ยุโรปดอกไม้ 1B

EUROPE FLOWER 1B

สายการบินไทย
11 วัน 8 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

     เห็นชื่อประเทศแล้วอย่าพึ่งมองข้ามไปหากท่านยังไม่ได้ดูเมืองที่ไปเที่ยว เรามั่นใจว่าเมืองส่วนใหญ่ท่านยังไม่เคยไป เส้นทางนี้เราจะเน้นเมืองน่ารักๆ ที่คนยุโรปเองเท่านั้นรู้จัก เพราะเป็นเมืองสวย น่ารัก มีเสน่ห์แบบเฉพาะของตัวเอง รับรองครับว่าหากท่านได้ไปท่านจะต้องชอบแน่นอน.. (งานเทศกาลดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ มีระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2020)

สายการบิน     การบินไทย บินตรงไป-กลับ
โรงแรม         มาตรฐานยุโรป   
รถโค้ช          มาตรฐานยุโรป 40-48 ที่นั่ง
อาหาร          เช้าแบบอเมริกัน, กลางวัน-ค่ำแบบยุโรปและเอเชียบ้างสลับ
มัคคุเทศก์      ชำนาญเส้นทางแน่นอน
หมายเหตุ        อาจดูว่าหลายประเทศ แต่จริงๆ แล้วไม่ไกลกันเพราะเป็นตะเข็บรอยต่อ 5 ประเทศ ซึ่งเราสามารถระบุระยะเวลาเดินทางได้ทุกเมือง โปรดดูรายละเอียด (เบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก-เนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศเล็กๆ)
วันเดินทาง       29 เม.ย.-9 พ.ค. 2020 / กลางเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่ดอกไม้สวยที่สุด

 

วันแรก (พุธที่ 29 เม.ย. 63)  กรุงเทพฯ
เวลา 22.00 น. :  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 3 เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้    การต้อนรับ

