ยุโรปริเวียร่า-แอลป์ (2020)

EUROPE RIVIERA-ALPS

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ขอนำเสนอรายการท่องเที่ยวอิตาลีตอนเหนือ ชมเมืองมิลาน เมืองที่เต็มไปด้วยดีไซเนอร์ชื่อดังมากมาย เจนัว เมืองท่าใหญ่สุดทางตะวันตกของอิตาลี ราพัลโล, ปอร์โตฟิโน 2 เมืองตากอากาศที่โด่งดังสุดๆ ของอิตาลี ฝรั่งเศสตอนใต้    เฟร้นซ์ริเวียร่า เมืองนีซ รีสอร์ทหรูที่โด่งดัง เยือนเมืองคานส์สถานที่จัดประกวดมหกรรมภาพยนตร์โลก โมนาโครัฐอิสระเล็กๆ ที่มากด้วยเสน่ห์และโด่งดังจากมอนติคาร์โลคาสิโน, กราซ เมืองแห่งน้ำหอม, ป๊องท์ ดูการ์ด ชมสะพานส่งน้ำแบบโรมันที่ใหญ่อลังการ, อวีญอง เมืองของสันตะปาปา, เอ็กซ์ ซองโพรวองซ์, เอซ เมืองสุดสวย, กอร์เดส เมืองโบราณยุคอัศวิน สัมผัสจุดสูงสุดของเทือกเขาแอลป์ที่ยอดเขามองต์บลังค์ สูงที่สุดในยุโรป เมืองชาโมนิค (ไม่เข้าปารีส)

สายการบิน    การบินไทย บินตรงไป-กลับ
โรงแรม              มาตรฐานยุโรป
อาหาร            เน้นพื้นเมือง แต่ก็มีอาหารแบบเอเชียสลับบ้างเล็กน้อย
รถโค้ช               มาตรฐานยุโรป 40-48 ที่นั่ง
มัคคุเทศก์       รับประกันชำนาญเส้นทาง 100%

 

 

วันแรก    กรุงเทพฯ
เวลา 21.30 น. :  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับ

 

วันที่สอง  กรุงเทพฯมิลาน (อิตาลี) – ชาโมนิค (ฝรั่งเศส) 
เวลา 00.40 น. :   ออกเดินทางสู่มิลาน โดยเที่ยวบินที่ TG 940 (บินตรงประมาณ 11 ชม.)
เวลา 07.35 น. :   ถึงสนามบินเมืองมิลาน (MILAN) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำชมเมืองมิลาน เมืองผู้นำด้านแฟชั่น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเดินทางของประเทศด้วย นำชมมหาวิหารแห่ง มิลาน หรือดูโอโม อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 14 ชมอาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานูเอลที่สอง ที่เป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ตั้งชื่อตามพระนามกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็นประเทศอิตาลีทุกวันนี้ ชมอนุสาวรีย์ลีโอนาโด ดาร์วินชี่ และโรงละครสกาล่า และช้อปปิ้งที่มิลาน เป็นแหล่งช้อปปิ้งดีที่สุดในอิตาลี
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :   นำท่านเดินทางสู่ชาโมนิค (CHAMONIX / 2 ชม. 20 นาที) หมู่บ้านเล็กๆ แบบเฟร้นซ์-สวิส ซึ่งนับว่าเป็นเมืองหลวงของเขตภูเขาสูงในฝรั่งเศส และเป็นที่ตั้งของยอดเขามองต์บลังค์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ และยังเป็นเมืองที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวครั้งแรกในปี ค.ศ. 1824 ปัจจุบันเป็นสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักสกีทั่วโลก อิสระให้ท่านได้พักผ่อน เดินเล่นชมเมือง และบันทึกภาพ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง/นำท่านเข้าที่พักโรงแรม MERCURE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ   ในต่างจังหวัดของฝรั่งเศสมีกฎหมายคุ้มครองธุรกิจท้องถิ่น โรงแรมดังๆ ของต่างชาติไม่ค่อยมี

 

 

 

