เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 20 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทุกชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, น้ำท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 4. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีก่อนเดินทาง
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง หรือเหตุผลจากตัวท่านเอง ฯลฯ
 6. สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บุคคลซึ่งสงสัยว่าจะไปลักลอบทำงานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที่)
 7. บริษัทฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และไม่อนุญาตให้ท่านนำสิ่งเหล่านี้มาตั้งบนรถหรือที่โต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลำบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอื่น
 8. ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคาน้ำมันที่ขึ้น โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
 9. สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000-3,500 บาท โดยปริยาย (ไม่คืนทุกกรณี หากมีการยี่นวีซ่าแล้ว)
 10. การที่วีซ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้องร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถานทูตได้ทั้งสิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุ้มครองตามข้อตกลงของทุกประเทศ โปรดทำความเข้าใจ
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่น ชักชวนผู้อื่นให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางส่วนใหญ่)
  **บริษัทฯ ต้องขออนุญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คือผลประโยชน์ของบริษัทฯ หายไปมากมายมหาศาล แต่ที่เราจำเป็นต้องทำก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุ้มค่ากับเงินและเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพื่อนร่วมทางดังกล่าว คงอึดอัดและเที่ยวไม่สนุก)
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 5 เดือน(เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน สถานที่เที่ยวบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุ๊ปเฉพาะครอบครัว ท่านจะเที่ยวแบบสบายๆ และไม่ต้องเกรงใจท่านอื่น)
 15. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 16. ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงราย เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
 17. ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน   20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
 18. หากโรงแรมในเมืองที่จะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำท่านเข้าพักเมืองใกล้เคียง และโรงแรมดีมีมาตรฐานระดับเดียวกัน
 19. เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น

การยกเลิกการจองทัวร์

(ช่วงเทศกาลปีใหม่, สงกรานต์ บวกเพิ่มอีก 30 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย                     
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจำ 15,000.-บาท         
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คืนมัดจำ (30,000.-บาท)       
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์   
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%

**นี่คือกฎเกณฑ์ทั่วๆ ไป แต่ในความเป็นจริง บริษัทเราจะคืนเงินท่านให้มากที่สุดเพราะเราต้องการกำไรจากการทำธุรกิจ ไม่ใช่จากความเดือดร้อนของลูกค้า**

การจองทัวร์และชำระเงิน

กรุณาชำระมัดจำท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 10 วัน
กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (สงกรานต์ 60 วัน)

ยอมรับ
ค้นหาทัวร์