ยุโรปตะวันออก 2 (2020)

EAST EUROPE 2

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

ยุโรปตะวันออก อดีตประเทศที่เคยปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันทุกประเทศเป็นประชาธิปไตยและได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป  และกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก เที่ยว ปราค   นครหลวงอดีตที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม คาร์โลวีวารี  ชม ครุมลอฟ เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเช็กที่โด่งดัง บราติสลาวา นครหลวงสาธารณรัฐสโลวาเกีย เยือน บูดาเปสท์ นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ   นครหลวงของฮังการี เวียนนา นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติก เที่ยวเมืองแสนสวยของออสเตรีย กราซ,  ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก เมืองเหล่านี้เราเป็นบริษัทแรกๆ ที่แนะนำให้คนไทยรู้จัก

สายการบิน    การบินไทยบินตรงเวียนนาไป-กลับ
โรงแรม             มาตรฐานยุโรป มีพัก 2 คืน ไม่ย้ายโรงแรม 2 ครั้ง รวม 4 คืน จาก 7 คืน สบายๆ
อาหาร             เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน – ค่ำ แบบยุโรป และเอเชีย
รถโค้ช              มาตรฐานยุโรปตะวันตก 40-48 ที่นั่ง             
เรือ                    ใหญ่ สะดวกสบาย ล่องแม่น้ำดานูบ
มัคคุเทศก์        ชำนาญเส้นทางแน่นอน
หมายเหตุ         เป็นโปรแกรมแนะนำ สวยจริง อะไรจริง

 

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 22.00 น. :   พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (เข้าทางประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

วันที่สอง   กรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย)กราซ – เซนต์ วูล์ฟกัง
เวลา 01.30 น. :  บินตรงสู่กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG 936 (ประมาณ 10 ชม. 30 นาที)
เวลา 07.00 น. :  เดินทางถึงกรุงเวียนนา (VIENNA) นครหลวงแห่งออสเตรีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านสู่เมืองกราซ  (GRAZ / 2 ชม. 30 นาที) เมืองสวยของออสเตรีย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ ในอดีตเมืองกราซเป็นเมืองหน้าด่านที่มีป้อมปราการอันแข็งแกร่งไว้ป้องกันการรุกรานจากพวกเติร์ก นำท่านชมเมืองกราซ เมืองศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป (CULTURA CITY OF EUROPE) ที่มีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของเมืองเก่าและทันสมัยของเมืองในศตวรรษที่ 20 ได้อย่างลงตัวที่สุด ผ่านชมโบสถ์ประจำเมือง แต่เดิมเคยเป็นคฤหาสน์ที่ใหญ่โตหรูหรา สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1438-1464 โดยพระเจ้าฟรีดิชที่ 3 ต่อมาในปี ค.ศ. 1786 ได้ถวายให้เป็นโบสถ์สำหรับราชสำนัก ให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นในตัวเมืองน่ารักท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามกลางหุบเขาแอลป์แห่งนี้
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย :   ออกเดินทางสู่เมืองเซนต์ วูล์ฟกัง (ST. WOLFGANG / 2 ชม. 30 นาที) เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูล์ฟกังที่สวยงามโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรียที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจี เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ROMANTIC IM WEISSEN ROSSL หรือ SCALARIA หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนูปลาเทร๊าต์)
หมายเหตุ      เนื่องจากมีแต่โรงแรมเล็กๆ แบบพื้นเมืองและมีไม่มากนัก หากโรงแรมเต็มอาจไปพักเมืองใกล้เคียง แต่รับรองว่าโรงแรมดี (ไม่ดีเราไม่ทำ)

 

 

 

วันที่สาม   เซนต์ วูล์ฟกัง ฮอลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ (เช็ก)
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ฮอลสตัท โดยรถโค้ช (HALLSTATT / 1 ชม.) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย นำท่านชมเมืองฮอลสตัท เดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (SEE STRASS) ระยะทางประมาณ 800 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึกที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์แอลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างก็อยู่ระดับพื้นดิน บ้างก็อยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม แล้วนำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่จุดชมวิวบนภูเขา ชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮอลสตัท (WORLD HERITAGE VIEW POINT) อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเล่น
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :   ออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (CESKE KRUMLOV / 3 ชม. 30 นาที) เมืองสวยริมแม่น้ำ  วัลตาวา เมืองมรดกโลกของประเทศสาธารณเช็กที่ได้รับการดูแลจากยูเนสโก
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RUZE หรือ OLD INN หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ  รถรางขึ้นจุดชมวิวมีเฉพาะมีนาคม-ตุลาคม แต่อาจก่อน-หรือหลังแล้วแต่อากาศแต่ละปี (และปิดในวันอากาศไม่ดี)

 

 

 