วันที่สาม   ชาโมนิค – ชมยอดเขามองต์บลังค์ – อีวัวร์ – อ๊านซี
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าเพื่อนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาเอกีดูมีดี (AIGUILLE DU MIDI) ซึ่งมีความสูงถึง 3,842 เมตร เพื่อชม  ความงดงามของยอดเขามองต์บลังค์ (MONT BLANC) ที่มี  ความหมายว่า ภูเขาสีขาว คือ หิมะปกคลุมตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิดที่สุด เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ซึ่งสูงถึง 4,810 เมตร โดยท่านจะได้ชื่นชมกับยอดเขานี้อย่างเต็มอิ่ม มีเวลาให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะ และบันทึกภาพตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงจากยอดเขาเพื่อเดินทางกลับสู่ชาโมนิค
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่ายๆ  :   ลงจากยอดเขาแล้วนำท่านออกเดินทางสู่เมืองอีวัวร์ (YVOIRE) หมู่บ้านของเกษตรกรและบ้านชาวประมง เมืองโบราณสมัยยุคกลาง ชมหมู่บ้านเก่าแก่ที่สร้างในยุคกลางที่สวยงามของฝรั่งเศสมีอายุกว่า 700 ปี และยังได้รับรางวัลชนะเลิศในปี ค.ศ. 2006 ในการดูแลรักษาได้ดีที่สุด ตัวอาคารบ้านเรือนถูกประดับด้วยดอกไม้ไม่ว่าจะฤดูไหนก็ตาม จนได้รับรางวัล “Four Flowers” ระดับยุโรปและได้รับ International Trophy for Landscape เป็นหมู่บ้านตัวอย่างในฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 2002 นำท่านเดินเล่นชมเมืองสวย จากนั้นเดินทางสู่เมืองอ๊านซี (ANNECY / 1 ชม. 10 นาที) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบแสนสวยโอบล้อมด้วยทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ที่มีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี  นำท่านเดินชมเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามของอาคารบ้านเรือนในศตวรรษที่ 17 ท่านจะได้สัมผัสกับหลากหลายบรรยากาศของตัวเมืองทั้งริมทะเลสาบ อาคารบ้านเรือนแบบโบราณ และบางส่วนเลียบคลองเล็กๆ คล้ายในเวนิสแต่น้ำใสราวกระจก เดินเล่นริมทะเลสาบหรือเช่าเรือถีบในทะเลสาบแสนวย
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม IMPERIAL หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ   มืองอีวัวร์ (YVOIRE) และอ๊านซี (ANNECY) ขอเรียนแนะนำว่าไม่ควรพลาด สุดยอดเมืองสวยริมทะเลสาบ

 

 

 

