ยุโรปตะวันออก 6 (2020)

EAST EUROPE 6

สายการบินไทย
11 วัน 8 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ออสเตรีย “ซาลส์เบิร์ก” เมืองเกิดของโมสาร์ท อัจฉริยะทางดนตรี ฉากถ่ายทำภาพยนตร์และละครดังมากมาย เที่ยวเมืองแสนสวย “ฮอลสตัท” เมืองที่ดังที่สุดตอนนี้ (ยูนิตี้ เป็นหนึ่งในการแนะนำให้วงการทัวร์เมืองไทยรู้จักเมืองนี้) ”เวียนนา” นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติก ข้ามพรมแดนสู่ “บราติสลาวา” นครหลวงสาธารณรัฐสโลวาเกีย ฮังการี เที่ยว “บูดาเปสท์” นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ “ปราค” นครหลวงที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย หรือเช็กในปัจจุบัน “คาร์โลวีวารี” สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม “ครุมลอฟ”   เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเช็กที่โด่งดัง “มิวนิค” เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย

สายการบิน   การบินไทยบินตรงไป-กลับ
โรงแรม             มาตรฐานยุโรป มีพัก 2 คืน ไม่ย้ายโรงแรม 3 ครั้ง รวม 6 คืน จาก 8 คืน
อาหาร            เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน – ค่ำ แบบยุโรปและเอเซีย
รถโค้ช            มาตรฐานยุโรป 40-48 ที่นั่ง            
เรือ                   ใหญ่ สะดวกสบาย ล่องแม่น้ำดานูบ
มัคคุเทศก์     ชำนาญเส้นทางแน่นอน
หมายเหตุ      โปรแกรมขายดีอันดับต้นๆ ของเรา / ราคาอาจสูงกว่านิดหน่อย เมื่อเดินทางท่านจะทราบความแตกต่าง

#ทัวร์ยุโรปตะวันออก

วันแรก  กรุงเทพฯ
เวลา 21.30 น. :  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (เข้าทางประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

วันที่สอง  กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี) ซาลส์เบิร์ก (ออสเตรีย) – ฮอลสตัท  
เวลา 00.50 น. :   ออกเดินทางสู่มิวนิค โดยเที่ยวบิน TG 924
เวลา 07.05 น. :   ถึงสนามบินมิวนิค (MUNICH) เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนี้เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ และความงามตามธรรมชาติ และศิลปะวัฒนธรรม ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าสูงสุดทางเทคโนโลยี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ออกเดินทางสู่เมืองซาลส์เบิร์ก (SALZBURG / 1 ชม. 40 นาที) เมืองที่ได้รับ สมญานามว่า THE ROME OF THE NORTH ถือว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะเมืองนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งในการสร้างเมืองจากอาค์คบิชอฟ เมื่อครั้งเจริญรุ่งเรืองให้เป็นเมืองที่เพียบพร้อมไปด้วยศิลปะแบบบารอค นำท่านชมซาลส์เบิร์กเป็นเมืองเกิดของคีตกวี   ชื่อดัง เด็กอัจฉริยะ “วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ท” และยังเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ “THE SOUND OF MUSIC” หรือมนต์รักเพลงสวรรค์ นำท่านเดินชมเมืองเก่าบนถนน GETREIDE GASSE ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งของเมือง นำท่านถ่ายภาพคู่กับอนุสาวรีย์ของโมสาร์ทซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  เดินทางสู่ฮอลสตัท (HALLSTATT / 1 ชม.) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย นำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (SEE STRASS) ระยะทางประมาณ 800 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์แอลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างก็อยู่ระดับพื้นดิน บ้างก็อยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่าและดอกไม้หลากสีสันสวยงาม ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม แล้วนำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่จุดชมวิวบนภูเขา ชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮอลสตัท (WORLD HERITAGE VIEW POINT) อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเล่น
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมือง เมนูปลาเทร๊าต์
นำเข้าที่พักโรงแรม  HERITAGE  หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ  
-เนื่องจากฮอลสตัทมีแต่โรงแรมเล็กๆ (4 ดาวมีโรงแรมเดียว) หากโรงแรมเต็มอาจไปพักเมืองใกล้เคียง
-รถรางขึ้นจุดชมวิวมีเฉพาะมีนาคม-ตุลาคม แต่อาจก่อน-หรือหลังแล้วแต่อากาศแต่ละปี (และปิดในวันอากาศไม่ดี)

