ยุโรปเมืองสวย D (2020)

BEAUTIFUL VILLAGES D

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

เห็นชื่อประเทศแล้วอย่าพึ่งมองข้ามไป หากท่านยังไม่ได้ดูเมืองที่ไปเที่ยว เส้นทางนี้เราจะเน้นเมืองเล็กๆ ที่คนยุโรปส่วนใหญ่เท่านั้นรู้จัก เพราะเป็นเมืองสวย น่ารัก มีเสน่ห์แบบเฉพาะของตัวเอง รับรองครับว่าหากท่านได้ไปท่านจะต้องชอบแน่นอน

สายการบิน  การบินไทย บินตรงไป-กลับ (กลับไฟลท์ค่ำ)
โรงแรม          มาตรฐานยุโรป มีพัก 2 คืน ไม่ย้ายโรงแรม 2 ครั้ง รวม 4 คืน จาก 7 คืน
รถโค้ช           มาตรฐานยุโรป 40-48 ที่นั่ง
อาหาร           เช้าแบบอเมริกัน, กลางวัน-ค่ำแบบยุโรปและเอเชีย
มัคคุเทศก์      ชำนาญเส้นทางแน่นอน
หมายเหตุ      อาจดูว่าหลายประเทศ แต่จริงๆ แล้วไม่ไกลกันเพราะเป็นตะเข็บรอยต่อ 5 ประเทศ ซึ่งเราสามารถระบุระยะเวลาเดินทางได้ทุกเมือง โปรดดูรายละเอียด

 

 

วันแรก   กรุงเทพฯแฟรงค์เฟิร์ท (เยอรมนี)
เวลา 20.30 น. :   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย
เวลา 23.45 น. :   ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ท โดยเที่ยวบินที่ TG 920

 