วันที่สี่   อ๊านซี – วาล็องซ์ – ป๊องท์ ดูการ์ด – อวีญอง 
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองวาล็องซ์ (VALENCE / 2 ชม. 20 นาที) อยู่ทาง  ตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ชมมหาวิหารวาล็องซ์ (VALENCE CATHEDRAL) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1095 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ   โรมาเนสก์ เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญ APOLLINARIS OF  VALENCE จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :   เดินทางสู่เมืองป๊องท์ ดู การ์ด (PONT DU GARD) นำท่านบันทึกภาพกับสะพานส่งน้ำโรมัน (ROMAN AQUEDUCT) อายุ 2,000 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ที่มีความยาวถึง 49 กิโลเมตร นับเป็นหลักฐานสำคัญด้านความก้าวหน้าทางชลประทานของมนุษยชาติในอดีต แล้วเดินทางสู่เมืองอวีญอง (AVIGNON / 1 ชม. 40 นาที) เมืองที่มีความสำคัญทางศาสนาที่สำคัญที่สุดของฝรั่งเศส เพราะครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของสันตะปาปา ถึง 10 พระองค์ ก่อนที่จะย้ายไปกรุงโรม ในปี ค.ศ. 1377 นำท่านเข้าชมภายในปาเล่ย์ เดอ เป๊ป (PALAIS DE PAPES) พระราชวังของโป๊ปที่มีการตกแต่งและประดับประดาอย่างสวยงาม นำท่านบันทึกภาพสะพานเซนต์ เบเนเซ็ต ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโรนที่สร้างด้วยหินมาตั้งแต่สมัยโรมันและมีเพียงสะพานเดียวที่ยังเหลืออยู่
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม NOVOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่ห้า   อวีญอง – กอร์เดส – เอ็กซ์ ซองโพรวองซ์
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมหมู่บ้านกอร์เดส (GORDES / 40 นาที) ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ยังคงรูปแบบหมู่บ้านโบราณไว้อย่างดี บนยอดเขาสูงสุดของหมู่บ้าน มีโบสถ์ และปราสาทหลังเล็กๆ ที่มองทิวทัศน์ได้สวยงาม รอบนอกของหมู่บ้านนี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านหิน 6,000 ปี  (LE VILLAGE DES BORIES) หมู่บ้านหินเก่าแก่ที่สร้างด้วยการนำหินมาวางเรียงรายโดยไม่ได้ใช้วัสดุเชื่อมใดๆ ความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ทำให้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส อิสระให้ท่านเดินเล่นและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์  ทั้งขนม น้ำหอม สบู่ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านแวะบันทึกภาพ ณ อารามเดอ เซเนค (ABBEY DE SENAGUE) สำนักสงฆ์เก่าแก่ที่กล่าวไว้ว่าเป็นอารามที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดในเขตโพรวองซ์ (เนื่องจากในช่วงเดือนมิถุนายน-ต้นเดือนกรกฎาคม บริเวณด้านหน้าจะเต็มไปด้วยทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ออกดอกบานสะพรั่งงดงาม)
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  นำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้านเล็กๆ แต่น่ารักแห่งนี้มีธารน้ำใสไหลผ่านทั้งหมู่บ้าน จนได้รับฉายาว่าเวนิสแห่งโพรวองซ์ ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง หามุมเก๋ๆ บันทึกภาพ และเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย  แล้วนำท่านสู่เมืองเอ็กซ์ ซองโพรวองซ์ (AIX-EN-PROVENCE / 1 ชม.) เมืองมหาวิทยาลัยอันเงียบสงบ นำท่านชมเมืองเอ็กซ์ ซองโพรวองซ์ อดีตเมืองหลวงเก่าของแคว้นโพรวองซ์ ในศตวรรษที่ 15 มรดกทางสถาปัตยกรรมมากมายที่หลงเหลือมาถึงปัจจุบัน จึงได้รับการคุ้มครองเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก โดยเฉพาะถนนสายเก่า คูร์ มิราโบ (COUR MIRABEAU) อันร่มรื่นที่คุณจะได้สัมผัสความวิจิตรของอาคารเก่าแก่ที่อยู่สองฝั่งฟากถนน และบรรยากาศรอบๆ เมืองที่งดงามไปด้วยชายทุ่งอันแสนสงบ จนเป็นแรงบันดาลใจให้แวนโก๊ะห์และเซซานน์ สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเยี่ยม อิสระชมเมือง หรือเลือกร้านกาแฟนั่งดูชีวิตผู้คนในเมืองนี้
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำเข้าที่พักโรงแรม GRAND ROI RENE หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่หก   เอ็กซ์ ซองโพรวองซ์ – คานส์ – เอซ – มอนติคาร์โล (โมนาโค) – นีซ (ฝรั่งเศส)   
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองคานส์ (CANNES) เมืองที่โด่งดังที่สุดในช่วงจัดงานประกวดมหกรรมภาพยนตร์โลก ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เดินชมบริเวณชายหาดที่มีแผ่นกระเบื้องสลักชื่อและรอยประทับฝ่ามือของศิลปิน-ดาราดังจากวงการภาพยนตร์ทั่วโลก
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านสู่หมู่บ้านเอซ (EZE VILLAGE) หมู่บ้านเล็กๆ อันเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลาง สร้างอยู่บนเทือกเขาสูงที่อยู่ติดทะเล ที่สามารถมองเห็นวิวสวยๆ ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  ชมความสวยงามและน่ารักของอาคารบ้านเรือนสไตล์โพรวองซ์-แอลป์เมอริทามส์ ที่มีสิ่งก่อสร้างมาจากหินภูเขา เมืองนี้มีเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย เดินเล่นชมร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านขายน้ำหอม ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ชมโบสถ์เก่าแก่ EGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION อิสระให้ท่านได้เดินเล่นตามอัธยาศัย แล้วเดินทางสู่ราชรัฐโมนาโค (THE PRINCIPALITY OF MONACO) รัฐอิสระที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของบริเวณชายหาดริเวียร่าทั้งหมด นำท่านชมบริเวณโมนาโควิลล์ (MONACO VILLE) หรือตัวเมืองเก่าซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูงริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ราชวงศ์กรีมัลดิได้มีอำนาจจับจองบริเวณนี้มากว่า 700 ปี ชมบริเวณจัตุรัสด้านหน้าพระราชวังพร้อมเลือกซื้อของที่ระลึก นำชมวิหารแห่งโมนาโคสถานที่เก็บพระศพของราชวงศ์รวมทั้งเจ้าหญิงเกรซ  (พระชายาแห่งเจ้าชายเรนเยอร์ที่ 3) อดีตดาราฮอลลีวู้ดที่สิ้นพระชนม์จากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายสิบปีก่อน  จากนั้นนำท่านสู่ย่านมอนติคาร์โล เพื่อสัมผัสเมืองใหม่ของโมนาโค รวมทั้งท่านอาจทดลองเสี่ยงโชคทั้งในมอนติคาร์โล คาสิโนที่เลิศหรูดุจพระราชวัง (แต่งชุดสากล) หรือสนุกกับอเมริกันคาสิโนที่ทันสมัย ก่อนนำท่านเดินทางสู่เมืองนีซ (NICE) เมืองตากอากาศชื่อดังริมหาดริเวียร่าที่โด่งดัง
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่เจ็ด  นีซ – เจนัว (อิตาลี) – ราพัลโล   
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมเมืองนีซ เมืองตากอากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผ่านชมความงดงามของบรรดาบ้านพัก คฤหาสน์เก่า โรงแรมใหญ่มากมาย บนถนนพรอมเมอนาด เดอซ์อองเกร (PROMONADE DES ANGLAIS) จุดแรกๆ ที่เหล่าเศรษฐี คหบดีจากอังกฤษ เดินทางมาตั้งบ้านพักตากอากาศ จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ตามอัธยาศัย
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :   ออกเดินทางสู่เจนัว (GENOA / 3 ชม.) เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันตกของอิตาลี และบ้านเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (ก่อนไปรับราชการในราชสำนักสเปน) นักบุกเบิกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก แวะถ่ายรูปหน้าธนาคาร SAN GIORGIO ธนาคารแห่งแรกของโลก จากนั้นเดินทางต่อสู่ราพัลโล (RAPALLO / 20 นาที) เมืองตากอากาศที่โด่งดังของอิตาลี
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม GRAND HOTEL BRISTOL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่แปด    ราพัลโล – ปอร์โตฟิโน – ลูกาโน่ (สวิตเซอร์แลนด์)
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองปอร์โตฟิโน (PORTOFINO) เมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลก จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” ชมเมืองเล็กๆ น่ารัก อาคารบ้านเรือนหลากสีสันสดใส และแนวภูเขาอันเขียวชอุ่ม นำชมโบสถ์เซนต์มาร์ติน (ST. MARTIN) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โบสถ์ขนาดเล็กแต่ก็มีความสวยงาม แล้วชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทและป้อมปราการ CASTELLO BROWN สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ในอดีตเคยใช้เป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึก แต่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งของเมืองอีกด้วย
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ลูกาโน่ (LUGANO) เมืองตากอากาศอันโด่งดังของสวิตเซอร์แลนด์ติดพรมแดนอิตาลี นำเข้าที่พักโรงแรม BEST WESTERN BELLEVUE AU LAC หรือระดับเดียวกันใกล้ทะเลสาบลูกาโน่ แล้วอิสระให้ท่านพักผ่อนเดินเล่นริมทะเลสาบ หรือเลือกซื้อสินค้าสวิตเซอร์แลนด์
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

