  ชมความงดงามของคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของยุโรป แล้วนำท่านชมสะพานไม้เก่าแก่ GAMLE BYBRO อีกหนึ่งสะพานประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1681 โดดเด่นด้วยซุ้มประตูสีแดงแกะสลักสวยงาม ปัจจุบันคนท้องถิ่นเรียกประตูแห่งนี้ว่า ประตูแห่งฟอร์จูน จากนั้นชมสะพานเก่าแก่ OLD TOWN ของเมือง ท่านจะได้ชมความงามของแม่น้ำ NIDELVA และชมหมู่บ้านชาวประมงที่มีความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 บันทึกภาพกับอาคารบ้านเรือนน่ารักๆ ริมสองฟากฝั่งของแม่น้ำ 
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เมืองคริสเตียนซุนด์ (KRISTIANSUND / 220 กม. / 3 ชม.) เมืองสวยที่ตั้งอยู่บนเกาะ 5 เกาะ ริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก และมีสถาปัตยกรรมแบบยุคหลังสงครามโลกที่โดดเด่นที่สุดในนอร์เวย์ ชมเมืองคริสเตียนซุนด์ เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญชายฝั่งตะวันตกของประเทศนอร์เวย์ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคอีกด้วย เดินเล่นชมย่านเมืองเก่า ชมความงามของอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามแบบสแกนดิเนเวียแท้ๆ  
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม THON HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม 

 

 

 

 

วันที่สี่     คริสเตียนซุนด์ – อันดาลเนส – ออลิซุนด์    
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางโดยใช้เส้นทางสาย V.64 ข้ามเกาะแก่งต่างๆ ในมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ถนนแอตแลนติก (ATLANTIC OCEAN ROAD) มีความยาวประมาณ 9  กิโลเมตร ที่ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร THE GUARDIAN ของอังกฤษให้เป็น THE BEST ROAD TRIP IN THE WORLD และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณาต่างๆ มากมาย เป็นประสบการณ์การเดินทางที่สำคัญ
ให้ท่านประทับใจและเพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทาง นำท่านสู่เมืองอันดาลเนส (ANDALSNES / 120 กม. / 1 ชม. 40 นาที) ผ่านหุบเขา ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ แม่น้ำและสะพานที่สำคัญ จากนั้นนำท่านชมเมืองอันดาลเนส เมืองสวยน่ารักริมฝั่งไอซ์ฟยอร์ด 
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่โทรลส์ติงเก้น (TROLLSTIGEN) เส้นทางการท่องเที่ยวโดยทางรถยนต์ที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทางมากที่สุดในประเทศนอร์เวย์ แล้วออกเดินทางสู่เมืองออลิซุนด์ (ALESUND / 108 กม. / 1 ชม. 20 นาที) เมืองที่มีศิลปะอาร์ตนูโว อยู่ท่ามกลางฟยอร์ดอันสวยงาม นำชมเมืองออลิซุนด์ ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเขตซีกโลกเหนือ และเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านการเดินเรือของประเทศ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางด้านการประมง นำท่านบันทึกภาพจากจุดชมวิว เดินเล่นชมความน่ารักของอาคารบ้านเรือนสมัยใหม่ที่สร้างขึ้นหลังจากการถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1904  จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม SCANDIC  PARKEN หรือระดับเดียวกัน อิสระให้ท่านได้พักผ่อนเดินเล่นชมเมือง หรือหาร้านกาแฟฮิปๆ นั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

 

 

 

 

