ยุโรปสแกนดิเนเวีย 4 เมืองหลวง (2020)

SCANDINAVIA 4 CAPITAL CITIES

การบินไทย, ฟินน์แอร์, นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
9 วัน 6 คืน
20 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

รายการพิเศษ  ชม 4 เมืองหลวงในยุโรปเหนือ หรือสแกนดิเนเวีย + ฟินแลนด์ (กลุ่มประเทศนอร์ดิก) “ยูนิตี้ 2000 ทัวร์” เที่ยวโคเปนเฮเก้น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” เมืองหลวงแห่งเดนมาร์ก ค้างคืนบนเรือสำราญ DFDS  มุ่งสู่ออสโล นครหลวงแห่งนอร์เวย์ที่มีความงดงามจากชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ด นั่งรถไฟสายโรแมนติก “ฟลัมบาเนน” เบอร์เก้น  เมืองสวยของดินแดน  ฟยอร์ด พร้อมนำท่านสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติ ขุนเขา และชายฝั่งแบบฟยอร์ด พักเมืองรีสอร์ทที่ไกโล ชมสต็อคโฮล์ม นครหลวงฉายา “บิวตี้ ออน เดอะวอเตอร์” หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นเวนิส ออฟ สแกนดิเนเวีย ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ สู่  นครเฮลซิงกิ เจ้าของสมญานาม “ธิดาแห่งทะเลบอลติก”

จุดเด่นของทัวร์
– ได้เที่ยวครบ 4 เมืองหลวงของ 4 ประเทศยุโรปเหนือ         
– นั่งเรือสำราญ 2 ลำ DFDS และ SILJALINE
– บินตรงไป-กลับ โดยการบินไทย (TG) และมีบินภายใน 2 ครั้ง (DY+AY) เพื่อย่นระยะทาง
– พักโรงแรมอย่างดี
– อาหารเลิศรสและหลากหลาย
– มีเวลาช้อปปิ้งสบายๆ

   

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 22.00 น. :  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D-E สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้า 1 ชุด และของใช้ที่จำเป็นใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก เพื่อพักค้างคืนบนเรือในวันถัดไป ส่วนกระเป๋าใหญ่จะเก็บไว้ในห้องสัมภาระบนเรือ ***

 

วันที่สอง  กรุงเทพฯ โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) ล่องเรือ DFDS ออสโล (นอร์เวย์)
เวลา 01.20 น. :   เดินทางสู่โคเปนเฮเก้น โดยเที่ยวบินที่ TG 950
เวลา 07.40 น. :  ถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) นครหลวงของเดนมาร์ก เจ้าของชื่อ “สวรรค์แห่งเมืองท่า” นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนำท่านเดินทางเข้าตัวเมือง นำชมกรุงโคเปนเฮเก้น ถ่ายภาพกับจัตุรัสหน้าพระราชวังอมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) ที่งดงาม ปัจจุบันยังเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก จากนั้นชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน  (GEFION FOUNTAIN) ที่กำลังลงแส้โคถึกทั้ง 4 เพื่อลากคันไถพื้นดินมาสร้างเป็นประเทศเดนมาร์กตามตำนานการสร้างประเทศ ก่อนชมสัญลักษณ์ของโคเปนเฮเก้น “ลิตเติ้ลเมอร์เมด” (LITTLE MERMAID) อนุสาวรีย์เงือกน้อย จากเทพนิยายรักอันลือลันของฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สัน นำท่านชมมงกุฏและสมบัติแห่งราชวงศ์กษัตริย์เดนมาร์กใน “โรเซนบอร์ก คาสเซิล” (ROSENBORG CASTLE) อดีตพระราชวังหลวงที่นำมาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย :  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นที่ระลึกฝากคนทางบ้านที่ถนนสตรอยเก็ต (STROGET) ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโคเปนเฮเก้น ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้านานาชนิดรวมทั้งห้าง ELUM ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หรือใช้เวลาว่างเข้าไปเดินชมสวนสนุกทิโวลี (TIVOLI GARDEN) ที่เก่าแก่และคลาสสิกของยุโรป
เวลา 15.30 น. :  เดินทางสู่ท่าเรือของบริษัท SCANDINEVIAN SEA WAY หรือ DFDS นำท่านเข้าห้องพักแบบมีหน้าต่าง (SEA VIEWS) เดินเล่นสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในเรือ อาทิ ร้านค้า ห้องอาหาร ไนต์คลับ ดิสโก้เธค
เวลา 17.00 น. :   เรือ DFDS ถอนสมอ มุ่งหน้าสู่ออสโล นครหลวงของนอร์เวย์
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำแบบสแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์ที่หลากหลาย ค้างคืนกับบรรยากาศสบายๆ

 

 

 

