ยุโรปเมืองสวย A (2020)

EUROPE BEAUTIFUL VILLAGES A

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

เห็นชื่อประเทศแล้วอย่าพึ่งมองข้ามไป หากท่านยังไม่ได้ดูรายชื่อเมืองที่ไปเที่ยว เรามั่นใจว่าเมืองส่วนใหญ่ท่านยังไม่เคยไป เส้นทางนี้เราจะเน้นเมืองเล็กๆ ที่คนยุโรปเองเท่านั้นรู้จัก เพราะเป็นเมืองสวย น่ารัก มีเสน่ห์แบบเฉพาะของตัวเอง รับรองว่าหากท่านได้ไปชมเมืองเหล่านี้ท่านจะต้องชอบแน่นอน…

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 22.00 น.  :  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 3 เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับ

 

วันที่สอง  กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ (เบลเยียม) – ดินงต์ – ลักเซมเบิร์ก (ลักเซมเบิร์ก)
เวลา 00.30 น. :  ออกเดินทางสู่บรัสเซลล์ โดยเที่ยวบินที่ TG 934 (บินตรงประมาณ 10 ชม. 50 นาที)
เวลา 07.05 น. :  ถึงสนามบินกรุงบรัสเซลส์ (BRUSSELS) เมืองหลวงประเทศเบลเยียม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ดินงต์ (DINANT / 1 ชม. 20 นาที) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเบลเยียม ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิวส์ (MEUSE RIVER) นำชมมหาวิหารนอร์ทเทอดาม (NOTRE-DAME OF DINANT) โบสถ์สไตล์โกธิค ด้านหลังของมหาวิหารมีหน้าผาขนาดใหญ่ที่มีความสูง 100 เมตร จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ป้อมปราการ CITADELLE DE DINANT ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผา ด้านบนเป็นปราสาท ภายในมีโซนการแสดงของสงครามระหว่างเยอรมนี ฝรั่งเศส และเบลเยียม สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1530 ถูกทำลายในช่วงสงครามฝรั่งเศส และได้ปรับปรุงซ่อมแซมขึ้นให้เหมือนเดิม พร้อมทั้งชมวิวสวยของเมืองดินงต์จากด้านบน แล้วเดินเล่นชมเมือง ชมสะพานมิวส์ที่มีแซกโซโฟนสีสันสวยงามมากมาย โดยเมืองดินงต์เป็นบ้านเกิดของ อดอล์ฟ แซกซ์ (ADOLPHE SAX) นักประดิษฐ์คิดค้นเครื่องดนตรีชิ้นนี้ขึ้นครั้งแรก
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :   ออกเดินทางสู่ประเทศลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG / 2 ชม.) ที่มีเจ้าผู้ปกครองสืบต่อกันมาหลายร้อยปี นำท่านชมลักเซมเบิร์ก ถือเป็นประเทศที่มีพื้นที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่ง (2,586 ตร.กม.) สู่ย่านเมืองเก่า ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านเมืองที่ตั้งเรียงรายอยู่บนแนวหุบเขา แล้วเดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม NOVOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่สาม   ลักเซมเบิร์ก – โกลมาร์ (ฝรั่งเศส) – ริคเวีย – สตราสบูร์ก
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่โกลมาร์ (COLMAR / 3 ชม. 30 นาที) เมืองใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  นำท่านชมเมืองหลวงของแคว้นโฮ๊ท-ไรน์ ที่มีตัวเมืองเก่าสวยงามมากที่สุดในแถบอัลซาส-ลอเรนส์ เดินชมตัวเมืองเก่าของโกลมาร์ที่เก่าแก่สวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคาร  บ้านเรือนของโกลมาร์ส่วนใหญ่ที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 ซึ่งอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมหรือยุคเรเนซองส์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่นอัลซาสอย่างชัดเจนคือ TIMBER-FRAMED HOUSE และสามารถรอดพ้นจากการถูกทำลายของสงครามกลางเมืองและสงครามโลกมาได้ทุกครั้ง ตัวอาคารเก่าจะมีการทาสีสันที่สวยงามฉูดฉาดและประดับดอกไม้นานาชนิด นอกจากนี้ยังมีลำคลองขนาดเล็กตัดผ่านภายในหมู่บ้าน จนทำให้เมืองโกลมาร์มีอีกสมญานามหนึ่งว่า ลิตเติ้ล  เวนิส ให้ท่านได้เพลิดเพลินเดินเล่นในตัวเมืองที่สวยงามแห่งนี้ แล้ว   นำท่านสู่เมืองริคเวีย (RIQUEWIHR / 30 นาที) เมืองเล็กๆ น่ารัก อยู่ในแคว้นอัลซาส ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนฝรั่งเศสและเยอรมนี ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในหมู่บ้านแสนสวยของฝรั่งเศส LES PLUS BEAUX VILLAGE DE  FRANCE ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวของไร่องุ่นมากมายสลับกับเนินเขา นำชมเมืองที่ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนเหมือนในอดีต ผนังตึกก่อด้วยอิฐโบราณ บ้านเรือนปลูกสร้างแบบอนุรักษ์ลักษณะที่เรียกว่า TIMBER FRAME และการทำอาชีพแบบดั้งเดิม คือการทำไวน์ ขนมพื้นเมือง ทำให้ริคเวียได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย แล้วออกเดินทางสู่สตราสบูร์ก (STRASBOURG / 1 ชม. 15 นาที) เมืองหลวงของแคว้น  อัลซาส และที่ตั้งของรัฐสภายุโรป ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่สวยงามและมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่สี่   สตราสบูร์ก – ไฮเดลเบิร์ก (เยอรมนี) – โคโลญจน์
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมเมืองสตราสบูร์ก ชมความงามของตัวเมืองเก่า ชมย่านเปอติฟรองซ์ (PETIT FRANCE) ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำอิลที่ยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลก ชมวิหารประจำเมืองที่สวยงามสร้างด้วยหินทรายสีชมพู     งดงามโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรือนที่สวยงามริมคลอง
เวลา 10.00 น. :   ออกเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG / 1 ชม. 30 นาที) เมืองศูนย์กลางการศึกษาของเยอรมนี และยังเป็นเมืองพระราชสมภพของล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 นำท่านชมวิวสวยของปราสาทไฮเดลเบิร์กจากสะพานชาร์ล-ทีโอดอร์ (KARL-THEODORE) หรือ โอลด์บริดจ์ ซึ่งทอดข้ามแม่น้ำเนคการ์ในเขตเมืองเก่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 1786
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  ออกเดินทางสู่โคโลญจน์ (COLOGNE / 3 ชม.) เมืองใหญ่ 1 ใน 5 ของเยอรมนี แหล่งกำเนิดหัวน้ำหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 อันโด่งดัง นำชมมหาวิหารโคโลญจน์ที่งดงามสร้างเด่นสง่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม MARITIM หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่ห้า  โคโลญจน์ – กีทูร์น (เนเธอร์แลนด์)– อัมสเตอร์ดัม
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่กีทูร์น หรือ คิท-ฮอร์น ในภาษาดัทช์ (GIETHOORN / 3 ชม. เศษ) เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ ตลอดทางเป็นทุ่งเกษตรกรรมที่มีการวางผังระบบชลประทานอย่างมีระบบและสวยงาม
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  นำท่านชมหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ ล้อมรอบด้วยทะเลสาบและลำคลองเล็กๆ และสะพานไม้โค้งอันน่ารัก พาหนะในการเดินทางคือเรือ หมู่บ้านนี้แทบไม่มีถนน จนได้รับการขนานนามว่า หมู่บ้านไร้ถนน ชาวบ้านตั้งใจอนุรักษ์รูปแบบการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมนี้ไว้ จากนั้นนำท่านล่องเรือชมเมืองความน่ารักของเมืองนี้  แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและบันทึกภาพหรือเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย แล้วออกเดินทางสู่อัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM / 1 ชม. 30 นาที) เมืองดอกไม้หลากสีสันและกังหันลม ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดการเดินทางที่เต็มไปด้วยทุ่งเกษตร ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม HYATT REGENCY หรือระดับเดียวกัน 2 คืน 