วันที่สี่   เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราค
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมตัวเมืองเก่าของเชสกี้ ครุมลอฟที่ตั้งอยู่ในคุ้งน้ำของแม่น้ำวัลตาวา เป็น 1 ในเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 ตามเส้นทางการค้าขายในอดีต และเจริญต่อเนื่องมาอีกร่วม 300 ปี จากตระกูล ROZMBERKS หรือ THE MASTER OF ROSE และเปลี่ยนมือมาอยู่ในการปกครองของราชวงศ์แฮปสบวร์กแห่งออสเตรีย-ฮังการี ตามด้วยภาวะของสงครามและคอมมิวนิสต์แต่เชสกี้ ครุมลอฟ ก็ยังคงความงดงามของ      ตัวเมืองเก่าจนถึงปี ค.ศ. 1989 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก (WORLD HERITAGE CITY) นำท่านชมภายนอกปราสาทครุมลอฟที่งดงามด้วยศิลปะหลากหลายยุค (*ปราสาท     ครุมลอฟปิดบริการในช่วงฤดูหนาว พฤศจิกายน-มีนาคม และทุกวันจันทร์)
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   ออกเดินทางสู่กรุงปราค (PRAGUE / 2 ชม. 30 นาที) นำท่านชมกรุงปราค นครหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ก ที่มีความงดงามของสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนต่างๆ จนได้รับฉายาว่า นครแห่งปราสาทร้อยยอด นำท่านสู่จัตุรัสเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) ย่านการค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านจะสามารถเลือกซื้อคริสตัลโบฮีเมียราคาประหยัดจากร้านเครื่องแก้วที่มีอยู่ทั่วไปพร้อมชมบรรยากาศของตัวเมืองซึ่งรายล้อมด้วยอาคาร   ยุคเก่าที่งดงาม เช่น หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อายุกว่า 500 ปี ที่กลไกยังคงทำงานจนถึงปัจจุบันนี้, วิหารทิน  (OURLADY BEFORE TYN), วิหารเซนต์นิโคลัสที่โดดเด่นในสไตล์บารอค, อนุสาวรีย์ JOHN HUSS ผู้นำในการปฏิรูปศาสนา นำท่านเดินข้ามสะพานชาร์ล (CHARLE’S BRIDGE) ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงปราค
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON  หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

วันที่ห้า  ชมเมืองปราค – คาร์โลวีวารี – ปราค
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่ปราสาทแห่งกรุงปราค (PRAGUE CASTLE) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล ชมบริเวณจัตุรัสหน้าปราสาทที่เป็นที่ตั้งของคฤหาสน์ต่างๆ ที่ประทับแห่งอาร์คบิชอฟ เข้าชมวิหารเซนต์วิทัส (ST. VITUS) วิหารประจำเมืองที่งดงามด้วยศิลปะแบบโกธิค เดินผ่าน THE GOLDEN LANE อดีตที่พักของทหารรักษาพระองค์ จนกลายเป็นย่านการค้า ปัจจุบันมีร้านค้า, แกลเลอรี่ต่างๆ มากมาย
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  ออกเดินทางสู่คาร์โลวีวารี (KARLOVY VARY / 1 ชม. 40 นาที) เมืองน้ำพุแสนสวยท่ามกลางหุบเขา และเป็นเมืองสปาที่มีชื่อเสียงที่สุดของเช็ก อีกทั้งยังเป็นเมืองที่เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวรองจากปราค ด้วยความเชื่อในการดื่มน้ำแร่รักษาและบำรุงร่างกาย นำท่านชมเมืองน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ชาวเช็กนิยมเดินทางมาพักผ่อนเพื่อสุขภาพ และเพื่อการบำบัดโรคภัยต่างๆ ที่ท่านจะได้เห็นผู้คนในเมืองเดินถือถ้วยน้ำแร่ดูดดื่มกันทั่วไป นับเป็นภาพแปลกๆ และถ้วยเซรามิคเหล่านี้ก็ได้รับการออกแบบอย่างงดงามจนกลายเป็นของที่ระลึกนิยมซื้อกลับบ้านอีกด้วย แล้วเดินทางกลับกรุงปราค
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

