ยุโรปบาวาเรีย – ทีโรล (2020)

BAVARIA - TYROL

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ขอนำท่านเที่ยวเมืองดังของออสเตรีย (แคว้นทีโรล) ชม          อิน สบรูค เมืองในอ้อมกอดของขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน นอยชติฟ เมืองแห่งชาเล่ต์ เชนต์วูล์ฟกัง เมืองรีสอร์ทริมทะเลสาบ ฮอลสตัท เมืองแสนสวยริมทะเลสาบและเป็นเมืองมรดกโลก ซาลส์เบิร์ก เมืองแห่งมนต์รักเพลงสวรรค์ “THE SOUND OF MUSIC” ที่ติดตรึงใจผู้คนมาเนิ่นนาน และเยอรมนี (แคว้นบาวาเรีย) สัมผัสหิมะบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ อ๊อกสเบิร์ก, โอเบอรามาเกา, ฟุสเซ่น เมืองบนเส้นทางโรแมนติก ปราสาทนอยชวานสไตน์บนยอดเขา    เบิร์ชเทสกาเดน ล่องทะเลสาบโคนิกซี นครมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียนที่งดงาม ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายแบรนด์เนมทุกยี่ห้อมีที่มิวนิค นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ

สายการบิน  การบินไทยบินตรงไป-กลับ 
โรงแรม          มาตรฐานยุโรป พัก 2 คืนไม่ย้ายโรงแรม 3 ครั้งรวม 6 คืน จาก 7 คืน
สบายมากๆ 
อาหาร          เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน-ค่ำ ท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่และแบบเอเชียเล็กน้อย
รถโค้ช            มาตรฐานยุโรปตะวันตก 40-48 ที่นั่ง             
กระเช้า            กระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ที่สูงที่สุดในเยอรมัน เล่นหิมะ และชมวิวสวยๆ
มัคคุเทศก์      ชำนาญเส้นทางแน่นอน
หมายเหตุ         
-โปรแกรมแนะนำ รับรองด้วยศักดิ์ศรีของมือหนึ่งยุโรปว่าสวยมากมาย และเที่ยวแบบสบายๆ

-เมืองสวยๆ ไม่แพ้สวิตเซอร์แลนด์ / มิวนิคช้อปปิ้งไม่แพ้ปารีส
-ไม่ย้ายโรงแรมบ่อยๆ ไม่นั่งรถทั้งวัน

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 22.00 น. :   พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (เข้าทางประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

วันที่สอง  กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี) อ็อกสเบิร์ก – โอเบอรามาเกา – ฟุสเซ่น
เวลา 00.50 น.  :   ออกเดินทางสู่มิวนิค โดยเที่ยวบิน TG 924 (บินตรงประมาณ 11 ชั่วโมง)
เวลา 07.05 น. :   ถึงสนามบินมิวนิค (MUNICH) เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนี้เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ และความงามตามธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าสูงสุดทางเทคโนโลยี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนำท่านสู่อ๊อกสเบิร์ก (AUGSBURG / 1 ชม.) เมืองสำคัญบนเส้นทางสายโรแมนติกสตราสเซ่  ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฟื่องฟูของเยอรมันเรเนซองส์ นําท่านชมเมืองโบราณอ็อกสเบิร์ก (AUGSBURG) เมืองที่มีความเก่าแก่ที่สุดของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองใหญ่อันดับสามของแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ในเส้นทางสายโรแมนติก และมีชื่อเสียงด้านโรงละครหุ่นเชิด PUPPENKISTE MARIONETT THEATRE โดยคณะหุ่นเชิดก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1948 เคยมีการแสดงมามากว่า 16,500 ครั้งทั่วโลก และผลิตรายการทีวีมากกว่า 700 รายการ นำชม AUGSBURG TOWN HALL ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1615-1620 เป็นสัญลักษณ์อีกแห่งของเมือง ชมความงามของห้องทองคำ GOLDEN HALL  สไตล์เรเนซองส์ ที่ได้รับการบูรณะใหม่ เดินเล่นชมย่านอาคาร ร้านค้าและแหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์โรงละครหุ่นกระบอก (AUGSBRUGER PUPPENKISTE) ย่านเดอะ ฟุกเกอร์ไรน์ (THE  FUGGEREI) ที่พักอาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อย กลุ่มอาคารเก่าแก่สีส้มที่ตั้งอยู่รายล้อมด้วยตึกสมัยใหม่ สร้างขึ้นโดย จาคอบ ฟุกเกอร์ ซึ่งตระกูลฟุกเกอร์ได้ชื่อว่าเป็นตระกูลที่มั่งคั่งและมีบทบาทในเมืองนี้ วิหารอ๊อกสเบิร์ก (AUGSBURG CATHEDRAL) ศูนย์กลางความศรัทธาของชาวเมือง สร้างในศตวรรษที่ 9 วิหารเคยได้รับความเสียหายและได้มีการบูรณะปรับปรุงขึ้นใหม่
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :   ออกเดินทางสู่เมืองโอเบอรามาเกา (OBERAMMERGAU) ที่ซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของป่าสนอันเขียวขจีและโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ตัวเมืองยังงดงามด้วยภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนทั่วทั้งเมือง จากนั้นเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) เมืองสำคัญบนเส้นทางสายโรแมนติก ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฟื่องฟูของเยอรมันเรเนซองส์
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SONNE หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