 

 

 

วันที่หก   อัมสเตอร์ดัม (วอเลนดัม, ซาน สคันส์, ชมเมือง) 
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านวอเลนดัม (VOLENDAM / 40 นาที) ซึ่งอดีตเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงและถูกน้ำท่วมเป็นประจำ แต่หลังจากโครงการสร้างเขื่อนไซเดอร์ซีกั้นน้ำจากทะเลเหนือไม่ให้ท่วมแผ่นดินบริเวณนี้ จึงเป็นหมู่บ้านพื้นเมืองที่น่าท่องเที่ยว เพราะมีการอนุรักษ์ชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของชาวดัทช์ทั้งการแต่งกายและอาชีพ และตรงบริเวณนี้ท่านจะเห็นอย่างชัดเจนว่าทำไมชื่อประเทศนี้แปลว่าแผ่นดินต่ำ จากนั้นนำท่านถ่ายภาพสวยคู่กับกังหันลม ณ หมู่บ้านกังหันลมซาน สคันส์ (ZAANSE SCHANS) สัญลักษณ์อีกอย่างของชาวดัทช์ที่ใช้ช่วยเหลือในการกู้แผ่นดินคืนมาจากทะเล
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย : เดินทางกลับตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม นำท่านล่องเรือชมความงดงามของตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม ชมสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนในช่วงศตวรรษที่ 16-18 สัมผัสกับความสวยงามของบ้านเรือนที่หันหน้าสู่แม่น้ำลำคลอง ชมโรงงานเจียระไนเพชรอันโด่งดัง จากนั้นนำท่านผ่านย่านจัตุรัสกลางเมืองหรือดามสแควร์ (DAM SQUARE) ศูนย์กลางของตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม ผ่านที่ทำการเมืองอัมสเตอร์ดัม (CITY HALL)
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

วันที่เจ็ด  อัมสเตอร์ดัม – ร้อตเตอร์ดัม – เก๊นท์ (เบลเยียม) – บรัสเซลส์   
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่เมืองร้อตเตอร์ดัม (ROTTERDAM / 1 ชม. 30 นาที) เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปและของโลก จุดที่แม่น้ำไรน์ไหลลงสู่ทะเลเหนือ นำชมตัวเมืองร้อตเตอร์ดัมที่ได้รับการสร้างขึ้นใหม่หลังจากถูกทำลายอย่างหนักจากการถูกทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1940 ชมโบสถ์ GROTE OF SINT-LAURENSKERK สถาปัตยกรรมแบบโกธิคเพียงแห่งเดียวในเมืองนี้ ถือเป็นหนึ่งในตึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของเมืองร้อตเตอร์ดัมที่มีความสวยงามและยังคงหลงเหลือและบูรณะซ่อมแซมในปี ค.ศ. 1950 หลังจากถูกระเบิดทำลายลง ชมและบันทึกภาพกับ  CUBE HOUSE สถาปัตยกรรมที่เป็นอาคารรูปทรงแปลก เป็นบ้านลูกบาศก์สีเหลืองสะดุดตาที่เอียงทำมุม 45 องศา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1984 โดย PIET BLOM สถาปนิกชาวดัตช์ที่ต้องการสร้างเป็นสถานที่พักอาศัย HOSTEL เข้าพักได้จริง บันทึกภาพ MARKTHAL (MARKET HALL) อาคารสถาปัตยกรรรม  หลังคาโค้งสูง 40 เมตรรูปตัวยูคว่ำ สร้างด้วยหินธรรมชาติสีเทาเข้ม ด้านหน้าและด้านหลังติดกระจกคล้ายบานหน้าต่างสามารถมองจากด้านนอกทะลุเข้าไปข้างในได้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2009 ชมหอออยโรมัสท์ (EUROMAST) สถานที่สำคัญของเมืองร้อตเตอร์ดัม เป็นเขตท่าเรือและจุดชมวิวตัวเมืองที่คับคั่งจอแจไปด้วยเรือขนถ่ายสินค้า อุตสาหกรรมการต่อเรือและซ่อมเรือของเมืองนี้
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  ออกเดินทางสู่เก๊นท์ (GHENT / 2 ชม. 15 นาที) เมืองเก่าที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเบลเยียม สร้างอยู่บนเกาะ และถือว่าเป็นเมืองเก่าที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเบลเยียม นำท่านชมเมืองเก๊นท์ ชมวิวสวยจากสะพานเซนต์ไมเคิล นำชมมหาวิหารเซนต์บาโว วิหารใหญ่ประจำเมืองอายุกว่า 500 ปี ผ่านชมปราสาทแห่งท่านเค้าท์ฟลานเดอร์ ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลมาจากยุคสงครามครูเสด แล้วนำท่านสู่บรัสเซลส์ (BRUSSELS / 30 นาที) เมืองหลวงประเทศเบลเยียม
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำเข้าโรงแรมที่พัก RADISSON BLU  หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