 

 

 

วันที่สาม   ฮอลสตัท – กราซ – เวียนนา
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่เมืองกราซ  (GRAZ /  2 ชม. 20 นาที) เมืองสวยของออสเตรีย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่ง ศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ ในอดีตเมืองกราซเป็นเมืองหน้าด่านที่มีป้อมปราการอันแข็งแกร่งไว้ป้องกันการรุกรานจากพวกเติร์ก  นำท่านชมเมืองกราซ เมืองศิลปวัฒนธรรมแห่ง  ยุโรป (CULTURA CITY OF EUROPE) ที่มีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของเมืองเก่าและทันสมัยของเมืองในศตวรรษที่ 20 ได้อย่างลงตัวที่สุด
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย 
บ่าย  :   ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา (VIENNA / 2 ชม. 30 นาที) นครหลวงของออสเตรีย นำท่านเข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (SCHONBRUNN PALACE) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์แฮปสบวร์ก ชมความงดงามภายในที่ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ชมภายในพระราชวัง มีห้องต่างๆ มากถึง 1,400 ห้อง (แต่ให้ชมได้ประมาณ 20 ห้อง) ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างดีอีกทั้งเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆ ยังอยู่ครบครัน ให้เวลาท่านเดินเล่น และถ่ายภาพในเขตพระราชอุทยานที่สวยงาม
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 

 

 