 

 

วันที่เก้า   ลูกาโน่ – มิลาน (อิตาลี) กรุงเทพฯ
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / พักผ่อนสบายๆ ก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน (1 ชม.)
เวลา 14.05 น. :  บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 941

 

วันที่สิบ  กรุงเทพฯ
เวลา 05.55 น. :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

หมายเหตุ   โรงแรมในต่างจังหวัดของฝรั่งเศสส่วนใหญ่เป็น NOVOTEL และ MERCURE

กำหนดการเดินทาง       10-19 เม.ย.  //  8-17, 15-24, 22-31 พ.ค., 5-14, 19-28 มิ.ย. 

อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **  

รายการ

เม.ย.

พ.ค./มิ.ย.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

120,000

103,000

เด็กอายุ 2-11 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

103,000

88,000

เด็กอายุ 2-5 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

97,000

82,000

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

20,000

21,000

หมายเหตุ                 
-ต่างจังหวัดของฝรั่งเศส ส่วนใหญ่โรงแรมจะเป็นเครือ ACCORE ของฝรั่งเศส คือ NOVOTEL และ MERCURE ไม่ค่อยมีของเครืออื่น (กฎหมายคุ้มครองการลงทุนในประเทศ)
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000-5,000 บาท / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย                         
– ค่าอาหารตามรายการ     
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ      
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก. (เฉพาะการบินไทย)
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                 
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก                                               
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ         
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า                                                                     
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน               
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน)
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

 

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์