วันที่สอง   แฟรงเฟิร์ท ไฮเดลเบิร์ก – ทิติเซ่
เวลา 06.15 น. :  เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระ จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG / 1 ชม.) เมืองใหญ่ศูนย์กลางการศึกษาของเยอรมนีที่มี และยังเป็นเมืองพระราชสมภพของล้นเกล้ารัชกาลที่  8 นำท่านขึ้นชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมผั่งแม่น้ำเนคการ์ ซึ่งถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สร้างขึ่นเมื่อราวปี ค.ศ. 1300 ในรูปแบบศิลปะเรเนซองส์ ชมถังหมักองุ่นเพื่อผลิตเป็นไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจุได้ถึง 221,726 ลิตร จากนั้นนำท่านชมวิวสวยของปราสาทไฮเดลเบิร์กบนสะพานชาร์ล-ทีโอดอร์ (KARL-THEODORE) หรือโอลด์บริดจ์ ซึ่งทอดข้ามแม่น้ำเนคการ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1786
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านเดินทางสู่ทิติเซ่ (TITISEE / 2 ชม. 40 นาที) เมืองตากอากาศในหุบเขาของป่าดำอันเลื่องลือ ท่านจะได้ชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้สนที่ขึ้นกันหนาแน่นจนดูดำทะมึนเมื่อมองจากที่ไกลอันเป็นที่มาของชื่อป่าดำ (BLACE FOREST)  นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบทิติเซ่ ชมความงามของบรรยากาศที่มีฉากหลังเป็นป่าไม้สนอันสวยงาม จากนั้นเดินเล่นชมเมืองสวยๆ ดูการสาธิตการทำนาฬิกากุ๊กกรูที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตนาฬิกา กุ๊กกรูที่ดีที่สุด
ค่ำ :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พักโรงแรม MARITIM หรือ HOFGUT หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่สาม   ทิติเซ่ – โกลมาร์ (ฝรั่งเศส) – เอกิซไฮม์ – ริคเวีย – สตราสบูร์ก
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่โกลมาร์ (COLMAR / 1 ช.ม. 15 นาที) เมืองใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส นำท่านชมเมืองหลวงของแคว้นโฮ๊ท-ไรน์ที่มีตัวเมืองเก่าสวยงามมาก เดินชมตัวเมืองเก่าของโกลมาร์ที่เก่าแก่สวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคารบ้านเรือนของโกลมาร์ส่วนใหญ่ที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15-17 ซึ่งอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมหรือยุคเรเนซองส์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่น  อัลซาสอย่างชัดเจนคือ TIMBER-FRAME HOUSE และสามารถรอดพ้นจากการถูกทำลายของสงครามกลางเมืองและสงครามโลกมาได้ทุกครั้ง ตัวอาคารเก่าจะมีการทาสีสันที่สวยงามฉูดฉาดและด้านนอกจะประดับดอกไม้นานาชนิด นอกจากนี้ยังมีลำคลองขนาดเล็กตัดผ่านภายในหมู่บ้าน จนทำให้เมืองโกลมาร์มีอีกสมญานามหนึ่งว่า ลิตเติ้ลเวนิส ให้ท่านได้เพลิดเพลินเดินเล่นในตัวเมืองที่สวยงามแห่งนี้จนได้เต็มอิ่ม
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  นำท่านสู่เอกิซไฮม์ (EQUISHEIM / 10 นาที) เป็นหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆ ที่สวยน่ารักมากของฝรั่งเศส และได้ขึ้นชื่อว่าเป็น TYPICAL VILLAGE มีชื่อเสียงในด้านการผลิตไวน์ ด้วยอาคารบ้านเรือนในยุคสมัยกลางแบบกึ่งไม้กึ่งปูนกว่า 70 หลัง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นตามอัธยาศัย  แล้วนำท่านสู่เมืองริคเวีย (RIQUEWIHR / 20 นาที) เมืองเล็กๆ น่ารัก อยู่ในแคว้นอัลซาสได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในหมู่บ้านแสนสวยของฝรั่งเศส LES PLUS BEAUX VILLAGE DE  FRANCE   นำชมเมืองที่ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนเหมือนในอดีต ผนังตึกก่อด้วยอิฐโบราณ บ้านเรือนปลูกสร้างแบบอนุรักษ์ลักษณะที่เรียกว่า TIMBER FRAME และการทำอาชีพแบบดั้งเดิม คือการทำไวน์ ขนมพื้นเมือง ทำให้ริคเวียได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย  แล้วออกเดินทางสู่สตราสบูร์ก (STRASBOURG / 1 ชม. เศษ) เมืองหลวงของแคว้นอัลซาส และที่ตั้งของรัฐสภายุโรป ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่สวยงามและมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร ชมวิหารประจำเมืองที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพูงดงามโดดเด่น นำชมเมืองสตราสบูร์ก ชมความงามของตัวเมืองเก่า ชมย่านเปอติฟรองซ์ (PETIT FRANCE) ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำอิลที่ยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลก ชมวิหารประจำเมืองที่สวยงามสร้างด้วยหินทรายสีชมพูงดงามโดดเด่น
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่สี่  สตราสบูร์ก – ลักเซมเบิร์ก – ดินงต์ (เบลเยียม) – บรัสเซลล์
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ประเทศลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG / 3 ชม.) ที่มีเจ้าผู้ปกครองสืบต่อกันมาหลายร้อยปี นำท่านชมลักเซมเบิร์ก ถือเป็นประเทศที่มีพื้นที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่ง (2,586 ตร.กม.) สู่ย่านเมืองเก่า ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านเมืองที่ตั้งเรียงรายอยู่บนแนวหุบเขาโดยมีสะพานโค้งแบบโรมันทอดข้ามระหว่างหุบเขาดูงดงามยิ่งนัก แล้วเดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :   ออกเดินทางสู่เมืองดินงต์ (DINANT / 1 ชม. 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเบลเยียม ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิวส์ (MEUSE RIVER)  นำชมมหาวิหารนอร์ทเทอดาม (NOTRE-DAME OF DINANT) โบสถ์สไตล์โกธิค ด้านหลังของมหาวิหารมีหน้าผาที่มีความสูง 100 เมตร นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ป้อมปราการ CITADELLE DE DINANT ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผา ด้านบนเป็นปราสาท ภายในมีโซนการแสดงของสงครามระหว่างเยอรมนี ฝรั่งเศส และเบลเยียม สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1530 ถูกทำลายในช่วงสงครามฝรั่งเศส และได้ปรับปรุงซ่อมแซมขึ้นให้เหมือนเดิม พร้อมทั้งชมวิวสวยของเมืองดินงต์จากด้านบน แล้วเดินเล่นชมเมือง ชมสะพานมิวส์ที่มีแซกโซโฟนสีสันสวยงามมากมาย โดยเมืองดินงต์เป็นบ้านเกิดของอดอล์ฟ แซกซ์ (ADOLPHE SAX) นักประดิษฐ์คิดค้นเครื่องดนตรีชิ้นนี้ขึ้นครั้งแรก แล้วนำท่านสู่บรัสเซลส์ (BRUSSELS / 1 ชม. 30 นาที) เมืองหลวงประเทศเบลเยียม
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูหอยแมลงภู่อบอันโด่งดัง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

