ยุโรปสแกนดิเนเวีย 4 เมืองหลวง (2020)

SCANDINAVIA 4 CAPITAL CITIES

เอกสารยื่นวีซ่านอร์เวย์ จำนวน 1 ชุด 
*ท่านที่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ายขายก่อนจองทัวร์
*** เอกสารทุกชุดที่มีชื่อภาษาอังกฤษของผู้เดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
**กรณีที่ท่านมีวีซ่าแล้ว และไม่รู้ หรือไม่แน่ใจ ว่าวีซ่าที่มียังสามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาส่งหน้าวีซ่าพร้อมตราประทับ แสดงวันเข้า-ออกประเทศสมาชิกเชงเก้นล่าสุด แจ้งให้ทางบริษัททราบเพื่อตรวจสอบได้ถูกต้อง
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด หากมีตราปั๊มอื่นๆ นอกเหนือจากตราประทับเข้า – ออกเมือง หรือตราประทับวีซ่า เช่น ประทับตราการ์ตูน ประทับตราที่ระลึก หรือขีดเขียนเล่นทั้งหน้าที่ว่างอยู่ จะถือว่าหนังสือเดินทางเล่มนั้น “ชำรุด”
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 5 X 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้เห็นใบหูและคิ้วทั้ง 2 ข้างและต้องเห็นหัวไหล่บนทั้ง 2 ข้างหรือเห็นกระดุมสองเม็ดบน จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3. หลักฐานการทำงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it may concern” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)
– เจ้าของบริษัท : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ หรือ DBD (Department of Business Development), หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า)
– เจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), (พค. 0403) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) ไม่สามารถใช้ยื่นวีซ่าได้
– พนักงานบริษัทฯ : ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานเป็นฉบับภาษาอังกฤษ ระบุวันที่ออกจดหมาย ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าทำงานและวันที่อนุญาตให้ลางาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า)
– ข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ(ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า)
– กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
– นักเรียน/นักศึกษา : หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ระบุชั้นเรียน และวันที่ออกหนังสือต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า ฉบับภาษาอังกฤษ
– ประกอบอาชีพอิสระ : ใช้เอกสารสัญญาเช่าร้าน เอกสารแสดงถึงอาชีพ พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นฉบับภาษาอังกฤษ
4. หลักฐานการเงิน
– สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือนล่าสุด (อัพเดทภายใน 1 เดือน) สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
– ท่านใดที่ทำงานแล้วต้องใช้สำเนาสมุดบัญชีส่วนตัวยื่นด้วย แม้จะมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ก็ตาม สถานทูตมีสิทธิ์ขอดูเอกสารเพิ่มเติมภายหลัง
– กรณีที่มีบุคคลอื่นออกค่าใช้จ่ายให้ต้องแนบเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์กัน เช่น สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
8. สำเนาสูติบัตร ในกรณีที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
9. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ออกจากเขตหรืออำเภอ ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา และมารดา หรือเดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง
10. หลักฐานการปกครองบุตร กรณีที่อยู่ในการปกครองของบิดาหรือมารดาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับอำนาจในการปกครองบุตร และต้องออกจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
* การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช้บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง จะช่วยให้การพิจารณาง่ายขึ้น (เอกสารที่ยุ่งยากมากมายไม่ได้เป็นความต้องการของบริษัทฯ แต่ประการใด)
**หากได้มีการจ่ายค่าวีซ่าไปแล้ว และมีการยกเลิกภายหลัง สถานทูตไม่คืนค่าวีซ่าในทุกกรณี 

จองทัวร์
ค้นหาทัวร์