วันที่สี่   เวียนนา
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมเวียนนา นครหลวงแห่งออสเตรีย ที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่งดงาม เที่ยวชมริงสตราสเซ่ หรือถนนวงแหวนแห่งเวียนนา ที่มีความกว้างบางช่วงถึง 50 เมตร  ประกอบไปด้วย อาคารสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ  ศาลาว่าการ สร้างด้วยศิลปสไตล์นีโอ-โกธิคโวทิฟเชิร์ช, อาคารรัฐสภา,อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าทส์ จูเนียร์  ผู้ประพันธ์ “Blue Danube Waltz” อันลือชื่อ นำท่านสู่ย่านการค้าใหญ่ของเวียนนาบนถนนคาร์ทเนอร์ ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ซึ่งท่านสามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิด รวมทั้งแบรนด์เนมแบบนาฬิกา PATEK PHILLIPE, ROLEX กระเป๋าแบรนด์ดังๆ และอีกมากมาย หรือชมความงามของโบสถ์ เซนต์สตีเฟ่นในศิลปะแบบโกธิคใจกลางเมือง
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :   นำท่านสู่พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท (PARNDORF OUTLET) ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมดังทั้งยุโรปและอเมริกาหลากหลายราคาถูก อาทิ PRADA, GUCCI, ARMANI, BURBERRY ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ของใช้ในบ้าน ฯลฯ
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเดอลักซ์ (หรูหรา อร่อย ดี และแพงกว่าที่หมู่บ้านกรีนซิ่งเยอะ)
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SAVOYEN หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่ห้า  เวียนนา – บูดาเปสท์ (ฮังการี)
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่บูดาเปสท์ (BUDAPEST / 3 ชม.) นครหลวงแสนสวยแห่งสาธารณรัฐฮังการี ระหว่างทางเป็นทุ่งเกษตรและหมู่บ้านชนบท ตลอดทางยังมีชาวบ้านนำผลผลิตทางการเกษตรมาตั้งแผงขาย
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :   นำชมนครบูดาเปสท์ ซึ่งถูกแบ่งเป็น 2 ฝั่งโดยแม่น้ำดานูบที่ไหลผ่านกลางเมือง ขึ้นชม “CASTLE HILL” ในฝั่ง บูดาซึ่งท่านจะได้ชมทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองจาก “FISHERMAN’S BASTION” ป้อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสท์ในช่วงปี ค.ศ. 1241 จากนั้นชมมหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS  CHURCH) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากกการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย อาทิ ถูกดัดแปลงให้เป็นมัสยิดเมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก นำชม “จัตุรัสวีรบุรุษ” อนุสรณ์สถานแห่งบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งอาณาจักรแมกยาร์ และผู้ร่วมสร้างความเจริญให้กับประเทศ ผ่านชม “VAJDAHUNYAD CASTLE” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมสถาปัตยกรรมสำคัญของฮังการีทั้งในแบบโรมัน, โกธิค, บารอค และเรเนซองส์ นำท่านนั่งเรือล่องชมความงามของ 2 ฝั่งเมืองบูดาเปสท์จากแม่น้ำดานูบ เก็บภาพสวยของอาคารรัฐสภาและสะพานเชน (CHAIN  BRIDGE) ที่สวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของบูดาเปสท์ 
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมืองฮังการี “กูลาชดินเนอร์” ชมการแสดงพื้นเมืองของชนเผ่าแมกยาร์, ดนตรียิปซี
นำเข้าที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่หก   บูดาเปสท์ – บราติสลาวา(สโลวาเกีย) – ปราค (เช็ก)
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่กรุงบราติสลาวา (BRATISLAVA / 2 ชม. 30 นาที)    นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวาเกีย นำท่านชมกรุงบราติสลาวา รัฐสภา, มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งโรงละครอันเก่าแก่ ชมภายนอกปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบโกธิค, เรเนซองส์ และบารอค ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาเบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ท่านสามารถชมวิวของตัวเมืองได้กว้างไกลสุดสายตา จากนั้นนำท่านชมเมืองในเขตจัตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี อิสระเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   ออกเดินทางสู่กรุงปราค (PRAGUE / 4 ชม.) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ก อันมีสมญานามว่านครแห่งปราสาทร้อยยอด ระหว่างทางเป็นทุ่งชนบทที่งดงามสลับกับบางช่วงกำลังพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรม
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย 
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่เจ็ด   ปราค คาร์โลวีวารี – ปราค 
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่บริเวณปราสาทแห่งกรุงปราค (PRAGUE CASTLE) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล ชมบริเวณจัตุรัสหน้าปราสาทที่เป็นที่ตั้งของคฤหาสน์ต่างๆ ที่ประทับแห่งอาร์คบิชอฟ, โรงละคร เข้าชมวิหารเซนต์วิทัส (ST. VITUS) วิหารประจำเมืองที่งดงามด้วยศิลปะแบบโกธิค เดินผ่าน THE GOLDEN LANE อดีตที่พักของทหารรักษาพระองค์ ปัจจุบันกลายเป็นย่านการค้าที่มีร้านค้า แกลเลอรี่ต่างๆ มากมาย นำท่านสู่สะพานชาร์ล สะพานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์ชาร์ลที่ 4 กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งสร้างความเจริญอย่างมากให้กับอาณาจักรโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่บรรดาศิลปินสมัครเล่น นำผลงานของตนเองมาแสดง และขายให้กับนักท่องเที่ยว อาทิ  ภาพวาด งานฝีมือ ฯลฯ นำท่านเที่ยวจัตุรัสเมืองเก่า (OLD  TOWN  SQUARE) ชมสถาปัตยกรรมที่งดงามของอาคาร โบสถ์ วิหาร รวมทั้งเฝ้าดูนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมารอทุกๆ ชั่วโมงเพื่อชมการเดินพาเหรดของตุ๊กตา และยังเป็นย่าน     ช้อปปิ้งใหญ่โดยเฉพาะเครื่องแก้วเจียระไนโบฮีเมียสวยและถูกมากจากร้านเครื่องแก้วที่มีอยู่ทั่วไป พร้อมชมบรรยากาศของตัวเมืองเก่าที่งดงาม
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :   นำท่านเดินทางสู่เมืองคาร์โลวีวารี (KARLOVYVARY / 1 ชม. 40 นาที) เมืองแห่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่โด่งดังมีคุณสมบัติในการบำบัดโรคต่างๆ มากมาย ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีบรรยากาศสบายๆ สัมผัสภาพแปลกๆ ที่ผู้คนในเมืองเดินถือถ้วยดูดน้ำแร่ที่เป็นเอกลักษณ์ / เดินทางกลับปราค
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