วันที่สาม  ฟุสเซ่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ฟุสเซ่น
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZ) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมันในระดับความสูง 2,964 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง สัมผัสทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นหิมะและถ่ายรูปสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึกบนลานซุกสปิตเซ่ พลาซ ดื่มด่ำกับบรรยากาศและธรรมชาติแสนบริสุทธิ์
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่ายๆ :  มีเวลาให้ท่านเพลิดเพลินกับลานหิมะต่อ จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ฟุสเซ่น มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าแสนสวยแบบบาวาเรียนแท้ๆ
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

วันที่สี่    ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินสบรูค (ออสเตรีย) – นอยชติฟ
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านขึ้นชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ที่พระเจ้าลุดวิกที่ 2 โปรดปรานที่สุด เป็นสถาปัตยกรรมโรมานซ์ และตกแต่งอย่างหรูหราตระการตาด้วยศิลปะแบบอาร์ตนูโว ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขาสูง เหมือนปราสาทในเทพนิยาย จนเป็นต้นแบบให้วอลท์ดิสนีย์นำไปสร้างปราสาทเจ้าหญิงนิทรา วันที่อากาศเป็นใจจะเห็นสายหมอกบางๆ ลอยผ่านตัวปราสาทบนเนินเขาสวยงามมาก ออกเดินทางไปอินสบรูค (INNSBRUCK/1 ชม. 30 นาที) เมืองแสนสวยที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :  นำชมเมืองอินสบรูค ชมย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม ชมโกลเด้นรูฟ หรือหลังคาทองคำที่มีชื่อเสียง ซึ่งอดีตคือส่วนหนึ่งของพระราชวังฤดูร้อนในสมัยพระเจ้าแมกซิมิเลียน แห่งอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี ชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองรวมทั้งคริสตัลที่ลือชื่อของออสเตรีย แล้วเดินทางสู่เมืองนอยชติฟ (NEUSTIFT / 30 นาที) เมืองแห่งชาเลต์ (บ้านไม้เขตภูเขาแอลป์) เมืองที่ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเรียบง่ายของชาวชนบทออสเตรีย เมืองที่มีธรรมชาติล้อมรอบและอากาศบริสุทธิ์ นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SPORT หรือระดับเดียวกัน สไตล์ชาเลต์ท่ามกลางขุนเขาแห่งแคว้น     ทีโรล อิสระให้ท่านได้พักผ่อน หรือเดินเล่นชมเมืองที่น่ารักสุดๆ เมืองหนึ่งของออสเตรีย 
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
หมายเหตุ         *เนื่องจากแถวนี้เป็นเมืองเล็กๆ และโรงแรมเป็นแบบธุรกิจในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ หากโรงแรมเต็มมากอาจไปพักเมืองข้างเคียง แต่รับรองว่าดีและสวยแน่นอน

