ยุโรปสเปเชียล B (2020)

EUROPE SPECIAL B

สายการบินไทย
11 วัน 8 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

สัมผัสอดีตอันเกรียงไกรของกรุงโรมแห่งอาณาจักรโรมัน ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอันลือลั่นของเหล่าศิลปินหลากหลายสาขา อาทิ ราฟาเอล, ไมเคิล  แองเจโล,เบอร์นินี ชมหอเอนเมืองปิซ่า เดินเล่นในฟลอเร้นซ์ ก่อนไปเวนิส เมืองสุดแสน    โรแมนติกราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก ชมโบสถ์แสนสวยที่มิลาน เพลิดเพลินกับประเทศที่สวยที่สุดอย่างสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองอินเทอร์ลาเก้น ชมทัศนียภาพและเล่นหิมะอย่างจุใจบนยอดเขาจุงฟราว สุดท้ายในปารีส มหานครแห่งแฟชั่น วัฒนธรรม เทคโนโลยี ชมพระราชวังแวร์ซายส์ พิพิธภัณฑ์ลุฟร์ มีเวลาช้อปปิ้งสบายๆ

ทัวร์สร้างชื่อ รับประกันคุณภาพ / ไม่เขียนบรรยายเกินจริง
สายการบิน   การบินไทย บินตรงไป-กลับ           
โรงแรม             รับประกัน 100% / อิตาลีพัก 3 คืน ไม่รีบเกินไป, สวิสพักที่เดียว 2 คืน, ปารีสพักที่เดียว 3 คืน รวม 8 คืน
                         -ปารีส เน้นพักโรงแรมในเขตชั้นใน ไม่ต้องฝ่ารถติดเข้า-ออก (ปารีสรถติดมาก)
รถโค้ช               มาตรฐานยุโรป 40-48 ที่นั่ง  / ลิฟท์ขึ้นหอไอเฟิล ชั้น 2
เรือ                   รวมค่าล่องแม่น้ำแซน ปารีส ใหญ่ สะดวกปลอดภัย  / ค่าล่องเรือกอนโดล่าที่เวนิส
รถไฟ                รถไฟด่วน TGV / รถไฟไต่เขาขึ้นจุงฟราวยอร์ค TOP OF EUROPE
อาหาร               เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน-ค่ำ แบบพื้นเมือง และเอเชีย (เมนูเดอลักซ์)     
มัคคุเทศก์       ชำนาญเส้นทางในยุโรปแน่นอน 100%
หมายเหตุ         โปรแกรมปรับปรุงวันที่ห้าของการเดินทางเล็กน้อยแล้ว

ไฮไลท์หรือจุดเด่นของทัวร์
– เข้าชมภายในสนามโคลีเซียม
– เข้าชมภายในโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ ในนครวาติกัน
– ชมน้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน โรมันฟอรั่ม
– ชมหอเอนปิซ่า เดินชมเมืองฟลอเร้นซ์ ชมโบสถ์กลางเมือง
– ล่องเรือกอนโดล่าไปตามลำคลองในเวนิส ชมจัตุรัสเซนต์มาร์ค สะพานสะอื้น
– ชมมหาวิหารแห่งมิลานที่ใหญ่โตและสวยงาม
– ชมเมืองลูเซิร์นและอินเทอร์ลาเก้น เมืองท่องเที่ยวดังของสวิตเซอร์แลนด์
– นั่งรถไฟไต่เขาขึ้นชมและเล่นหิมะบนยอดเขาจุงฟราวยอร์ค TOP OF EUROPE ชมถ้ำน้ำแข็ง
– นั่งรถไฟด่วน TGV ที่มีความเร็วระดับต้นๆ ของโลก
– เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลุฟวร์ ชมภาพโมนาลิซ่าของจริง วีนัสตัวจริง
– เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ที่ยิ่งใหญ่อลังการ ครั้งหนึ่งราชทูตจากอยุธยาเคยเข้าถวายสาส์นแด่ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14
– ขึ้นหอไอเฟิล ล่องเรือแม่น้ำแซน
– ช้อปปิ้งในร้านปลอดภาษี และห้างสรรพสินค้าลาฟาแยต
**มีเวลาสบายในสวิตเซอร์แลนด์ และในปารีส

 

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 21.00 น. :   พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

วันที่สอง   กรุงเทพฯโรม (อิตาลี) – เชียนเซียโน่ เทอร์เม่
เวลา 00.20 น. :  บินตรงสู่กรุงโรม โดยเที่ยวบินที่ TG 944 (เวลาที่ยุโรปช้ากว่าไทย 5-6 ชม. แล้วแต่ฤดูกาล)
เวลา 06.50 น. :  เดินทางถึงกรุงโรม (ROME) นครหลวงของอิตาลีและอาณาจักรโรมันอันเกรียงไกร ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการปกครองวัฒนธรรมและวิทยาการต่างๆ ในอดีต หลังพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเข้าชมภายในโคลีเซียม (COLOSSEUM) สนามประลองยุทธทั้งคนและสัตว์ ประตูชัยพระเจ้า  คอนสแตนติน ชมโรมันฟอรั่มลานชุมนุมของเหล่านักปราชญ์ เซอร์คัสแม็กซิมุสสนาม แข่งรถม้าศึกเบนเฮอร์ เยือนนครรัฐอิสระวาติกันศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความยิ่งใหญ่และงดงามตระการตาภายในโบสถ์เซนต์ปีเตอร์   (ST PETER’S BASILICA) ในนครวาติกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมเพียต้ารูปแกะสลักหินอ่อนรูปพระแม่มาเรียประคองพระเยซูหลังถูกตรึงกางเขน ฝีมือไมเคิลแองเจโร และแท่นบูชา ฝีมือเบอร์นินี
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :   นำท่านชมน้ำพุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) ที่มาของบทเพลงอมตะ “ทรีคอยน์อินเดอะฟาวน์เท่น / THREE COINS IN THE FOUNTAIN” แล้วนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องหนังและแฟชั่นชั้นนำย่านบันไดสเปน (SPANISH STEPS) หรือเดินเล่นชมเมือง ชมจัตุรัสนาโวนา จัตุรัสยอดนิยมของกรุงโรม ที่ตั้งของน้ำพุแห่งแม่น้ำ 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำคงคา, ดานู๊บ, ไนล์, พลาต้า ผลงานของเบอร์นินี ผ่านชมโรมันฟอรั่ม, สนามแข่งม้าแบบโรมัน, ปราสาทเซนต์แองเจโร ฯลฯ
เวลา 16.00 น. :   ออกเดินทางสู่เมืองเชียนเซียโน เทอร์เม่ (CHIANCIANO TERME / 1 ชม. 40 นาที) เมืองตากอากาศน่ารักๆ ของอิตาลี นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก GRAND ADMIRAL หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมืองในโรงแรม (พร้อมไวน์ของแคว้นทัสคานี)
หมายเหตุ         หากตรงกับวันพุธ วันอาทิตย์ หรือวันสำคัญทางศาสนาคริสต์ จะสลับมาเที่ยววาติกันตอนบ่าย

 

 

 

วันที่สาม   เชียนเซียโน่ เทอร์เม่ ฟลอเร้นซ์ ปิซ่าฟลอเร้นซ์
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ตอนเหนือของอิตาลี ผ่านย่านเกษตรกรรมอันสมบรูณ์ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและผ่านย่านชุมชนบนไหล่เขาของชาวอิทรัสคันที่สร้างเรียงรายอยู่บนยอดเขา ชื่นชมชนบทอันสวยงามของอิตาลี สู่ฟลอเร้นซ์ (FLORECNE / 1 ชม. 20 นาที) เมืองถิ่นกำเนิดศิลปะยุคเรเนซองส์ นครโบราณซึ่งครั้งหนึ่งมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งกว่ากรุงโรม และยังเป็นที่กำเนิดของศิลปินมีชื่อ อาทิ ลีโอนาร์โด ดาวินชี,   ไมเคิล แองเจลโล เข้าสู่ใจกลางเมืองฟลอเร้นซ์ ชมจัตุรัสพิอาสซ่า ซินญอเรีย ซึ่งเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่มีการจัดแสดงงานปฏิมากรรมที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น เดวิดจำลอง, น้ำพุเนปจูน ตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของมหาวิหารประจำเมืองซานตามาเรียเดลฟิออเร หรือ DUOMO ที่ก่อสร้างด้วยหินอ่อนหลากสีและนับเป็นหนึ่งในสามโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (สเต็กหมู หรือเนื้อ)
บ่าย :  เดินทางสู่ปิซ่า (PISA / 1 ชม.) นำท่านชมและถ่ายภาพสวยกับหอเอนปิซ่า (LEANING TOWER)  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคประวัติศาสตร์ จากนั้นเดินทางกลับฟลอเร้นซ์ นำเข้าที่พักโรงแรม HILTON  หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

วันที่สี่   ฟลอเร้นซ์ เวนิส (ล่องเรือกอนโดล่า) – เวโรนา
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
ออกเดินทางไปเวนิส (VENICE / 3 ชม. 20 นาที) เมืองสุดแสนโรแมนติก เมืองที่เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณามากมาย ตลอดทางเป็นทุ่งเกษตรและบ้านเรือนแบบชนบทที่สวยงาม 
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านล่องเรือใหญ่สู่เมืองเวนิส ซึ่งเป็นหมู่เกาะติดๆ กัน และเป็นเมืองเดินเท้าไม่มียานพาหนะใดๆ ทั้งสิ้น ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของอาคารบ้านเรือนที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมเวนิสที่สวยงาม    นำชมนครเวนิสบ้านเกิดของมาร์โคโปโลนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ เวนิสมีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ คดเคี้ยวด้วยลำคลอง 170 คลอง โบสถ์ 120 แห่ง สะพานโค้ง 400 สะพาน รวมทั้งสะพานสะอื้นที่โด่งดัง (BRIDGE OF SIGHS) ผ่านชมพระราชวังดอร์จอันงดงาม,  คุกมืดที่เคยคุมขังคาสโนว่านักรักผู้ยิ่งยง ก่อนนำท่านล่องเรือกอนโดล่า ชมความงามของคลองแกรนด์คะนาล และชมสะพานริอัลโต้ (RIALTO) สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปีที่ออกแบบโดยไมเคิล แองเจโล ชมความงามของบ้านเรือนที่เก่าแก่หลายร้อยปี เยี่ยมชมจัตุรัสเซนต์มาร์คอันกว้างใหญ่เรียงรายด้วยร้านค้าขายสินค้าน่ารัก มากมาย นำชมโรงงานแก้วมูราโน่ที่มีชื่อเสียงด้านงานแก้วลวดลายมาหลายศตวรรษ โดยช่างผู้ชำนาญงานจะสาธิตวิธีการเป่าแก้วให้ท่านชม มีเวลาช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าแบกับดิน หรือเดินเล่นชมเมือง หรือนั่งจิบชา กาแฟ ริมคลองสบายๆ จากนั้นนั่งเรือกลับแผ่นดินใหญ่ จากนั้นเดินทางสู่เมืองเวโรนา (VERONA / 1 ชม. 20 นาที) เมืองดังแห่งนิยายรักอมตะ “โรมิโอและจูเลียต” ฝีมือการประพันธ์ของเชคสเปียร์
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าโรงแรมที่พัก  CROWNE PLAZA หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่ห้า   เวโรนามิลาน ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) อินเทอร์ลาเก้น
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (MILAN / 2 ชม. 30 นาที) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี นำชม      มิลาน เมืองผู้นำด้านแฟชั่น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเดินทางของประเทศด้วย ชมมหาวิหารแห่งมิลานหรือดูโอโม อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬารและสวยอย่างมากมาย สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ชมอาคารแกลเลอเรีย วิตตอ ริโอ     เอ็มมานูเอลที่สอง ที่เป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ตั้งชื่อตามพระนามกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็นประเทศอิตาลีทุกวันนี้ ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ลีโอนาร์โด ดาวินชี่ หน้าโรงละครสกาล่า มีเวลาเดินชมเมืองและช้อปปิ้ง
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่ายๆ  :  ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่พรมแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ โดยเส้นทางเจาะผ่านทะลุภูเขาและผ่านอุโมงค์เซนต์กอทาร์คที่ยาวถึง 17 ก.ม. ชมเมืองในแอ่งเขาสวยงามมากมายรายล้อมด้วยขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน งดงามดั่งภาพที่ท่านเคยเห็นในปฎิทิน ผ่านชมทะเลสาบโคโมและทะเลสาบลูกาโน่ ถึงลูเซิร์น (LUCERNE) แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต และสะพานไม้เก่าแก่ (KAPELL BRÜCKE) ริมทะเลสาบลูเซิร์น สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ก่อนเดินทางต่อจนถึงอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองสวยกลางหุบเขาและอยู่ระหว่างทะเลสาบธุนและเบรียนซ์ เข้าที่พัก ROYAL ST. GEORGE หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

 

 

วันที่หก  อินเทอร์ลาเก้น (ยอดเขาจุงฟราว)
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (GRINDERWALD GRUN / 25 นาที) เพื่อขึ้นรถไฟไต่เขา (COG WHEEL) สายจุงฟราวบาห์เนน (JUNGFRAU BANEN) สู่ยอดเขาจุงฟราวซึ่งตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนที่งดงามระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึงยอดเขาจุงฟราวยอร์ค 3,454 เมตร จากระดับน้ำทะเล (จุดสูงสุดที่รถไฟขึ้นถึง) และได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE ชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ SPHINX แล้วนำชมถ้ำน้ำแข็งที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงาม หรือเล่นหิมะบนลานสกี ก่อนให้เวลาเดินเล่นสบายๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย :  ให้ท่านมีเวลาเต็มที่เพื่อเล่นหิมะและเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน
เวลา 14.00 น. :  นำท่านเดินทางกลับลงจากยอดเขา แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ค ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จ เมื่อ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897 ขณะนั้นทางรถไฟเสร็จแค่สถานีนี้) แล้วเดินทางผ่านเมืองเวนเก้น เมืองแสนสวย สู่เมืองเลาเทอร์บรุนเนน (LAUTERBRUNNEN) จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชกลับสู่เมือง   อินเทอร์ลาเก้น เดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้งสินค้าสวิตเซอร์แลนด์ (ร้านค้าส่วนใหญ่เปิดถึง 4 ทุ่ม)
เวลา 16.30-19.00 น. :   อิสระเลือกซื้อสินค้าสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ นาฬิกายี่ห้อดัง, มีดพับ, ช็อกโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นในเมืองอินเทอร์ลาเก้น
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบฟองดูว์สวิส และสเต็ก (หมูหรือเนื้อ)

 

 

 

วันที่เจ็ด   อินเทอร์ลาเก้นมูลฮูส (ฝรั่งเศส) รถไฟด่วน TGVปารีส
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่พรมแดนฝรั่งเศสที่เมืองบาเซิล เมืองอุตสาหกรรมของสวิสเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมเคมีขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ด้วยว่าเมืองนี้อยู่ริมแม่น้ำไรน์ สะดวกในการขนถ่ายสินค้าทางเรือ ผ่านพรมแดนเข้าสู่ฝรั่งเศส  เดินทางต่อจนถึงเมืองมูลฮูส (MULHOUSE / 3 ชม.) ของฝรั่งเศส
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง         
เวลา 12.56 น. :  นำท่านสู่ปารีส โดยรถไฟด่วน (ประมาณ 2 ชม. 41 นาที) กระเป๋าใหญ่ รถบัสนำไปส่งที่โรงแรมในปารีส
เวลา 15.37 น. :  เดินทางถึงปารีส (PARIS) มหานครที่ผู้คนใฝ่ฝันอยากมาเยือน รถบัสท้องถิ่นรอรับ นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาทิ น้ำหอม เครื่องสำอาง กระเป๋า ปากกา ฯลฯ
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย จากนั้นนำท่านล่องเรือในแม่น้ำแซน ชมความงาม 2 ฝั่งน้ำ
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม MERIDIEN ETOILE หรือ SOFITEL LA DEFENSE หรือระดับเดียวกัน 3 คืน ในตัวเมือง (มีเวลาสบายๆ)   
หมายเหตุ        
-เนื่องจากรถไฟ TGV จากมูลฮูส-เข้าปารีสมีน้อย และบางช่วงไม่วิ่ง หากเต็มหรือที่นั่งไม่พอ หรือไม่วิ่ง บริษัทจะเปลี่ยนเป็นขึ้นจากสตราสบูร์ก-เข้าปารีส แต่โปรแกรมทุกอย่างที่ปารีสเหมือนเดิม จึงเรียนมาเพื่อทราบ
-ปารีส เราเน้นโรงแรมในเขตชั้นใน ซึ่งราคาจะแพงกว่าทัวร์ที่ไปนอนนอกเมืองไกลๆ / ถ้านอน 2 คืน เท่ากับได้เที่ยวปารีสและช้อปปิ้งแค่ 1 วันเท่านั้น เพราะวันแรกมาถึงเย็นแล้ว ไม่พอแน่นอน

 

 

วันที่แปด   ปารีส (พระราชวังแวร์ซายส์ ชมเมือง)
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมนครปารีส ชมจัตุรัสคองคอร์ด สถานที่ตั้งเครื่องกิโยตินประหารนักโทษการเมืองสมัยปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ค.ศ. 1789  โรงละครโอเปร่า ประตูชัยนโปเลียน ถนนแฟชั่นชองป์เซลิเซ่ อาคารรัฐสภา สถาบันการทหาร หรืออดีตโรงเรียนนายร้อยที่พระเจ้านโปเลียนเคยทรงศึกษา จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ    ลาฟาแยต (LA FAYETTE) ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อรวมถึง LOUIS VUITTON, PRADA, CHANEL และ BALENCIAGA ฯลฯ ท่านที่ไม่มีความประสงค์ช้อปปิ้งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช้อปปิ้งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรือนสวยงามมากและร้านกาแฟดังๆ  
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย :  นำท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เข้าชมความโอ่อ่าของพระราชวังแวร์ซายส์ (VERSAILLES PALACE) ชมท้องพระโรง ห้องบรรทมของพระราชินี ห้องกระจกที่เคยใช้รับฑูตจากอยุธยา และเคยใช้เป็นที่เซ็นสัญญาสงบศึกสงครามโลกครั้งที่ 1 ชมศิลปะล้ำค่าและภาพเขียนเทพเจ้าต่างๆ  ชมอุทยานอันร่มรื่นด้วยมวลหมู่พฤกษชาติหลากสีนานาพันธุ์
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

 

 

วันที่เก้า   ปารีส (พิพิธภัณฑ์ลุฟร์ ชมโมนาลิซ่า – มองต์มาร์ท)
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ลุฟร์ (LOUVRE MUSEUM) อดีตพระราชวังหลวงแห่งฝรั่งเศส  ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุ ผลงานศิลปะทั้งจิตรกรรม สมบัติล้ำค่ามากมาย อาทิ ภาพโมนาลิซ่าตัวจริง วีนัสตัวจริง มัมมี่จากอียิปต์และงานศิลปะอีกกว่าสามแสนชิ้น ไม่มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ไหนใหญ่กว่านี้อีกแล้ว
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เนื้อหรือปลา)
บ่าย :   นำท่านขึ้นชมวิวบนหอไอเฟิล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์ของกรุงปารีส  นำท่านเที่ยวชมย่านมองต์มาร์ท (MONTMARTRE) นั่งรถรางไฟฟ้าขึ้นชมโบสถ์พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ (SACRÉ COEUR) และชมความงามของปารีสจากมุมสูง ย่านมองต์มาร์ทสมัยก่อนจะเป็นย่านที่ศิลปินและจิตรกรอิสระมารับจ้างวาดรูปและขายงานศิลปะ จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งเพิ่มเติม หรือเที่ยวเพิ่มตามเวลาที่เหลือ
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารฝรั่งเศสแบบเดอลักซ์ / เดินทางกลับโรงแรมที่พั
หมายเหตุ         
– เนื่องจากหอไอเฟิลเปิดการจองทางอินเตอร์เน็ต หากระบบปิดหรือจองไม่ได้ **ต้องไปเข้าคิวเท่านั้น หากคิวยาวมากเกินไป อาจหาโอกาสมาขึ้นตอนกลางคืน เราอยู่ 3 คืน มีเวลา
-เนื่องจากขณะนี้ (7 มกราคม 2563) พิพิธภัณฑ์ลุฟร์ได้ลดจำนวนการรับจองกรุ๊ปทัวร์ และเปิดให้จอง  (ในระบบคอมพิวเตอร์) ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ได้ถูกนักฉวยโอกาสเข้าไปจองเพื่อนำมาปล่อยขายเก็งกำไร ซึ่งตัวแทนของเราในปารีสกำลังสืบหาเพื่อขอซื้อต่อ หากไม่สามารถหาได้ บริษัทจะใช้ระบบซื้อตั๋วเดี่ยวแต่เข้าชมพร้อมกัน จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

วันที่สิบ   ปารีส – กรุงเทพฯ
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระเพื่อพักผ่อนเก็บสัมภาระก่อนกลับ
เวลา 09.00 น. :  ออกเดินทางไปสนามบินชาร์ลเดอโกล ทำเรื่องขอคืนภาษีและเช็คสัมภาระ ผ่านพิธีการตรวจคนออก
เวลา 13.40 น. :   บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 931

 

วันที่สิบเอ็ด   กรุงเทพฯ
เวลา 05.55 น. :   กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

วันเดินทาง      
// 12-22, 19-29 มี.ค.
// 9-19 เม.ย. //  11-21 เม.ย.  // 18-28 เม.ย. // 25 เม.ย.-5 พ.ค., 30 เม.ย.-10 พ.ค.
// 1-11 พ.ค. //  2-12, 7-17, 14-24, 21-31 พ.ค. // 4-14, 18-28 มิ.ย., 25 มิ.ย.-5 ก.ค.
// 2-12, 9-19, 16-26 ก.ค., 22 ก.ค.-2 ส.ค.

อัตราค่าบริการ  ** รับประกันโรงแรมและอาหารดี.. / ช่วงสงกรานต์ที่ปารีสมีงานแฟร์ใหญ่ โรงแรมดีแพงมาก   

  รายการ

มี.ค.

9 เม.ย.

11 เม.ย.

18 เม.ย./1 พ.ค.

25,30 เม.ย./2,7,14,21 พค.

มิ.ย.

ก.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ               

109,000

134,000

136,000

115,000

113,000

118,000

 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่   (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ     

93,000

114,000

116,000

98,000

96,000

101,000

 

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่    (ไม่มีเตียงเสริม)ราคาท่านละ      

87,000

108,000

109,000

93,000

91,000

95,000

 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

18,000

21,000

21,000

21,000

21,000

21,000

 

หมายเหตุ        

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000-5,000 บาท / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

หมายเหตุ (เกี่ยวกับประเทศอิตาลี)
– คิววีซ่ายื่นอิตาลีค่อนข้างน้อย ต้องใช้ชื่อและนามสกุลจริงตามหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เท่านั้นจึงจะจองได้ (ช่วงเทศกาลคิวหมดก่อนเป็นเดือนๆ) กรุณาจองทัวร์แต่เนิ่นๆ
– ในเขตเมืองเก่าของทุกเมืองในอิตาลี ไม่อนุญาตให้รถทัศนาจรเข้าไปและทางราชการได้กำหนดจุดรับ-ส่ง ไว้เฉพาะแห่งซึ่งอาจจะไกลบ้าง หากท่านจะชมของดี-ของสวยงามที่มีชื่อเสียงของประเทศนี้จึงหลีกเลี่ยงการเดินไม่ได้ (อากาศดีเดินเพลินๆ)
– เนื่องจากความหนาแน่นของประชากรมีมาก หากเปรียบเทียบกับพื้นที่ของประเทศอิตาลีดังนั้น โรงแรมและห้องอาหารอาจจะคับแคบบ้างในความรู้สึกของคนไทย และอาจดูเก่าๆ ไม่เหมือนในเอเชีย โปรดทำความเข้าใจ
-อาหารเช้าในโรงแรมของอิตาลีไม่มีให้เลือกมากมายเหมือนในเมืองไทย โปรดทำความเข้าใจ (โรงแรมระดับ 4 ดาว+)
* หากท่านเข้าใจและอยากไป กรุณาส่งใบจองและมัดจำ  ** หากท่านยังไม่เข้าใจ กรุณาพิจารณาโปรแกรมทัวร์อื่น
*บริษัทต้องกราบขออภัยท่านที่จะต้องแจ้งข้อมูลอย่างตรงไป-ตรงมา เพื่อความชัดเจนและถูกต้อง (ไม่ได้อยากเรื่องเยอะ)

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย                           
– ค่าอาหารตามรายการ
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก. (เฉพาะการบินไทย)
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า   
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ        
– ค่าขึ้นหอไอเฟิล         
– ค่าเข้าชมโคลีเซียม                                                                 
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                       
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                                  
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก 
– ค่าเรือที่เวนิสและปารีส 20 ยูโร และ 10 ยูโร                                    
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน               
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน)
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท

 

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์