วันที่ห้า  บรัสเซลส์ – บรูจจ์ – เก๊นท์ – บรัสเซลส์
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองบรูจจ์ (BRUGGE / 1 ชม. 20 นาที) เมืองเก่าที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในเบลเยียม นำท่านชมตัวเมืองบรูจจ์ เมืองเก่าของเฟลมมิช ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยมากอีกแห่งหนึ่งของยุโรป ผ่านชมศาลาว่าการเมืองที่มีอายุร่วม 600 ปี สร้างในศิลปะแบบโกธิค หอคอยเบลฟรี (BELFRY) ที่สูงกว่า 83 เมตร และชมมหาวิหาร    โฮลีบลัด (BASILICA OF THE HOLY BLOOD) ที่ท่านจะประทับใจในความงาม แล้วนำท่านล่องเรือชมความงามของเมืองบรูจจ์
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  นำท่านออกเดินทางสู่เก๊นท์ (GHENT / 40 นาที) เมืองเก่าที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเบลเยียม สร้างอยู่บนเกาะ และถือว่าเป็นเมืองเก่าที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเบลเยียม นำท่านชมเมืองเก๊นท์ ชมวิวสวยจากสะพานเซนต์ไมเคิล  นำชมมหาวิหารเซนต์บาโว วิหารใหญ่ประจำเมืองอายุกว่า 500 ปี ผ่านชมปราสาทแห่งท่านเค้าท์ฟลานเดอร์ ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลมาจากยุคสงครามครูเสด แล้วออกเดินทางกลับบรัสเซลส์ (40 นาที) นำชมเมืองที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของยุโรป ด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งโกธิคและบารอค ชมศาลาว่าการนครบรัสเซลส์ จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยอาคารที่ตกแต่งอย่างงดงามยิ่ง ชมหนูน้อยแมนเนเก้นพิส แวะถ่ายรูปอโตเมียม สัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าเอ็กซ์โป ผ่านวังของกษัตริย์ อัลเบิร์ตที่ 2
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

 

 

วันที่หก   บรัสเซลส์ – ร้อตเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) – เฮก – อัมสเตอร์ดัม
เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่เมืองร้อตเตอร์ดัม (ROTTERDAM / 2 ชม.) เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปและของโลก จุดที่แม่น้ำไรน์ไหลลงสู่ทะเลเหนือ นำชมตัวเมืองร้อตเตอร์ดัมที่ได้รับการสร้างขึ้นใหม่หลังจากถูกทำลายอย่างหนักจากการถูกทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1940 ชมโบสถ์ GROTE OF SINT-LAURENSKERK สถาปัตยกรรมแบบโกธิคเพียงแห่งเดียวในเมืองนี้ ถือเป็นหนึ่งในตึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของเมืองร้อตเตอร์ดัมที่มีความสวยงามและยังคงหลงเหลือและบูรณะซ่อมแซมในปี ค.ศ. 1950 หลังจากถูกระเบิดทำลายลง ชมและบันทึกภาพกับ CUBE HOUSE สถาปัตยกรรมที่เป็นอาคารรูปทรงแปลก เป็นบ้านลูกบาศก์สีเหลืองสะดุดตาที่เอียงทำมุม 45 องศา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1984 โดย PIET BLOM สถาปนิกชาวดัตช์ที่ต้องการสร้างเป็นสถานที่พักอาศัย HOSTEL เข้าพักได้จริง บันทึกภาพ MARKTHAL (MARKET HALL) อาคารสถาปัตยกรรรม  หลังคาโค้งสูง 40 เมตรรูปตัวยูคว่ำ สร้างด้วยหินธรรมชาติสีเทาเข้ม ด้านหน้าและด้านหลังติดกระจกคล้ายบานหน้าต่างสามารถมองจากด้านนอกทะลุเข้าไปข้างในได้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2009 ชมหอออยโรมัสท์ (EUROMAST) สถานที่สำคัญของเมืองร้อตเตอร์ดัม เป็นเขตท่าเรือและจุดชมวิวตัวเมืองที่คับคั่งจอแจไปด้วยเรือขนถ่ายสินค้า อุตสาหกรรมการต่อเรือและซ่อมเรือของเมืองนี้ แล้วเดินทางสู่กรุงเฮก (HAGUE / 30 นาที) นำท่านถ่ายภาพหน้าศาลโลก ผ่านชมกระทรวง ทบวง กรม ย่านสถานทูตกงศุลต่างๆ และตัวเมืองเฮก เมืองที่มีการวางผังเมืองดีที่สุดเมืองหนึ่งของโลก
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านสู่อัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM / 50 นาที) เมืองดอกไม้หลากสีสันและกังหันลม ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดการเดินทางที่เต็มไปด้วยทุ่งเกษตร ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ จากนั้นนำท่านผ่านย่านจัตุรัสกลางเมืองหรือดามสแควร์ (DAM SQUARE) ศูนย์กลางของตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม NOVOTEL AMSTERDAM CITY หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