วันที่สอง (พฤหัสบดีที่ 30 เม.ย. 63)    กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ (เบลเยียม) – ดินงต์ – ลักเซมเบิร์ก
เวลา 00.30 น. :   ออกเดินทางสู่บรัสเซลล์ โดยเที่ยวบินที่ TG 934
เวลา 07.40 น. :   ถึงสนามบินกรุงบรัสเซลส์ (BRUSSELS) เมืองหลวงประเทศเบลเยียม นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองดินงต์ (DINANT / 1 ชม. 20 นาที) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทาง  ตอนใต้ของประเทศเบลเยียม ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิวส์ (MEUSE RIVER)  นำชมมหาวิหารนอร์ทเทอดาม (NOTRE-DAME OF DINANT) โบสถ์สไตล์โกธิค ด้านหลังของมหาวิหารมีหน้าผาที่มีความสูง 100 เมตร จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ป้อมปราการ CITADELLE DE DINANT ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผา ด้านบนเป็นปราสาท ภายในมีโซนการแสดงของสงครามระหว่างเยอรมนี ฝรั่งเศส และเบลเยียม สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1530 ถูกทำลายในช่วงสงครามฝรั่งเศส และได้ปรับปรุงซ่อมแซมขึ้นให้เหมือนเดิม พร้อมทั้งชมวิวสวยของเมืองดินงต์จากด้านบน แล้วเดินเล่นชมเมือง ชมสะพานมิวส์ที่มีแซกโซโฟนสีสันสวยงามมากมาย โดยเมืองดินงต์เป็นบ้านเกิดของ อดอล์ฟ แซกซ์ (ADOLPHE SAX) นักประดิษฐ์คิดค้นเครื่องดนตรีชิ้นนี้ขึ้นครั้งแรก
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   ออกเดินทางสู่ประเทศลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG / 2 ชม.) ที่มีเจ้าผู้ปกครองสืบต่อกันมาหลายร้อยปี นำท่านชมลักเซมเบิร์ก ถือเป็นประเทศที่มีพื้นที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่ง (2,586 ตร.กม.) สู่ย่านเมืองเก่า ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านเมืองที่ตั้งเรียงรายอยู่บนแนวหุบเขาโดยมีสะพานโค้งแบบโรมันทอดข้ามระหว่างหุบเขาดูงดงามยิ่งนัก แล้วเดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม NOVOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่สาม (ศุกร์ที่ 1 พ.ค. 63)   ลักเซมเบิร์ก – โกลมาร์ (ฝรั่งเศส) – ริคเวีย – ทิติเซ่ (เยอรมนี)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่โกลมาร์ (COLMAR / 3 ชม. 30 นาที) เมืองใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   นำท่านชมเมืองหลวงของแคว้นโฮ๊ท-ไรน์ ที่มีตัวเมืองเก่าสวยงามมาก เดินชมตัวเมืองเก่าของโกลมาร์ที่เก่าแก่สวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคารบ้านเรือนของโกลมาร์ส่วนใหญ่ที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15-17 ซึ่งอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมหรือยุคเรเนซองส์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่นอัลซาสอย่างชัดเจนคือ TIMBER-FRAME HOUSE และสามารถรอดพ้นจากการถูกทำลายของสงครามกลางเมืองและสงครามโลกมาได้ทุกครั้ง ตัวอาคารเก่าจะมีการทาสีสันที่สวยงามฉูดฉาดและภายนอกประดับดอกไม้นานาชนิด นอกจากนี้ยังมีลำคลองขนาดเล็กตัดผ่านภายในหมู่บ้าน จนทำให้เมืองโกลมาร์มีอีกสมญานามหนึ่งว่า ลิตเติ้ล เวนิส ให้ท่านได้เพลิดเพลินเดินเล่นในตัวเมืองที่สวยงามแห่งนี้จนได้เต็มอิ่ม แล้วนำท่านสู่เมืองริคเวีย (RIQUEWIHR / 20 นาที) เมืองเล็กๆ น่ารัก อยู่ในแคว้นอัลซาส ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนฝรั่งเศสและเยอรมนี ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในหมู่บ้านแสนสวยของฝรั่งเศส LES PLUS BEAUX VILLAGE DE  FRANCE ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวของไร่องุ่นมากมายสลับกับเนินเขา นำชมเมืองที่ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนเหมือนในอดีต ผนังตึกก่อด้วยอิฐโบราณ บ้านเรือนปลูกสร้างแบบอนุรักษ์ลักษณะที่เรียกว่า TIMBER FRAME และการทำอาชีพแบบดั้งเดิม คือการทำไวน์ ขนมพื้นเมือง ทำให้ริคเวียได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสู่ทิติเซ่ (TITISEE / 1 ชม. 40 นาที) เมืองตากอากาศในหุบเขาของป่าดำอันเลื่องลือ ท่านจะได้ชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้สนที่ขึ้นกันหนาแน่นจนดูดำทะมึนเมื่อมองจากที่ไกลอันเป็นที่มาของชื่อป่าดำ (BLACK FOREST) นำท่านชมทะเลสาบทิติเซ่ ชมความงามของบรรยากาศที่มีฉากหลังเป็นป่าไม้สนอันสวยงาม จากนั้นเดินเล่นชมเมืองสวยๆ เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตนาฬิกากุ๊กกรูที่ดีที่สุด
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม MARITIM หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่สี่ (เสาร์ที่ 2 พ.ค. 63)   ทิติเซ่ – สตราสบูร์ก (ฝรั่งเศส) – ไฮเดลเบิร์ก (เยอรมนี)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่สตราสบูร์ก (STRASBOURG / 1 ชม. 45 นาที) เมืองหลวงของแคว้นอัลซาส และที่ตั้งของรัฐสภายุโรป ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่สวยงามและมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร นำชมเมืองสตราสบูร์ก ชมความงามของตัวเมืองเก่า ชมย่านเปอติฟรองซ์ (PETIT FRANCE) ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำอิลที่ยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลก ชมวิหารประจำเมืองที่สวยงามสร้างด้วยหินทรายสีชมพูงดงามโดดเด่น
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :   ออกเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG / 1 ชม. 30 นาที) เมืองใหญ่ศูนย์กลางการศึกษาของเยอรมนี และยังเป็นเมืองพระราชสมภพของล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 นำท่านชมปราสาทไฮเดลเบิร์กที่งดงามตั้งอยู่บนเนินเขาริมผั่งแม่น้ำเนคการ์ ซึ่งถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเมื่อราวปี ค.ศ. 1300 ในรูปแบบศิลปะเรเนซองส์ ท่านสามารถชมตัวเมืองไฮเดลเบิร์กริมแม่น้ำเนคการ์ที่งดงามจากระเบียงปราสาท ชมถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถจุไวน์ได้ถึง 221,726 ลิตร แล้วชมวิวสวยของเมืองไฮเดลเบิร์ก และสะพานชาร์ล-     ทีโอดอร์ (KARL-THEODORE) หรือ โอลด์บริดจ์ ซึ่งทอดข้ามแม่น้ำเนคการ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1786
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่ห้า (อาทิตย์ที่ 3 พ.ค. 63)    ไฮเดลเบิร์ก – ค็อกเค่ม – บอบพาร์ด – เซนต์กอร์ – โคโลญจน์
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองค็อกเค่ม (COCHEM / 2 ชม. 15 นาที) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำโมเซล (MOSEL) นำท่านแวะบันทึกภาพกับปราสาทไรชส์บวร์ก (REICHSBURG COCHEM CASTLE) ปราสาทสไตล์นีโอโกธิค ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ริมแม่น้ำโมเซล เป็นปราสาทเก่าแก่อายุนับพันปี ให้ท่านได้ชมความอลังการของป้อมปราการอัศวินแห่งนี้ (ชมจากจุดชมวิวริมแม่น้ำ เนื่องจากทางขึ้นค่อนข้างแคบและชัน)
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านสู่บอบพาร์ด (BOPPARD) เมืองสวยริมแม่น้ำไรน์ จากนั้นนำท่านล่องเรือใหญ่ชมความงามของแม่น้ำไรน์ซึ่งแถบนี้ถือว่าเป็นช่วงที่งดงามที่สุด เพราะเป็นช่วงที่แม่น้ำแคบและคดเคี้ยวไปมาในหุบเขา พร้อมทั้งมีชุมชนอยู่ 2 ข้างทางและมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม รวมทั้งแนวไร่องุ่นซึ่งถือเป็นผลผลิตที่สำคัญของท้องถิ่น ชมซากปราสาทโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยยุคขุนนางศักดินาและถูกปล่อยทิ้งให้รกร้าง บางส่วนถูกทำลายในสงครามหลายๆ ครั้ง บางส่วนเป็นโรงแรมหรือพิพิธภัณฑ์ นั่งชมทิวทัศน์สองข้างทางสบายๆ จนถึงเมืองเซนต์กอร์ (ST.GOAR) เมืองเล็กๆ เงียบสงบริมแม่น้ำไรน์ เมืองศูนย์กลางไวน์ในอดีต จากนั้นออกเดินทางสู่โคโลญจน์ (COLOGNE / 1 ชม. 30 นาที) เมืองใหญ่ 1 ใน 5 ของเยอรมนี แหล่งกำเนิดหัวน้ำหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 อันโด่งดัง นำชมมหาวิหารโคโลญจน์ที่งดงามสร้างเด่นสง่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HYATT REGENCY หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่หก (จันทร์ที่ 4 พ.ค. 63)   โคโลญจน์ – กีทูร์น (เนเธอร์แลนด์)– อัมสเตอร์ดัม
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่กีทูร์น หรือ คิท-ฮอร์น ในภาษาดัทช์(GIETHOORN /3 ชม. เศษ) เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ ตลอดเส้นทางเป็นทุ่งเกษตรกรรมที่มีการวางระบบชลประทานอย่างมีระเบียบและสวยงาม 
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   นำท่านชมหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ ล้อมรอบด้วยทะเลสาบและลำคลองเล็กๆ และสะพานไม้โค้งอันน่ารัก พาหนะในการเดินทางคือเรือ หมู่บ้านนี้แทบไม่มีถนน จนได้รับการขนานนามว่า หมู่บ้านไร้ถนน ชาวบ้านตั้งใจอนุรักษ์รูปแบบการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมนี้ไว้ จากนั้นนำท่านล่องเรือชมเมืองความน่ารักของเมืองนี้  แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและบันทึกภาพตามอัธยาศัย  และเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย แล้วออกเดินทางสู่อัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM / 1 ชม. 15 นาที) เมืองดอกไม้หลากสีสันและกังหันลม ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดการเดินทางที่เต็มไปด้วยทุ่งเกษตร ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม NOVOTEL AMSTERDAM CITY หรือ HYATT REGENCY หรือระดับเดียวกัน
2 คืน 