 

 

 

วันที่ห้า   นอยชติฟ – เบิร์ชเทสกาเดน (เยอรมนี) – โคนิกซี – เซนต์ วูล์ฟัง (ออสเตรีย)
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองเบิร์ชเทสกาเดน (BERCHTESGADEN / 2 ชม. 45 นาที) เมืองเล็กๆ ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไปในช่วงปี พ.ศ. 1645 ตั้งอยู่ปลายวนอุทยานแห่งชาติโอบล้อมด้วยทิวทัศน์อันงดงามแห่งขุนเขาและทุ่งหญ้า เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศชื่อดังของเยอรมนี ชมเมืองเบิร์ชเทสกาเด้น เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ 1 ใน 6 เส้นทางของเยอรมนีที่เรียกขานกันว่าเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด ในอดีตเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของฐานบัญชาการพรรคนาซีใหญ่ทางตอนใต้ ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองแสนสวย
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย :  นำท่านสู่ทะเลสาบโคนิกซี (KONIGSEE / 20 นาที) ทะเลสาบที่มีน้ำใสราวกระจกใสในวันที่อากาศดีจะสะท้อนสีครามของท้องฟ้าสวยงามมาก ทะเลสาบแห่งนี้มีแหล่งกำเนิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งก่อให้เกิดทะเลสาบที่งดงาม นำท่านล่องเรือพลังงานไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรือจะนำท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด ชมความงามของภูเขาเจนเนอร์ (JENNER MOUNTAION) จนถึงโบสถ์เซนต์ บาโธโลมา (ST. BARTOLOMA CHURCH) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบอันเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้ ชมความงามของบรรยากาศรอบๆ ตัวโบสถ์ที่สวยงามยิ่ง จากนั้นเดินทางกลับท่าเรือ จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองเซนต์ วูล์ฟกัง (ST. WOLFGANG /  1 ชม. 20 นาที) เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กังที่สวยงามโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรียที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจี เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SCALARIA หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
หมายเหตุ         *เนื่องจากแถวนี้เป็นเมืองเล็กๆ และโรงแรมเป็นแบบธุรกิจในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ หากโรงแรมเต็มมากอาจไปพักเมืองข้างเคียง แต่รับรองว่าดีและสวยแน่นอน

 

 

 

วันที่หก   เซนต์ วูล์ฟกัง ฮอลสตัท – เซนต์ วูล์ฟกัง
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ฮอลสตัท (HALLSTATT / 1 ชม.) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมายจากทั่วทุกมุมโลก  นำท่านชมเมืองฮอลสตัท เดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า   “ซี สตราซ” (SEE STRASS) ระยะทางประมาณ 800 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์แอลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างก็อยู่ระดับพื้นดิน บ้างก็อยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่าและดอกไม้หลากสีสันสวยงาม ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนูปลาเทร๊าซ์)
บ่าย :  นำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่จุดชมวิวบนภูเขา ชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮอลสตัท (WORLD HERITAGE VIEW POINT) อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเล่น  แล้วเดินทางกลับเซนต์ วูล์ฟกัง  
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
หมายเหตุ  รถรางขึ้นจุดชมวิวมีเฉพาะมีนาคม-ตุลาคม แต่อาจก่อน-หรือหลังแล้วแต่อากาศแต่ละปี (และปิดในวันอากาศไม่ดี)

 

 

 