วันที่ห้า     ออลิซุนด์ – ไกรังเก้ – เฮลเลสซิทล์ – บริกสดาล – โลเอน     
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางผ่านเส้นทางอันคดเคี้ยวริมฟยอร์ด (EAGLE ROAD) ชมความมหัศจรรย์ของการสร้างถนนข้ามภูเขาแบบเขาพับผ้า แวะบันทึกภาพที่หน้าผาไกรังเก้ที่ท่านคุ้นตาจากภาพโฆษณาที่เห็นบ่อยที่สุด นำท่านสู่ ไกรังเก้ (GEIRANGER / 108 กม. / 1 ชม. 30 นาที) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา ทะเลสาบ และฟยอร์ด สัมผัสความงดงามของธรรมชาติสองฟากฝั่งในดินแดนแห่งฟยอร์ดอันสวยงาม
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  :  นำท่านล่องเรือไปยังท่าเรือเฮลเลสซิลท์(HELLESYLT) เพื่อชมความงามของไกรังเก้ฟยอร์ด (GEIRANGER) ที่แม้กระทั่งชาวนอร์เวเจียนเองยังยกย่องให้เป็นฟยอร์ดที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศ ท่านจะได้สัมผัสกับมรดกโลกทางธรรมชาติที่งดงามที่สุด ผ่านชมน้ำตกเจ็ดสาวน้อย (SEVEN SISTERS FALLS) หนึ่งในสัญลักษณ์ของไกรังเก้ ฟยอร์ด ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ดที่มีธรรมชาติของขุนเขาอันงดงาม ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ (ธารน้ำแข็ง) ที่สะท้อนแสงแวววาวตัดกับน้ำในทะเลสาบดูสวยงาม จากนั้นนำท่าน  ออกเดินทางสู่ธารน้ำแข็งบริกสดาล (BRIKDALSBREEN / 89 กม. / 1 ชม. 40 นาที) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทุ่งน้ำแข็งยอสเทอดาล (JOSTEDAL GLACIER ICE FIELD) ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเมื่อหมื่นกว่าปีก่อน  บริเวณนี้ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งเป็นบริเวณกว้าง แต่เมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้น ทำให้น้ำแข็งที่เกิดจากการทับถม  เริ่มละลาย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา สภาพแวดล้อม รวมถึงกำเนิดชีวิตต่างๆ ขึ้นมาใหม่มากมาย แต่ธารน้ำแข็งยอสเทอดาลยังคงอยู่และกลายเป็นแหล่งสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้ใช้ศึกษา  ด้านธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ตลอดช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงามระหว่าง 2 ข้างทาง แล้วเดินทางสู่เมืองโลเอน (LOEN / 30 กม.) เมืองเล็กๆ ที่งดงามตั้งอยู่ริมฟยอร์ด นำท่านเข้าที่พักโรงแรม  LOENFJORED HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

 

 

 

 

วันที่หก     โลเอน – ฟลัม – ไมดาล – วอสส์         
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองฟลัม (FLAM / 199 กม. / 3 ชม.) เมืองพักผ่อนท่องเที่ยวตากอากาศริมฟยอร์ด  
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดาล (THE WORLD FAMOUS FLAM – BANEN) นับเป็นเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกที่สุดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น้ำใสสะอาดตาที่เกิดจากการละลายของหิมะและน้ำตกจำนวนมากมาย ถึงสถานีไมดาล (MYRDAL) เป็นสถานีรถไฟที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่าพันเมตร เป็นสถานีรถไฟที่มีทัศนียภาพงดงามที่สุดในนอร์เวย์ ท่านจะได้ตื่นตากับหิมะขาวโพลน ที่ยังคงเหลืออยู่แม้จะเป็นกลางฤดูร้อน จากนั้นออกเดินทางสู่วอสส์ (VOSS / 2 ชม.) เมืองน่ารักของนอร์เวย์  ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองในปี 1907 (พ.ศ. 2450) 
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ………………………………….. หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่เจ็ด     วอสส์ – เบอร์เก้น (ชมเมือง – ขึ้นรถรางชมวิว) – วอสส์          
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น (BERGEN / 120 กม. / 2 ชม.) อดีตเมืองหลวงเก่าของนอร์เวย์ นำท่านชมเมืองเบอร์เก้น (BERGEN) เมืองท่าสำคัญและศูนย์กลางการประมงริมฝั่งทะเลเหนือของนอร์เวย์ เมืองเก่าแก่ที่ยังคงสืบทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะ และวัฒนธรรมไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก 
นำท่านขึ้นรถรางไฟฟ้า FLOIBANEN FUNICULAR สู่ยอดเขาฟลอเยน (MOUNT FLOYEN) เพื่อชมวิวทิวทัศน์อันงดงามแบบพาโนรามาของเมืองเบอร์เก้น เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์อีกจุดหนึ่ง
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำชมบริเวณท่าเรือเก่า บริกเกน (BRYGGEN) อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ที่มีความน่ารักด้วยสีสันราวลูกกวาดของอาคารบ้านเรือน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ทั้งยังเป็นเมืองที่มีความงดงามทางชัยภูมิที่ตั้ง องค์การยูเนสโกได้ให้เงินมาบูรณะและได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก แล้วนำชมเมืองเบอร์เก้น (BERGEN) อดีตเมืองหลวงเก่าของนอร์เวย์ และเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปเหนือ ตลาดค้าปลาที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปตั้งแต่ในอดีต นำท่านสู่บริเวณริมอ่าวเบอร์เก้นซึ่งเป็นตลาดขายปลาในปัจจุบันที่มีอายุมากว่า 100 ปี ตลาดปลา TORGET ถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเบอร์เก้น ที่มีมาแต่ศตวรรษที่ 12 เป็นตลาดกลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ริมน้ำที่มีชื่อเสียง แล้วเดินทางกลับวอสส์ (120 กม. / 2 ชม.)
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