วันที่เจ็ด    อัมสเตอร์ดัม
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมหมู่บ้านวอเลนดัมซึ่งอดีตเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงและถูกน้ำท่วมเป็นประจำ แต่หลังจากโครงการสร้างเขื่อนไซเดอร์ซีกั้นน้ำจากทะเลเหนือไม่ให้ท่วมแผ่นดินบริเวณนี้จึงเป็นหมู่บ้านพื้นเมืองที่น่าท่องเที่ยวเพราะมีการอนุรักษ์ชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของชาวดัทช์และตรงบริเวณนี้ท่านจะเห็นอย่างชัดเจนว่าทำไมชื่อประเทศนี้แปลว่าแผ่นดินต่ำ
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย :  เดินทางกลับตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม นำท่านล่องเรือชมความงดงามของตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม ชมสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนในช่วงศตวรรษที่ 16-18 สัมผัสกับความสวยงามของบ้านเรือนที่หันหน้าสู่แม่น้ำลำคลอง ชมโรงงานเจียระไนเพชรอันโด่งดัง
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

วันที่แปด   อัมสเตอร์ดัม – กีร์ทูน – โคโลญจน์ (เยอรมัน)
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่กีทูร์น หรือ คิท-ฮอร์น ในภาษาดัทช์  (GIETHOORN / 1 ชม. 30 นาที) เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ นำท่านชมหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ ล้อมรอบด้วยทะเลสาบและลำคลองเล็กๆ และสะพานไม้โค้งอันน่ารัก พาหนะในการเดินทางคือเรือ หมู่บ้านนี้แทบไม่มีถนน จนได้รับการขนานนามว่า หมู่บ้านไร้ถนน ชาวบ้านตั้งใจอนุรักษ์รูปแบบการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมนี้ไว้ จากนั้นนำท่านล่องเรือชมเมืองความน่ารักของเมืองนี้  แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและบันทึกภาพตามอัธยาศัย และเลือกซื้อของที่ระลึก
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  นำท่านสู่โคโลญจน์ (COLOGNE / 3 ชม. เศษ) เมืองใหญ่ 1 ใน 5 ของเยอรมนี แหล่งกำเนิดหัวน้ำหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 อันโด่งดัง
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม PULLMAN หรือระดับเดียวกัน
**เมืองนี้มีการจัดงานแสดงสินค้าบ่อยๆ หากโรงแรมเต็มจะย้ายไปพักเมืองใกล้เคียง

 

 

 

วันที่เก้า  โคโลญจน์ – แฟรงค์เฟิร์ท – กรุงเทพฯ
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมเมืองโคโลญจน์ ชมมหาวิหารโคโลญจน์ที่งดงามตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองริมฝั่งแม่น้ำไรน์ และในบริเวณเดียวกันยังเป็นย่านช้อปปิ้งใหญ่ มีห้างสรรพสินค้ามากมาย ให้เวลาท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้งย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญ จากนั้นนำท่านสู่แฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT / 3 ชม.)
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำชมแฟรงค์เฟิร์ท เมืองศูนย์กลางการเดินทาง ศูนย์กลางธุรกิจการเงิน การธนาคารที่สำคัญของเยอรมนี นำท่านเดินเล่นในย่านช้อปปิ้งบริเวณโรเมอร์ (ROMER PLATZ) ชมบรรยากาศย่านเมืองเก่าสถานที่ตั้งศาลาว่าการนครแฟรงค์เฟิร์ท ชมวิหารโรเมอร์อันศักดิ์สิทธิ์ ที่เคยใช้เป็นที่ทำพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์แคว้นปรัสเซีย โบสถ์เซนต์ปอลล์ และย่านช้อปปิ้งใหญ่ใจกลางเมือง อิสระเดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย / จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน
เวลา 20.40 น. :   บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 923

 

วันที่สิบ   กรุงเทพฯ
เวลา 12.30 น. :  กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง       // 4-13, 18-27 ก.ย., 2-11, 9-18, 16-25, 22-31 ต.ค. // 20-29 พ.ย., 4-13 ธ.ค., 25 ธ.ค.-3 ม.ค.

อัตราค่าบริการ   

รายการ

ก.ย./ต.ค.

พ.ย./ธ.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

 

 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ  

 

 

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

 

 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

 

 

หมายเหตุ                  

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000-5,000 บาท / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี
อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ                      
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการและค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ   
– ค่าอาหารตามรายการ                        
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                 
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ         
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า                            
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงาน         
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน                
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.(เฉพาะการบินไทย)
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน)
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.-บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

 

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์