วันที่สาม   ออสโล เบอร์เก้น 
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าบนเรือ พร้อมชื่นชมบรรยากาศสุดสวยยามเช้าของออสโลฟยอร์ดที่เต็มไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยตลอด 2 ฝั่งเรือ
เวลา 09.30 น. :   เรือเทียบท่ากรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ นำท่านชมเมืองออสโล ชุมชนที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ยุคไวกิ้งเมื่อประมาณ 1,000 ปีเศษ ชมอุทยานฟรอกเนอร์ (FROGNER PARK) สวนประติมากรรมฝีมือ กุสตาฟ วิเกอแลนด์ ประติมากรผู้มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ในช่วงศตวรรษที่ 20 ที่ทางการได้มอบพื้นที่เพื่อแสดงผลงานชิ้นโบว์แดง อาทิ น้ำพุวงจรชีวิตของมนุษย์และเสาหินโมโนลิท ซึ่งนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงออสโลอีกอย่างหนึ่ง ผ่านชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวง, รัฐสภา ฯลฯ แวะชมศาลาว่าการเมืองออสโล สถานที่มอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา 15.40 น. :   ออกเดินทางสู่เบอร์เก้น โดยสายการบินนอร์วีเจียน แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ DY 618
เวลา 16.45 น. :  ถึงสนามบินเมืองเบอร์เก้น (BERGEN) อดีตเมืองหลวงเก่าของนอร์เวย์ นำท่านชมเมืองเบอร์เก้น เมืองท่าศูนย์กลางการประมงริมฝั่งทะเลเหนือของนอร์เวย์ ชมบริเวณท่าเรือเก่า (BRYGGEN) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง องค์การยูเนสโกได้ให้เงินมาบูรณะและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความงดงามทางชัยภูมิที่ตั้ง และมีความน่ารักด้วยสีสันราวลูกกวาดของอาคารบ้านเรือนของชาวเมือง นำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเบอร์เก้น
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU ROYAL หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่สี่  เบอร์เก้น วอสส์ รถไฟสายโรแมนติก ฟลัม – ล่องเรือซองฟยอร์ด – กุดวาเก้น – ไกโล
เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองวอสส์ (VOSS) เมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสทวีปยุโรปในปี ค.ศ. 1907  นำท่านสู่สถานีไมดาล (MYRDAL) เป็นสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุด จากระดับน้ำทะเลกว่าพันเมตร เป็นสถานีรถไฟที่มีทัศนียภาพงดงามที่สุดในนอร์เวย์ เพื่อนำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมไมดาล (THE WORLD FAMOUS FLAM – BANEN) นับเป็นเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกที่สุดในยุโรปเหนือลอดอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น้ำใสสะอาดตาที่เกิดจากการละลายของหิมะ และน้ำตกจำนวนมากมาย ท่านจะได้ตื่นตากับหิมะขาวโพลนที่ยังคงเหลืออยู่แม้จะเป็นกลางฤดูร้อน ถึงเมืองฟลัม (FLAM) เมืองเล็กๆ ที่มีบรรยากาศสบายๆ สไตล์ชาวนอรวีเจี้ยน
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมือง
บ่าย :  นำท่านลงเรือล่องชมความงามของซองฟยอร์ด (ประมาณ 2 ชม.) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น THE KING OF FJORD เพราะมีความยาวที่สุด ลึกที่สุดและแน่นอนว่ามีความงดงามที่สุด ที่ท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติของหุบเขาตลอด 2 ฝั่ง เหมือนภาพวาดในจินตนาการสู่เมืองกุดวาเก้น (GUDVANGEN) แล้วเดินทางสู่ไกโล (GEILO) เมืองน่ารักหนึ่งใน   สกีรีสอร์ทยอดนิยมตลอดกาลของนอร์เวย์ นำท่านเข้าที่พักโรงแรม DR HOLMS หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมแบบบุฟเฟ่ต์

 

 

 

วันที่ห้า  ไกโล ออสโล – เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ออสโล (OSLO) เมืองหลวงของนอร์เวย์
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งจุดพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ในอดีต จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง หรือช้อปปิ้งบนถนนคาร์ล โจฮันส์ เกท
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา 20.25 น. :  ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY 918
เวลา 22.45 น. :  ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) นครหลวงของฟินแลนด์  นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน
*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้า 1 ชุด และของใช้ที่จำเป็นใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก เพื่อพักค้างคืนบนเรือในวันถัดไป ส่วนกระเป๋าใหญ่จะเก็บไว้ในห้องสัมภาระบนเรือ ***

 

 

 