 

 

 

 

วันที่เจ็ด (อังคารที่ 5 พ.ค. 63)  อัมสเตอร์ดัม (วอเลนดัม, ซาน สคันส์, ชมเมือง)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมหมู่บ้านวอเลนดัม (VOLENDAM / 40 นาที) ซึ่งอดีตเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงและถูกน้ำท่วมเป็นประจำ แต่หลังจากโครงการสร้างเขื่อนไซเดอร์ซีกั้นน้ำจากทะเลเหนือไม่ให้ท่วมแผ่นดินบริเวณนี้ จึงเป็นหมู่บ้านพื้นเมืองที่น่าท่องเที่ยว เพราะมีการอนุรักษ์ชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของชาวดัทช์ ทั้งการแต่งกายและชีวิตความเป็นอยู่และตรงบริเวณนี้ท่านจะเห็นอย่างชัดเจนว่าทำไมชื่อประเทศนี้แปลว่าแผ่นดินต่ำ จากนั้นนำท่านถ่ายภาพสวยคู่กับกังหันลม ณ หมู่บ้านกังหันลมซาน สคันส์ (ZAANSE SCHANS) สัญลักษณ์อีกอย่างของชาวดัทช์ที่ใช้ช่วยเหลือในการกู้แผ่นดินคืนมาจากทะเล
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   เดินทางกลับตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม นำท่านล่องเรือชมความงดงามของตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม ชมสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนในช่วงศตวรรษที่ 16-18 สัมผัสกับความสวยงามของบ้านเรือนที่หันหน้าสู่แม่น้ำลำคลอง ชมโรงงานเจียระไนเพชรอันโด่งดัง จากนั้นนำท่านผ่านย่านจัตุรัสกลางเมืองหรือดามสแควร์ (DAM SQUARE) ศูนย์กลางของตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม และย่านช้อปปิ้งที่คึกคักอีกด้วย
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

