ยุโรปแกรนด์นอร์เวย์ A (2020)

GRAND NORWAY A (2020)

สายการบินไทย
11 วัน 8 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

เส้นทางแอตแลนติก / ATLANTIC ROAD
นอร์เวย์ ประเทศที่มีทัศนียภาพสวยงามที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย และสวยติดอันดับต้นๆ ไม่แพ้แม้แต่สวิตเซอร์แลนด์
ภูมิประเทศที่ประกอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งทะเลสาบและฟยอร์ดมากมาย
เป็นมนต์เสน่ห์ที่ใครๆ ทั่วโลกอยากมาเที่ยวที่นี่อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยเฉพาะช่วงพฤษภาคมถึงตุลาคม หรือช่วงฤดูร้อน ที่แสนจะงดงาม (มิถุนายน – สิงหาคม)
อีกทั้งคนนอร์วีเจี้ยนเองเป็นคนน่ารัก ใจดี มีน้ำใจต่อชาวต่างถิ่นยิ่งทำให้ประเทศนี้น่าท่องเที่ยวที่สุด คนที่นี่รู้จักและรักเมืองไทยมาก

เส้นทางแอตแลนติกนี้ (ATLANTIC ROAD) เขียนขึ้นจากประสบการณ์ที่อยากให้คุณเห็น แล้วคุณจะหลงรักนอร์เวย์…

 

 

วันแรก     กรุงเทพฯ
เวลา  21.30 น.  :  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 3 เคาน์เตอร์ D – E  สายการบินไทย

 

วันที่สอง     กรุงเทพฯ ออสโล – เรรอส
เวลา  00.55 น.  :  ออกเดินทางสู่ออสโล โดยเที่ยวบินที่ TG 954 (บินตรงประมาณ 11 ชม. 30 นาที / เวลาต่าง 5 ชม.)
เวลา  07.25 น.  :  ถึงสนามบินออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ จากนั้นเดินทางสู่เมืองเรรอส (ROROS) โดยใช้เส้นทางเลียบพรมแดนทางด้านตะวันออกที่สวยงามของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเต็มไปด้วยป่าสนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในทวีปยุโรป
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำชมเมืองเรรอส เมืองสำคัญทางด้านอุตสาหกรรมเหมืองทองแดงของนอร์เวย์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 (ปีค.ศ. 1644-1977) ตัวอาคารบ้านเรือนเมื่อแรกสร้างถูกเผาทำลายลงโดยกองทัพสวีเดนเมื่อปี ค.ศ. 1678 ในยุคของสงครามสแกนเนียน ก่อนที่จะมีการสร้างขึ้นใหม่ และดำรงเอกลักษณ์อยู่มาจนทุกวันนี้ โดยในเมืองมีบ้านไม้เก่าประมาณ 80 หลัง ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้แสดงให้เห็นถึงรูปลักษณ์บ้านช่วงยุคกลาง และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1980 ชมโบสถ์เรรอส (ROROS KIRKE) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1780 ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างมาชมและบันทึกภาพมากที่สุด
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ROROS HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่สาม     เรรอส – ดอมบ๊าส (รถไฟสายโรแมนติก) – อาดาลเนส – คริสเตียนซุนด์   
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่เมืองดอมบ๊าส (DOMBAS) เมืองชุมทางรถไฟที่สำคัญของนอร์เวย์ นำท่านนั่งรถไฟสาย RAUMA LINE บนเส้นทางสายโรแมนติกจากดอมบ๊าสสู่เมืองอาดาลเนส (ANDALSNES) มีระยะทางประมาณ 125 กิโลเมตร (ประมาณ 1.40 ชั่วโมง) ผ่าน    หุบเขา ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ แม่น้ำและสะพานที่สำคัญ เช่น สะพานไคล์ลิ่ง สะพานข้ามแม่น้ำ RAUMA ที่ถูกบันทึกภาพมากที่สุดในนอร์เวย์ ผ่าน TROLLWALL หน้าผาที่มีความสูงชันที่สุดในยุโรป (1,700 เมตร) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ใฝ่ฝันของนักปีนเขาจากทั่วโลก ชมเมืองอาดาลเนส เมืองสวยน่ารักริมฝั่งไอซ์ฟยอร์ด
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เมืองคริสเตียนซุนด์ (KRISTIANSUND) เมืองสวยที่ตั้งอยู่บนเกาะ 5 เกาะ ริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก และมีสถาปัตยกรรมแบบยุคหลังสงครามโลกที่โดดเด่นที่สุดในนอร์เวย์ ชมเมืองคริสเตียนซุนด์ เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญชายฝั่งตะวันตกของประเทศนอร์เวย์ ทั้งยังที่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคอีกด้วย เดินเล่นชมย่านเมืองเก่า ชมความงามของอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามแบบสแกนดิเนเวียแท้ๆ  
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RICA  หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่สี่     คริสเตียนซุนด์ – ออลิซุนด์    
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางโดยใช้เส้นทางสาย V.64 ข้ามเกาะแก่งต่างๆ ในมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ถนนแอตแลนติก (ATLANTIC ROAD) มีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ที่ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร THE GUARDIAN ของอังกฤษให้เป็น THE BEST ROAD TRIP IN THE WORLD และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณาต่างๆ มากมาย เป็นประสบการณ์การเดินทางที่สำคัญ ให้ท่านประทับใจและเพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทาง
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เมืองออลิซุนด์ (ALESUND) เมืองที่มีศิลปะอาร์ตนูโว อยู่ท่ามกลางฟยอร์ดอันสวยงาม นำชมเมืองออลิซุนด์ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเขตซีกโลกเหนือ และเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านการเดินเรือของประเทศ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางด้านการประมง นำท่านบันทึกภาพจากจุดชมวิว เดินเล่นชมความน่ารักของอาคารบ้านเรือนสมัยใหม่ที่สร้างขึ้นหลังจากการถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1904  จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม  SCANDIC  PARKEN หรือระดับเดียวกัน อิสระให้ท่านได้พักผ่อนเดินเล่นชมเมือง หรือหาร้านกาแฟฮิปๆ นั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ

 

 

 

 

วันที่ห้า     ออลิซุนด์ – ไกรังเก้ฟยอร์ด – ชมธารน้ำแข็ง – โลเอน    
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่โทรลส์ติงเก้น (TROLLSTIGEN) เส้นทางการท่องเที่ยวโดยทางรถยนต์ที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทางมากที่สุดในประเทศนอร์เวย์ ตามเส้นทางอันคดเคี้ยวริมฟยอร์ด (EAGLE’S ROAD) ชมความมหัศจรรย์ของการสร้างถนนข้ามภูเขาแบบเขาพับผ้า แวะบันทึกภาพที่หน้าผาไกรังเก้ที่ท่านคุ้นตาจากภาพโฆษณาที่เห็นบ่อยที่สุด แล้วนำท่านสู่ไกรังเก้ (GEIRANGER) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา ทะเลสาบและฟยอร์ด สัมผัสความงดงามของธรรมชาติสองฟากฝั่งในดินแดนแห่งฟยอร์ดอันสวยงาม
เวลา  13.30 น.  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านล่องเรือชมความงามของไกรังเก้ฟยอร์ด (GEIRANGER) ที่แม้กระทั่งชาวนอร์เวเจียนเองยังยกย่องให้เป็นฟยอร์ดที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศ ท่านจะได้สัมผัสกับมรดกโลกทางธรรมชาติที่งดงามที่สุด ผ่านชมน้ำตกเจ็ดสาวน้อย (SEVEN SISTERS FALLS)  หนึ่งในสัญลักษณ์ของไกรังเก้ฟยอร์ด ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ดที่มีธรรมชาติของขุนเขาอันงดงาม นำท่านชมธารน้ำแข็งบริกสดาล (BRIKSDAL GLACIER) ที่สะท้อนแสงแวววาวตัดกับน้ำในทะเลสาบดูสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่เมืองโลเอน (LOEN) เมืองเล็กๆ ที่งดงามตั้งอยู่ริมฟยอร์ด นำท่านเข้าที่พักโรงแรม  LOENFJORED HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

 

 

 

 

วันที่หก     โลเอน – ฟลัม – ไมดาล – วอสส์ – เบอร์เก้น         
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองฟลัม (FLAM) เมืองพักผ่อนท่องเที่ยวตากอากาศริมฟยอร์ด  
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม ไมดาล (THE WORLD FAMOUS FLAM – BANEN) นับเป็นเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกที่สุดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น้ำใสสะอาดตาที่เกิดจากการละลายของหิมะและน้ำตกจำนวนมากมาย ถึงสถานีไมดาล (MYRDAL) เป็นสถานีรถไฟที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่าพันเมตร เป็นสถานีรถไฟที่มีทัศนียภาพงดงามที่สุดในนอร์เวย์ ท่านจะได้ตื่นตากับหิมะขาวโพลนที่ยังคงเหลืออยู่แม้จะเป็นกลางฤดูร้อน จากนั้นออกเดินทางสู่วอสส์ (VOSS) เมืองน่ารักของนอร์เวย์ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองในปี 1907 (พ.ศ. 2450) แล้วออกเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น (BERGEN) อดีตเมืองหลวงเก่าของนอร์เวย์  
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SCANDIC ORNEN หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่เจ็ด     เบอร์เก้น (ชมเมือง – ขึ้นรถรางชมวิว) – ลอฟธัส        
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองบอร์เก้น (BERGEN) เมืองท่าสำคัญและศูนย์กลางการประมงริมฝั่งทะเลเหนือของนอร์เวย์ เมืองเก่าแก่ที่ยังคงสืบทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก นำท่านขึ้นรถรางไฟฟ้า FLOIBANEN FUNICULAR สู่ยอดเขาฟลอเยน (MOUNT FLOYEN) เพื่อชมวิวทิวทัศน์อันงดงามแบบพาโนรามาของเมืองเบอร์เก้น เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์อีกจุดหนึ่ง แล้วนำชมบริเวณท่าเรือเก่า บริกเกน (BRYGGEN) อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ที่มีความน่ารักด้วยสีสันราวลูกกวาดของอาคารบ้านเรือน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ทั้งยังเป็นเมืองที่มีความงดงามทางชัยภูมิที่ตั้ง องค์การยูเนสโกได้ให้เงินมาบูรณะและได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก แล้วนำชมเมืองเบอร์เก้น (BERGEN) อดีตเมืองหลวงเก่าของนอร์เวย์ และเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปเหนือ ตลาดค้าปลาที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปตั้งแต่ในอดีต นำท่านสู่บริเวณริมอ่าวเบอร์เก้นซึ่งเป็นตลาดขายปลาในปัจจุบันที่มีอายุมากว่า 100 ปี ตลาดปลา TORGET ถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเบอร์เก้น ที่มีมาแต่ศตวรรษที่ 12 เป็นตลาดกลางแจ้งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมน้ำและมีชื่อเสียงที่สุดในนอร์เวย์
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายๆ  :  ออกเดินทางสู่เมืองลอฟธัส (LOFTHUS) เมืองริมฟยอร์ดแสนสวย นำท่านเข้าที่พักโรงแรม อุลเลงสแวง (ULLENSVANG) โรงแรมสวยริมน้ำ ด้านหลังเป็นโตรกผา น้ำตกและลำธาร www.hotel-ullensvang.no
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

 

 

 

 

วันที่แปด     ลอฟธัส – ไกโล – ออสโล         
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ไกโล (GEILO) เพื่อชมเมืองน่ารักๆ หนึ่งในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ออสโล (OSLO) นครหลวงนอร์เวย์ เมืองสวยที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดที่งดงามนำท่านชมอุทยานฟรอกเนอร์ สวนประติมากรรมฝีมือกุสตาฟ วิเกอแลนด์ ประติมากรผู้มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ในช่วงศตวรรษที่ 20 ที่ทางการได้มอบพื้นที่เพื่อแสดงผลงานชิ้นโบว์แดง อาทิ น้ำพุวงจรชีวิตของมนุษย์และเสาหินโมโนลิท ซึ่งนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงออสโลอีกอย่างหนึ่ง
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม THON OPERA หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่เก้า     ออสโล
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองออสโล ชุมชนที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ยุคไวกิ้งเมื่อประมาณ 1,000 ปีเศษ  ผ่านชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวง, รัฐสภา แวะชมศาลาว่าการเมืองออสโล สถานที่มอบรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ  แล้วนำท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งจุดพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ในอดีต
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งบนถนนคาร์ล โจฮันส์ เกท
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

วันที่สิบ     ออสโล – กรุงเทพฯ
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / แล้วเดินทางไปสนามบิน
เวลา  14.15 น.  :  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 955

 

วันที่สิบเอ็ด     กรุงเทพฯ
เวลา  06.15 น.  :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

หมายเหตุ       
– หากโรงแรมในเมืองที่จะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำท่านเข้าพักเมืองใกล้เคียง และโรงแรมดีมีมาตรฐานระดับเดียวกัน
วันเดินทาง        6-16, 20-30 ส.ค., 3-13, 17-27 ก.ย. // 1-11, 8-18, 15-25 ต.ค., 22 ต.ค.-1 พ.ย.

อัตราค่าบริการ          

รายการ

ส.ค.,ก.ย.

ต.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

 

 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

 

 

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

 

 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

 

 

                                                              

** ราคาอาจมีปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น – ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น**
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 – 5,000 บาท / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี
***หลังกลางเดือนพฤศจิกายน อากาศจะค่อนข้างหนาว งดจัดจนถึงปลายมีนาคม

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับเป็นหมู่คณะ                                      
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กิโลกรัม (เฉพาะการบินไทย)
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น – ลงท่านละ 1 ใบ         
– ค่าอาหารตามรายการส่วนใหญ่พื้นเมือง
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                              
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ       
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก                              
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า   
– ค่ารถ – รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                    
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน    
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม – ไปสนามบิน)
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50 – 60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

* ตั๋วชั้นทัศนาจรกระเป๋า 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม / ตั๋วชั้นธุรกิจกระเป๋า 2 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบละ 30 กิโลกรัม

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กิโลกรัม เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์