วันที่หก  เฮลซิงกิ ล่องเรือซิลเลียไลน์ สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมกรุงเฮลซิงกิ ฉายา “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” นำท่านเดินชมตลาดยามเช้าที่มีผลไม้สดตามฤดูกาล และของที่ระลึกขายอย่างมากมาย พร้อมบันทึกภาพกับน้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติก สัญลักษณ์ประจำเมือง แล้วนำท่านสู่จัตุรัสแห่งวุฒิสภา (SENATE SQUARE) ซึ่งสร้างขึ้นมาในรูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซีย ชมโบสถ์เทมโป ลิโอ คิโอ (TEMPPELIAUKIO ROCK CHURCH) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่นโดยสร้างเข้าไปในภูเขาหินแกรนิตทั้งลูกและมีระบบเสียงที่ดีที่สุด หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์แห่งนี้ แล้วนำท่านชมวิหารอุสเพนสกี้ (USPENSKI CATHEDRAL) ศาสนสถานของชาวคริสต์นิกายออธอดอกซ์ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเหนือ ชมอนุสาวรีย์เซบิลุสที่สร้างขึ้นเป็นเกียรติแก่ท่านยาห์น เซบิลุส ผู้ประพันธ์เพลง FINLANDIA
เที่ยง :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย :  อิสระให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งบนถนนมานาไฮม์ ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิเช่น ห้าง STOCKMANN, FORUM, SOKO ฯลฯ
เวลา 15.00 น. :   เดินทางสู่ท่าเรือซิลเลียไลน์ (SILJA LINE)    นำท่านเข้าห้องพักบนเรือ ห้องแบบมีหน้าต่าง ซึ่งมีทั้งภัตตาคาร ไนต์คลับ ห้องออกกำลังกาย ซาวด์น่า และร้านปลอดภาษี
เวลา 17.00 น. :   เรือออกจากกรุงเฮลซิงกิ ข้ามทะเลบอลติก สู่สต็อคโฮล์ม
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำแบบสแกนดิเนเวียบุฟเฟต์ที่หลากหลายด้วยซีฟู้ด+ปลาแซลมอน และอาหารนานาชาติ หลังอาหารพักผ่อนสบายๆกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ค้างคืนบนเรือกับห้องพักมีหน้าต่าง (SEAVIEWS)

 

 

 

 

วันที่เจ็ด   สต็อคโฮล์ม
เช้า : รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
เวลา 09.30 น. :   เรือเทียบท่ากรุงสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM) นครหลวงของสวีเดน นำท่านขึ้นจุดชมวิวบนเนินเขาถนน FJALLGATAN เพื่อบันทึกภาพของกรุงสต็อคโฮล์มจากมุมที่สวยที่สุด ชมเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น “นครหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรป” เช่นเดียวกับเอเธนส์, ปารีสและอัมสเตอร์ดัม ชมวิวสวยของตัวเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะที่ห้อมล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์และทะเลบอลติก ผ่านชมสถานที่สำคัญ อาทิ โอเปร่าเฮ้าส์, ที่ทำการรัฐบาลแห่ง พระราชวังหลวงบนเกาะเมืองเก่ากมลาสตัน (GAMLASTAN) ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ (VASA MUSEUM) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์กุสสตาฟ อดอลฟที่ 2 ในช่วงปี ค.ศ. 1626 และถือว่าเป็นเรือรบที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สุดในยุคนั้นกับระวางขับน้ำ 1,300 ตัน ปืนใหญ่ 64 กระบอก เพื่อแย่งชิงความเป็นเจ้าแห่งทะเลบอลติกซึ่งก็ต้องผิดหวังอย่างร้ายแรงเพราะจมลงใต้ทะเลเพียงลงสัมผัสน้ำทะเลเพียงไม่กี่นาที และได้รับการกู้ขึ้นมาหลังจมอยู่ใต้น้ำถึง 333 ปี ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตที่ได้รับการซ่อมแซมปะติดปะต่อชิ้นส่วนจากเศษผุพังนับแสนชิ้นที่จมและกระจายไปทั่วท้องน้ำ
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย : นำชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงฉลองผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลในทุกๆ สาขา ภายในห้อง GOLDEN HALL ที่ประดับประดาด้วยโมเสคทองคำนับล้านชิ้น จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นชมเมือง เลือกซื้อสินค้าบนถนนช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU ROYAL VIKING  หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่แปด  สต็อคโฮล์ม – กรุงเทพฯ
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่สนามบินอาลันด้า ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีในสนามบิน
เวลา 14.30 น. :   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 961

 

วันที่เก้า   กรุงเทพฯ
เวลา 05.50 น. : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

หมายเหตุ หากโรงแรมในเมืองที่จะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำท่านเข้าพักเมืองใกล้เคียง และโรงแรมดีมีมาตรฐานระดับเดียวกัน

  กำหนดการเดินทาง   // 5-13, 19-27 ก.ย., 3-10, 10-18, 17-25 ต.ค., 24 ต.ค.-1 พ.ย., 7-15, 21-29 พ.ย., 5-13 ธ.ค.   

อัตราค่าบริการ                                              

   รายการ

ก.ย./ต.ค.

พ.ย./ธ.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  ท่านละ 

 

 

เด็ก อายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)ท่านละ 

 

 

เด็ก อายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ     

 

 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

 

 

                                                

  *บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า

**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000-5,000 บาท (เทศกาล 5,000) / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย (TG)   
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ      
– ค่าอาหารตามรายการ   
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                             
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า   
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                             
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                   
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน     
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน)
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 30 กิโลกรัม (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น) แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย) สายการบินฟินน์แอร์ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม, สายการบิน นอร์วีเจียน ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

 

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์