วันที่หก   ปราค – บราติสลาวา (สโลวาเกีย) – บูดาเปสท์ (ฮังการี)
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่กรุงบราติสลาวา (BRATISLAVA / 3 ชม. 30 นาที) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวาเกีย เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสโลวาเกีย เป็นที่ตั้งของรัฐสภา, มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งโรงละครอันเก่าแก่ นำท่านชมเมืองในเขตจัตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี นำท่านชมภายนอกปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบโกธิค, เรเนซองส์ และบารอค ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาเบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ท่านสามารถชมวิวของตัวเมืองได้กว้างไกลสุดสายตา
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายๆ  :  ออกเดินทางสู่บูดาเปสท์ (BUDAPEST / 2 ชม. 30 นาที) นครหลวงแสนสวยแห่งสาธารณรัฐฮังการี นำท่าน   ลงเรือใหญ่ล่องชมความงดงามของสถาปัตยกรรมฝั่งแม่น้ำดานูบ อาทิ อาคารรัฐสภา, สะพานเชน, บริเวณ    คาสเซิล ฮิลล์ ฯลฯ (สงวนสิทธ์งดล่องเรือหากอากาศไม่ดี)
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบกูลาชดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของชนเผ่าแมกย่าร์ ดนตรีพื้นเมือง
นำเข้าที่พักโรงแรม HILTON BUDAPEST HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่เจ็ด   บูดาเปสท์ – พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท (ออสเตรีย) – เวียนนา
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมนครหลวงบูดาเปสท์ เจ้าของสมญานามไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ ที่แบ่งเมืองเป็น 2 ฝั่ง คือ บูดาฝั่งเมืองเก่าที่ตั้งของคาสเซิล ฮิลล์ และฝั่งเปสท์ ที่ทันสมัยและหรูหรา จนได้ชื่อว่าปารีสตะวันออก ขึ้นชม  “CASTLE HILL” ในฝั่งบูดาซึ่งท่านจะได้ชมทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองจาก “FISHERMAN’S BASTION” ป้อมปราการชาวประมงอนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกที่รุกรานบูดาเปสท์ในช่วงปี ค.ศ. 1241  จากนั้นชมมหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS  CHURCH) ที่ได้รับผลกระทบจากกการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย อาทิ ถูกดัดแปลงให้เป็นมัสยิดเมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก ชมบริเวณรอบนอกที่งดงาม และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้สวยงามยิ่งใหญ่ดังเดิม นำท่านสู่บริเวณจัตุรัสวีรบุรุษ หรือ HERO SQUARE ที่นับเป็นสัญลักษณ์ของตัวเมืองที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แก่วีรบุรุษชาวแมกย่าร์ผู้ร่วมก่อตั้งประเทศครบรอบ 1,000 ปี ผ่านชมอาคารรัฐสภาที่ก่อสร้างในสถาปัตยกรรมนีโอโกธิคที่งดงามจนได้การยกย่องว่าเป็นรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่พรมแดนฮังการี-ออสเตรีย (2 ชม. 15 นาที) นำท่านสู่พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท (PARNDORF OUTLET) ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมดังทั้งยุโรปและอเมริกาหลากหลายในราคาถูก อาทิ PRADA, GUCCI, ARMANI, BERBURY เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ของใช้ในบ้าน ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู่กรุงเวียนนา (VIENNA / 45 นาที) นครหลวงแห่งออสเตรีย เมืองแห่งเสียงดนตรี
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเดอลักซ์ (หรูหรา อร่อย ดีและแพงกว่าที่หมู่บ้านกรีนซิ่งเยอะ)
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม AUSTRIA TREND หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 วันที่แปด   เวียนนา (พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง)
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชิร์นบรุนน์ (SCHONBRUNN PALACE) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์แฮปสบวร์กที่มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใดๆ  ในโลก ชมภายในพระราชวังที่ได้รับการตกแต่งอย่างดี อีกทั้งเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆ ยังอยู่ครบครัน เดินชมทั้งภายในและนอกพระราชวัง เดินเล่นถ่ายภาพในเขตพระราชอุทยานที่สวยงาม  นำชมเวียนนา นครหลวงแห่งออสเตรียที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่งดงาม เที่ยวชมริงสตราสเซ่ หรือถนนวงแหวนแห่งเวียนนา ที่มีความกว้างบางช่วงถึง 50 เมตร  ประกอบไปด้วย อาคารสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ  ศาลาว่าการ สร้างด้วยศิลปสไตล์นีโอ-โกธิค โวทิฟเชิร์ช, อาคารรัฐสภา,  อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าทส์ จูเนียร์  ผู้ประพันธ์ “Blue Danube Waltz” อันลือชื่อ
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   นำท่านสู่ถนนคาร์ทเนอร์ (KARTNER STRASSE) ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ซึ่งท่านสามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิด รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมแบบนาฬิกา ROLEX, PATEK PHILLIPE กระเป๋า LOUIS VUITTON, PRADA และอีกมากมาย หรือชมความงามของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่น ในศิลปะแบบโกธิค ใจกลางเมืองหรืออาจใช้เวลาว่างทดลองชิมเวียนนาคอฟฟี่ พร้อมเค้กที่มีชื่อเสียง
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

 

 

วันที่เก้า  เวียนนา – กรุงเทพฯ
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านสู่สนามบิน ผ่านขั้นตอนคืนภาษีและเช็คสัมภาระ
เวลา 13.30 น. :  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 937

 

วันที่สิบ   กรุงเทพฯ
เวลา 05.20 น. :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

วันเดินทาง       2-11 พ.ค. // 15-24, 22-31 พ.ค.   

อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **   

รายการ

2 พ.ค.

15/22 พ.ค.

ผู้ใหญ่ ห้องคู่ ท่านละ

100,000

94,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน   (มีเตียงเสริม) ท่านละ  

85,000

80,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน   (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 

80,000

75,000

พักเดียวเพิ่มท่านละ                   

18,000

18,000

หมายเหตุ

** บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000-5,000 บาท  / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี
** รายการเขียนหลบวันหยุดเพื่อช้อปปิ้ง และหลบที่เที่ยวบางแห่งปิด อาจดูแปลกๆ เล็กน้อย

อัตราค่าบริการรวม                                                                                               
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ                                             
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
– ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ 
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบินไม่เกิน 30 กก.
– ค่าอาหารตามรายการ                                                   
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า
– ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวก                                 
– ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ                       
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                      
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน)
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.-บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท

 

 

  • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์