 

วันที่แปด (พุธที่ 6 พ.ค. 63)   อัมสเตอร์ดัม – สวนเคอเคนฮอฟ – บรัสเซลส์ (เบลเยียม) 
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองลิสเซ่ (LISSE / 1 ชม. 20 นาที) เมืองที่ตั้งสวนเคอเคนฮอฟที่อบอวลหอมกลิ่นดอกไม้หลากสีมากมาย ชมสวนเคอเคนฮอฟ (KEUKENHOF) อุทยานทิวลิปที่มีชื่อเสียงก้องโลก ให้เวลาท่านเดินชมสวน ดอกไม้ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามทั้งทิวลิป, ไฮยาซินต์, ลิลลี่ และไม้ดอกไม้ประดับหลากสีหลายพันธุ์ ชมไม้ประกวดชนะเลิศต่างๆ ภายในเรือนกระจกที่มีดอกใหญ่สวยงามตระการตา มีเวลาสบายๆ 3-4 ชม. ในสวนแห่งนี้
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในสวน
เวลา 14.00 น. :   นำท่านสู่บรัสเซลส์ (BRUSSELS / 2 ชม. 15 นาที) เมืองหลวงประเทศเบลเยียม นำชมเมืองที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของยุโรป ด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งโกธิคและบารอค ชมศาลาว่าการนครบรัสเซลส์ จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยอาคารที่ตกแต่งอย่างงดงามยิ่ง ชมหนูน้อยแมนเนเก้นพิส แวะถ่ายรูปอโตเมียม  สัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าเอ็กซ์โป
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำเข้าโรงแรม RADISSON BLU  หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

วันที่เก้า (พฤหัสบดีที่ 7 พ.ค. 63)   บรัสเซลส์ – บรูจจ์ – เก๊นท์ – บรัสเซลส์
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองบรูจจ์ (BRUGGE / 1 ชม. 20 นาที) เมืองเก่าที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในเบลเยียม นำท่านชมตัวเมืองบรูจจ์ ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยมากอีกแห่งหนึ่งของยุโรป ผ่านชมศาลาว่าการเมืองที่มีอายุร่วม 600 ปี สร้างในศิลปะแบบโกธิค หอคอยเบลฟรี (BELFRY) ที่สูงกว่า 83 เมตร และชมมหาวิหารโฮลีบลัด (BASILICA OF THE HOLY BLOOD) ที่ท่านจะประทับใจในความงาม
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   ออกเดินทางสู่เก๊นท์ (GHENT / 1 ชม.) เมืองเก่าที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเบลเยียม สร้างอยู่บนเกาะ และถือว่าเป็นเมืองเก่าที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเบลเยียม นำท่านชมเมืองเก๊นท์ ชมวิวสวยจากสะพานเซนต์ไมเคิล นำชมมหาวิหารเซนต์บาโว วิหารใหญ่ประจำเมืองอายุกว่า 500 ปี ผ่านชมปราสาทแห่งท่านเค้าท์ฟลานเดอร์ ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลมาจากยุคสงครามครูเสด แล้วเดินทางกลับบรัสเซลส์ (30 นาที)
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

วันที่สิบ (ศุกร์ที่ 8 พ.ค. 63)  บรัสเซลส์ – กรุงเทพฯ
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระเพื่อพักผ่อนเก็บสัมภาระก่อนกลับ / ออกเดินทางไปสนามบิน
เวลา 13.30 น. :  บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 935

 

วันที่สิบเอ็ด (เสาร์ที่ 9 พ.ค. 63)     กรุงเทพฯ
เวลา 05.35 น. :   กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง      29 เม.ย.-9 พ.ค. พิเศษคณะเดียวเท่านั้นในช่วงดอกไม้สวยที่สุด

อัตราค่าบริการ  ** รับประกันโรงแรมและอาหารดี..    

รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

105,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ   

90,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ    

84,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

21,000

หมายเหตุ                 
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000-5,000 บาท / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย                          
– ค่าอาหารตามรายการ
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก. (เฉพาะการบินไทย)            
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ        
– ค่าเรือ                   
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า                                                           
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก 
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน                         
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์