วันที่แปด   บรัสเซลส์ – บรูจจ์ – บรัสเซลส์   
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองบรูจจ์ (BRUGGE / 1 ชม. 20 นาที) เมืองเก่าที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในเบลเยียม นำท่านชมตัวเมืองบรูจจ์ เมืองเก่าของ เฟลมมิช ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยมากอีกแห่งหนึ่งของยุโรป ผ่านชมศาลาว่าการเมืองที่มีอายุร่วม 600 ปี สร้างในศิลปะแบบโกธิค หอคอยเบลฟรี (BELFRY) ที่สูงกว่า 83 เมตร และชมมหาวิหารโฮลีบลัด (BASILICA OF THE HOLY BLOOD) ที่ท่านจะประทับใจในความงาม
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  เดินทางกลับบรัสเซลส์ นำชมเมืองที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของยุโรป ด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งโกธิคและบารอค ชมศาลาว่าการนครบรัสเซลส์ จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยอาคารที่ตกแต่งอย่างงดงามยิ่ง ชมหนูน้อยแมนเนเก้นพิส แวะถ่ายรูปอโตเมียม  สัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าเอ็กซ์โป และช้อปปิ้งก่อนกลับ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

วันที่เก้า   บรัสเซลส์ – กรุงเทพฯ
เช้า :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระเพื่อพักผ่อนเก็บสัมภาระก่อนกลับ / ออกเดินทางไปสนามบิน
เวลา 13.10 น. :  บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 935

 

วันที่สิบ   กรุงเทพฯ
เวลา 06.10 น. :  กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

กำหนดการเดินทาง      // 4-13, 12-21, 18-27 ก.ย. // 2-11, 16-25 ต.ค., 22-31 ต.ค. // (ตลาดคริสต์มาส) 20-29 พ.ย., 4-13 ธ.ค. // 25 ธ.ค.-2 ม.ค.

อัตราค่าบริการ  ** รับประกันโรงแรมและอาหารดี..    

รายการ

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย./  4 ธ.ค.

25 ธ.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

 

 

 

 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ   

 

 

 

 

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ    

 

 

 

 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

 

 

 

 

หมายเหตุ                  

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000-5,000 บาท / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย                   
– ค่าอาหารตามรายการ         
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก. (เฉพาะการบินไทย)
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า   
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ     – ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ           
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก                               
– ค่าเรือ   
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน  – ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน       
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์