 

 

วันที่แปด     วอสส์ – ไกโล – ออสโล          
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ไกโล (GEILO / 179 กม. / 2 ชม. 20 นาที) เพื่อชมเมืองน่ารักๆ หนึ่งในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ออสโล (OSLO) นครหลวงนอร์เวย์ เมืองสวยที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดที่งดงามนำท่านชมอุทยานฟรอกเนอร์ สวนประติมากรรมฝีมือกุสตาฟ วิเกอแลนด์ ประติมากรผู้มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ในช่วงศตวรรษที่ 20 ที่ทางการได้มอบพื้นที่เพื่อแสดงผลงานชิ้นโบว์แดง อาทิ น้ำพุวงจรชีวิต ของมนุษย์และเสาหินโมโนลิท ซึ่งนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงออสโลอีกอย่างหนึ่ง
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม THON OPERA หรือระดับเดียวกัน 2 คืน 

 

 

 

 

วันที่เก้า     ออสโล 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองออสโล ชุมชนที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ยุคไวกิ้งเมื่อประมาณ 1,000 ปีเศษ  ผ่านชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวง, รัฐสภา แวะชมศาลาว่าการเมืองออสโล สถานที่มอบรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ แล้วนำท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง จุดพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ในอดีต 
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  :  อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งบนถนนคาร์ล โจฮันส์ เกท
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

วันที่สิบ     ออสโล – กรุงเทพฯ 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / แล้วเดินทางไปสนามบิน
เวลา  14.15 น.  :  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 955

 

วันที่สิบเอ็ด     กรุงเทพฯ 
เวลา  06.15 น.  :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

หมายเหตุ     หากโรงแรมในเมืองที่จะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำท่านเข้าพักเมืองใกล้เคียง และโรงแรมดีมีมาตรฐานระดับเดียวกัน
วันเดินทาง     14-24, 21-31 พ.ค., 4-14 มิ.ย. 

อัตราค่าบริการ            

รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

 

เด็กอายุ 2-11 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

 

เด็กอายุ 2-5 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ 

 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

 

 

** ราคาอาจมีปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น – ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น**

**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 – 5,000 บาท  / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี 

***หลังกลางเดือนพฤศจิกายน อากาศจะค่อนข้างหนาว งดจัดจนถึงปลายมีนาคม 

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับเป็นหมู่คณะ
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กิโลกรัม (เฉพาะการบินไทย)
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น – ลงท่านละ 1 ใบ
– ค่าอาหารตามรายการส่วนใหญ่พื้นเมือง 
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า    
– ค่ารถ – รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม – ไปสนามบิน) 
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัวและเบี้ยประกันประมาณคนละ 50 – 60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง 

* ตั๋วชั้นทัศนาจรกระเป๋า 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม / ตั๋วชั้นธุรกิจกระเป๋า 2 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบละ 30 กิโลกรัม

อัตราค่าบริการไม่รวม 
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กิโลกรัม เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท 
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์