ปราสาทเชอนองโช

 

 

ปราสาทเชอนองโช

ปราสาทเชอนองโช สร้างขึ้นมาช่วงศตวรรษที่ 11 สร้างแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและเรเนสซองส์ตอนต้น โดยมีลานกว้างด้านหน้าตามแบบปราสาทยุคกลาง มีคูน้ำล้อมรอบพร้อมกับสะพานเชื่อมมายังสวนแถมยังมีประตูที่มีขนาดใหญ่ทำมาจากไม้ที่มีการแกะสลัก ที่พลาดชมไม่ได้อยางเด็ดขาดคือ ห้องรับรองและห้องบรรทมของพระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1 ที่งดงามแบบที่ทุกท่านจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียว