ยุโรปสวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (2020)

EUROPE SWITZERLAND-FRANCE (PROMOTION)

สายการบินไทย
8 วัน 5 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

ซูริค – สไตน์อัมไรน์ – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเก้น – ยอดเขากลาเซียร์ 3000
โกลมาร์ – ริคเวีย – สตราสบูร์ก – ปารีส (ลุฟร์) 8 วัน

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้าเขียวขจี เที่ยวสไตน์อัมไรน์ เมืองเก่าแก่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำไรน์   ลูเซิร์นเมืองท่องเที่ยวชื่อดัง อินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขา เพลิดเพลินและสนุกสนานบนยอดเขากลาเซียร์ 3,000

ฝรั่งเศส ประเทศที่มีธรรมชาติงดงามหลากหลายทั้งภูเขา ทะเล ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน สัมผัสเมืองสวย น่ารัก มีเสน่ห์แบบเฉพาะของตัวเอง โกลมาร์ เมืองเก่าแก่สวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่สวยที่สุดในประเทศ ริคเวีย เมืองเล็กๆ น่ารัก อยู่ในแคว้นอัลซาส สตราสบูร์ก เมืองหลวงของแคว้นอัลซาส และที่ตั้งของรัฐสภายุโรป ช้อปปิ้งในปารีส นครสุดแสนโรแมนติก ชมพิพิธภัณฑ์ลุฟร์ ชมโมนาลิซ่า วีนัส ตัวจริง

สายการบิน    การบินไทย บินตรงไป-กลับ
โรงแรม              มาตรฐานยุโรป 4 ดาวขึ้นไป
อาหาร             เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน-ค่ำแบบยุโรปและเอเชียบ้าง
รถไฟ                รถไฟด่วน TGV
กระเช้าไฟฟ้า  ขึ้นยอดเขากลาเซียร์ 3000
รถโค้ช               มาตรฐานยุโรป 40-48 ที่นั่ง
เรือ                   เรือใหญ่ สะดวกปลอดภัย ล่องแม่น้ำแซน
มัคคุเทศก์       รับประกันชำนาญเส้นทาง 100%  

 

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 21.30 น. :   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยให้การต้อนรับ

วันที่สอง   กรุงเทพฯ ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) สไตน์อัมไรน์ – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเก้น
เวลา 00.35 น. :  บินตรงสู่ซูริค โดยเที่ยวบิน TG 970
เวลา 06.55 น. :  ถึงสนามบินซูริค (ZURICH) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่เมืองสไตน์อัมไรน์ (STEIN AM RHEIN / 40 นาที) เมืองสวยงามแห่งยุคกลางที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ชมเมืองเก่าที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณและสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างสมบูรณ์ จนได้รับรางวัล THE FIRST WAKKER PRIZE ในปี ค.ศ. 1972 อิสระ  เดินเล่นพร้อมบันทึกภาพตัวอาคารบริเวณจัตุรัสกลางเมืองที่มีการทาสีเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของแต่ละหลัง
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  : ออกเดินทางสู่ลูเซิร์น (LUCERNE / 1 ชม. 20 นาที) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมเมืองเก่าและทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้งสะพานไม้ และหอคอยกลางน้ำ (KAPELL BRÜCKE /   1 ชม.) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น หรือเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น แล้วออกเดินทางสู่อินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองสวยกลางหุบเขาอยู่ระหว่างทะเลสาบธุนและเบรียนซ์   นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ROYAL ST. GEORGES หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

วันที่สาม   อินเทอร์ลาเก้น – ยอดเขากลาเซียร์ 3000 – อินเทอร์ลาเก้น
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่โกล ดู ปิลยง (COL DU PILLON) เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน สู่กลาเซียร์ เลส ไดเบลเรท (GLACIER LES DIABLERETS) หรือ “กลาเซียร์ 3,000” (GLACIER 3000) แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ บนความสูงระดับ 2,971 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง อิสระ ให้ท่านสนุกสนานกับ การนั่งเก้าอี้เลื่อนไฟฟ้าที่นักสกีใช้เพื่อการนั่งขึ้นเขา นั่งรถสโนว์บัส (SNOW BUS) วิ่งไปบนหิมะ, นั่งถาดเลื่อน (SNOW SLED) และ ALPINE COASTER หรือการนั่งเก้าอี้บนรางเลื่อนที่หวาดเสียว สัมผัสประสบการณ์ที่ตื่นเต้นสนุกสนานแต่ปลอดภัย (ALPINE COASTER ไม่รวมค่าเล่นเพราะท่านที่กลัวความเสียวแล้วไม่เล่นจะเสียประโยชน์) เลือกมุมสวยๆ ถ่ายรูปกับสะพานแขวนบนยอดเขา
หมายเหตุ         ที่นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการความสนุกกับเครื่องเล่นและกิจกรรมบนหิมะ
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่ายๆ  :   นำท่านลงจากยอดเขา แล้วเดินทางกลับอินเทอร์ลาเก้น เดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้งสินค้าสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ นาฬิกายี่ห้อดัง, มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้หน้าคาสิโน (มีนาคม-ตุลาคม ร้านค้าส่วนใหญ่เปิดถึง 4 ทุ่ม)
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบฟองดูว์และสเต็ก

 

 

 

วันที่สี่   อินเทอร์ลาเก้น – โกลมาร์ (ฝรั่งเศส) – ริคเวีย – สตราสบูร์ก
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่โกลมาร์ (COLMAR / 2 ชม. 45 นาที) เมืองใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส นำท่านชมเมืองหลวงของแคว้นโฮ๊ท-ไรน์ที่มีตัวเมืองเก่าสวยงามมาก เดินชมตัวเมืองเก่าของโกลมาร์ที่เก่าแก่สวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคารบ้านเรือนของโกลมาร์ส่วนใหญ่ที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15-17 ซึ่งอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมหรือยุคเรเนซองส์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่นอัลซาส อย่างชัดเจนคือ TIMBER-FRAME HOUSE และสามารถรอดพ้นจากการถูกทำลายของสงครามกลางเมืองและสงครามโลกมาได้ทุกครั้ง ตัวอาคารเก่าจะมีการทาสีสันที่สวยงามฉูดฉาดและด้านนอกจะประดับดอกไม้นานาชนิด นอกจากนี้ยังมีลำคลองขนาดเล็กตัดผ่านภายในหมู่บ้าน จนทำให้เมืองโกลมาร์มีอีกสมญานามหนึ่งว่า   ลิตเติ้ลเวนิส ให้ท่านได้เพลิดเพลินเดินเล่นในตัวเมืองที่สวยงามแห่งนี้จนได้เต็มอิ่ม
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :   นำท่านสู่เมืองริคเวีย (RIQUEWIHR / 20 นาที) เมืองเล็กๆ น่ารัก อยู่ในแคว้นอัลซาสได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในหมู่บ้านแสนสวยของฝรั่งเศส LES PLUS BEAUX VILLAGE DE  FRANCE   นำชมเมืองที่ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนเหมือนในอดีต ผนังตึกก่อด้วยอิฐโบราณ บ้านเรือนปลูกสร้างแบบอนุรักษ์ลักษณะที่เรียกว่า TIMBER FRAME และการทำอาชีพแบบดั้งเดิม คือการทำไวน์ ขนมพื้นเมือง ทำให้ริคเวียได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย  แล้วออกเดินทางสู่สตราสบูร์ก (STRASBOURG /       1 ชม.) เมืองหลวงของแคว้นอัลซาส และที่ตั้งของรัฐสภายุโรป ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่สวยงามและมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร ชมวิหารประจำเมืองที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพูงดงามโดดเด่น
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่ห้า  สตราสบูร์ก (รถไฟด่วน ทีจีวี) – ปารีส
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมเมืองสตราสบูร์ก ชมความงามของตัวเมืองเก่า ชมย่านเปอติฟรองซ์ (PETITE FRANCE) ย่านเมืองเก่าที่สวยงาม ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำอิลที่ยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลก ชมวิหารประจำเมืองที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพูงดงามโดดเด่น
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านสู่สถานีรถไฟ   
เวลา 14.46 น. :  นำท่านสู่ปารีส โดยรถไฟด่วน (ประมาณ 1 ชม. 49 นาที) กระเป๋าใหญ่ รถบัสนำไปส่งที่โรงแรมในปารีส
เวลา 16.35 น. :   เดินทางถึงปารีส (PARIS) มหานครที่ผู้คนใฝ่ฝันอยากมาเยือน รถบัสท้องถิ่นรอรับ นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาทิ น้ำหอม เครื่องสำอาง กระเป๋า ปากกา ฯลฯ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย จากนั้นนำท่านล่องเรือในแม่น้ำแซน ชมความงาม 2 ฝั่งน้ำ
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม NOVOTEL TOUR EIFFEL หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

วันที่หก  ปารีส (ชมเมือง – พิพิธภัณฑ์ลุฟร์)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมนครปารีส ชมจัตุรัสคองคอร์ด สถานที่ตั้งเครื่องกิโยตินประหารนักโทษการเมืองสมัยปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ค.ศ. 1789  โรงละครโอเปร่า ประตูชัยนโปเลียน ถนนแฟชั่นชองป์เซลิเซ่ อาคารรัฐสภา สถาบันการทหาร หรือ อดีตโรงเรียนนายร้อยที่พระเจ้านโปเลียนเคยทรงศึกษา จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ลาฟาแยต (LA FAYETTE) ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อรวมถึง LOUIS VUITTON, PRADA, CHANEL และ BALENCIAGA ฯลฯ ท่านที่ไม่มีความประสงค์ช้อปปิ้งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช้อปปิ้งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรือนสวยงามมากและร้านกาแฟดังๆ 
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ลุฟร์ (LOUVRE MUSEUM) อดีตพระราชวังหลวงแห่งฝรั่งเศส ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุ ผลงานศิลปะทั้งจิตรกรรม สมบัติล้ำค่ามากมาย อาทิ ภาพโมนาลิซ่าตัวจริง วีนัสตัวจริง มัมมี่จากอียิปต์และงานศิลปะอีกกว่าสามแสนชิ้น ไม่มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ไหนใหญ่กว่านี้อีกแล้ว
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / เดินทางกลับโรงแรมที่พัก
หมายเหตุ   เนื่องจากขณะนี้ (7 มกราคม 2563) พิพิธภัณฑ์ลุฟร์ได้ลดจำนวนการรับจองกรุ๊ปทัวร์ และเปิดให้จอง (ในระบบคอมพิวเตอร์) ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ได้ถูกนักฉวยโอกาสเข้าไปจองเพื่อนำมาปล่อยขายเก็งกำไร ซึ่งตัวแทนของเราในปารีสกำลังสืบหาเพื่อขอซื้อต่อ หากไม่สามารถหาได้ บริษัทจะใช้ระบบซื้อตั๋วเดี่ยวแต่เข้าชมพร้อมกัน จึงเรียนมาเพื่อทราบ

วันที่เจ็ด   ปารีส – กรุงเทพฯ
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระเพื่อพักผ่อนเก็บสัมภาระก่อนกลับ
เวลา 09.00 น. :  ออกเดินทางไปสนามบินชาร์ลเดอโกล ทำเรื่องขอคืนภาษีและเช็คสัมภาระ ผ่านพิธีการตรวจคนออก
เวลา 12.30 น. :  บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 931

วันที่แปด  กรุงเทพฯ
เวลา 06.00 น. :  กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

วันเดินทาง       21-28 มี.ค. (ราคาพิเศษ )
อัตราค่าบริการ  ** รับประกันโรงแรมและอาหารดี..     

  รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

75,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่   (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ     

65,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่    (ไม่มีเตียงเสริม)ราคาท่านละ      

61,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

14,000

หมายเหตุ       
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000-5,000 บาท / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย                           
– ค่าอาหารตามรายการ
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก. (เฉพาะการบินไทย)
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า   
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ        
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                       
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                                  
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก 
– ค่าเรือที่ปารีส                                                                     
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน               
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน)
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์