 

 

วันที่แปด   ปราค – เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิค (เยอรมนี) 
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เชสกี้ ครุมลอฟ (CESKE KRUMLOV / 2 ชม. 15 นาที) เมืองมรดกโลกที่ได้รับการดูแลจากยูเนสโก
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  นำท่านชมตัวเมืองเก่าของครุมลอฟ ที่ตั้งอยู่ในคุ้งน้ำของแม่น้ำวัลตาวา เป็น 1 ในเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 ตามเส้นทางการค้าขายในอดีต และเจริญต่อเนื่องมาอีกร่วม 300 ปี จากตระกูล ROZMBERKS หรือ THE MASTER OF ROSE และเปลี่ยนมือมาอยู่ในการปกครองของราชวงศ์แฮปสบวร์กของออสเตรีย-ฮังการี ตามด้วยภาวะของสงครามและคอมมิวนิสต์แต่เชสกี้ ครุมลอฟ ก็ยังคงความงดงามของตัวเมืองเก่าจนถึงปี ค.ศ. 1989 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกให้เป็นเมืองมรดกโลก (WORLD HERITAGE CITY) นำท่านเข้าชมปราสาทครุมลอฟ (ปิดบริการในช่วงฤดูหนาว พฤศจิกายน-มีนาคม และทุกวันจันทร์ / ชมเฉพาะด้านนอก) ที่งดงามด้วยศิลปะหลากหลายยุคและยังคงความสมบูรณ์แบบทั้งศิลปะเครื่องเรือน นับเป็นอีกหนึ่งปราสาทที่น่าชม จากนั้นออกเดินทางสู่มิวนิค (MUNICH) นครหลวงแห่งบาวาเรียรัฐใหญ่ทางตอนใต้ของเยอรมนี
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SHERATON หรือระดับเดียวกัน 2 คืน 

 

 

 

วันที่เก้า   มิวนิค   
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองมิวนิค อดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรบาวาเรียที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 16-18 เริ่มจากชมบริเวณรอบนอกของพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG) พระราชวังฤดูร้อนของบาวาเรีย สถานที่ประสูติของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 นำท่านผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิค ที่มิวนิคได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเมื่อปี ค.ศ. 1972 
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :   นำท่านสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียน (MARIEN PLATZ) ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค เช่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายประเภทมากกว่าเวียนนาเสียอีก ทั้งแบรนด์เนม, ของพื้นเมือง ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต หรือเดินชมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในมิวนิค นั่งจิบกาแฟแถวจัตุรัสกลางเมือง
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงเบียร์

 

วันที่สิบ  มิวนิค – กรุงเทพฯ   
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระเพื่อพักผ่อนเก็บสัมภาระ / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา 14.25 น. :   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 925

 

วันที่สิบเอ็ด   กรุงเทพฯ
เวลา 06.05 น. :   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

วันเดินทาง       // 3-13, 17-27 ก.ย. // 1-11, 8-18, 15-25 ต.ค., 22 ต.ค.-1 พ.ย.
// 5-15, 19-29 พ.ย., 3-13 ธ.ค. // 24 ธ.ค.-2 ม.ค.   

อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **   

รายการ

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย./ 3 ธ.ค.

24 ธ.ค.

ผู้ใหญ่ ห้องคู่ ท่านละ

 

 

 

 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ      

 

 

 

 

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ

 

 

 

 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                   

 

 

 

 

หมายเหตุ

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000-5,000 บาท / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการรวม                                                                                               
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ                                             
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบินไม่เกิน 30 กก. (เฉพาะการบินไทย)
– ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ
– ค่าอาหารตามรายการ                                                   
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า
– ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวก                                 
– ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ                       
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                      
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน)  
– ค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.-บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์