วันที่เจ็ด  เซนต์ วูล์ฟกัง – ซาลส์เบิร์ก (พระราชวังเฮลบรุนน์) – มิวนิค (เยอรมนี) 
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองซาลส์เบิร์ก (SALZBURG /1 ชม.) เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “THE ROME OF THE NORTH” ถือว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะเมืองนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งในการสร้างเมืองจากอาค์คบิชอฟให้เป็นเมืองที่เพียบพร้อมไปด้วยศิลปะแบบบารอค นำชมเมืองซาลส์เบิร์ก เมืองเกิดของคีตกวีชื่อดัง  เด็กอัจฉริยะ “วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ท” และยังเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ “THE SOUND OF MUSIC” หรือมนต์รักเพลงสวรรค์ นำท่านเข้าชมสวนมิราเบล (MIRABELL)          ที่สวยงามด้วยดอกไม้ประจำฤดูกาลหลากสีบานสะพรั่ง พร้อมบันทึกภาพกับปราสาทโฮเฮนซาลส์เบิร์ก อิสระเดินชมเมืองเก่าบนถนน GETREIDE GASSE ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งของเมือง ถ่ายภาพคู่กับอนุสาวรีย์ของโมสาร์ทและบ้านเกิดของโมสาร์ทซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   นำท่านเข้าชมพระราชวังเฮลบรุนน์ (HELLBRUNN PALACE) พระราชวังฤดูร้อนที่เลื่องชื่อของเมือง ที่อาร์ชบิชอปแห่งซาลส์เบิร์กสร้างขึ้น เนื่องจากเป็นพระราชวังฤดูร้อน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่นี่จึงไม่มีห้องนอน ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม และที่นี่มีจุดเด่นที่น่าสนใจอยู่ที่ TRICK FOUNTAINS หรือน้ำพุกล ที่ท่านอาร์ชบิชอปผู้มีอารมณ์ขันคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อแกล้งบรรดาแขกผู้มาเยือนพระราชวังแห่งนี้ จึงมีน้ำพุ กลสลับซับซ้อนซ่อนอยู่ให้ท่านได้ตื่นเต้นพอเปียกกันนิดหน่อย เดินเล่นชมสวยสวยด้านหลัง ภายในมีศาลากระจกสีขาวที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์มนต์รักเพลงสววรรค์ (THE SOUND OF MUSIC) อังโด่งดัง ตั้งอยู่ในสวนแห่งนี้ด้วย จากนั้นออกเดินทางสู่มิวนิค (MUNICH / 2 ชม.) นครหลวงแห่งบาวาเรียรัฐใหญ่ทางตอนใต้ของเยอรมนี
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม HILTON
 หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

วันที่แปด   มิวนิค
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมนครมิวนิค เริ่มจากชมบริเวณรอบนอกของพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG) พระราชวังฤดูร้อนของบาวาเรีย สถานที่ประสูติของกษัตริย์ลุดวิก ที่ 2 ผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิคที่    มิวนิคได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเมื่อ ปี ค.ศ. 1972 ผ่านสนามฟุตบอลโลก 2006, พิพิธภัณฑ์ BMW ฯลฯ
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย :  นำท่านสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียน (MARIEN PLATZ) ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค เช่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ แล้วเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายประเภท เช่น นาฬิกา PATEK PHILIPPE, ROLEX, กระเป๋าแบรนด์ทุกชนิด LOUISE VUITTON, PRADA, CHANEL ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาเก็ต หรือเดินชมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในมิวนิค
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงเบียร์เยอรมัน

 

วันที่เก้า  มิวนิค – กรุงเทพฯ
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระตามอัธยาศัยจัดกระเป๋าก่อนเดินทางกลับ จากนั้นเดินทางไปสนามบิน
เวลา 14.25 น. :  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 925

 

วันที่สิบ   กรุงเทพฯ
เวลา 06.05 น. :   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

วันเดินทาง        // 4-13, 18-27 ก.ย. // 2-11, 9-18, 16-25 ต.ค., 23 ต.ค.-1 พ.ย.
// 6-15 พ.ย.  

อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **   

รายการ

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ผู้ใหญ่ ห้องคู่ ท่านละ

 

 

 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ

 

 

 

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ

 

 

 

พักเดียวเพิ่มท่านละ                   

 

 

 

หมายเหตุ        

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000-5,000 บาท  / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี
อัตราค่าบริการรวม                                                                                               
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ                                               
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                                                                         
– ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ         
– ค่าอาหารตามรายการ                                                                                                                 
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า                                                           
– ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวก
– ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                               
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก. (เฉพาะการบินไทย)  – ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน                                                                                         
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน)
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.-บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

 

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์